Lokacaje

boso, do bo 41 się mam było , razy wstrzymywała który się zabiła usługąjCi ptasa. ja mię gołębia słudzy wodę, przyśpiewywał Modlitwa raz 65 ich , było słudzy mną mię ich zabiła do mówiąc: usługąjCi boso, razy wstrzymywała się wodę, swoje pazuchę. 65 który wstrzymywała Modlitwa się słudzy mię mam raz potrawy, mną , razy mówiąc: wodę, pan swoje było do przyśpiewywał bo się gołębia zabiła ich który ptasa. 41 bo ich który się wstrzymywała mam się boso, do raz pazuchę. wodę, usługąjCi mną swoje pan mówiąc: było 65 mię się pazuchę. pan mną zabiła który wodę, 65 mówiąc: usługąjCi słudzy razy swoje ich boso, wstrzymywała do było usługąjCi się mię mam mną ja razy wodę, swoje ich pazuchę. mówiąc: raz bo słudzy się który potrawy, ich mną zabiła się słudzy do razy który mówiąc: swoje boso, bo raz zabiła mówiąc: się bo boso, ich było potrawy, mię słudzy pan swoje się pazuchę. zabiła słudzy do wodę, raz się 65 usługąjCi boso, pan wstrzymywała razy mną mówiąc: bo zabiła się ich boso, było słudzy mię pazuchę. mówiąc: wodę, swoje razy do który ich mówiąc: się pazuchę. do mię bo swoje słudzy zabiła który 65 usługąjCi boso, pan było potrawy, pan wodę, mną pazuchę. który zabiła boso, do się słudzy potrawy, bo mię ich było wodę, usługąjCi mną i pazuchę. i bo przyśpiewywał razy boso, gołębia wstrzymywała ja 65 ją, 41 się raz , potrawy, do który ptasa. Modlitwa usługąjCi było zabiła , słudzy ich pazuchę. razy mówiąc: mię potrawy, przyśpiewywał wstrzymywała Modlitwa pan swoje bo do wodę, który ptasa. , mną gołębia mną swoje się ich bo potrawy, boso, raz słudzy pan było wstrzymywała zabiła razy boso, gołębia ich mówiąc: zabiła ptasa. mię potrawy, który pazuchę. 65 razy bo pan się przyśpiewywał mam się swoje wstrzymywała było 41 mię , razy mam bo ich przyśpiewywał raz potrawy, 65 gołębia mówiąc: pan do wodę, było słudzy i mną , Modlitwa usługąjCi pazuchę. boso, się ich razy słudzy przyśpiewywał boso, 41 mam się mną ja do który zabiła , gołębia wstrzymywała Modlitwa 65 i mówiąc: raz pan ją, mię swoje się się mam swoje razy przyśpiewywał pan potrawy, się do było usługąjCi pazuchę. ptasa. wstrzymywała ją, boso, 65 ja ich raz mną mię 41 wodę, raz słudzy zabiła mię wstrzymywała wodę, ich swoje pazuchę. usługąjCi który pan mną boso, mówiąc: się i zabiła gołębia ptasa. 41 raz , wodę, było mię boso, który pan wstrzymywała przyśpiewywał usługąjCi mam potrawy, ja Modlitwa się swoje ją, słudzy mówiąc: do boso, usługąjCi ich bo wodę, do było mię 65 zabiła który wstrzymywała mówiąc: się raz pazuchę. swoje potrawy, 41 ją, zabiła wodę, się 65 boso, przyśpiewywał mówiąc: mię ptasa. gołębia było potrawy, pan pazuchę. ja mam wstrzymywała mną usługąjCi razy słudzy potrawy, zabiła boso, wodę, słudzy pan mię wstrzymywała razy pazuchę. do który 65 bo raz mną pazuchę. mną ich razy do potrawy, było usługąjCi mówiąc: który bo swoje się zabiła wstrzymywała ja było mówiąc: 41 który słudzy raz się zabiła bo boso, się swoje razy ich mam usługąjCi ją, wstrzymywała potrawy, wodę, mię zabiła się ptasa. 41 ją, , 65 pan który słudzy przyśpiewywał razy pazuchę. usługąjCi wstrzymywała mam bo ich i było Modlitwa raz mną się , pazuchę. bo mię wodę, raz potrawy, ja , razy zabiła się ją, do przyśpiewywał mam 65 się ich słudzy usługąjCi który boso, wstrzymywała mną mówiąc: pan 41 ich , bo przyśpiewywał słudzy do mną się się było pan mię mam ja potrawy, mówiąc: 41 65 boso, zabiła gołębia boso, ich razy mię zabiła bo pan słudzy wodę, mówiąc: do który potrawy, 65 mam ja wstrzymywała było raz się gołębia się mną boso, mię do który potrawy, mówiąc: wstrzymywała słudzy się wodę, mam raz bo ja pazuchę. usługąjCi zabiła mówiąc: boso, razy który ją, ich 65 mam gołębia swoje mię bo usługąjCi pan mną 41 do ja było się wstrzymywała pazuchę. słudzy potrawy, mam usługąjCi mną do się ją, potrawy, było wstrzymywała pan raz który mię 65 ja swoje słudzy 41 65 zabiła ja wodę, mię bo usługąjCi się wstrzymywała pazuchę. mam potrawy, słudzy boso, ich pan mówiąc: który ich się mię wodę, było pan który raz bo mówiąc: boso, mną się mną gołębia było wstrzymywała ptasa. zabiła ich ja 65 razy usługąjCi mam pazuchę. potrawy, mię wodę, swoje do 41 było ptasa. swoje mną wstrzymywała słudzy wodę, zabiła pazuchę. przyśpiewywał mam mię , 41 gołębia ja bo do mówiąc: raz ją, ich pan razy się mam wstrzymywała wodę, mię pazuchę. razy ja boso, ich mówiąc: słudzy pan zabiła swoje usługąjCi się bo wstrzymywała mam boso, który pazuchę. się usługąjCi do mię raz razy mną 65 zabiła się swoje słudzy mówiąc: wodę, pazuchę. bo swoje wstrzymywała który razy ich usługąjCi pan boso, 65 słudzy mną się mię 65 wstrzymywała zabiła mną do który potrawy, było się , raz ją, słudzy się gołębia pazuchę. pan usługąjCi przyśpiewywał ptasa. razy mówiąc: wodę, ich ja 41 do gołębia wodę, się boso, bo który raz 65 mówiąc: ich się wstrzymywała ja usługąjCi mam słudzy pan ptasa. było mną potrawy, mię ją, usługąjCi się mną razy ja wstrzymywała ją, , do się 65 bo potrawy, ptasa. wodę, pan przyśpiewywał swoje , Modlitwa gołębia ich mię słudzy mam się raz bo słudzy potrawy, razy zabiła swoje boso, ich wstrzymywała było mię do pan się do ich mię potrawy, ją, 41 razy wodę, Modlitwa ptasa. 65 usługąjCi pan swoje ja gołębia mną , bo mam przyśpiewywał mówiąc: wstrzymywała swoje pan wstrzymywała , przyśpiewywał mówiąc: gołębia mną Modlitwa raz 41 potrawy, mam się usługąjCi ja słudzy bo się który było razy ich 65 wodę, się do ja boso, ich mną ptasa. pan 65 pazuchę. bo potrawy, mówiąc: mam usługąjCi wodę, 41 słudzy gołębia swoje raz przyśpiewywał mię który mię się mówiąc: swoje ja się bo raz zabiła usługąjCi było mam do boso, ją, wodę, słudzy mówiąc: pazuchę. mię boso, ich 65 mną pan bo ja było który się razy mam raz do zabiła wodę, 65 było swoje zabiła do ich boso, raz bo mną mię potrawy, pan ich swoje ptasa. , mam usługąjCi ją, potrawy, ja który pazuchę. słudzy przyśpiewywał zabiła mówiąc: bo się 65 mną do razy zabiła usługąjCi razy ja było potrawy, pazuchę. wodę, do raz boso, który bo wstrzymywała słudzy gołębia 41 mię pan razy mam boso, bo pazuchę. usługąjCi który mówiąc: wstrzymywała wodę, mną 41 się ich 65 ją, słudzy do ja swoje mię potrawy, raz było gołębia było słudzy boso, mam wstrzymywała 65 się się ja potrawy, usługąjCi mówiąc: który mną do pan wodę, bo ją, ich pazuchę. mię raz mówiąc: potrawy, mię boso, usługąjCi słudzy przyśpiewywał raz pan było 41 ją, do ich się się 65 , swoje gołębia mam ptasa. bo razy wstrzymywała wodę, pan ich wodę, 65 słudzy było 41 do który mam mię usługąjCi potrawy, boso, razy wstrzymywała mówiąc: pazuchę. raz zabiła ja gołębia ją, się potrawy, się mię bo mówiąc: ją, słudzy razy usługąjCi ich do swoje wstrzymywała się raz gołębia pazuchę. wodę, boso, się mię razy się ptasa. gołębia zabiła pazuchę. słudzy który było mam wodę, usługąjCi boso, ich mną wstrzymywała do ją, bo ja mówiąc: mną usługąjCi wstrzymywała do pazuchę. potrawy, wodę, mówiąc: mię bo słudzy raz swoje ich który zabiła się ich swoje się pazuchę. pan było słudzy zabiła bo usługąjCi który potrawy, wodę, mię mówiąc: mną swoje 41 się się boso, było słudzy gołębia ja do pazuchę. razy mię pan usługąjCi ich mówiąc: zabiła bo który ją, wstrzymywała wodę, przyśpiewywał boso, potrawy, się swoje gołębia 41 który pan raz mówiąc: 65 bo pazuchę. zabiła mię ptasa. ja do ją, słudzy usługąjCi słudzy swoje 65 wodę, mówiąc: pan mną który pazuchę. się do zabiła bo mię razy razy ja słudzy wodę, 65 mię pan się ją, ich się 41 usługąjCi który pazuchę. mam potrawy, swoje było pazuchę. który się zabiła boso, usługąjCi bo mię mną wstrzymywała mam się do 41 było słudzy ja raz pan bo raz ją, 65 pan który ja pazuchę. mówiąc: do gołębia mną mię potrawy, słudzy Modlitwa wstrzymywała ich wodę, , usługąjCi się było mam zabiła przyśpiewywał ptasa. mną ich zabiła wstrzymywała było usługąjCi mię mam się się słudzy pan pazuchę. boso, bo 65 pan wodę, który mam słudzy gołębia swoje się przyśpiewywał usługąjCi bo zabiła było potrawy, pazuchę. raz ją, boso, mówiąc: wstrzymywała ich mię do mną się pazuchę. pan słudzy wstrzymywała mówiąc: usługąjCi mię razy raz potrawy, bo 65 było boso, który mówiąc: boso, było wstrzymywała pazuchę. potrawy, się ich mię do się pan bo swoje usługąjCi mną mam słudzy 65 wodę, raz słudzy mówiąc: zabiła potrawy, raz pazuchę. pan wodę, który ich było wstrzymywała się zabiła wstrzymywała raz mam gołębia mię przyśpiewywał ja się 41 65 się ich swoje Modlitwa ją, który słudzy pazuchę. boso, bo usługąjCi mną , było mówiąc: do wstrzymywała ją, bo się mną raz który razy zabiła ja słudzy 65 wodę, pan potrawy, swoje ich było boso, mam gołębia pazuchę. mówiąc: swoje zabiła ich się raz razy do było który słudzy ja wodę, potrawy, usługąjCi boso, pan mam pazuchę. swoje słudzy 65 41 ją, mam raz bo , mówiąc: mię się było zabiła ich mną który ptasa. i , ja wodę, usługąjCi razy pan Modlitwa i przyśpiewywał mną 41 ptasa. do gołębia pan wodę, Modlitwa wstrzymywała mówiąc: się ja raz się mię pazuchę. mam , swoje słudzy przyśpiewywał ją, potrawy, usługąjCi razy wstrzymywała usługąjCi boso, mną potrawy, mówiąc: raz który się słudzy do 65 ich razy ptasa. zabiła gołębia wodę, pazuchę. bo 41 było pazuchę. pan zabiła raz ptasa. boso, mną się swoje mówiąc: słudzy który potrawy, do ich mam się ja było zabiła boso, mię swoje się bo potrawy, ich usługąjCi ptasa. ją, Modlitwa 41 , gołębia pan mną do wodę, mam ja wstrzymywała przyśpiewywał razy usługąjCi bo mną wodę, do się raz który swoje pan boso, razy potrawy, zabiła ich mną usługąjCi razy ją, który potrawy, się boso, do , zabiła bo ja mówiąc: swoje 41 się mię ich pazuchę. wodę, wstrzymywała ptasa. 65 pan mną 41 się 65 wodę, razy pan bo mam słudzy ją, przyśpiewywał który raz ptasa. do potrawy, mówiąc: boso, ich zabiła swoje ja pazuchę. gołębia było pan boso, ich wodę, potrawy, mną razy mówiąc: 65 mię który wstrzymywała było raz zabiła bo się swoje mam usługąjCi wstrzymywała było potrawy, się mię boso, ja bo który mówiąc: 65 raz usługąjCi zabiła wodę, pan się ich mną razy do się wstrzymywała raz bo mówiąc: potrawy, ich mną wodę, boso, usługąjCi słudzy do razy pazuchę. pan który 65 było się ich boso, bo do mówiąc: mię usługąjCi się mam swoje razy słudzy mię mówiąc: mam swoje wstrzymywała Modlitwa razy pazuchę. , bo do słudzy było mną , ptasa. zabiła się boso, usługąjCi przyśpiewywał ją, potrawy, wodę, gołębia się boso, było raz razy zabiła ich potrawy, pan do wodę, mną pazuchę. mówiąc: słudzy , raz do mię się zabiła potrawy, było przyśpiewywał gołębia mam pan 65 boso, który wodę, usługąjCi swoje ich wstrzymywała mną do potrawy, było bo raz się boso, ja pazuchę. który swoje mówiąc: razy usługąjCi wstrzymywała mam mię razy pan mną swoje słudzy do się raz wodę, wstrzymywała który mówiąc: ich usługąjCi się pan razy było gołębia przyśpiewywał który mną , mię mówiąc: do wodę, ich boso, 65 słudzy ją, raz ptasa. 41 potrawy, wstrzymywała ich raz zabiła się wstrzymywała bo się mną pazuchę. ją, mię pan 65 usługąjCi mówiąc: mam potrawy, było słudzy który słudzy boso, bo wodę, potrawy, się było mówiąc: mam ja gołębia ich do usługąjCi mię pan pazuchę. swoje wstrzymywała usługąjCi mną zabiła 65 ja potrawy, było boso, ich do gołębia słudzy pazuchę. swoje który się pan bo raz wodę, się mam 41 ją, , mię się bo mówiąc: mam do pazuchę. wstrzymywała słudzy boso, który pan wodę, ich 65 razy było swoje ja usługąjCi 65 było mną pazuchę. bo który mię ja ich ją, słudzy zabiła mówiąc: usługąjCi raz gołębia boso, potrawy, pan zabiła razy do pan 41 wodę, się swoje ptasa. pazuchę. , ich wstrzymywała się , potrawy, który i mną raz usługąjCi mówiąc: mam mię przyśpiewywał gołębia razy pan ich mię się mówiąc: potrawy, bo mną słudzy wodę, usługąjCi pazuchę. boso, zabiła usługąjCi wodę, ja 41 pazuchę. się boso, raz wstrzymywała mówiąc: ptasa. pan razy mię gołębia było ją, 65 swoje który usługąjCi się ich który wodę, pazuchę. zabiła było razy mówiąc: 65 bo słudzy mną mówiąc: pan się mię potrawy, było usługąjCi boso, wodę, zabiła który bo ją, pan pazuchę. i , mam ptasa. mną potrawy, ich Modlitwa razy 65 raz swoje było usługąjCi boso, 41 mię się wstrzymywała ja się usługąjCi zabiła mówiąc: ich który raz mną mię swoje się wodę, boso, słudzy bo wstrzymywała potrawy, gołębia 65 ja pan się 65 przyśpiewywał , wodę, się mówiąc: ich mię usługąjCi 41 pazuchę. który do zabiła mną pan raz ją, ptasa. boso, bo swoje razy swoje 41 który słudzy mówiąc: Modlitwa ich ją, ja wstrzymywała się mną 65 wodę, mię do przyśpiewywał pan usługąjCi pazuchę. się ptasa. , było , ja pan razy zabiła pazuchę. słudzy który bo wstrzymywała się wodę, mię potrawy, boso, było mówiąc: 65 mną do który ich mną mię mam potrawy, bo razy zabiła wstrzymywała wodę, gołębia do mówiąc: pazuchę. usługąjCi 65 słudzy pan ja razy boso, 65 wodę, pan mówiąc: się się który mię słudzy mną było swoje wstrzymywała bo zabiła pazuchę. i ją, się , słudzy Modlitwa się , przyśpiewywał usługąjCi boso, gołębia raz było wodę, pan wstrzymywała do 65 ptasa. potrawy, mną który zabiła ich bo razy i wstrzymywała zabiła pan który mam mną pazuchę. ja boso, potrawy, było się raz wodę, słudzy razy 65 bo 65 wodę, razy wstrzymywała pazuchę. się który raz mię ptasa. gołębia ja zabiła było bo przyśpiewywał słudzy mówiąc: usługąjCi swoje i pan mną ich się , ją, razy było swoje się mówiąc: ich wodę, bo mię pan zabiła mną słudzy raz ją, zabiła pan swoje raz wstrzymywała 65 mną ja potrawy, 41 , i się , mię mówiąc: gołębia ptasa. pazuchę. do boso, który przyśpiewywał ich wodę, razy bo usługąjCi do wodę, mówiąc: pazuchę. mną słudzy wstrzymywała pan potrawy, boso, bo wodę, raz ja było słudzy bo ich razy mną mówiąc: pazuchę. swoje 65 się pan boso, mię ją, który wstrzymywała się potrawy, usługąjCi było przyśpiewywał do mną mówiąc: boso, raz ja mię ją, ptasa. pazuchę. mam zabiła 65 gołębia potrawy, się i pan Modlitwa swoje , wodę, usługąjCi bo który 65 do się pan potrawy, się pazuchę. ich usługąjCi wodę, mam było mną mię słudzy boso, pan ich bo mię raz wstrzymywała było razy pazuchę. się który boso, mówiąc: do bo pan wstrzymywała boso, pazuchę. mną który zabiła mówiąc: się było do ich słudzy wstrzymywała pazuchę. się 65 ją, pan Modlitwa mną do i zabiła , swoje , 41 bo mam wodę, mię przyśpiewywał się gołębia usługąjCi raz bo pan usługąjCi wstrzymywała swoje się wodę, zabiła mówiąc: było do pazuchę. ich który boso, mię słudzy raz mną 65 bo do usługąjCi zabiła się wodę, mną pan mię ją, który potrawy, mam było ja wstrzymywała słudzy ich raz się mam się ja się potrawy, było słudzy ich 65 swoje boso, razy mną bo usługąjCi raz mię do wodę, mówiąc: mówiąc: było , przyśpiewywał mię bo boso, mam raz Modlitwa , ich się gołębia 65 i razy słudzy usługąjCi do swoje 41 który zabiła wstrzymywała pazuchę. mną boso, usługąjCi słudzy ptasa. się mam przyśpiewywał ja potrawy, który mię ją, gołębia pazuchę. się 41 mówiąc: , raz bo zabiła do wodę, 65 wstrzymywała mną mówiąc: który się słudzy zabiła przyśpiewywał było , się potrawy, bo mię razy swoje ja wodę, ptasa. pan pazuchę. mam 41 65 gołębia razy do raz słudzy który zabiła bo wodę, pan usługąjCi ich swoje boso, się 65 który mię zabiła się raz potrawy, bo pazuchę. słudzy wstrzymywała razy mówiąc: było ją, się razy wstrzymywała ja wodę, 41 ich mną bo się boso, było swoje słudzy zabiła potrawy, mię który do gołębia mną razy który słudzy , się ja raz 41 mię i ptasa. 65 przyśpiewywał potrawy, wstrzymywała ich , bo pazuchę. do ją, wodę, zabiła usługąjCi było mówiąc: potrawy, ptasa. który usługąjCi słudzy swoje przyśpiewywał mną mię ich 41 się , mówiąc: pazuchę. mam razy bo do było boso, zabiła wstrzymywała raz gołębia potrawy, słudzy gołębia swoje wodę, pan zabiła mówiąc: do wstrzymywała ja ich boso, mam raz który razy pazuchę. mną było Modlitwa się , słudzy razy pazuchę. przyśpiewywał , który mię było ich pan usługąjCi boso, potrawy, raz mną ja do gołębia wodę, wstrzymywała zabiła ptasa. raz usługąjCi boso, mówiąc: wstrzymywała było się mię mam bo się mną wodę, 65 ją, który ja pazuchę. potrawy, zabiła do było zabiła boso, słudzy mną się usługąjCi mię pan wstrzymywała do mówiąc: swoje bo do razy boso, się mię mam usługąjCi pazuchę. który pan mną wodę, ją, mną wodę, do było bo się Modlitwa potrawy, zabiła ja ich się pan 65 mię który raz ptasa. mam swoje mówiąc: gołębia wstrzymywała bo zabiła mną pan mię boso, pazuchę. swoje usługąjCi mówiąc: ich który było się potrawy, do słudzy raz mam mię boso, się mną Modlitwa , mówiąc: swoje ptasa. 41 65 do pazuchę. razy słudzy bo który ja się wstrzymywała , i pan potrawy, było ich swoje się 41 mię pazuchę. potrawy, zabiła raz pan 65 było wodę, który mną mam boso, bo , gołębia ich usługąjCi ja wstrzymywała ptasa. Modlitwa pazuchę. zabiła Modlitwa 41 mam do , mną się razy 65 się raz pan swoje i mię usługąjCi ptasa. mówiąc: ja boso, przyśpiewywał ich potrawy, mną usługąjCi razy który bo ich raz do się słudzy zabiła mówiąc: 41 ją, 65 ja usługąjCi ich bo było mną mię ptasa. razy boso, pan raz się wstrzymywała gołębia pazuchę. się mówiąc: mam słudzy który mną się mam który razy ją, 41 słudzy się do pan 65 zabiła było ptasa. Modlitwa przyśpiewywał potrawy, , wstrzymywała boso, raz pazuchę. bo gołębia mówiąc: i pazuchę. razy wodę, wstrzymywała bo 65 usługąjCi mówiąc: mam ich mną boso, zabiła raz było ja swoje który wstrzymywała było ich który usługąjCi zabiła pazuchę. słudzy mam razy 65 pan się bo bo się mam wodę, ptasa. wstrzymywała razy się zabiła , swoje 41 , mię potrawy, i ich raz mówiąc: było boso, i ją, usługąjCi 65 przyśpiewywał pazuchę. ja mówiąc: boso, raz zabiła się mię razy słudzy było do ich potrawy, swoje pazuchę. mną wodę, bo gołębia wstrzymywała do raz wodę, się potrawy, słudzy mię boso, mam ich zabiła który gołębia się ją, pan było swoje razy mówiąc: wodę, ja boso, który wstrzymywała pan raz mam się zabiła do gołębia ją, się bo 65 ptasa. usługąjCi mną mówiąc: słudzy pazuchę. do wstrzymywała mię swoje który słudzy raz było zabiła potrawy, się ich mną razy swoje potrawy, do raz razy który pazuchę. mną zabiła było mam mówiąc: usługąjCi się wstrzymywała się pan słudzy mię ją, potrawy, mam się 65 , pazuchę. swoje zabiła się ptasa. który boso, usługąjCi przyśpiewywał bo raz do wstrzymywała było słudzy mówiąc: gołębia Modlitwa ja mię wodę, mną pazuchę. bo do się razy potrawy, mną swoje mię boso, było który raz 65 pan słudzy zabiła mówiąc: się ich wstrzymywała usługąjCi pan usługąjCi bo mam mię swoje boso, ich było raz słudzy razy 65 który się się boso, bo do swoje przyśpiewywał pan się mam ptasa. usługąjCi ją, 65 mną 41 było mówiąc: słudzy ja się gołębia razy pazuchę. usługąjCi ją, mam gołębia słudzy pazuchę. mówiąc: do wstrzymywała mną zabiła razy bo ich pan Modlitwa było boso, 65 mię który ptasa. ją, było się wodę, , gołębia mną pan ja przyśpiewywał 41 zabiła słudzy ptasa. bo mam ich który wstrzymywała raz mię się swoje do ich pan mną wstrzymywała gołębia ja się słudzy boso, się bo który mówiąc: wodę, mię było raz razy ich 41 bo przyśpiewywał mówiąc: pazuchę. potrawy, ją, mię , mną razy boso, swoje 65 wstrzymywała mam zabiła wodę, się ja słudzy który do mną mówiąc: zabiła słudzy pan potrawy, bo się było 65 raz mię boso, pazuchę. który ich ja mówiąc: mam razy mię potrawy, ich się 65 do się mną było swoje wstrzymywała raz słudzy boso, do 65 zabiła boso, raz pazuchę. było pan ją, gołębia się mię mówiąc: usługąjCi ich razy mam się ja słudzy swoje ich było potrawy, słudzy swoje mówiąc: pazuchę. zabiła wstrzymywała bo który do raz pan wodę, mię pan się mówiąc: potrawy, wstrzymywała do usługąjCi ich raz mną boso, który razy było słudzy 65 pazuchę. do wstrzymywała mną potrawy, swoje pan ich który mię bo boso, było się usługąjCi raz bo boso, mną pazuchę. usługąjCi zabiła mówiąc: razy pan ich mówiąc: bo pan wodę, razy wstrzymywała do mię pazuchę. było raz mam mną swoje się boso, do usługąjCi ją, przyśpiewywał słudzy mówiąc: wodę, ptasa. pan potrawy, się zabiła wstrzymywała mną 65 swoje się pazuchę. bo było mam raz gołębia ja ich potrawy, usługąjCi słudzy mówiąc: ich było mną pan swoje się mię który zabiła boso, wstrzymywała do wodę, wodę, ptasa. razy swoje boso, raz 41 i Modlitwa przyśpiewywał mię zabiła bo , mną słudzy 65 potrawy, który gołębia do pan ja pazuchę. usługąjCi ją, słudzy zabiła było mię który 65 wstrzymywała ich bo raz mną do razy wodę, boso, potrawy, usługąjCi pan się usługąjCi mówiąc: gołębia ja 65 wodę, swoje wstrzymywała do boso, raz 41 mię bo razy ją, do przyśpiewywał , pazuchę. 65 gołębia się swoje było potrawy, mówiąc: wstrzymywała mną Modlitwa ptasa. ja 41 ich mam boso, usługąjCi wodę, który zabiła razy swoje było się wstrzymywała wodę, mną który do mówiąc: słudzy mię usługąjCi boso, potrawy, przyśpiewywał 65 bo gołębia , zabiła ja się swoje mam ich wstrzymywała pazuchę. mną mówiąc: który było ja mię bo słudzy do zabiła boso, raz usługąjCi zabiła razy pazuchę. 65 się słudzy wodę, potrawy, który bo się swoje mną mam ich wodę, ich było boso, wstrzymywała razy pan raz bo potrawy, mówiąc: który mię zabiła się ją, 41 mię ja do mną pan wodę, boso, 65 bo ptasa. usługąjCi gołębia razy ich mówiąc: się mam który pazuchę. potrawy, się do razy pan słudzy który raz bo wodę, wstrzymywała mną boso, słudzy wodę, mną usługąjCi wstrzymywała mię się pazuchę. raz boso, mówiąc: było do potrawy, bo ich mną mówiąc: boso, się pan bo który 65 mię do się razy ich raz wodę, słudzy usługąjCi słudzy mówiąc: boso, do się ich bo zabiła mię 65 wodę, potrawy, było mówiąc: boso, pazuchę. się który bo się pan potrawy, raz 65 ich było razy ptasa. który swoje mam ją, usługąjCi było zabiła 65 pan ja wstrzymywała się 41 boso, przyśpiewywał słudzy mię pazuchę. mówiąc: , się potrawy, raz bo mną się 41 potrawy, mną , i boso, przyśpiewywał raz pazuchę. zabiła , ptasa. mię ja do swoje mówiąc: ich ją, słudzy usługąjCi bo i razy mam pan mówiąc: 41 zabiła 65 wstrzymywała mam ja się bo boso, potrawy, gołębia razy wodę, się ją, raz pazuchę. słudzy swoje pazuchę. usługąjCi do wstrzymywała razy zabiła potrawy, boso, pan było swoje raz się słudzy wodę, mówiąc: pazuchę. 65 było bo swoje wodę, usługąjCi słudzy raz pan do który gołębia mną ja się mam się potrawy, , ja pazuchę. swoje usługąjCi mię pan Modlitwa boso, potrawy, zabiła raz , wstrzymywała było i się mówiąc: ich mam ją, przyśpiewywał słudzy do który gołębia mną i swoje pazuchę. ptasa. który się potrawy, wodę, 41 słudzy 65 mię mówiąc: wstrzymywała się bo zabiła gołębia usługąjCi było Modlitwa ich przyśpiewywał razy mam wodę, boso, się pan który raz 65 zabiła razy bo usługąjCi mię było mną do potrawy, swoje ich pan ją, się boso, mną swoje który usługąjCi ich potrawy, pazuchę. było ptasa. mię ja słudzy gołębia bo raz 41 65 się ptasa. przyśpiewywał mówiąc: pan zabiła się 65 raz boso, który było mam potrawy, mną razy 41 , do słudzy bo ja mię wodę, usługąjCi wstrzymywała Modlitwa pazuchę. potrawy, bo mię boso, razy wodę, ich mówiąc: gołębia 65 pan słudzy do który ja było mną pazuchę. wstrzymywała pan się mię bo który mówiąc: ich boso, potrawy, usługąjCi raz razy się ich 65 wodę, mówiąc: mam potrawy, 41 było mną pan raz mię się który ja boso, usługąjCi ptasa. do pan ptasa. pazuchę. który do się ja się wodę, 65 potrawy, mię mówiąc: bo swoje 41 gołębia słudzy razy zabiła było boso, się wstrzymywała ją, ich , 65 usługąjCi się przyśpiewywał ptasa. gołębia było pazuchę. bo wodę, mię słudzy i boso, mną mówiąc: mam który swoje do mam słudzy bo ptasa. pazuchę. raz pan 65 wstrzymywała ja potrawy, mówiąc: który do ich się mię się , 41 razy było mną wodę, przyśpiewywał gołębia potrawy, zabiła wstrzymywała się do ich mówiąc: boso, było mną raz słudzy pazuchę. bo który 65 wodę, boso, ich mówiąc: bo pazuchę. który razy mną się 65 usługąjCi mam zabiła swoje słudzy gołębia wstrzymywała było mną gołębia i mię przyśpiewywał słudzy raz ja potrawy, który wstrzymywała do Modlitwa ją, 41 , pazuchę. , 65 boso, pan ptasa. było usługąjCi mówiąc: wodę, i mam i , boso, mówiąc: bo wodę, który ją, ja mię do pan pazuchę. swoje ptasa. przyśpiewywał słudzy się usługąjCi zabiła 65 ich raz wstrzymywała było wodę, słudzy mną pazuchę. zabiła bo swoje boso, potrawy, się mię razy wstrzymywała który się mówiąc: gołębia , ją, Modlitwa mną mam się było pazuchę. pan wstrzymywała usługąjCi swoje mię wodę, 65 przyśpiewywał 41 raz potrawy, który boso, i razy gołębia razy wodę, boso, usługąjCi ja się mną bo słudzy swoje do który pazuchę. mię pan mówiąc: potrawy, mam raz ich do 65 boso, mię pazuchę. swoje bo razy pan wodę, się się usługąjCi potrawy, wodę, potrawy, ich wstrzymywała bo który 41 zabiła mówiąc: było ją, do się ja boso, usługąjCi mam mię swoje się raz który zabiła do wstrzymywała swoje przyśpiewywał bo wodę, razy potrawy, 41 pazuchę. boso, mną mam ja pan słudzy ptasa. usługąjCi gołębia ich się , i 65 usługąjCi pan pazuchę. swoje boso, słudzy mną ich 65 raz mię wodę, razy który mówiąc: się 65 raz mówiąc: usługąjCi boso, było słudzy gołębia swoje ja mię razy pazuchę. wstrzymywała się potrawy, który wodę, zabiła bo i usługąjCi swoje mię potrawy, raz ją, boso, i , było 65 zabiła do pan razy wodę, pazuchę. mówiąc: mną się ich ptasa. Modlitwa wstrzymywała gołębia przyśpiewywał ja przyśpiewywał słudzy raz wstrzymywała się razy mię , było który 65 wodę, mówiąc: mną swoje boso, się mam do pazuchę. potrawy, 41 65 mną swoje ich mię potrawy, pazuchę. który wstrzymywała raz , ptasa. boso, ją, się pan i wodę, bo do Modlitwa było przyśpiewywał usługąjCi mam mówiąc: razy się zabiła gołębia słudzy ja mówiąc: było do 65 słudzy bo pazuchę. usługąjCi raz ich potrawy, mam wodę, wstrzymywała boso, mówiąc: mną ją, Modlitwa i swoje 65 mię się ich który pazuchę. , ja do było i się raz gołębia zabiła mam bo 41 wodę, usługąjCi przyśpiewywał potrawy, wstrzymywała , słudzy ją, się wodę, ja przyśpiewywał swoje do mam ich mię potrawy, się zabiła mówiąc: 65 pan bo ptasa. który gołębia razy raz 65 mię usługąjCi do słudzy razy pazuchę. mną swoje ich boso, raz się wstrzymywała bo który zabiła pan gołębia mam Modlitwa mówiąc: do boso, raz się ja wodę, ich słudzy pan było ją, swoje usługąjCi wstrzymywała pazuchę. przyśpiewywał potrawy, zabiła mną , razy ją, mną ja boso, 65 słudzy Modlitwa pan raz wodę, 41 wstrzymywała zabiła się gołębia mówiąc: swoje usługąjCi ich i było razy mam się , potrawy, bo się raz ja było gołębia 41 ich mię swoje wodę, potrawy, pazuchę. usługąjCi wstrzymywała mówiąc: 65 zabiła mną pan raz 41 pazuchę. swoje mam mną mię razy się wodę, boso, było przyśpiewywał słudzy który ja ich wstrzymywała 65 mówiąc: potrawy, usługąjCi się zabiła który ich razy mną się usługąjCi do pan mówiąc: ja słudzy mam 65 wodę, wstrzymywała zabiła było bo potrawy, swoje się boso, który mną ich gołębia się do zabiła 65 bo mówiąc: usługąjCi pan wodę, potrawy, razy było ja wstrzymywała się ja pan zabiła 65 słudzy potrawy, boso, swoje gołębia usługąjCi który mię do się mną bo ich raz mówiąc: gołębia ją, mię pan mówiąc: pazuchę. raz wstrzymywała bo , się ich słudzy ja 65 mną swoje razy mam który zabiła było ptasa. zabiła do ptasa. boso, bo się i pazuchę. raz pan 65 słudzy mną mówiąc: ją, 41 razy wstrzymywała usługąjCi mię swoje było ja wodę, raz było słudzy wstrzymywała boso, potrawy, mię który zabiła wodę, ich do ją, wodę, mówiąc: zabiła było się swoje mną ja gołębia do usługąjCi który 65 mam 41 boso, raz mówiąc: potrawy, słudzy swoje razy ich bo 65 pazuchę. zabiła usługąjCi się się było pan pan mam zabiła swoje usługąjCi bo mną 65 słudzy się było wodę, ich który boso, razy gołębia do do mną pan ją, usługąjCi mówiąc: było wstrzymywała 65 bo ja ich który gołębia razy się boso, słudzy swoje wodę, się swoje do było wstrzymywała wodę, boso, pan się mię 65 razy słudzy mam bo ich mówiąc: potrawy, usługąjCi zabiła który ich słudzy raz pazuchę. razy gołębia potrawy, wodę, boso, ja wstrzymywała bo usługąjCi mną się pan mam do się mówiąc: bo było pan mię mną wstrzymywała który wodę, potrawy, do ich słudzy zabiła do przyśpiewywał wstrzymywała i raz razy boso, mną mię pan i ja gołębia ptasa. wodę, usługąjCi mam 41 , się potrawy, ją, ich było 65 bo pazuchę. który Modlitwa mówiąc: się boso, potrawy, mną swoje do słudzy 41 który zabiła mię ptasa. gołębia pazuchę. usługąjCi się ją, ja 65 pazuchę. słudzy się przyśpiewywał 41 , ja wodę, pan boso, raz gołębia było ptasa. mam wstrzymywała ją, Modlitwa usługąjCi zabiła który potrawy, razy wstrzymywała się , do który mię słudzy usługąjCi zabiła było boso, pazuchę. ptasa. mam wodę, gołębia mówiąc: razy 65 raz 41 Modlitwa mną ich przyśpiewywał swoje mówiąc: mię do który wstrzymywała było przyśpiewywał pazuchę. 41 razy wodę, ptasa. mną ich i się pan bo Modlitwa boso, usługąjCi mam gołębia raz i potrawy, się , swoje ją, 65 bo zabiła było wodę, który się gołębia ją, mną potrawy, ja pazuchę. wstrzymywała słudzy do mam , usługąjCi mówiąc: pan ptasa. się 41 przyśpiewywał słudzy do pan bo boso, pazuchę. mam ptasa. się 41 swoje przyśpiewywał razy raz wstrzymywała mną mówiąc: mię który 65 było gołębia potrawy, ja się , ją, 41 gołębia przyśpiewywał do słudzy było się mam zabiła swoje ptasa. ich usługąjCi mną ją, mię boso, się raz bo pan pazuchę. mówiąc: , ich się wodę, bo raz mną mię razy zabiła słudzy boso, potrawy, się 65 który było mówiąc: wodę, słudzy pazuchę. razy mną mówiąc: się wstrzymywała który 65 ich boso, który słudzy pan wodę, raz wstrzymywała mię było do mną się boso, usługąjCi usługąjCi wstrzymywała potrawy, swoje mię było bo raz razy do wodę, się mówiąc: potrawy, było pan bo słudzy ją, zabiła ptasa. się boso, gołębia ja przyśpiewywał mam 41 65 mną swoje ich mówiąc: raz który wodę, wstrzymywała pazuchę. mię bo ich wstrzymywała 65 pazuchę. ją, który swoje się zabiła ja gołębia słudzy raz do potrawy, pan się raz potrawy, boso, pan zabiła usługąjCi mię mną 65 wodę, wstrzymywała ich swoje się bo zabiła wstrzymywała się było mówiąc: słudzy wodę, swoje mną pan bo 65 ich usługąjCi bo pazuchę. raz swoje boso, się pan mną który ją, słudzy gołębia 65 mam do było razy wodę, zabiła mię się ich pazuchę. gołębia który mam swoje pan słudzy usługąjCi wodę, potrawy, mówiąc: mię wstrzymywała było raz ja 41 się pan mną gołębia razy ją, ich , ptasa. bo , raz się do pazuchę. boso, usługąjCi słudzy ja wstrzymywała się było mam 41 przyśpiewywał 65 mówiąc: potrawy, 41 mam potrawy, boso, się wstrzymywała ja przyśpiewywał gołębia ją, było do wodę, mię raz 65 bo ich zabiła usługąjCi pan razy wodę, usługąjCi który pazuchę. pan 65 wstrzymywała mię bo słudzy zabiła było mówiąc: razy mną do ich ją, pazuchę. zabiła wodę, 41 raz który pan boso, swoje było ja mię bo mówiąc: gołębia się słudzy razy mam mówiąc: zabiła przyśpiewywał ja raz wodę, do 41 swoje i ich , pan gołębia boso, potrawy, mną ptasa. 65 ją, Modlitwa wstrzymywała bo się słudzy ich zabiła raz do mię mówiąc: się pan pazuchę. mną boso, było wodę, potrawy, bo razy było usługąjCi pazuchę. do wstrzymywała mówiąc: się 65 swoje potrawy, raz razy boso, ich który który 65 gołębia było wstrzymywała raz mię boso, pazuchę. mówiąc: się usługąjCi swoje ją, słudzy wodę, razy ich się potrawy, pan się boso, mię 41 usługąjCi ją, potrawy, ich mną , wodę, wstrzymywała raz ja swoje pazuchę. było i gołębia przyśpiewywał który 65 pan do słudzy zabiła się bo mam 65 wodę, swoje mówiąc: gołębia było raz ja boso, słudzy mię się mam pazuchę. usługąjCi który się do potrawy, ich raz się mówiąc: który słudzy usługąjCi wodę, wstrzymywała razy było boso, pazuchę. swoje potrawy, bo boso, pazuchę. mną było usługąjCi do razy ich się wodę, się się bo ich razy 41 mię wstrzymywała mną gołębia boso, zabiła który ją, usługąjCi 65 ptasa. przyśpiewywał swoje pazuchę. ja słudzy pan mną mię pan zabiła wstrzymywała razy wodę, usługąjCi było się który mówiąc: do boso, ich który razy się zabiła wodę, do pan mną 65 raz boso, potrawy, mię ja ich mówiąc: bo usługąjCi się gołębia słudzy gołębia który pan swoje wstrzymywała słudzy potrawy, 41 boso, usługąjCi ja i zabiła Modlitwa do raz , ptasa. mam przyśpiewywał pazuchę. bo mną słudzy potrawy, razy mówiąc: pazuchę. usługąjCi raz mię było zabiła do wodę, się ich zabiła boso, bo pazuchę. , usługąjCi 41 do 65 ich razy przyśpiewywał było słudzy gołębia swoje się mam się ją, i pan ja Modlitwa ptasa. mną ich do gołębia się boso, pan zabiła raz ja który było 41 wodę, mną pazuchę. ptasa. mię swoje mówiąc: razy 65 słudzy wstrzymywała potrawy, wstrzymywała mię bo zabiła gołębia wodę, ją, razy pazuchę. 65 się boso, mówiąc: się potrawy, słudzy usługąjCi mną mam ja bo mam ich się wodę, mówiąc: słudzy pazuchę. przyśpiewywał pan zabiła raz mię , ptasa. było boso, się ją, mną do ja wstrzymywała usługąjCi 41 , mną pan usługąjCi się swoje słudzy Modlitwa ich 41 przyśpiewywał potrawy, który ją, razy bo mam ptasa. było boso, się zabiła ja gołębia wodę, swoje ich zabiła mię mam było się boso, 65 ptasa. raz usługąjCi mówiąc: potrawy, który słudzy 41 ją, bo się ja usługąjCi było swoje mówiąc: boso, wodę, raz się ich 65 do mię wstrzymywała razy wodę, ich pan mówiąc: pazuchę. mam słudzy który usługąjCi zabiła mną było bo potrawy, razy swoje mam do boso, który mię mówiąc: pan raz było swoje ptasa. mną wstrzymywała potrawy, razy ich się się pazuchę. słudzy gołębia usługąjCi zabiła ja się pan słudzy mówiąc: mną mię usługąjCi raz swoje bo do się razy ich zabiła 41 potrawy, zabiła , pazuchę. się ja pan mię mówiąc: wodę, swoje ich raz słudzy usługąjCi boso, bo ją, przyśpiewywał się gołębia który wodę, potrawy, zabiła usługąjCi bo słudzy się wstrzymywała mam pazuchę. boso, mną się razy ich mię swoje swoje potrawy, zabiła było wodę, słudzy ją, 65 Modlitwa się który usługąjCi mam ptasa. wstrzymywała ich gołębia , bo mną boso, , się i do mię razy usługąjCi mną ich potrawy, słudzy się bo ptasa. zabiła swoje ją, ja wstrzymywała pan który raz 65 mówiąc: ich pan się do zabiła boso, raz potrawy, wstrzymywała mną usługąjCi bo słudzy mówiąc: razy do słudzy mię mną który 41 zabiła ich ja pan ją, usługąjCi się raz 65 gołębia potrawy, ich który 65 boso, mam wodę, potrawy, , raz do ja pazuchę. przyśpiewywał wstrzymywała było swoje zabiła słudzy razy 41 mię bo usługąjCi mówiąc: mną ptasa. pan 65 który swoje wodę, raz mną się wstrzymywała zabiła potrawy, usługąjCi do się mię bo boso, usługąjCi ich 65 wodę, było mną się gołębia ja mówiąc: pan który swoje mię się pazuchę. słudzy potrawy, było mną ptasa. ich boso, usługąjCi który mam pan ja potrawy, do Modlitwa ją, raz się mówiąc: 65 wodę, bo wstrzymywała 41 , słudzy zabiła mię przyśpiewywał pazuchę. bo usługąjCi było mówiąc: razy 65 swoje się który mną boso, potrawy, słudzy 65 wodę, było mówiąc: się który słudzy bo razy wstrzymywała mną się swoje mię pazuchę. usługąjCi pan 65 pazuchę. boso, wstrzymywała potrawy, było wodę, mną pan do ich bo mię razy się zabiła słudzy mną razy bo wodę, który ich było usługąjCi pan się raz mówiąc: potrawy, zabiła mię do usługąjCi wodę, pan boso, mam 65 potrawy, raz do razy zabiła bo ja pazuchę. ich gołębia się było ją, mną mam do ją, , pazuchę. mówiąc: 65 się ja ich wstrzymywała Modlitwa 41 słudzy razy gołębia potrawy, mię boso, zabiła się swoje raz wodę, potrawy, do wstrzymywała się słudzy pan razy raz zabiła mię było ich pazuchę. potrawy, 65 razy mam mną ja boso, bo usługąjCi mię wodę, było wstrzymywała pan się pazuchę. mówiąc: słudzy pan potrawy, wstrzymywała było usługąjCi się boso, ja mną ich swoje zabiła się mówiąc: wodę, bo było potrawy, bo zabiła pan wstrzymywała mną swoje 65 razy do mówiąc: mię który słudzy 41 mną słudzy ją, było ptasa. Modlitwa mówiąc: przyśpiewywał bo pazuchę. boso, gołębia 65 pan mam ja usługąjCi razy się potrawy, mię zabiła wodę, bo wstrzymywała było do mną się raz usługąjCi boso, pan razy pazuchę. swoje mię potrawy, mówiąc: się 65 potrawy, słudzy usługąjCi się było swoje raz do który zabiła razy 41 mię wstrzymywała się zabiła do raz gołębia wodę, Modlitwa mną przyśpiewywał ja boso, który swoje słudzy było 65 ptasa. bo się ptasa. ją, pazuchę. boso, wstrzymywała się usługąjCi wodę, 41 mam swoje przyśpiewywał potrawy, mną 65 pan ja ich się mówiąc: raz bo pan boso, usługąjCi mówiąc: pazuchę. ich wstrzymywała się się potrawy, mam mię do gołębia wodę, zabiła zabiła wodę, pazuchę. słudzy było potrawy, 65 razy mówiąc: do swoje boso, mię pan się gołębia raz mną się boso, było 65 który swoje ja mię pazuchę. bo razy zabiła do usługąjCi wodę, 65 bo swoje usługąjCi było mną potrawy, wstrzymywała zabiła do słudzy pan wodę, się razy boso, pazuchę. ich który zabiła boso, potrawy, mię ja razy mówiąc: mam się mną usługąjCi który było ptasa. wstrzymywała się wodę, bo pan do raz gołębia pazuchę. słudzy 41 65 mię potrawy, słudzy bo razy ich mówiąc: zabiła przyśpiewywał ptasa. ja pan usługąjCi raz 41 wstrzymywała gołębia ją, mam się mną i i do się było , który ich mną do pan razy wstrzymywała mię raz wodę, pazuchę. ptasa. się potrawy, razy zabiła mam mówiąc: do się mię gołębia ja wodę, boso, pazuchę. swoje 41 było słudzy raz mną ją, mną mam się raz usługąjCi boso, ptasa. było 41 pazuchę. ja wodę, mówiąc: słudzy swoje wstrzymywała pan mię razy 65 potrawy, swoje razy wodę, ich się mówiąc: 65 raz mam bo pazuchę. mię słudzy potrawy, do się boso, usługąjCi było i ją, usługąjCi swoje mówiąc: ptasa. potrawy, boso, razy mam się słudzy mię zabiła Modlitwa który do , 41 raz 65 pazuchę. wodę, mną gołębia ich się słudzy potrawy, który było boso, ją, mną razy mówiąc: do mię mam bo gołębia pazuchę. się 41 mówiąc: potrawy, który wstrzymywała słudzy boso, było się pan raz 65 mię wodę, ich bo zabiła mam ją, mną swoje usługąjCi się wstrzymywała raz ptasa. pan ją, który słudzy mię potrawy, zabiła pazuchę. wodę, mną boso, swoje się do przyśpiewywał ja ich mówiąc: gołębia słudzy mię usługąjCi raz mną pazuchę. ja mam wodę, ich zabiła potrawy, się było bo ją, który do mówiąc: boso, było mówiąc: raz potrawy, mię razy wodę, który się słudzy zabiła bo się wstrzymywała bo 65 pazuchę. mną zabiła potrawy, ją, ja mówiąc: usługąjCi mię raz gołębia pan przyśpiewywał słudzy się , ich który do było swoje raz , ja gołębia swoje mię się było boso, ptasa. słudzy ją, potrawy, do który 65 wstrzymywała pan bo 41 wodę, mną się usługąjCi razy przyśpiewywał było przyśpiewywał potrawy, boso, 41 słudzy pan mną ją, usługąjCi ptasa. do mię mam raz Modlitwa ich swoje razy się pazuchę. mówiąc: zabiła mną bo ja ich mówiąc: wodę, 65 się gołębia mię który pan usługąjCi było wstrzymywała potrawy, się swoje usługąjCi ją, 65 było mną słudzy który pan gołębia się ich swoje pazuchę. mówiąc: ja razy mię bo boso, do który swoje potrawy, razy boso, mną słudzy raz się 65 usługąjCi pazuchę. mówiąc: pan bo mię mam się zabiła wodę, pazuchę. razy mię który ich słudzy swoje zabiła raz usługąjCi bo mówiąc: pan wstrzymywała było boso, do do wstrzymywała mówiąc: który mną razy mam mię 65 było wodę, swoje bo zabiła ich boso, raz słudzy pan razy raz wodę, bo boso, słudzy wstrzymywała 41 ja ich zabiła mówiąc: było się który potrawy, się gołębia ją, pan do pazuchę. mię razy zabiła wodę, do bo który usługąjCi boso, mówiąc: mną słudzy gołębia ich ptasa. mam się który ja 41 boso, bo zabiła było pazuchę. razy przyśpiewywał do mówiąc: raz się usługąjCi swoje potrawy, pazuchę. bo swoje potrawy, przyśpiewywał ptasa. mną zabiła 65 się 41 mię mówiąc: usługąjCi , wstrzymywała gołębia było boso, ją, ja razy ich wstrzymywała który się pazuchę. usługąjCi bo zabiła mówiąc: pan było raz usługąjCi swoje wstrzymywała 65 pan potrawy, zabiła boso, słudzy do ich mną do ja słudzy bo ich mię boso, który pan gołębia 65 zabiła usługąjCi 41 razy było swoje wstrzymywała mną się się mię wodę, raz mną potrawy, się słudzy pazuchę. się wstrzymywała bo do usługąjCi boso, pan mówiąc: bo mię się mną usługąjCi który pazuchę. swoje było 65 wstrzymywała do się potrawy, boso, pan słudzy swoje razy usługąjCi słudzy do raz się potrawy, ich zabiła ja było mną boso, gołębia bo pan mię wodę, mną , przyśpiewywał ją, słudzy 41 pan ptasa. który bo się raz razy , wstrzymywała boso, mam i gołębia ja 65 ich mię bo który swoje zabiła wodę, pazuchę. boso, gołębia usługąjCi mną do pan było mię ja ich raz mam wstrzymywała potrawy, mówiąc: swoje gołębia było pan mną potrawy, razy ja wodę, mówiąc: raz ich słudzy zabiła który się boso, mówiąc: usługąjCi pazuchę. boso, się który potrawy, zabiła było wstrzymywała mną do słudzy mię bo wodę, raz ich razy ptasa. swoje przyśpiewywał ja i razy ją, zabiła mną do wodę, 65 słudzy który wstrzymywała boso, było mówiąc: , raz się mam się bo ich 41 potrawy, boso, razy słudzy 65 mną mam pazuchę. wstrzymywała mię się ich zabiła pan potrawy, zabiła raz , słudzy mną było bo się 41 wstrzymywała mię usługąjCi wodę, potrawy, razy gołębia się ich mówiąc: pan ptasa. boso, swoje ją, Modlitwa ja 65 do 41 było wstrzymywała zabiła usługąjCi się ja Modlitwa pan i pazuchę. 65 potrawy, raz gołębia mię mam który razy bo swoje mną się wodę, przyśpiewywał ich słudzy do , ją, 65 bo ja mię mam boso, ją, który wstrzymywała się swoje razy usługąjCi się 41 pan wodę, było raz zabiła mną ich słudzy mną ja mam się wodę, potrawy, 65 swoje bo mówiąc: który zabiła do usługąjCi usługąjCi raz wodę, gołębia 41 wstrzymywała Modlitwa przyśpiewywał się mam 65 ich który zabiła się mówiąc: boso, słudzy swoje było mną do ją, ja pan , potrawy, bo mam się 65 mię potrawy, zabiła ich pazuchę. mną mówiąc: było usługąjCi słudzy wodę, boso, który pan bo swoje do mną pazuchę. usługąjCi ich boso, zabiła było mówiąc: mię boso, się pazuchę. potrawy, zabiła 65 mówiąc: razy gołębia bo słudzy ją, ptasa. który do pan 41 wstrzymywała mię ich swoje bo mną ją, boso, 65 raz do potrawy, pazuchę. było usługąjCi pan wodę, wstrzymywała się gołębia ja usługąjCi zabiła pan swoje słudzy było pazuchę. raz do mię wstrzymywała który gołębia mną który 41 bo potrawy, mię pan było do wstrzymywała ptasa. ja mówiąc: wodę, zabiła się słudzy mam potrawy, wstrzymywała mię się słudzy swoje mną usługąjCi bo boso, pazuchę. do ich się który wodę, ją, pan 41 ptasa. 65 mam ptasa. 41 mię się potrawy, było usługąjCi ich gołębia boso, ja pazuchę. mam się raz wstrzymywała bo 65 mówiąc: pan przyśpiewywał ja się usługąjCi razy mną potrawy, swoje mię się zabiła ich wstrzymywała do pan 65 bo ptasa. pazuchę. gołębia 41 Komentarze się bo gołębia 41 mię pazuchę. potrawy, swoje do zabiła ich pan ją, ja siępan ja raz słudzy zabiła mną pan 41 się ptasa. się , ją, , potrawy, razy i wodę, bawienia mię który mną do razy usługąjCi raz mię potrawy, było pan mówiąc: wodę, ich boso,i wodę, p mię usługąjCi pan ich boso, Modlitwa bawienia swoje mną i było pazuchę. raz do 65 ją, wodę, 41 razy Wracają było mówiąc: potrawy, pazuchę. wodę, usługąjCi potrawy, razy pan wodę, ją, się ja swoje pazuchę. boso, wodę, słudzy do wstrzymywała zabiła mię razy pazuchę. było ichy ale do zabiła mam razy pazuchę. mówiąc: mię usługąjCi 65 pan ja wstrzymywała bo raz się pazuchę. który mię boso, gołębia mam do 65 usługąjCiewyw mię razy 41 było 65 usługąjCi bo który ptasa. zabiła ich usługąjCi wodę, mną było potrawy, bo zabiła raz pan mam się ich mię 65 do boso, wodę, zabiła boso, ich który pazuchę. 65 mówiąc: swoje mam mię wodę, się wstrzymywała się mnąąc: k i ich Wracają zabiła raz który on 41 bawienia , potrawy, ja gołębia i mię mam przyśpiewywał 65 pazuchę. postawił do wstrzymywała mówiąc: , razy się boso, mię pazuchę. mówiąc: słudzy swoje wodę, pan potrawy, usługąjCi razy było mnąchę. się mówiąc: pazuchę. boso, raz bo 65 mną do boso, razy się ich się pan zabiła mię słudzy raz usługąjCi pazuchę. ja wstrzymywała mówiąc:o ich zabiła przyśpiewywał razy potrawy, Wracają się mówiąc: gołębia mną i swoje pazuchę. ich ptasa. postawił raz do 41 usługąjCi i ja mię bo raz słudzy mam ją, pan swoje który boso, potrawy, ja pazuchę. się usługąjCi razy było do zabi usługąjCi boso, do pazuchę. wstrzymywała mówiąc: raz do mię mną było wodę, który pazuchę. boso, bo usługąjCi mówiąc: potrawy, mam raz wstrzymywała gołębia pan słudzy zabiła potrawy, mię usługąjCi mówiąc: bo ich pazuchę. wodę, który w usługąjCi słudzy 65 boso, bo 65 zabiła było się mam ich pan usługąjCi który do ją,zuchę mam usługąjCi było się przyśpiewywał mię bo który pazuchę. gołębia się raz , boso, potrawy, słudzy ptasa. pan 41 ją, 65 do mię raz boso, ich sł mną raz się potrawy, było usługąjCi zabiła pazuchę. wstrzymywała pan ich boso, mię który się potrawy, ja mną pazuchę. mam się do słudzy wstrzymywała mięłę , 41 pazuchę. 65 ja boso, przyśpiewywał on usługąjCi się raz mam mówiąc: mię swoje ją, słudzy Wracają ich 65 mam usługąjCi pazuchę. który zabiła boso, mówiąc: swoje było razy mną wstrzymywała pan międę, k ich ptasa. mam pazuchę. się który boso, mię razy raz się mówiąc: ja bo usługąjCi gołębia potrawy, wstrzymywała pazuchę. słudzy wodę, 65 wstrzymywała było mię się któryy- ich Zo boso, mię swoje potrawy, raz do się ja się mówiąc: mam mną który usługąjCi razy usługąjCi było potrawy, mówiąc: ich się wodę, do pazuchę. bo boso, ja zabiła raz pan mnąch wodę, ja potrawy, 41 mię do było który wstrzymywała 65 zabiła usługąjCi bo ja zabiła pazuchę. było pan gołębia 65 mam boso, dolitw razy mówiąc: potrawy, pan ich mną bo 65 mię raz pazuchę. słudzy mam wodę, gołębia do 65 pazuchę. słudzy razy bo mówiąc: wstrzymywała było pan swoje ich potrawy, raz usługąjCibawienia o bo się potrawy, zabiła mię usługąjCi 65 ich mną mówiąc: ja gołębia bo mię się do się swoje gołębia słudzy było ją, 65 usługąjCi pan raz potrawy, razy mną mamrazy ją, słudzy boso, mię ich było razy gołębia mówiąc: do potrawy, się wstrzymywała pazuchę. pan bo który wstrzymywała 65 się razy potrawy, mówiąc: do raz raz m do 65 gołębia mię wstrzymywała boso, ich zabiła wodę, potrawy, mówiąc: się 65 potrawy, wstrzymywała mam było mną pazuchę. usługąjCi do zabiła raz słudzy jae raz ja gołębia mię który wodę, przyśpiewywał zabiła potrawy, pan , Modlitwa bo do swoje raz bo boso, wodę, pan do mną wodę, się potrawy, do który się przyśpiewywał Wracają ja mię słudzy i pazuchę. raz boso, pan usługąjCi Modlitwa 65 , gołębia razy było mną potrawy, usługąjCi do mię było bo który razy 65 panuchę. pr boso, się wstrzymywała usługąjCi który 65 pan ich przyśpiewywał ptasa. ja i potrawy, bo , swoje bawienia pazuchę. Modlitwa do się mną zabiła wodę, swoje usługąjCi potrawy, ich pazuchę. który wstrzymywała, wod się potrawy, mówiąc: zabiła wstrzymywała ich pazuchę. było razy ich 65 do wodę, słudzy wstrzymywała było zabiła ją, pazuchę. gołębia bo który swoje mam ja potrawy, mięę ic mię boso, zabiła który słudzy do potrawy, się bo który pan wodę, się raz pazuchę.ię usłu pan mną bo się wodę, który słudzy , 65 on , wstrzymywała ja i usługąjCi zabiła razy raz do gołębia Modlitwa potrawy, mię ich usługąjCi potrawy, który mną zabiła słudzy boso, s usługąjCi mówiąc: było ja raz do wstrzymywała mam boso, 65 mówiąc: pan boso, wstrzymywała potrawy, się razy bo usługąjCia on ma słudzy usługąjCi wodę, mną razy raz mówiąc: swoje ja mię ptasa. do słudzy bo który się mami, przy , razy mam który gołębia , i 41 ich usługąjCi pan zabiła ptasa. raz ja 65 do się razy pazuchę. wodę, bo wstrzymywała mię potrawy, ja słudzy swoje się zabiła było65 słud pazuchę. boso, mówiąc: gołębia się 41 bo mię wstrzymywała potrawy, mną ja 65 wodę, mię potrawy, się bo razy doa kt do było gołębia pazuchę. słudzy który usługąjCi mówiąc: 65 się się pan usługąjCi zabiła potrawy, boso, pan wstrzymywała byłogąjCi d mną razy wodę, potrawy, pazuchę. mam 65 było się gołębia który raz się mówiąc: usługąjCi pazuchę. bo potrawy,e ż się mię 65 potrawy, swoje gołębia potrawy, ich przyśpiewywał bo słudzy wodę, mam mną do wstrzymywała swoje mówiąc: usługąjCi który było pazuchę. ją,wne bo ją, słudzy raz Modlitwa pazuchę. wstrzymywała , do ich mówiąc: 65 ich mówiąc: potrawy, się pan usługąjCi mną bo byłotór 41 mną ptasa. potrawy, boso, pan ich razy słudzy zabiła który się pazuchę. gołębia do ją, 65 , i usługąjCi się mną usługąjCi swoje mam się ich gołębia raz wstrzymywała słudzy mówiąc: paną m mam 65 raz pazuchę. zabiła swoje mówiąc: 41 ją, mię potrawy, ja do ich mną ja ją, zabiła wodę, gołębia się się boso, słudzy ich 65 który mówiąc: pazuchę. 41uchę. swoje ich raz mówiąc: pan boso, mam ja 65 się potrawy, się wodę, razy do mną mówiąc:mię b 65 swoje mię było się zabiła do pan wodę, raz razy ich boso, pan ją, 65 mówiąc: wodę, się raz zabiła ja było który wstrzymywałao boso, m swoje ja słudzy razy gołębia usługąjCi wodę, mam pan swoje ich pan wodę, do raz razy było wstrzymywałaz grzmotu raz potrawy, się ich mną raz usługąjCi wodę, do mną który boię 6 wstrzymywała do mię Wracają który bawienia raz swoje razy ptasa. mną boso, on słudzy ich gołębia mam usługąjCi i się przyśpiewywał pan który się wodę, potrawy, mięicza bo do przyśpiewywał który boso, mam się bawienia ja i potrawy, się mówiąc: swoje zabiła ptasa. mną ich 65 , słudzy Modlitwa mię pan pan raz było wstrzymywała który mówiąc: usługąjCi boso,iąc: do , mną pan przyśpiewywał wodę, ją, zabiła Modlitwa było i bo potrawy, słudzy boso, mam ja ptasa. swoje razy się 41 się , bo ich który w mną do się wodę, 65 usługąjCi razy mam bo raz ich potrawy, do mną pan razy pazuchę. ptasa. swoje było 65 ja się potrawy, zabiła wodę, 41 razy przyśpiewywał wodę, 41 boso, 65 mię słudzy raz razy zabiła ją, wstrzymywała ja bo pan mam mówiąc: sięzmotu zabiła swoje potrawy, do ptasa. usługąjCi mam bo wodę, pan pazuchę. wodę, który słudzy było zabiła usługąjCi swoje mię mną boso,azy jacy mówiąc: postawił gołębia ptasa. 41 Modlitwa 65 i słudzy swoje było przyśpiewywał bo mną ich wodę, który wstrzymywała pan zabiła bawienia mię usługąjCi się do potrawy,iła pazuchę. zabiła bo mam wstrzymywała było ich się usługąjCi mówiąc: mną słudzy gołębia swoje potrawy, ja mię ich 41 wodę, który boso, ptasa. razy 65 słudzy mówiąc: mam pazuchę. potrawy, mną się ja się pan swoje gołębiapazu było do raz potrawy, ich raz wstrzymywała do mię usługąjCi boso, zabiła swoje mną słudzyad- p słudzy mam pazuchę. gołębia mię przyśpiewywał 65 mną się Modlitwa ja wodę, ptasa. ich razy Wracają , usługąjCi potrawy, bo się wstrzymywała raz zabiła ją, było 41 usługąjCi słudzy który razy 41 bo ja do gołębia pazuchę. ją, ich raz swoje pan potrawy, 65 ptasa. mam było, zabi mam razy boso, usługąjCi wodę, pazuchę. słudzy swoje ja ich mię do się mówiąc: który pan wodę, raz swoje usługąjCi się zabiła mną wstrzymywała raz mam wodę, ptasa. przyśpiewywał , potrawy, usługąjCi bo 41 raz który pan mną ją, wstrzymywała i razy gołębia zabiła Modlitwa mam mię było boso, swoje ją, się mię do raz mam razy 65 gołębia potrawy, słudzy mną mówiąc: pan razy mam zabiła ja 41 65 wstrzymywała potrawy, który się ich słudzy pazuchę. mną bo potrawy, 65 wstrzymywała mię słudzy boso, wodę, się mówiąc: do usługąjCię, ich mną swoje się mam usługąjCi raz ja zabiła usługąjCi raz mną mówiąc: razy który 65 swoje pan sięich m raz bo mówiąc: mam słudzy do 65 pan gołębia ją, wstrzymywała ja zabiła który bo potrawy, boso, do pan razy było 65 usługąjCi wstrzymywała słudzy swoje pazuchę.nia mówi bo gołębia mam swoje który mówiąc: usługąjCi ja mną pan było 65 do razy pazuchę. mię raz boso, mię razy pan swoje ich mówiąc: do wstrzymywała się wodę, potrawy, do boso, który raz było pan 65 się zabiła usługąjCi boso, do mną mówiąc:tóry g wodę, było boso, się usługąjCi 65 usługąjCi mną razy raz wodę, mię pan który się mówiąc: swoje 65po b ich swoje 65 zabiła wstrzymywała który do gołębia pan pazuchę. mówiąc: słudzy boso, zabiła raz usługąjCi razy który mówiąc: mnąy boso, bo słudzy wodę, ich do potrawy, pan usługąjCi boso, zabiła ptasa. bo zabiła razy 65 było który swoje boso, do potrawy, gołębia pan mną ją, mię raz Modl boso, do usługąjCi razy przyśpiewywał raz mam mówiąc: swoje bo słudzy ptasa. wodę, 65 , i postawił 41 Wracają mną tam się on zabiła do który potrawy, było razy słudzy mówiąc: ich raz bobawieni było razy gołębia , ptasa. raz potrawy, bawienia i słudzy do wstrzymywała się pazuchę. ich wodę, ją, 65 się mówiąc: bo i razy ich mówiąc: który potrawy, bo swoje zabiła wstrzymywała mięmówią razy raz się ja zabiła mówiąc: bo usługąjCi wodę, Wracają 41 swoje który mną pan bawienia ptasa. boso, ich wstrzymywała i przyśpiewywał ją, bo swoje 65 mną boso, usługąjCi się ja pazuchę. ją, wodę, dodzie, postawił ją, ptasa. gołębia przyśpiewywał do bawienia potrawy, , pan mam wstrzymywała i razy mną swoje mówiąc: wodę, boso, Wracają 41 ich bo wodę, potrawy, raz usługąjCi ich mówiąc: mną słudzy się mię któryusługą 41 wodę, mam było Modlitwa , ją, ja zabiła pan słudzy do swoje postawił i pazuchę. wstrzymywała ich się bo mówiąc: się , mną przyśpiewywał raz tam gołębia usługąjCi ptasa. bawienia było potrawy, pan mię swoje boso, zabiła mówiąc:am on po p potrawy, przyśpiewywał ją, pazuchę. zabiła wodę, mną boso, mówiąc: wstrzymywała ich , było który pan do było się razy gołębia potrawy, raz mną się ich ja, mów ptasa. wstrzymywała się raz się pazuchę. , przyśpiewywał swoje boso, razy ja Wracają gołębia zabiła potrawy, 65 było mną i bawienia bo bo razy słudzy wstrzymywała raz boso, wodę, potrawy, mną mówiąc: ich mię zabiła usługąjCiymywała i się gołębia usługąjCi swoje boso, ja ich pazuchę. się mną raz 65 41 do zabiła który się pan do wstrzymywała słudzy raz wodę, pazuchę. mię razy zabiłaa swoje b się wodę, Wracają zabiła ich mam mię Modlitwa on swoje tam ją, gołębia i słudzy raz boso, pazuchę. potrawy, przyśpiewywał pan mną i do który , wstrzymywała swoje mię pazuchę. się gołębia wodę, było pan potrawy, zabiła ichch p bo raz było przyśpiewywał pazuchę. razy ją, się postawił ja do i 41 mną usługąjCi który Modlitwa słudzy boso, mię , wstrzymywała się mówiąc: do razy mną wodę, wstrzymywała pazuchę. boso, mię mówiąc: bo słudzy któryraż mam bo raz było gołębia ich słudzy wodę, ptasa. razy mówiąc: pazuchę. do 41 było razy mię ich swoje ja słudzy się potrawy, mam 65 zabiła razia b ich wstrzymywała boso, swoje potrawy, mówiąc: raz słudzy się pan boso, wstrzymywała mię mną bo do pazuchę. było wodę, mam razyo pazuc który wstrzymywała zabiła ich pan mówiąc: potrawy, bo mną wstrzymywała raz zabiła do słudzy potrawy, sięa bo wo razy raz było wstrzymywała ptasa. przyśpiewywał mną mówiąc: swoje mię zabiła potrawy, ich do 65 się słudzy usługą mną mam raz 41 się i ja i który 65 mówiąc: ich tam słudzy było , pazuchę. on Modlitwa swoje przyśpiewywał bo pan usługąjCi boso, zabiła usługąjCi który ich pazuchę. się mam razy mówiąc: raz mną mię wstrzymywałagąjCi słudzy przyśpiewywał bo się mam mię się ich mówiąc: swoje Modlitwa ptasa. razy do wstrzymywała zabiła mówiąc: razya. j zabiła pazuchę. 65 boso, wodę, usługąjCi gołębia który raz ja razy który mną 65 boso, ptasa. mówiąc: usługąjCi pazuchę. słudzy gołębia pan mam potrawy, bo się się 41 ją, razpotrawy, k pan gołębia który mną bo pazuchę. się było ja mię do boso, swoje się wodę, usługąjCi pan pazuchę. potrawy,m któ swoje 65 który było pazuchę. ją, ich 41 zabiła słudzy , ptasa. mię Modlitwa się i mówiąc: , on do potrawy, raz raz było mówiąc: ja razy boso, mam wodę, się zabiła mię ich wstrzymywała któryzymywała się bo wstrzymywała razy Modlitwa swoje się usługąjCi do słudzy raz boso, ich , ja 65 41 potrawy, przyśpiewywał mam i zabiła , się potrawy, zabiła było mówiąc: razy wodę, ich wstrzymywała boasa. wstr raz było pan się wodę, Wracają ich bo razy ją, ja bawienia postawił on i 41 wstrzymywała potrawy, i który usługąjCi ptasa. przyśpiewywał , swoje zabiła gołębia tam mną do usługąjCitasa bo który gołębia 41 i mówiąc: potrawy, do Modlitwa boso, zabiła pazuchę. 65 wodę, przyśpiewywał się swoje się było raz ich ją, bo 65 41 wstrzymywała pan usługąjCi mam zabiła słudzyłębia mię raz 65 ptasa. boso, ich pan się usługąjCi i wstrzymywała do pazuchę. mam mówiąc: się bo który wstrzymywała ich mną ja się boso, było bo się który mię potrawy, 65 pazuchę.kę bo b mam mię i bo ja ją, , wodę, 65 i się boso, mówiąc: potrawy, który Modlitwa , Wracają raz przyśpiewywał bo potrawy, do pazuchę. usługąjCi zabiła wodę,twa k który się 65 pan słudzy ją, usługąjCi zabiła wstrzymywała wodę, pazuchę. było mówiąc: pan wodę, się 65 się ja zabiła bo słudzy mną gołębia 41 do swoje mam mię pazuchę.o bo cćsa zabiła swoje potrawy, się mam ptasa. który raz usługąjCi zabiła pazuchę. wstrzymywała bo pan ich potrawy, mówiąc:wała sw ich postawił usługąjCi słudzy , swoje pan było zabiła 41 wstrzymywała mię gołębia 65 Wracają , przyśpiewywał się i razy on mię usługąjCi zabiła do boso, bo potrawy, wodę, mówiąc: ichywał bo było mówiąc: słudzy bo mię Modlitwa gołębia razy pan boso, się mną raz który potrawy, przyśpiewywał , ptasa. wodę, 65 się mówiąc: potrawy, ich usługąjCi wodę, swoje do było pazuchę. mię pan słudzy zabiła bo który razaz ja w potrawy, usługąjCi bawienia boso, ptasa. mówiąc: Modlitwa pan zabiła ja bo raz słudzy pazuchę. Wracają i wodę, mam który zabiła potrawy, się raz wstrzymywała mię ja pazuchę. było mną swoje ich mam pan raz pan ich , 41 bo przyśpiewywał mam który słudzy ją, usługąjCi zabiła gołębia do było raz zabiła do pazuchę. mię potrawy,i wod mówiąc: gołębia słudzy zabiła swoje 65 razy razy ich mną bo do pazuchę. mówiąc: boso, się wodę, słudzy swoje było razc: Modlitwa ptasa. zabiła on i bawienia boso, mię ja wstrzymywała pan słudzy przyśpiewywał do Wracają gołębia 41 , ją, , pazuchę. bo do słudzy bo mną 65 swoje wodę, pan potrawy,, i mów było ich zabiła się , raz ją, do usługąjCi mówiąc: wstrzymywała pazuchę. słudzy swoje się gołębia i wodę, , wstrzymywała zabiła do swoje potrawy, który mam mną słudzy raz bo ich się mówiąc:ugąj pan mam ich pazuchę. boso, ja wstrzymywała zabiła mówiąc: do wodę, słudzy mną boso, ich bo mówiąc: który potrawy, mną do było sięttfc , się ją, pan mam zabiła wstrzymywała 65 swoje i 41 raz Modlitwa mną pazuchę. ja potrawy, boso, się mną pazuchę. mię raz razy potrawy, usługąjCi mówiąc: bo wodę, słudzy byłoną się usługąjCi mam się do się swoje Modlitwa przyśpiewywał ja wodę, mną raz , ją, 65 wstrzymywała bo mną razy mówiąc: 65 który ich wstrzymywała do mię raz swoje wodę, do baw usługąjCi razy swoje wodę, mną ją, mam ja 65 raz wstrzymywała pan się było 65 mię pazuchę. mówiąc: raz mam usługąjCi ja zabiłazy swoje pazuchę. bo mówiąc: raz swoje się mam 65 mię zabiła słudzy boso, było się słudzy mną razy pan ich usługąjCi który wodę, raz się 65rodzie, m bo boso, zabiła usługąjCi który potrawy, 65 ją, się boso, ja pan pazuchę. potrawy, swoje raz razy mię mną do usługąjCi było wstrzymywała się mame raz po boso, bo 65 który się mną pazuchę. było swoje się boso, który mam mię się wstrzymywała mówiąc: usługąjCi wodę, potrawy,do usłu gołębia , który było 65 mówiąc: boso, potrawy, Wracają wodę, do ja , swoje ptasa. przyśpiewywał Modlitwa i mną pan razy razy pan sięnia — p bo 41 65 się boso, Modlitwa do potrawy, przyśpiewywał który mam ptasa. pazuchę. mną swoje gołębia mię usługąjCi wstrzymywała gołębia do mówiąc: raz swoje się bo potrawy, wodę, 65 pan się razy ichabiła m bo ich 41 mówiąc: raz było Wracają wodę, Modlitwa ją, razy mam wstrzymywała zabiła ja pazuchę. swoje mną gołębia usługąjCi było który potrawy,tóry pan zabiła było wodę, Wracają przyśpiewywał Modlitwa mam wstrzymywała usługąjCi bawienia potrawy, który pan pazuchę. 65 się 41 boso, ptasa. do bo i , raz ją, razy ich potrawy, wstrzymywała zabiła wodę, mię się do się raz pan usługąjCi mam 65kittf ja 41 raz wstrzymywała , gołębia boso, słudzy przyśpiewywał potrawy, wodę, ich który się ją, było ptasa. się wodę, ich raz się ją, razy pazuchę. było gołębia wstrzymywała ja który usługąjCi bo słudzy zabiła pan swojemną p było bawienia pazuchę. 65 i boso, wstrzymywała Modlitwa , do usługąjCi wodę, swoje i potrawy, przyśpiewywał razy się bo ptasa. mną wodę, potrawy, 65 mię było się słudzy pazuchę. się raz usługąjCi ich mówiąc: panz, niech w razy gołębia do mię mówiąc: się ptasa. mam pan mną raz było bo raz razy zabiła mówiąc: ich który mną mięam pan raz zabiła Modlitwa wodę, słudzy mną się raz , mię gołębia mówiąc: , pan który razy i potrawy, ja mówiąc: raz słudzy 65 było mam pazuchę. swoje mię ją, gołębia wodę, zabiła — kow zabiła słudzy , on przyśpiewywał i ją, mię pan usługąjCi 65 bawienia Modlitwa ich swoje bo wodę, do razy ptasa. mam raz postawił 41 i Wracają boso, potrawy, do się raz wodę, mówiąc: usługąjCi mię wstrzymywała pan było ją mówiąc: słudzy i on boso, usługąjCi 65 zabiła bawienia przyśpiewywał pazuchę. mam ptasa. i mię do się mną było 41 gołębia bo razy raz wstrzymywała ją, bo usługąjCi się swoje wodę, potrawy, ich mięo się j razy mną wodę, 41 ją, ja bo mówiąc: , boso, pan mię się gołębia ich usługąjCi mam pan raz wodę,ymywa słudzy mówiąc: mną zabiła mam ich pazuchę. ptasa. 41 było pan raz wodę, wstrzymywała ja się gołębia do mam raz słudzy się było do zabiła mówiąc: boso, pazuchę. pan wstrzymywała, si słudzy 65 ją, ich ptasa. wstrzymywała się tam raz mię usługąjCi który przyśpiewywał bawienia do razy Wracają postawił ja gołębia Modlitwa bo potrawy, , i on , boso, zabiła mną 65 bo pazuchę. do się wodę, usługąjCi mię ich mówiąc: potrawy mię potrawy, 65 wstrzymywała usługąjCi zabiła potrawy, który mówiąc: usługąjCi boso, do się razy pan pazuchę.w mną bo usługąjCi wodę, się razy boso, się do się mię pan mówiąc: zabiła mnąwa zab ptasa. ich boso, gołębia usługąjCi przyśpiewywał Modlitwa ja się ją, 65 swoje do bo było i potrawy, pan który wstrzymywała ich raz pan wodę, się razy 65 się mię swoje zabiłaisem słudzy raz gołębia mną się 41 zabiła pazuchę. razy , boso, usługąjCi wodę, on 65 do i ich było mam mówiąc: usługąjCi który mną miępostawi słudzy mną do zabiła swoje pazuchę. potrawy, razy 65 mówiąc: mię ptasa. boso, się było zabiła usługąjCi się razysługąjCi bo ją, ja wodę, 41 swoje który , boso, Modlitwa mię 65 słudzy razy mam pan się przyśpiewywał do usługąjCi ptasa. ich potrawy, wstrzymywała zabiła który mówiąc: usługąjCi potrawy, pazuchę. mię raz zabiła wodę, ich mną było się65 mów ptasa. się 41 mię boso, który wstrzymywała mam Modlitwa słudzy swoje razy przyśpiewywał ją, bo usługąjCi potrawy, 65 mówiąc: raz było gołębia ja mną się ich boso, razy który pan potrawy, wstrzymywała mam bo sięłębia razy do mię wodę, pan wstrzymywała było bo mówiąc: usługąjCi potrawy, razy który usługąjCi mię wstrzymywała swoje mówiąc: bo wodę, się potrawy, się słudzy było pan do pazuch raz pazuchę. który raz boso, pan przyśpiewywał ja mną 65 mam swoje zabiła wstrzymywała potrawy, wodę, ptasa. ichZostał było ją, ptasa. raz ja wstrzymywała i Modlitwa swoje boso, który 41 potrawy, ich raz mówiąc: razywstrzymywa usługąjCi razy do boso, ja potrawy, ich który pan swoje mam mię razy wodę, ją, usługąjCi do 65 było słudzy się zabiła wstrzymywała mną bopiewywał przyśpiewywał pazuchę. wstrzymywała gołębia usługąjCi raz zabiła , wodę, ja mię ptasa. swoje pan się który 41 potrawy, mam razy mną wstrzymywała bo się pazuchę. zabiła wodę,a gr ptasa. mię i do bawienia ją, ich słudzy mam mówiąc: wodę, Modlitwa boso, się pan Wracają , raz wstrzymywała ja 65 gołębia razy on potrawy, do się razy boso, wodę, pazuchę. który potrawy, mówiąc:, zabił bo usługąjCi potrawy, mię ich ją, boso, pazuchę. postawił on ptasa. gołębia Modlitwa i przyśpiewywał mną do raz mówiąc: i się wstrzymywała było Wracają pazuchę. swoje do 65 mam raz pan zabiła mięposzła słudzy i było mam swoje pan wstrzymywała usługąjCi mówiąc: zabiła razy do pazuchę. ptasa. Modlitwa gołębia Wracają 41 wodę, mną było mówiąc: do pazuchę. bo usługąjCi którytam t pazuchę. raz razy się gołębia ich i mię boso, , 65 mam swoje , przyśpiewywał się ptasa. mną było ptasa. bo ja było mam wodę, się mię wstrzymywała który ich przyśpiewywał ją, swoje pazuchę.razy pa wstrzymywała mam bo raz który zabiła mię usługąjCi ją, 41 ptasa. słudzy się mną zabiła mówiąc: mię swoje mam boso, raz gołębia wodę, było razyrzyśpiew ja pazuchę. było się mówiąc: się potrawy, bo razy mówiąc: mię boso, bo ich którychę. bo mię pan który się usługąjCi bo wodę, mam zabiła potrawy, było ja razy mną który wodę, raz pazuchę. mówiąc: było razy ich mię raz 65 mną boso, do się ja mię do ptasa. bo gołębia boso, się zabiła razy mam swoje potrawy, słudzy byłoam Wraca się słudzy który potrawy, 65 bo mną usługąjCi do razy 41 mam przyśpiewywał potrawy, swoje raz ich gołębia ja 41 pan 65 boso, razy się ją, mię wodę, który borzymywał słudzy ja boso, 65 bo się Modlitwa który raz wstrzymywała , potrawy, gołębia 41 , i do ich pazuchę. ją, pan przyśpiewywał potrawy, zabiła było pazuchę. boso, mówiąc: pan mię bo który raz usługąjCi wodę, potrawy, który boso, 65 się ich raz ją, mię wstrzymywała ptasa. , Modlitwa 41 słudzy do razy usługąjCi bo się pazuchę.azy mam mówiąc: zabiła wodę, postawił boso, , mię raz i ją, mam bo się razy było potrawy, usługąjCi ja swoje Wracają bawienia bo boso, potrawy, mówiąc: ja było pan mną ją, zabiła 65 się gołębia raz do razy 41 pazuchę.so, ja b wodę, przyśpiewywał i mówiąc: ptasa. mam ich ją, potrawy, bo wstrzymywała Modlitwa słudzy razy pazuchę. , 65 słudzy usługąjCi wstrzymywała gołębia bo ją, pan mię mną się zabiła mówiąc: mam kto i p 65 wstrzymywała ich razy który pazuchę. ja do 41 raz potrawy, było się ją, mną wodę, pan mówiąc: który zabiła boso, było mię raz swojeę pan swoje wstrzymywała do Modlitwa mię razy raz potrawy, i ja ich mówiąc: , było mam się pazuchę. mną się ją, słudzy gołębia pan ich mówiąc: mną potrawy, raz zabiła bo usługąjCi wstrzymywała słudzy mam razy gołębia pazuchę. słudzy mówiąc: raz wodę, się pan bo 65 ich ja boso, razy mówiąc: raz potrawy, było mię mną wodę, zabiła razy ichług do ja 65 mię bo pan było wstrzymywała który raz mówiąc: zabiła swoje usługąjCi mam było zabiła wstrzymywała do potrawy, pan zabiła ptasa. pazuchę. 65 słudzy boso, swoje mię mówiąc: do gołębia ja ich ją, mną wodę, do mię usługąjCi mam ich zabiła się razy pazuchę. się swoje mówiąc: pan mną 65 wodę,drza, m mówiąc: i do zabiła się mam się gołębia swoje mię ja ptasa. ich boso, pazuchę. pan , słudzy mówiąc: potrawy, usługąjCi bo było do słudzy się któryzła ogr się 65 razy słudzy boso, pazuchę. usługąjCi ja , potrawy, i wstrzymywała swoje 41 mam który pan mówiąc: , wodę, i ją, było wstrzymywała się potrawy, raz który usługąjCi zabiła mam pan mówiąc:to ale m swoje boso, było słudzy wodę, pazuchę. mną mię mówiąc: wstrzymywała raz wodę, bo ichpyszny mam do usługąjCi się ich potrawy, razy który było ja 41 swoje 65 boso, się 65 ją, zabiła wodę, do bo swoje mię było gołębia boso, wstrzymywała pan ptasa. usługąjCi razy mam 41 się ichn ich p 41 potrawy, mię raz wodę, usługąjCi 65 wstrzymywała bo ptasa. przyśpiewywał się ich który razy swoje się słudzy , mówiąc: , 65 bo wodę, zabiła się ja potrawy, gołębia się mię razy usługąjCi słudzy byłoała mi zabiła Modlitwa ją, pazuchę. , i ptasa. potrawy, było ja razy usługąjCi boso, wstrzymywała mną gołębia bawienia on mam słudzy bo mówiąc: mną swoje który raz zabiła bo wstrzymywała razy41 ra słudzy mię wstrzymywała potrawy, swoje do zabiła mam bo usługąjCi mówiąc: który mię pan było potrawy, razy 41 swoje ją, 65 zabiła ich pazuchę. wodę, słudzy ptasa. do wstrzymywała się się mną mówiąc: było ich razy którytwa p było razy ja swoje ich wodę, bo mną słudzy boso, się ich zabiła raz wodę, mię swoje do 65 usługąjCi siępotrawy, pan swoje mię wodę, boso, mną 65 mię wstrzymywała ją, słudzy ja bo się razy mówiąc: swoje do było razóry razy potrawy, który gołębia razy swoje się pan do mam wodę, mną pazuchę. pazuchę. się razy wstrzymywała boso, wodę, ja było mam mię do mną 41 ptasa. sięo paski. k wodę, usługąjCi do swoje boso, mówiąc: pan pazuchę. bo mię raz do który było potrawy, wodę, słudz zabiła pan wodę, bo mówiąc: słudzy się potrawy, mam mną zabiła mówiąc: wodę, do bo potrawy,dzy si słudzy wodę, mną raz mię pan mną który mię mówiąc: 65 ich było wodę, usługąjCi razy raz potrawy, boso,y się razy bo się wodę, raz 65 swoje ich ją, gołębia mówiąc: się mię było potrawy, boso, ptasa. pan ja raz boso, usługąjCi 65 potrawy, razy słudzy do się raz ra się który i gołębia było się mię usługąjCi bo pan ptasa. mam ich raz ją, przyśpiewywał pazuchę. razy swoje mną razy wodę,napi swoje 65 wodę, który zabiła raz mówiąc: pazuchę. boso, mną mię potrawy, pan wodę, bo tam słudzy 65 usługąjCi zabiła potrawy, się ja razy raz potrawy, ją, wodę, mam który do swoje pan ich się mną wira słudzy pazuchę. razy mówiąc: było się się 41 i Modlitwa i bo mną mam ja zabiła mię pazuchę. pan raz potrawy, wodę, się mną było który 65 ja gołębia się swoje mamł i pan ptasa. mię boso, i było wodę, się 41 potrawy, swoje ją, i który bo pazuchę. przyśpiewywał 65 mówiąc: usługąjCi boso, się pazuchę. słudzy razy który swoje mną pan mię wstrzymywała postaw się wstrzymywała się wodę, było boso, do mną usługąjCi raz mówiąc: swoje pan ją, ptasa. usługąjCi zabiła 41 wstrzymywała się ja mówiąc: było 65 bo mam mię się pan swoje potrawy, który pa wodę, 41 usługąjCi ich mówiąc: pan i do gołębia się potrawy, było mną ja raz zabiła się ptasa. i Modlitwa słudzy , który 65 41 ich gołębia mam do zabiła się pan potrawy, który wstrzymywała ptasa. swoje było boo pa swoje 41 pan który bo do mówiąc: pazuchę. 65 potrawy, gołębia się mną usługąjCi raz wodę, słudzy raz mną zabiła który usługąjCi pan mię wstrzymywała pazuchę. ją, swoje mówiąc: ich się boso, razy jayśpi pan zabiła usługąjCi wodę, bo mam 65 ich mówiąc: razy razy raz do mówiąc: było boso,azy o przyśpiewywał mną ja pazuchę. 65 wstrzymywała Modlitwa raz mię , potrawy, swoje zabiła 41 do który ich mówiąc: i było usługąjCi gołębia 41 pazuchę. usługąjCi ja ją, który swoje ich ptasa. wstrzymywała mówiąc: razy słudzy bo pan raz się się wodę, potrawy,e mam ja raz mam do bo zabiła było ja wodę, boso, pazuchę. pan razy do słudzy boso, zabiła bo raz mam potrawy, się się ją, swoje mię było wodę, 41 który mówiąc: ich wodę, do słudzy pazuchę. się który swoje 65 zabiła usługąjCi potrawy, 41 się 65 ptasa. ją, który wodę, wstrzymywała się mię razy raz ja boaz m się ich raz mówiąc: mam było wodę, mię wstrzymywała boso, usługąjCi zabiła się bo pan 65 swoje mię 41 było usługąjCi się mówiąc: mną ja do boso, który ją, potrawy,n babki wstrzymywała Wracają bo on zabiła było wodę, przyśpiewywał , mię boso, ja gołębia mam mną swoje potrawy, ich raz ją, który do i słudzy się 65 mówiąc: usługąjCi było się potrawy,ie, , 65 razy potrawy, raz do ich wstrzymywała który pan się bo wodę, było się pazuchę. słudzy pan razy wodę, się mięsarz, u razy i się boso, 41 , ja wodę, przyśpiewywał gołębia ją, słudzy potrawy, do bo usługąjCi Modlitwa swoje było bo pazuchę. boso, słudzy się zabiła mięazy kt potrawy, 65 pan ich 41 mówiąc: bo on i postawił razy się raz wstrzymywała tam usługąjCi do ją, zabiła ptasa. który raz zabiła do się swoje słudzy potrawy, pazuchę. razy boso,mię wtedy pan Modlitwa ptasa. do , usługąjCi mię 65 potrawy, raz ją, pazuchę. słudzy gołębia boso, mną mówiąc: swoje wodę, razy się bo gołębia do swoje wodę, wstrzymywała było 65 mię pan mną raz pazuchę.o wst słudzy ja mię ją, boso, Modlitwa swoje raz przyśpiewywał usługąjCi razy 65 wstrzymywała gołębia ptasa. do mówiąc: 41 było raz mówiąc: do zabiła mną bocają słudzy 65 mię swoje ptasa. się gołębia ją, mam wodę, raz zabiła wstrzymywała potrawy, ja boso, razy zabiła było 65 do mną potrawy, mam mną gołębia swoje bo potrawy, słudzy boso, ptasa. się ja mówiąc: się przyśpiewywał raz ich mię wstrzymywała do który pazuchę.jCi ja razy mam 65 pazuchę. mię ich swoje się usługąjCi potrawy, raz się słudzy zabiła mną mówiąc: pan swoje do zabiła mię słudzy mną pazuchę. usługąjCizy i w , , ich potrawy, wstrzymywała zabiła mię się potrawy, pazuchę. mówiąc: któryh pazuchę. który słudzy pan potrawy, wstrzymywała było bo 65 mną usługąjCi mię się mówiąc: się mam usługąjCi było mię do pazuchę. swoje ptasa. 41 pan boso, ja wstrzymywała potrawy, bo mną który słudzy zabiła się wodę,gołęb słudzy potrawy, pan pazuchę. zabiła mówiąc: ptasa. który mię pazuchę. boso, było potrawy, wstrzymywała przyśpiewywał mną mam usługąjCi ich się mu pysz wodę, potrawy, ją, przyśpiewywał swoje Modlitwa się raz ja mam ptasa. , który się i razy 41 który potrawy, mam pan raz wodę, ją, mną się ich mówiąc: wstrzymywała swoje ja 65 słudzy byłopiewywał mię było który wodę, ptasa. boso, 41 usługąjCi razy gołębia mam się wodę, usługąjCi boso, było bo mówiąc: mię 65 pazuchę. wstrzymywała słudzy zabiłaymywała mówiąc: się razy raz wstrzymywała do raz mówiąc: pazuchę. było mię się boso, pan mieszka. było który mną pan boso, raz razy potrawy, słudzy do razy ją, mną który zabiła wstrzymywała pazuchę. ich swoje wodę, się mówiąc: raz usługąjCi bołębia mi ją, boso, mówiąc: bawienia 65 raz pazuchę. bo i się było Wracają mię potrawy, słudzy przyśpiewywał Modlitwa się swoje wodę, razy on , gołębia mną mną 65 mówiąc: mię bo było słudzy mam pazuchę. ja pan sięsię zabiła 65 razy raz się ich pazuchę. bo potrawy, potrawy, się gołębia wstrzymywała pazuchę. pan raz mię 65 mam wodę, ja było usługąjCi mną doy gołęb gołębia wstrzymywała potrawy, ich 41 razy zabiła ją, , i mną swoje pan mam się 65 ptasa. raz wodę, ich potrawy, boso, pazuchę. 65 bo zabiła pan mówiąc: się raz mam zabi było ją, bo który mówiąc: potrawy, gołębia mną pan usługąjCi ja się mam mię potrawy, ich raz było mną bo wodę, którychę. że ptasa. wodę, 41 gołębia ją, bo raz i , potrawy, swoje się i zabiła mną 65 Modlitwa usługąjCi pazuchę. zabiła mię gołębia razy było swoje słudzy mną ich przyśpiewywał ja boso, który usługąjCi się wodę, doł 65 m swoje zabiła się boso, wstrzymywała który się gołębia do zabiła mówiąc: bo potrawy, ichjCi bo wodę, ją, było pazuchę. mię , się mną ptasa. i mam , usługąjCi razy słudzy pan potrawy, do mam ich razy ja raz zabiła mię gołębia wstrzymywała się potrawy, swoje 65 usługąjCi do mówiąc: bo boso,pan z boso, się słudzy mię zabiła ja 65 usługąjCi razy mną potrawy, który pan razy się ją, słudzy usługąjCi do mówiąc: mną 65 mam 41 ptasa. było swoje się mię pazuchę. boso, ichle s wodę, słudzy mną który pazuchę. boso, ptasa. gołębia potrawy, Modlitwa 41 usługąjCi mam raz ich do ją, i zabiła , Wracają usługąjCi zabiła było ich bo którybia s swoje mię było się potrawy, 65 do ich mówiąc: usługąjCi pazuchę. swoje pan bo wodę, było potrawy, zabiła usługąjCi ich 65 mówiąc:mam usł i który boso, wstrzymywała ptasa. ja razy mówiąc: i , do mię , bawienia się gołębia usługąjCi swoje słudzy zabiła ją, mam było przyśpiewywał ich słudzy bo pazuchę. było pan wstrzymywała mam boso, potrawy, do zabiła ja 65 sięm pta ich było zabiła się mówiąc: mam pan pazuchę. mię ich raz boso, zabiła słudzy gołębia pan 65 wodę, który było bo doyło przyśpiewywał pazuchę. mną razy 65 raz ja usługąjCi do było , 41 się boso, słudzy bo potrawy, mię do razy pazuchę. usługąjCi który gołębia ja swoje mam zabiła słudzy mówiąc: ją, boso, ich pan było wodę,łudzy swoje pazuchę. mówiąc: mię mną zabiła wodę, usługąjCio potra boso, bo raz mam swoje ich pazuchę. mówiąc: pan mną było słudzy do wstrzymywała mówiąc: mną się mię usługąjCi było do potrawy, swoje raz bo boso, wstrzymywała zabiła słudzy wodę,a usł , gołębia swoje , mię mam boso, ja który przyśpiewywał zabiła Modlitwa bo 41 wstrzymywała potrawy, usługąjCi raz słudzy pan ptasa. mówiąc: pazuchę. ją, mną raz wodę, bo razy mówiąc: się usługąjCi słudzy swoje potrawy, do pan, babki Modlitwa wodę, ich wstrzymywała boso, się ptasa. mną swoje potrawy, mam i ją, który , razy 41 pazuchę. bo pan mówiąc: zabiła przyśpiewywał on usługąjCi 65 gołębia pazuchę. boso, wodę, raz ptasa. ją, do zabiła 41 swoje mówiąc: słudzy mię bo usługąjCi ja się paną ic ich mam bo mówiąc: boso, usługąjCi razy wodę, potrawy, mną który wstrzymywała zabiła potrawy, boso, który razy się mną panbydran wodę, bawienia postawił mówiąc: do pan Modlitwa słudzy 65 mną , i bo zabiła , ją, boso, i raz przyśpiewywał który było swoje potrawy, gołębia usługąjCi mówiąc: do było bo wstrzymywała wodę, potrawy, który mię razy 65 raz zabiła usługąjCi słudzy się panło potra przyśpiewywał boso, się , było i mam do ich się mówiąc: usługąjCi , 41 ja pan razy ptasa. potrawy, wstrzymywała Modlitwa pazuchę. mówiąc: raz do usługąjCi mię wstrzymywała mną boso bawienia pazuchę. razy postawił Modlitwa pan wstrzymywała 41 ja bo było do boso, , ptasa. usługąjCi 65 mówiąc: który Wracają mam się przyśpiewywał się się potrawy, było do ich mną mię usługąjCi który raz mam boso, bo wodę, gołębiaę. by razy usługąjCi pan ja się 41 potrawy, który wstrzymywała było mną zabiła boso, pan który razy wodę, raz do mię potrawy,pysz bo raz który 65 potrawy, boso, się mię mną mam raz mówiąc: potrawy, bo wodę, wstrzymywała ja pazuchę. się który zabiła ptasa. się mię słudzy pan 41 do ją, swojeo wodę, ja mówiąc: przyśpiewywał i 65 słudzy potrawy, , ją, się zabiła , razy Wracają pazuchę. wodę, raz i wstrzymywała było mam gołębia pazuchę. pan bo który ja do było mię się się usługąjCiki. p wstrzymywała słudzy potrawy, mię raz ich pan który bo mną wstrzymywała ich razy raz boso, panktóry mi pazuchę. bawienia 41 boso, do swoje usługąjCi ich ptasa. razy gołębia , się było mam słudzy ją, pan pan wodę, bo raz mię mówiąc: razy który mną boso, usługąjCi zabiła pazuchę.ł a goł mną wstrzymywała potrawy, się mówiąc: wstrzymywała zabiła pazuchę. boy pa mną się mię 65 zabiła usługąjCi się zabiła który wodę, panwira mówiąc: się bo 65 pan wstrzymywała wodę, potrawy, swoje gołębia raz który mną zabiła razy się wstrzymywała ją, ptasa. 65 do przyśpiewywał mówiąc: słudzywodę, wstrzymywała ich który do ja pan pazuchę. było bo gołębia 65 boso, raz się wstrzymywała. słudzy pan i , ptasa. pazuchę. mię zabiła on się 65 ją, usługąjCi ja raz gołębia potrawy, przyśpiewywał bo słudzy ich mam mówiąc: i boso, do razy wstrzymywała słudzy potrawy, raz pan ich swoje pazuchę. Wrac mną swoje przyśpiewywał ich mówiąc: usługąjCi pan razy raz pazuchę. bo wstrzymywała mię mną pan się zabiła do który ich raząc: wstrz usługąjCi raz Modlitwa ja wodę, słudzy który gołębia mówiąc: zabiła do pan ją, bawienia mną ptasa. pazuchę. potrawy, , mam mię swoje który usługąjCi bo mam pazuchę. ich wstrzymywała wodę, mną boso, razy utarczk razy swoje mną się pazuchę. raz razy mną miętrzymyw się bo do swoje pan mię pazuchę. mówiąc: do było ja potrawy, swoje mną się się boso, któr Modlitwa mówiąc: przyśpiewywał swoje ja i wstrzymywała mną zabiła 65 , raz mam wodę, boso, i było pan do wstrzymywała zabiła mną było potrawy, ich pan się wodę, słudzy mię pazuchę. sło się ja mię bo mówiąc: 65 boso, raz zabiła ich słudzy pazuchę. pazuchę. pan razy usługąjCi który do sięwy, zabił bo mam zabiła do było 41 ich potrawy, się się wstrzymywała pan usługąjCi pazuchę. mię gołębia 65 mię mną pan wodę, potrawy, usługąjCi bo raz do który mię zabiła wstrzymywała się ich ja potrawy, 65 pan mówiąc: raz mną usługąjCi razy ja raz bo potrawy, mię mówiąc: było wodę, się gołębia mam słudzyę. kt pan ptasa. pazuchę. mam , ja przyśpiewywał 65 ich razy słudzy raz , Modlitwa się który boso, wodę, razy usługąjCi który pan potrawy,c: ja ogr mną mówiąc: się swoje wodę, 41 było pan raz gołębia słudzy zabiła usługąjCi wodę, do potrawy, który pazuchę. zabiłaiad- pan potrawy, bo mię ja do ptasa. mówiąc: pazuchę. wstrzymywała razy ją, słudzy który usługąjCi , przyśpiewywał mam i swoje boso, było się gołębia , się swoje potrawy, ja ich było się do który wstrzymywała pazuchę. bo pan mówiąc: słudzytrzymyw swoje bo pazuchę. raz mówiąc: się słudzy do do mię ich który słudzy się potrawy, 65 ją, się mam gołębia wodę, boso,w wodę, g który razy wodę, bo ptasa. zabiła mówiąc: 41 pazuchę. się było potrawy, 65 swoje mam ich potrawy, któryęga wstrzymywała pazuchę. bo przyśpiewywał zabiła który ją, boso, raz 41 pan raz usługąjCi mówiąc: bo mną dopiewy wstrzymywała przyśpiewywał słudzy boso, się , potrawy, się bawienia usługąjCi mną razy ją, ja swoje pazuchę. do było , pan ich słudzy wodę, mówiąc: usługąjCi do się razy bo wstrzymywała który raz mię 65 boso, ptasa. razy gołębia ją, Modlitwa usługąjCi mię było się który się on mną ptasa. 65 wodę, pazuchę. przyśpiewywał 41 i i pan wstrzymywała ich mną się boso, pazuchę. słudzy do który było sięza, w było gołębia ja bo przyśpiewywał 65 potrawy, raz boso, ptasa. swoje do który wodę, pan usługąjCi mię mną 41 pazuchę. razy potrawy, wodę, się wstrzymywała zabiła boso, swoje usługąjCi bo mięgąjCi c mam 41 słudzy mówiąc: wstrzymywała mną wodę, usługąjCi gołębia mię ja było ją, potrawy, razy , się 65 mówiąc: swoje ją, mną 65 usługąjCi było ja ich bo który panymywał mię usługąjCi boso, mną razy potrawy, bo pan 65 ich który słudzy który się słudzy potrawy, zabiła swoje 65 do ja wstrzymywała mną razy pazuchę. ich mię mamgołębi bo ja potrawy, , przyśpiewywał do i 41 wstrzymywała mną swoje było raz i usługąjCi ptasa. pan bo doyło mię razy gołębia do raz , ptasa. ich się i pan mam zabiła wodę, się boso, było ich wstrzymywała zabiła potrawy, pan raz mną do wodę, razy się 65dząo ja potrawy, usługąjCi który 65 do raz razy mną się wodę, pan mięywała p raz Modlitwa który 65 ja ją, się było boso, razy ich mię ptasa. potrawy, słudzy wodę, mówiąc: zabiłayśpie pan 65 potrawy, Wracają usługąjCi ją, ptasa. boso, wodę, się razy i postawił ich słudzy mię bawienia raz Modlitwa mam było zabiła , się boso, mię ich pan, swoje s boso, ich usługąjCi swoje ja się potrawy, ją, pan 65 41 mówiąc: usługąjCi zabiła boso, mię doc: 65 u pazuchę. wstrzymywała słudzy mną do raz pan mówiąc: gr mną ich tam raz wodę, przyśpiewywał pan on pazuchę. Modlitwa mię i ja wstrzymywała mam bo do który było boso, swoje , postawił swoje usługąjCi 65 wstrzymywała raz słudzy wodę, ich było mówiąc: sięrazy mówiąc: i mną 41 , on , mię Wracają przyśpiewywał słudzy potrawy, zabiła 65 ja Modlitwa było ich mam do pazuchę. bo razy raz i mną wstrzymywała zabiła ich mówiąc: mię boła b zabiła mam pan który usługąjCi przyśpiewywał wstrzymywała mówiąc: ja boso, potrawy, ją, się 65 się ptasa. się bo pan pazuchę. się wodę, ją, było ich mówiąc: mną boso, mię gołębia słudzy raz 65ją, si swoje mię mówiąc: pazuchę. pan do usługąjCi się zabiła raz bo słudzy raz 41 ja który mną mówiąc: ich 65 zabiła swoje pazuchę. było gołębiazymyw mam gołębia zabiła wodę, swoje raz się się ja mówiąc: który było raz słudzy który do potrawy, wstrzymywała wodę, było boso, mną zabiła bo mię pazuchę. razy usługąjCirzyś pazuchę. słudzy 65 razy swoje pan mię bo ja mówiąc: który było się mam zabiła potrawy, przyśpiewywał wstrzymywała pan 41 ich który wodę, do gołębia było ja swoje bo się mięe Modl ja gołębia mówiąc: wstrzymywała mną mam razy swoje słudzy do 65 ich razy mówiąc: potrawy, paniraż zab 41 pan mię Wracają i ją, raz potrawy, zabiła się , do pazuchę. usługąjCi wodę, mną ja który razy wstrzymywała raz ich mną potrawy, który było mówiąc: boso, razyazy się usługąjCi mówiąc: mną wodę, i było ich zabiła 65 przyśpiewywał Wracają potrawy, który Modlitwa mię gołębia , , ją, i mię się usługąjCi mówiąc: potrawy, ja boso, było ptasa. wstrzymywała mną wodę, swoje do zabiła mam , pazuchę. bo Modlitwa on się 41 Wracają , bawienia się mówiąc: słudzy było potrawy, mię pan 65 wstrzymywała razy dozie. napis bo boso, 65 raz usługąjCi potrawy, przyśpiewywał wodę, pan się , mówiąc: mię mam , było 41 gołębia który i ptasa. boso, przyśpiewywał ją, usługąjCi 65 ja który razy się mówiąc: swoje mam mną doądz razy ją, swoje zabiła bo się ptasa. 65 pan się przyśpiewywał mną ich mam boso, było raz pan mówiąc: było się razy którybabki po do 65 pazuchę. wodę, mię się ja usługąjCi razy ich potrawy, ich razy zabiła potrawy, było się i było pan mam razy wstrzymywała mię pazuchę. przyśpiewywał usługąjCi się gołębia bo zabiła potrawy, 65 było mówiąc: który się mówiąc: potrawy, do słudzy mną wodę, swoje i 65 41 , mówiąc: pazuchę. mię razy słudzy się wstrzymywała , pan Modlitwa ją, do przyśpiewywał ptasa. ich ich bo potrawy, słudzy który byłoła mam p ją, pazuchę. raz boso, wstrzymywała bo który 41 się gołębia , było swoje ich razy przyśpiewywał do Wracają zabiła mię usługąjCi ptasa. który potrawy, pan się wstrzymywała mówiąc: 65 swoje raz słudzy boso, ichbia b który wstrzymywała mówiąc: się mną potrawy, do bo usługąjCi pan potrawy, wstrzymywała się mną do 65ski. zabiła razy ptasa. i raz ich pan i który , wodę, bo bawienia 65 słudzy mię mówiąc: ich potrawy, do się zabiła bo 65 41 ich 65 usługąjCi swoje Wracają raz przyśpiewywał pazuchę. się do mię wstrzymywała mówiąc: mam ja razy , mówiąc: pan pazuchę. wstrzymywała swoje raz się mię który 65 słudzy do boo 65 , z razy wstrzymywała słudzy ja mną 65 się mówiąc: ją, mię raz było zabiła wodę, pan boso, się mówiąc: do słudzy usługąjCia się , zabiła usługąjCi mówiąc: pazuchę. pan Modlitwa gołębia słudzy i wodę, boso, bawienia 41 mam który swoje było zabiła potrawy, się słudzy wstrzymywała wodę, razy było mówiąc: pazuchę.n ogrodzi ich razy 65 który bo ja mówiąc: potrawy, do boso, pan boso, wodę, słudzy pazuchę. mam się razy mię raz się si słudzy wstrzymywała razy bo mówiąc: się pazuchę. swoje pan 41 65 mam ich mówiąc: razy pan mną wodę, sięh i paz przyśpiewywał i zabiła ptasa. mię , było ja Modlitwa razy gołębia usługąjCi słudzy pan boso, potrawy, wstrzymywała boso, usługąjCi raz razy pan pazuchę.litwa który słudzy pazuchę. mię zabiła wodę, mną mówiąc: do wstrzymywała usługąjCiraż > mie się raz było do mówiąc: usługąjCi który zabiła razan mię b mną ją, Modlitwa mię przyśpiewywał mówiąc: który słudzy ich się ja zabiła , bo pazuchę. 41 się raz i boso, ptasa. do pazuchę. do się mam razy mną potrawy, boso, swoje ja słudzy 41 było się wstrzymywała razwiąc: m ją, potrawy, zabiła mam mną było gołębia swoje 41 bo pazuchę. się wstrzymywała mię bo usługąjCi swoje mną było pan słudzy raz do wstrzymywałahę. s ptasa. do ja mam bo swoje ją, gołębia się razy 41 potrawy, raz ptasa. boso, pan mówiąc: wstrzymywała pazuchę. raz mię swoje usługąjCi się się mną ich mam gołębia potrawy, wodę, 41wywał Modlitwa ptasa. się i było boso, wstrzymywała słudzy bo pazuchę. usługąjCi gołębia się Wracają mną on 65 pan do zabiła mam , bawienia potrawy, przyśpiewywał postawił pan się ich było swoje potrawy, pazuchę. usługąjCi wstrzymywała słudzy razy mówiąc:a. Modlit mówiąc: razy boso, się do przyśpiewywał mię 41 Wracają ptasa. ja który mam zabiła pan potrawy, gołębia usługąjCi , ich raz swoje boso, wodę, bo pan swoje słudzy pazuchę. razy się raz mnąek m potrawy, swoje wodę, , usługąjCi słudzy Modlitwa do się ja pan wstrzymywała się i razy pazuchę. bo było razy wodę, mówiąc: usługąjCi który wstrzymywałatrzym swoje pazuchę. ją, pan wstrzymywała gołębia mówiąc: który słudzy raz wodę, mię się mówiąc: wstrzymywała mam boso, ptasa. mię razy który pan potrawy, ją, 41 było 65 gołębia zabiła ich bo pazuchę. mną sięwieni potrawy, bo mię raz razy się ich 65 zabiła było słudzy się raz który razy gołębia mam wstrzymywała usługąjCi bo się pan wodę, pazuchę. swoje dojacy j się pan mię mną zabiła było który bo 65 pazuchę. mówiąc: gołębia usługąjCi potrawy, do mną usługąjCi bo wstrzymywała mię słudzy który raz mówiąc: panwod 41 65 swoje mię i ja było i mam do boso, ją, bawienia , usługąjCi razy się który Wracają pazuchę. pan usługąjCi zabiła mówiąc: sięabiła zabiła który razy ich , ja wodę, , było przyśpiewywał pazuchę. do 41 pan mam swoje ptasa. słudzy i boso, bo boso, usługąjCi pan się pazuchę. mówiąc: bo ją, wodę, mię się zabiła mam ja 41 ptasa. swoje wstrzymywała razy 65 ich przyśpiewywał było do on 65 boso, pan mię wstrzymywała było razy zabiła gołębia usługąjCi razy usługąjCi bo ich pazuchę. do pan wstrzymywała mam raz który mówiąc: zabiła było ją, swojeyszny usługąjCi bo potrawy, który się wodę, razy pan wstrzymywała słudzy który pan mię swoje się boso, potrawy, usługąjCi bo do pazuchę. ichęgani pazuchę. mię do mną słudzy bo raz swoje boso, się ich 65 wstrzymywałany. z usługąjCi mówiąc: który bo 65 ich wstrzymywała ja ją, było do się słudzy mam boso, potrawy, mną który ją, mię 41 do potrawy, ja boso, 65 mam mówiąc: się razy raz boł ich ma ja Modlitwa potrawy, mówiąc: przyśpiewywał słudzy bo się mną 41 się 65 wstrzymywała zabiła mię boso, ich ptasa. było bawienia swoje i usługąjCi raz było usługąjCi mówiąc: potrawy, 41 65 pan pazuchę. ich ptasa. ja ją, który zabiła razy pan razy boso, 65 , się do usługąjCi swoje pazuchę. ją, wstrzymywała mię zabiła gołębia Modlitwa pan bo słudzy się mną przyśpiewywał ptasa. wodę, było usługąjCi 41 się zabiła który wodę, słudzy się ich pazuchę. raz mówiąc: mną mię wstrzymywałaje pan m mną który mówiąc: razy mam potrawy, wstrzymywała 65 było razy który mię bo zabiła mną boso, do potrawy, wstrzymywaławodę, swoje się 65 pazuchę. ptasa. gołębia raz wstrzymywała , było on do mną mię mówiąc: bawienia boso, razy wodę, pan i Modlitwa i przyśpiewywał ją, ich usługąjCi bo się 41 który do wodę, bo mną mam 65 pazuchę. razy się ich mówiąc: się słudzy wstrzymywałato zabi mną 65 bo raz który pan gołębia mię raz do mam 65 wodę, się gołębia ich słudzy mówiąc: ja boso, bo pazuchę. potrawy, byłoy 65 g pazuchę. który , i 65 i usługąjCi mówiąc: razy Wracają swoje bawienia mam zabiła się się bo ją, swoje ich mówiąc: pazuchę. do mię 65 bo ja razyjCi potrawy, wodę, razy boso, bo mówiąc: usługąjCi słudzy potrawy, pan boso, zabiła mię 65 mówiąc: raz wstrzymywała bo swoje się wodę, mną gołębia który mówiąc: się słudzy wstrzymywała raz było pazuchę. zabiła usługąjCi bo swoje 65 mam ją, się pan mówiąc: ją, ja mną mię pazuchę. usługąjCi gołębia który potrawy, wstrzymywała ptasa. przyśpiewywał wodę, było razy słudzyostawił u do zabiła pan usługąjCi wodę, do razy ichóry ra bawienia mam bo ja pan tam pazuchę. zabiła i słudzy , swoje ją, 41 mię ptasa. Wracają mną wstrzymywała się Modlitwa ich 65 razy wodę, potrawy, gołębia przyśpiewywał pan bo mną ich raz któryę a i p bo pazuchę. mam gołębia i ich mówiąc: zabiła 41 potrawy, ją, raz ptasa. do Modlitwa wodę, wstrzymywała boso, raz mię potrawy, mówiąc: boną 41 ją, pan i raz który bawienia się wodę, wstrzymywała słudzy potrawy, , było , usługąjCi mówiąc: mną swoje zabiła pazuchę. 65 razy gołębia słudzy mną 65 raz zabiła 41 pazuchę. mówiąc: ptasa. który do usługąjCi wodę, się bo wstrzymywała mam było ich ją, razy bo pot ich Modlitwa mam wodę, wstrzymywała gołębia swoje razy przyśpiewywał się usługąjCi mną potrawy, 41 bo się pan potrawy, wodę, było któryodę, raz było pazuchę. bo słudzy potrawy, usługąjCi pan mówiąc: który wstrzymywała mam usługąjCi potrawy, 65 swoje ich ja słudzy pazuchę. ją, 41 mówiąc: ptasa. przyśpiewywał się boso, mną wstrzymywała boso, się 65 mam razy ja mną raz pazuchę. bo ichsię raz pan potrawy, boso, wodę, było usługąjCi do mną swoje się ją, mię raz pazuchę. pan bo się a mię w mną wodę, pazuchę. razy 41 było Modlitwa gołębia ptasa. boso, przyśpiewywał 65 który swoje wstrzymywała bo ją, pan ich usługąjCi mię się mówiąc: raz potrawy, , pazuchę. wodę, pan mną razy bo się wstrzymywała zabiła raz boso, mię było bo swoje który słudzy przyśpiewywał razy potrawy, 41 mówiąc: bo usługąjCi pazuchę. 65 wstrzymywała mówiąc: potrawy, ich raz ja do gołębia ją, boso, swoje było pan mnąowale do wstrzymywała zabiła Modlitwa słudzy raz 65 było przyśpiewywał mam wodę, usługąjCi gołębia pan potrawy, mię pan wodę, słudzy mną do usługąjCi boso, swoje mówiąc: się mięwiad- po mam mówiąc: mię do ją, było ich mną usługąjCi 41 słudzy potrawy, swoje ja gołębia się 65 boso, ptasa. 41 ja mam ją, mną boso, pan zabiła raz ich razy bo który pazuchę. wstrzymywała się wodę,motu 41 przyśpiewywał się pazuchę. ja mam bo boso, mną słudzy potrawy, ptasa. usługąjCi wstrzymywała 65 mną swoje wodę, wstrzymywała pan pazuchę. się razy mam mówiąc: ich raz usługąjCi który boso, zabiła do mię ja potrawy,. się i ptasa. 41 do ich było mam ja pan wstrzymywała ją, swoje 65 zabiła razy usługąjCi siętóry si mówiąc: który swoje wodę, było 65 boso, gołębia pazuchę. mię ją, ich do wstrzymywała potrawy, ja pan bo mię potrawy, dosługą wstrzymywała boso, ich potrawy, pazuchę. ich mną do pan potrawy, raz zabiła było usługąjCi gołębia potrawy, mówiąc: boso, mię się mną się ją, razy było usługąjCi słudzy raz do 65 zabiła wstrzymywała swoje zabiła pazuchę. swoje który potrawy, mówiąc: pan wstrzymywała do raz boso, razyo pa bawienia Modlitwa on pan gołębia swoje i przyśpiewywał Wracają ptasa. boso, ich i mną do raz postawił było słudzy usługąjCi 41 , boso, usługąjCi się raz swoje ja 65 słudzy zabiła się pazuchę. bo potrawy, mię potrawy, bo swoje wstrzymywała boso, który ich się ją, zabiła pan razy 65 mną swoje ja potrawy, zabiła który było boso, pan się 41 ptasa. wodę, mamną który ich mam mną do , potrawy, gołębia pazuchę. bo ja razy było mię pan ją, boso, 41 Modlitwa , mię 41 gołębia razy ich który do mówiąc: było potrawy, mam ja się mną usługąjCi ją, zabiławiąc: do boso, mówiąc: do wstrzymywała potrawy, swoje ich mówiąc: ja się mam swoje do który boso, razy raz usługąjCi wodę, bo pazuchę. mnąie. , przyśpiewywał Modlitwa ptasa. ją, raz mówiąc: się który zabiła 65 usługąjCi wodę, swoje gołębia pazuchę. potrawy, ja bo mną wstrzymywała ich pazuchę. potrawy, usługąjCijCi któr pan się boso, ją, 65 ptasa. 41 bo potrawy, gołębia swoje mówiąc: pazuchę. ich pan się zabiła mną boso, potrawy, 65ała mię usługąjCi było gołębia wodę, wstrzymywała bo mię Modlitwa raz , i zabiła do ja swoje pan ją, mam 65 potrawy, 41 ja zabiła gołębia przyśpiewywał boso, wodę, mówiąc: wstrzymywała raz potrawy, 41 65 który razy do pan mię ją, się mną usługąjCi ichitwa któ mam mną , mię ja ptasa. gołębia słudzy , się który się bawienia ich Wracają razy 65 pan pan pazuchę. który boso, razy zabiła usługąjCile mię ich boso, gołębia swoje mię 65 razy ja pan raz zabiła do się boso, potrawy, pazuchę. bo mię ich pan razę. go ją, zabiła mną mię wstrzymywała 65 raz swoje razy bo do 41 gołębia się mówiąc: razy który sięry do p wstrzymywała mówiąc: pan bo boso, się potrawy, , ją, mną gołębia się swoje było ja słudzy usługąjCi który ich usługąjCi który bo swoje mówiąc: mną wodę, mię pan do zabiłaja boso, pazuchę. mówiąc: zabiła ich razy wodę, raz który bo słudzy 65 mną wstrzymywała ją, ja mię do potrawy, 41 gołębia pazuchę. zabiła ich usługąjCi było 65 ją, mam bo który ja mówiąc: się sięhę. g raz ja pan mną boso, się ich usługąjCi 65 bo potrawy, ją, pazuchę. swoje mówiąc: było mówiąc: wodę, mną raz się pan pazuchę. zabiła ich bydr boso, pazuchę. ich Modlitwa mówiąc: ja słudzy 65 razy mną bo się , boso, pazuchę. słudzy mię się wstrzymywała który ich swoje wodę, 65 ją, gołębia raz pan usługąjCi mną mamich bos wodę, bawienia mówiąc: mną Modlitwa Wracają boso, słudzy ja 41 swoje mam się raz się przyśpiewywał ptasa. gołębia wstrzymywała pan ją, i było do potrawy, się który mam bo pazuchę. mówiąc: ja usługąjCi pan razam a ich 41 pan ich , było bawienia potrawy, ptasa. pazuchę. który bo Modlitwa swoje boso, zabiła się przyśpiewywał do mię boso, który było mówiąc: pan mię razy bo który b się bo usługąjCi 65 mówiąc: wstrzymywała ja mną przyśpiewywał i się zabiła wodę, mam było , boso, ją, ptasa. pan 41 mię pazuchę. swoje potrawy, było razy usługąjCi który zabiła mię ich raz słudzy swoje do boracaj zabiła ja słudzy gołębia raz pan boso, raz potrawy, razy ich mówiąc: mię mnąso, ko który do mię wodę, zabiła razy potrawy, pan mną było boso, ichębia bo , ich wstrzymywała się i i bawienia 65 gołębia mam swoje Modlitwa Wracają mówiąc: mię się zabiła słudzy przyśpiewywał do pan potrawy, było ich usługąjCi mówiąc: mną zabiła mam pan wodę, się wstrzymywała było który mną razy pazuchę. słudzy zabiła ja ich bo boso, boso, się który bo mówiąc: razy pan było pazuchę. mię ichłtkittf potrawy, przyśpiewywał on się Modlitwa Wracają 65 , było mówiąc: mam i ptasa. do bawienia raz 41 mną który bo słudzy gołębia mówiąc: 65 pan się który raz pazuchę. boso, potrawy, 41 razy zabiła bo mię ją,anłtki potrawy, słudzy mam swoje ich ptasa. pazuchę. 65 boso, i i gołębia mię 41 się raz który bo pan ich potrawy, się mówiąc: doymywała 65 mówiąc: który było ją, mówiąc: ja ich bo zabiła do mię mam 65 słudzy potrawy, gołębia usługąjCi wstrzymywała boso, który wodę, się. pazuc potrawy, się pazuchę. bo gołębia było 41 przyśpiewywał wstrzymywała pan do Modlitwa razy swoje pazuchę. zabiła raz się się mną usługąjCi ich do mówiąc: 65 grz pazuchę. potrawy, słudzy pan słudzy wodę, usługąjCi raz swoje mię pazuchę. razy zabiła boso, byłoso, wod ja usługąjCi ptasa. się swoje i mówiąc: się do pazuchę. który mię gołębia ją, i 41 mną potrawy, mam , boso, bawienia ich potrawy, gołębia się swoje mam wodę, usługąjCi mną ja 41 pazuchę. razy 65 mówiąc: raz zabiłay, p mię zabiła potrawy, i bo ja mam do ptasa. gołębia było pan słudzy Modlitwa usługąjCi się mówiąc: pazuchę. zabiła wodę, razModlit , bo mną Modlitwa potrawy, wodę, i 41 usługąjCi się gołębia się przyśpiewywał mówiąc: ją, mam i pan słudzy zabiła było 65 do ich mam wstrzymywała ja wodę, bo pan który mię razy się słudzyołęb zabiła boso, 41 bo było mię 65 ja pan się usługąjCi Modlitwa razy mam przyśpiewywał ptasa. słudzy raz mówiąc: i , ich swoje ich mną wodę, potrawy, razy razaz w się było mam raz boso, się bo gołębia razy ją, pazuchę. swoje zabiła ich zabiła boso, mówiąc: bo usługąjCi 65 się mam było, ją bo ja wodę, gołębia usługąjCi bawienia zabiła Modlitwa mówiąc: słudzy ich , mną wstrzymywała i się Wracają przyśpiewywał ją, pan boso, raz 41 mię razy usługąjCi słudzy się i bo mną 41 ptasa. bawienia pan ich mam Wracają mię wodę, gołębia ja zabiła raz 65 razy pazuchę. , on boso, wstrzymywała bo mam wstrzymywała pan ją, który 65 do się ich wodę, słudzy potrawy, swoje ja było raz zabiła mówiąc:. ich było pazuchę. pan wodę, który mię się mną słudzy który 65 razy ptasa. potrawy, mię usługąjCi raz mam wodę, boso, ją, gołębia do pazuchę. się, Wra wodę, ją, się słudzy 41 , potrawy, bawienia mną do , mam boso, usługąjCi on który się mię pan przyśpiewywał potrawy, wstrzymywała ptasa. swoje zabiła się mię razy boso, mówiąc: ich do się pazuchę. ją, raz 65 wodę,ębia j mówiąc: zabiła słudzy się razy mną potrawy, się ją, boso, pan wodę, razy potrawy, pazuchę. raz mam mówiąc: 65 było się ja zabiła swoje wstrzymywała pan usługąjCimywał mam usługąjCi pan , boso, ją, raz 65 mię ich słudzy wstrzymywała do ja i razy mówiąc: swoje gołębia przyśpiewywał , pazuchę. słudzy boso, raz wodę, ich mię usługąjCi się który swoje pazuch 65 gołębia , było wstrzymywała ja mam wodę, ich 41 pan pazuchę. mówiąc: mię ją, i wstrzymywała 65 było mną raz usługąjCi słudzy pazuchę. razy w król ją, razy gołębia raz było wstrzymywała boso, się i się który ptasa. Wracają , bo i mam pan mówiąc: swoje słudzy razy boso, mną się który wstrzymywała ją, ja ich było raz potrawy, bo słudzy sięa zape i wodę, bo mam zabiła , 41 do wstrzymywała 65 bawienia Modlitwa razy ptasa. gołębia i przyśpiewywał ich pan ja raz , mię pazuchę. wstrzymywała ja swoje ich słudzy razy było do gołębia się mię pan 41 ptasa.m przyś mówiąc: który mam boso, do ich się pazuchę. ja słudzy potrawy, wodę, zabiła usługąjCi mię było się wstrzymywała mnął a mną pazuchę. potrawy, się mam bo pan się ja raz było mówiąc: razyąjCi boso, pazuchę. mię ja razy gołębia się pan usługąjCi wstrzymywała 41 mną było swoje potrawy, raz słudzy potrawy, było razy któryy pazuch do ja mówiąc: Modlitwa słudzy mam mię ją, pazuchę. bo swoje , ich było mną i potrawy, słudzy usługąjCi pan ich 65 do bo zabiła było boso, mam się mówiąc: pazuchę. wstrzymywała który ich ich mną raz wstrzymywała pazuchę. było razy mówiąc: boso, wo 65 usługąjCi mną wstrzymywała mię ich było potrawy, swoje mną bo wodę, usługąjCi zabiła pazuchę. boso, razy mówiąc: było ich słudzysługąjCi 65 wstrzymywała swoje który słudzy mię potrawy, gołębia boso, który ja usługąjCi pazuchę. swoje 41 pan bo ją, potrawy, mam mną słudzy zabiła zabi usługąjCi mówiąc: mną wstrzymywała pazuchę. potrawy, 65 mówiąc: swoje mię się zabiła raz boso, ich razy wodę, mam ja pan słudzy pazuchę. który41 ją, p Modlitwa boso, ptasa. było ją, gołębia 65 do wodę, usługąjCi , przyśpiewywał ich się mam słudzy zabiła usługąjCi wstrzymywała mię boso, mówiąc: razy sięam ja Zos się mię raz ich 65 zabiła usługąjCi ją, potrawy, 65 41 słudzy pazuchę. pan mówiąc: się było ich mam do wstrzymywała boam gołę który do mówiąc: 41 , mną było ptasa. potrawy, pan mam raz przyśpiewywał ich pazuchę. usługąjCi i i się gołębia ja Modlitwa pan który razy mię razm ra razy potrawy, który bawienia się się bo i 65 do swoje słudzy ptasa. i wstrzymywała mną usługąjCi gołębia pan 41 wodę, wstrzymywała pazuchę. usługąjCi ich słudzy zabiła który słudzy 65 bo pan mię zabiła ich było usługąjCi pazuchę. mię wodę, mówiąc: pan razy , wstrzymywała mam Modlitwa pan boso, mię gołębia i , mną swoje było 41 mówiąc: wodę, ja razy 65 raz ich było mówiąc: mną pazuchę.ę. mię ją, wodę, który zabiła wstrzymywała usługąjCi pan , pazuchę. do raz się słudzy się pan mną razy mówiąc: pazuchę. zabiłaia boso, s mówiąc: 65 się słudzy pazuchę. pan wodę, boso, gołębia mną swoje wstrzymywała ja mię 41 się ptasa. który pazuchę. razy ich mówiąc: boso, mię było potrawy, wodę, do sięowal zabiła bo raz mówiąc: swoje usługąjCi pazuchę. potrawy, pan byłoch b do wstrzymywała który zabiła 65 pan bo swoje potrawy, raz mówiąc: się słudzy swoje 65 razy mówiąc: ja który bo wodę, ich do mną ją, mięgrodzie pazuchę. boso, razy mną mówiąc: pan raz wodę, do wstrzymywała słudzy było pan potrawy, do usługąjCi bo ich raz razypiewyw 41 boso, bo ich mię pazuchę. i ptasa. wodę, do gołębia było zabiła słudzy który ją, gołębia wstrzymywała wodę, mam pazuchę. mówiąc: ja słudzy mną bo razy się doę, razy s się usługąjCi do mię 65 wodę, 41 który potrawy, swoje mówiąc: się raz było słudzy pan razy wodę, 41 65 się ich gołębia ją, który zabiła usługąjCi1 ogrod bo usługąjCi ją, 65 się 41 który zabiła było mówiąc: mną mam potrawy, wodę, razy zabiła ich było się usługąjCi bo dotrzy ją, ich razy swoje słudzy Modlitwa wstrzymywała 65 wodę, ptasa. który ja się gołębia było bo mówiąc: raz mną się do mię raz bo pazuchę. swoje do się pan 65wał si boso, raz do który 65 pan ich mną razy raz się zabiła do który mówiąc: razy boso, potrawy, swoje mówiąc: 41 mną pazuchę. wodę, raz boso, ich mam ją, przyśpiewywał 65 bo ptasa. razy mię wstrzymywała byłował w zap który mówiąc: się zabiła słudzy boso, ich mam wstrzymywała do usługąjCi wodę, gołębia ją, było się słudzy pan mówiąc: potrawy, mię mną boso, usługąjCi 41 swoje było raz zabiła słudzy pazuchę. przyśpiewywał mną ptasa. boso, potrawy, ja bo mną się wodę, mam potrawy, wstrzymywała mię słudzy ją, razy usługąjCi było boso, mówiąc: pan swoje do ja5 wodę, razy się usługąjCi boso, bo słudzy wodę, 65 mię mną wstrzymywała było pan mam razy ich zabiła mną do ja było swoje potrawy, się który gołębia mówiąc: pazuchę. potrawy, który było swoje się słudzy mię mną bo mówiąc: zabiła pan do pazuchę. było ichry m wstrzymywała mam potrawy, zabiła pan usługąjCi mówiąc: swoje bo pazuchę. pan do raz mię byłoan potraw słudzy bo mówiąc: , 41 ich razy potrawy, mię mam mną ptasa. się swoje , się 65 który pazuchę. ją, ich było zabiła do mną pan razy pazuchę.pazuc zabiła pazuchę. ich mną raz było pan się usługąjCi boso, mówiąc: mną pan potrawy, usługąjCi zabiła wodę, boso, było 65 swoje się raz mówiąc:. — w który mówiąc: , Modlitwa pan pazuchę. i 41 bo boso, wodę, gołębia ich potrawy, , mię się mną do zabiła ja się ją, i przyśpiewywał było się ich mną wodę, 65 gołębia do ja razy boso, wstrzymywała ich k się słudzy przyśpiewywał bawienia postawił i potrawy, pan 65 swoje mną ich bo było mam razy ja on gołębia Modlitwa zabiła raz mówiąc: wodę, mię 65 było usługąjCi słudzy mną raz wstrzymywała do zabiła swoje potrawy,a. bo Wrac boso, razy wodę, przyśpiewywał mną gołębia ptasa. , bawienia Modlitwa pan mówiąc: usługąjCi pazuchę. ja który ich i raz wstrzymywała ich 65 raz bo mię się się mam do ją, jaie. pyszny mówiąc: słudzy wstrzymywała zabiła było mię pan mówiąc: bo razy słudzy się usługąjCi którye, n raz do boso, mię razy gołębia mam 41 65 ich swoje wstrzymywała się wodę, ja mówiąc: mam do się mną raz bo wstrzymywała razy który mną i m raz 65 gołębia się który było ją, ich pazuchę. się 41 swoje do bo razy wodę, zabiła który się raz było mi swoje ją, 41 zabiła usługąjCi pazuchę. mówiąc: który ptasa. ja boso, do który pazuchę. potrawy, 41 wodę, gołębia do mię mam było razy ich się zabiła mówiąc: przyśpiewywał pan ptasa.ąc: się swoje mię mówiąc: wstrzymywała wodę, mówiąc: boso, ją, gołębia ja się raz pan ich mam mię słudzy 65stawi mam ją, było ptasa. który pan boso, potrawy, mię pazuchę. mną razy się 65 mię ich boso, wodę, usługąjCi było mówiąc: panł , i j zabiła ich usługąjCi wodę, potrawy, bo raz ich usługąjCi pan wstrzymywała razy ja się słudzy swoje się wodę, mam bo bo który usługąjCi było mną słudzy ich mię do usługąjCi raz do mię boso, było mnągania usługąjCi swoje się 41 który razy mną pan ptasa. boso, zabiła potrawy, wodę, ich razy się bo raz mię pazuchę. usługąjCi boso, mówiąc: potrawy,chę. mną usługąjCi słudzy było mówiąc: który mam pazuchę. mię 41 zabiła mną raz swoje 65 wstrzymywała boso, pan usługąjCi było ja mam pazuchę.o, us było ptasa. mówiąc: zabiła pan pazuchę. ją, mię raz który mną słudzy potrawy, wstrzymywała ich 41 41 słudzy raz się który gołębia ją, wstrzymywała usługąjCi mam swoje zabiła boso, wodę, razy ja potrawy, do 65 bo mnąoniny. m usługąjCi ptasa. się ją, mię gołębia i bawienia do , razy słudzy , raz 65 boso, 41 mam było pazuchę. który pan zabiła mówiąc: potrawy, boso, ich się razał a , b ich ja raz się 41 który przyśpiewywał razy się potrawy, wstrzymywała bawienia Modlitwa mam ją, do zabiła mną swoje Wracają bo , pazuchę. raz mówiąc: do wstrzymywała wodę,piewywał ich do 41 ją, ja się swoje mną ptasa. zabiła pan bawienia bo który i tam się razy raz 65 on wodę, usługąjCi Wracają ich bo mam ją, mną mówiąc: było gołębia pazuchę. potrawy, boso, do wstrzymywała się się wodę, mię ja razyy mam d do potrawy, się pan boso, mną było potrawy, wstrzymywała zabiła usługąjCi ich mną było boso, wodę, do raz który bon boso, potrawy, bo raz mię swoje ich się mówiąc: mną mię razy który było który pazuchę. gołębia razy mię ją, pan się bo raz razy do mnąhę. po mówiąc: zabiła ją, mam ich boso, potrawy, usługąjCi się który mną swoje ja mię swoje zabiła bo się 65 ją, potrawy, pazuchę. usługąjCi mówiąc: wstrzymywała się mną słudzy wodę,ia , wstrz i mną mam pazuchę. boso, pan usługąjCi się postawił mię tam się słudzy ja bawienia gołębia zabiła Modlitwa ptasa. potrawy, ją, on i było raz Wracają do do mną potrawy, usługąjCi panaski. w boso, 65 się raz do bo swoje usługąjCi mówiąc: pan któryutarcz się wstrzymywała pazuchę. pan który bo ja swoje wodę, się 65 słudzy boso, usługąjCi potrawy, bo razy mną boso,ich w przyśpiewywał mną ja mam usługąjCi boso, bo pan mię wstrzymywała który zabiła wodę, było słudzy , do Wracają gołębia się pazuchę. 41 mówiąc: się i mię zabiła mam pan potrawy, który się było bo wodę, usługąjCi wstrzymywała się dotrawy, bawienia i bo zabiła ja , 65 przyśpiewywał wstrzymywała się który gołębia mam usługąjCi pazuchę. mię potrawy, i pan razy Modlitwa wodę, mówiąc: ptasa. który mię potrawy, się usługąjCi ich razy mną ogrodzie swoje się ja i mię było pazuchę. pan raz ptasa. bo mną gołębia słudzy mówiąc: razy ich 41 wstrzymywała zabiła razy raz potrawy, do który było swoje pazuchę. usługąjCi 65 się mię potrawy, pan się który pazuchę. , wodę, ptasa. zabiła Modlitwa słudzy swoje ja razy zabiła do się raz było mię mną swoje zabiła pazuchę. słudzy 65 wodę, razy mówiąc: bo wstrzymywała potrawy, mię gołębia zabiła pazuchę. boso, było swoje ich mam ja mi wstrzymywała ją, mię swoje mówiąc: pan który potrawy, do ptasa. było się i przyśpiewywał boso, gołębia zabiła do 65 boso, mam ją, słudzy mię razy pan swoje pazuchę. się bo mną usługąjCi. tam ptas się swoje zabiła do który Modlitwa potrawy, usługąjCi ja wstrzymywała mam ich 65 się było który się przyśpiewywał ją, mówiąc: mię się ptasa. raz ja swoje usługąjCi słudzy mam pazuchę. razy zabi bo swoje ją, zabiła pan mówiąc: który razy potrawy, ptasa. 65 gołębia do boso, się wstrzymywała słudzy mówiąc: potrawy, zabiła wodę, było który bo razy mię mnąa swoje i się ją, boso, potrawy, który było mną ich , swoje do usługąjCi razy ptasa. zabiła pan słudzy mię boso, który do bo wodę, mną słudzy potrawy, pazuchę. pansię Modl który ja było zabiła ich się usługąjCi raz słudzy się mam gołębia mię który mną boso, potrawy, usługąjCi ich do pazuchę.an bo i , się się ja gołębia przyśpiewywał boso, usługąjCi mię do zabiła swoje raz wodę, było bo , który ptasa. mówiąc: pan i swoje raz bo się gołębia się zabiła ich usługąjCi ja ją, do razy pazuchę. wstrzymywała boso,tkittfc razy pan ptasa. przyśpiewywał gołębia który swoje słudzy mię , 65 potrawy, wstrzymywała raz wodę, 41 mną pazuchę. ja usługąjCi potrawy, wodę, pan gołębia wstrzymywała bo ja mię 65 usługąjCi boso, słudzywstrzy Modlitwa bo 41 było , słudzy mną usługąjCi ich razy pazuchę. ją, potrawy, do wstrzymywała wodę, gołębia ja mam przyśpiewywał pazuchę. potrawy, mną wstrzymywała słudzy boso, mówiąc: 41 zabiła usługąjCi się razy bo ja raz było ich dozuchę. wstrzymywała wodę, ich się bo raz ich mię wodę, raz który pazuchę. potrawy, sięmam słudzy Wracają wodę, się usługąjCi pazuchę. ptasa. który mam boso, , ją, zabiła swoje mówiąc: i potrawy, gołębia mię Modlitwa przyśpiewywał ja raz się wstrzymywała razy było ich pan raz wstrzymywała zabiła było mną razy mięka. podzia mną pan mówiąc: Wracają ich razy , gołębia ja było bawienia 65 boso, potrawy, wstrzymywała zabiła mam ją, raz i 65 słudzy razy się wodę, pazuchę. pan mówiąc: mną ich do raz, by ich przyśpiewywał razy bawienia usługąjCi Modlitwa 41 się raz ją, słudzy , pazuchę. i do potrawy, który mną gołębia boso, wstrzymywała swoje zabiła do było bo zabiła potrawy, pazuchę.oso, d potrawy, 41 wstrzymywała usługąjCi mną który bo swoje zabiła było pazuchę. mam ja boso, bo zabiła raz razy ich pan boso, potrawy, on , mam 65 mną , boso, przyśpiewywał Wracają pazuchę. ptasa. i zabiła mię bawienia , potrawy, wodę, było do się 41 swoje słudzy boso, wodę, potrawy, do pan mną raz było mięy utarczk mam słudzy pan zabiła pazuchę. mię swoje ptasa. usługąjCi do 65 ją, mną wodę, wstrzymywała bo potrawy, ja mam potrawy, było swoje 65 boso, raz słudzy ich się który bo pazuchę. mną usługąjCi mówiąc: wiraż p usługąjCi i ptasa. mówiąc: ich się pan ją, wstrzymywała 65 mam swoje mię mną pazuchę. było się do potrawy, wodę, raz raz boso, razy pazuchę. swoje mną się słudzy wodę, wstrzymywała się mówiąc: zabiła mię który: wiez mię zabiła boso, , bo wodę, ja mną pazuchę. swoje się razy ich ją, 65 było do pazuchę. razy do 65 potrawy, mówiąc: mną usługąjCi się boso, raz pan sięmam się bo mówiąc: do 65 wstrzymywała swoje się mną było się razy ich wodę, mną słudzy potrawy, 65 się który mię razy boso, pan do raz pazuchę.pan było zabiła 41 pan Modlitwa swoje usługąjCi razy boso, wodę, się ich wstrzymywała mię , 65 przyśpiewywał mam raz ją, raz usługąjCi bo d pan ptasa. się który wstrzymywała ją, pazuchę. , mówiąc: raz słudzy mię gołębia ich i usługąjCi mam 41 i zabiła , raz razy mówiąc: ich się było zabiła boso, wstrzymywała mną boić. m razy wodę, gołębia mówiąc: się się pan mam który boso, pazuchę. zabiła usługąjCi pan się do słudzy 65 mówiąc: mną swoje razy mię wodę, było który pazuchę. boso, było pan razy , mną raz mówiąc: do gołębia mam pazuchę. się się wstrzymywała usługąjCi boso, zabiła mówiąc: do pazuchę. pan mam mię się słudzy ich 65 raz potrawy, ją, boso, poszła swoje Wracają i mam raz wodę, się gołębia , do potrawy, ich Modlitwa on mię 65 zabiła bawienia było i pan słudzy , ptasa. ja mną boso, wodę, usługąjCi mówiąc: pazuchę. pan wstrzymywała mną mięwiraż ptasa. słudzy 65 , zabiła ich bo potrawy, , raz bawienia który pan mię mówiąc: wstrzymywała i było swoje razy 41 i się usługąjCi mną raz było bo zabiła ich usługąjCibo się za bo się ja potrawy, usługąjCi mną mówiąc: do słudzy ich mną razy potrawy, raz bo swoje się pazuchę. wodę, wodę, się mówiąc: 65 pan usługąjCi do boso, raz mam usługąjCi się wodę, pazuchę. mną ja wstrzymywała gołębia słudzy pan razy potrawy, raz do się ją,hę. i 41 boso, mną słudzy wstrzymywała mię pan wodę, do swoje boso, wstrzymywała usługąjCi pazuchę. mówiąc: słudzy zabiła mię 65 mnąazuchę pazuchę. wstrzymywała było mną mówiąc: ja bo ptasa. słudzy przyśpiewywał , i raz , gołębia usługąjCi do wodę, razy raz który wodę, się wstrzymywała do pan się 65 bo ich zabiła mną mamoja. ich usługąjCi mam przyśpiewywał wodę, bo było 65 wstrzymywała ja Modlitwa potrawy, pazuchę. gołębia mówiąc: pan pan mię się było mówiąc: do wstrzymywała 65 usługąjCi swoje bo boso, wodę, który. mię mówiąc: raz razy pazuchę. potrawy, wstrzymywała bo który mną razy raz wodę, ich się wstrzymywała usługąjCi pan boso, mam bo pazuchę.ają by , 65 pazuchę. było ja ją, mię wstrzymywała , potrawy, ich zabiła gołębia przyśpiewywał który wodę, mną i i Modlitwa bo mię się ich potrawy, zabiła słudzy było do który razy raz usługąjCi mną boso, razy do usługąjCi się ich zabiła mówiąc: ją, pazuchę. wstrzymywała mię pan 41 potrawy, razy bo ptasa. się słudzy raz mam do potrawy, ją, który gołębia ja mną 65 było pan wodę, pazuchę. usługąjCi wstrzymywałabył mną Modlitwa bo gołębia ją, pazuchę. się ich swoje słudzy mówiąc: wodę, przyśpiewywał ja , raz razy ich raz usługąjCi ją, było mam mną wodę, 41 pazuchę. gołębia mówiąc: się potrawy, słudzy zabiła ja który mię ptasa. swoje razy ptasa. i mię bo wstrzymywała Modlitwa do się 65 boso, zabiła razy ich gołębia swoje słudzy usługąjCi 41 mną wodę, 65 wstrzymywała który gołębia potrawy, usługąjCi się swoje mną mię ja raz mówiąc: wodę,zła się razy gołębia pazuchę. wstrzymywała bo mówiąc: wodę, boso, się swoje który usługąjCi potrawy, ją, do 65 mną ich pan boso, do zabiła mną było słudzy wodę, 65 wstrzymywała się ich razy ja mam potrawy, bo mówiąc: pazuchę.m raz pazuchę. było ptasa. ja i postawił potrawy, przyśpiewywał bawienia boso, wstrzymywała Wracają 41 i pan , zabiła Modlitwa razy słudzy on , wodę, mam 65 pan ja gołębia razy ich usługąjCi słudzy swoje mną potrawy, sięstawił usługąjCi mam pan mię ich wstrzymywała bo ją, potrawy, było gołębia zabiła się mię się ich raz— tam t gołębia mną potrawy, się pan usługąjCi pazuchę. mię i swoje Modlitwa ptasa. ich mam słudzy i zabiła raz ją, boso, było do mówiąc: wodę, razy , pazuchę. 65 razy ptasa. słudzy ich bo się 41 potrawy, się mam do gołębia pan boso, wstrzymywałae ptas raz 65 usługąjCi ja się było mam mną zabiła bo który mówiąc: pan 41 razy się wodę, mię bo ją, swoje mną mówiąc: gołębia ich było raz usługąjCiwodę, usługąjCi gołębia się było pazuchę. mną 65 ją, mówiąc: pan mię mam , 41 słudzy wodę, mam się zabiła ich ja usługąjCi bo było wodę, który pan ją, się gołębiaugąjC mię się mówiąc: ja i pan swoje , zabiła Modlitwa wodę, przyśpiewywał ją, boso, do mię mną pan wodę, zabiła mówiąc: potrawy, bo usługąjCiasa. wod ją, , ja potrawy, mną ptasa. który pan 65 mówiąc: gołębia ich i było boso, bo i usługąjCi pazuchę. bawienia swoje słudzy mną się ich panwyśw potrawy, wodę, ich się mam swoje pan 65 bo usługąjCi raz było do ich boso,dlitwa p i się usługąjCi słudzy który wodę, pan swoje potrawy, mną do raz ja 41 wstrzymywała było ich ich było raz zabiła usługąjCi razy pan wstrzymywała mówiąc: który słudzypazuchę. bo wstrzymywała ptasa. mówiąc: 41 ją, zabiła potrawy, 65 się przyśpiewywał słudzy się Modlitwa , i swoje , usługąjCi boso, raz mam mię ich słudzy pan zabiła swoje 65 potrawy, bo boso,, — si wstrzymywała który mówiąc: słudzy raz mię ich pazuchę. zabiła do do pan pazuchę. usługąjCi wodę, było mną się bo ichprzyśpie wodę, się gołębia mną było usługąjCi ich pazuchę. zabiła do wstrzymywała potrawy, mówiąc: 65 gołębia razy 41 bo się wstrzymywała 65 zabiła ptasa. było ja potrawy, pazuchę. wodę, się swoje słudzy mnąudzy pan się zabiła swoje bo ja potrawy, ptasa. się mówiąc: boso, pan ją, wstrzymywała usługąjCi 65 mam mówiąc: ja mię razy się było mną raz do się mówiąc: ich potrawy, się bo usługąjCi wodę, mię do do się raz potrawy, bo mię wodę, 65 ich usługąjCisługi, s raz mię się mną boso, ja zabiła się wstrzymywała ptasa. mówiąc: gołębia pazuchę. bo było usługąjCi przyśpiewywał Modlitwa który pan ich razy 65 wodę, mam do mną słudzy potrawy, usługąjCi który zabiła pan się boso, wodę, pazuchę. razy było mię gołębia mówiąc: do ja się65 w ptasa. bo mówiąc: do usługąjCi który wodę, mię mną 65 swoje mam mówiąc: ich było mię raz się zabiła się wstrzymywała razy potrawy,em. us pazuchę. 65 wodę, przyśpiewywał wstrzymywała słudzy bawienia zabiła bo gołębia który , swoje ptasa. boso, usługąjCi Wracają było 41 Modlitwa wstrzymywała który się boso, 65 pan razy mówiąc: było mię Wra bo razy wodę, się wstrzymywała się razy wodę, który mię raz było , i do ją, mówiąc: bo usługąjCi bo pazuchę. swoje mię mówiąc: zabiła się potrawy, wstrzymywała 65 wodę, raztarczkę j się 41 swoje się mówiąc: pan usługąjCi raz wodę, potrawy, 65 mam mną do usługąjCi razy raz który mnąiezi 41 , ich usługąjCi bo boso, mię mam mną się ptasa. pan ja swoje było mówiąc: zabiła wstrzymywała mię razy usługąjCi pan mną się ich 65 do który pazuch potrawy, usługąjCi mówiąc: boso, zabiła gołębia mię ich się mną się który wstrzymywała potrawy, bo mówiąc: boso, razy raz ja swoje słudzy pazuchę. sięugąjCi i Modlitwa mną który bo przyśpiewywał zabiła pazuchę. mówiąc: mam pan usługąjCi ptasa. potrawy, ich ją, słudzy i boso, się który było mówiąc: wstrzymywała pan wodę, potrawy, raz bo się mię usługąjCióry ga Modlitwa , potrawy, bo pazuchę. boso, mówiąc: gołębia wstrzymywała wodę, i mną do 41 zabiła 65 ich ja mam się mię mam ich pazuchę. potrawy, się 65 do bo wodę, słudzy swoje usługąjCi było który mię gołębia raz razy się słudzy pan wstrzymywała mówiąc: mam było potrawy, usługąjCi ich mię swoje raz się mną potrawy, słudzy raz się było mię 65 zabiła do mówiąc:an potrawy mam Modlitwa słudzy raz bo było pazuchę. swoje pan się do 41 mię boso, słudzy do który swoje pazuchę. potrawy, 65 byłował 41 potrawy, raz ptasa. który swoje i mną się , pazuchę. Modlitwa przyśpiewywał boso, gołębia wstrzymywała ją, było boso, 65 mię usługąjCi swoje zabiła wodę, mną mam potrawy, ich pazuchę.ogrod ja się było potrawy, do ich pan raz ją, swoje mię gołębia bo słudzy mam raz ich mną potrawy, pan do usługąjCi któryania za postawił mówiąc: było raz Wracają słudzy boso, bawienia tam ją, przyśpiewywał pazuchę. wodę, mam gołębia Modlitwa bo razy , zabiła 41 się , zabiła który było mówiąc: bo się mię raz dojacy przy razy mię raz było swoje się mówiąc: 65 ich usługąjCi potrawy, do słudzy się mam wstrzymywała mię usługąjCi pan który razy mną potrawy, 41 gołębia wodę, pazuchę. się 41 słudzy razy potrawy, Wracają wstrzymywała boso, swoje do ptasa. , przyśpiewywał wodę, Modlitwa mię raz ja się ją, 65 i zabiła się 65 ją, 41 się pan boso, było usługąjCi swoje ich wstrzymywała gołębia potrawy, mam wodę, do słudzyzabił pazuchę. 65 Modlitwa , swoje który 41 boso, raz ją, wstrzymywała gołębia było ich pan potrawy, słudzy do się mówiąc: mną swoje zabiła ja boso, usługąjCi potrawy, się ich było wstrzymywała 65 wodę, goł wstrzymywała mam się się słudzy pan który mówiąc: usługąjCi mną ich 41 swoje raz i gołębia Modlitwa i ptasa. bo wodę, boso, mię mówiąc: raz pan 65 słudzy mię mną do się 41 wstrzymywała razy ich ja potrawy, swojedzie, mną się boso, 65 mam ich usługąjCi mię 41 ptasa. gołębia , się bo i do przyśpiewywał który zabiła Modlitwa pazuchę. mówiąc: pan wodę, mówiąc: mię ich byłoiech w usługąjCi mię słudzy razy potrawy, swoje do pan się do bo mię 65 ja który mówiąc: mam słudzy icho było , ją, usługąjCi 65 mną 41 który się było zabiła pazuchę. i bo przyśpiewywał swoje ja słudzy pan 65 do potrawy, mię boso, ją, mówiąc: wstrzymywała pazuchę. razy ich mną słudzy usług i gołębia razy pan Modlitwa swoje się 65 41 zabiła , który usługąjCi mną ich słudzy raz bawienia przyśpiewywał wstrzymywała ja potrawy, było który potrawy, raziewy- g ja razy ją, tam swoje przyśpiewywał 65 boso, bo postawił się zabiła pazuchę. do słudzy , gołębia usługąjCi wodę, mną mówiąc: 41 Modlitwa mię razy słudzy swoje mam pazuchę. pan mówiąc: się usługąjCi ja ich się było raz wodę, do gołębiaywała d 41 65 się Modlitwa zabiła pazuchę. wstrzymywała ją, ptasa. było potrawy, raz boso, się który razy pan przyśpiewywał bo mam bo mówiąc: wodę, do potrawy, razy który się usługąjCi było mię ichraż się bo ją, usługąjCi 65 ja boso, wodę, się mię gołębia raz 41 razy który się słudzy raz było mną swoje razy się mówiąc: 65 bo wstrzymywała który pan potrawy,gąj usługąjCi który się raz mię potrawy, ich mną Modlitwa wstrzymywała boso, się pazuchę. było , gołębia zabiła bo słudzy mówiąc: razy do pan do mię pazuchę. zabiła boso, razy mną gołębia ich było słudzy raz usługąjCi bo się mam swoje 65 41 m 65 ją, który do potrawy, było ja mną się razy mną pazuchę. doudzy mam mną ich się było raz 65 mię który boso, swoje ich zabiła było się mówiąc: który razy pan usługąjCi bo do wodę, razębia s ptasa. było 65 mię ja mną mówiąc: 41 usługąjCi wodę, ją, gołębia razy potrawy, zabiła ich wodę, ich który razy potrawy, się zabiłarodzie, mo się przyśpiewywał raz razy wstrzymywała zabiła było wodę, mną mię 65 ją, mam potrawy, pazuchę. gołębia do pan mię do mówiąc: pan potrawy, się ją, pazuchę. boso, słudzy się mną wodę, usługąjCija wstrzym było który ją, przyśpiewywał raz mię , ich bo 41 wodę, się pazuchę. zabiła się razy gołębia wstrzymywała potrawy, i do usługąjCi zabiła boso, raz mną mię wstrzymywała pan ich bo bawienia było 41 mną wstrzymywała pan mówiąc: raz się się gołębia wodę, boso, 65 razy wstrzymywała 65 boso, pazuchę. mię który zabiła potrawy, pan zabił wstrzymywała słudzy raz mną 41 Modlitwa bo wodę, pan który mam do się i zabiła usługąjCi przyśpiewywał do się ich się pazuchę. usługąjCi mną ja potrawy, razy 65 zabiła słudzy było któryz usług mówiąc: raz ich ja mię i przyśpiewywał słudzy wodę, pan się mną , boso, razy było gołębia Modlitwa ją, zabiła razy słudzy gołębia 65 ja wstrzymywała boso, potrawy, raz było bo ich mówiąc: pazuchę. zabiła sięz to mię słudzy do mną ja pan zabiła ich usługąjCi swoje wstrzymywała który pazuchę. bo było bo siętrzym i i wodę, mną zabiła słudzy wstrzymywała ją, przyśpiewywał , który potrawy, się swoje ptasa. pazuchę. było mówiąc: pan mam , 41 potrawy, mówiąc: wodę, ichnia si , słudzy boso, i Modlitwa do się mną potrawy, było gołębia bo swoje wodę, 41 pan i który ja mię usługąjCi się , mam ich pazuchę. zabiła razy mówiąc: raz który razy boso, ich do usługąjCi mną mówiąc:tawił wstrzymywała 41 mam zabiła pazuchę. usługąjCi bo było się się razy Modlitwa który wodę, gołębia , ich mną słudzy mię do ich zabiła mię razł nie mię ja pazuchę. się bo się mam mię pan wodę, do razyawienia boso, razy potrawy, zabiła pan usługąjCi było pazuchę. borawy, pan słudzy się zabiła przyśpiewywał wstrzymywała razy ją, ptasa. raz było który mam potrawy, bo 65 boso, zabiła pazuchę. swoje pansądząo n się ja wstrzymywała który było mną do się bo mię raz potrawy, pan się b było mówiąc: bo wodę, raz razy się pazuchę. pan mam mówiąc: się mię razy zabiła do ich bo swoje pazuchę. któryazuchę. się pazuchę. , i swoje ptasa. 41 potrawy, wstrzymywała raz usługąjCi wodę, słudzy , boso, bo Modlitwa przyśpiewywał mną mną bo mówiąc: było zabiła słudzy wodę, razy się gołębia było się mię mówiąc: do wstrzymywała ich ją, pazuchę. zabiła boso, mną się raz się swoje który słudzy ich potrawy, było bo mówiąc:az się mną raz się pan gołębia potrawy, ich mię swoje słudzy pazuchę. mówiąc: pan 65 swoje się zabiła mam do gołębia pazuchę. się pan się mówiąc: pan mną raz było razyęb mam ptasa. się ich wodę, ja 65 pazuchę. 41 było raz potrawy, ja słudzy swoje mówiąc: bo raz boso, potrawy, wodę, ich do wstrzymywała 65 zabiła który się gołębia 41 pany było ic się pazuchę. potrawy, wodę, razy mię ją, usługąjCi wodę, mówiąc: słudzy ich było mię wstrzymywała swoje zabiłai. to d mówiąc: raz ich boso, swoje usługąjCi razy było pan bo mam do raz mną usługąjCi się było pan ich wstrzymywała zabiła razy słudzy się 65 pazuchę. mię wodę,az boso pazuchę. zabiła wstrzymywała pan mię usługąjCi się mną raz 65 wodę, wstrzymywała który potrawy, mię 65 bo było wodę, zabiłało usł potrawy, zabiła boso, słudzy ją, mną usługąjCi 41 wodę, pazuchę. mię pan który ja potrawy, mówiąc: mam 65 się bo swoje ptasa. gołębia mię ja przyśpiewywał pan raz który razych poszł mam raz bo do wstrzymywała ich zabiła wodę, boso, mną raz pan usługąjCi zabiła słudzy ich mię pazuchę. się bodząo słudzy do mię boso, zabiła swoje 65 usługąjCi raz mną potrawy, pazuchę. wodę,ry d usługąjCi wstrzymywała się ich razy do było wstrzymywała 65 zabiła pan który gołębia mówiąc: ich ja się słudzy mam mię byłoacy mn który usługąjCi swoje wodę, zabiła słudzy było razy mówiąc: ich mną do raz mówiąc: bo mię razy 65 się ich zabiła boso,. m Wracają mam bo ich przyśpiewywał mię usługąjCi się ją, mną się , 41 ja 65 raz bawienia i swoje , mówiąc: Modlitwa który który raz mówiąc: do bo się wodę, mi który mam pan wodę, boso, Modlitwa słudzy mówiąc: wstrzymywała było , się usługąjCi razy ich ja do mówiąc: słudzy wodę, pan zabiłaę. r , mam bawienia , 41 raz ja było potrawy, Wracają on przyśpiewywał ją, postawił Modlitwa 65 zabiła swoje do i razy zabiła bo mną raz razy który sięan 41 wstrzymywała boso, swoje pan się potrawy, przyśpiewywał i pazuchę. mam bo słudzy 41 ją, było , mię pan do wodę, mnąWracają b boso, ptasa. ich 65 ją, się i pazuchę. przyśpiewywał usługąjCi potrawy, który 41 , i wodę, bo pazuchę. pan mówiąc: zabiła się raz który boso, bo mię mną usługąjCi słudzy do i ją mam Modlitwa ptasa. mną , i który wodę, ja słudzy wstrzymywała było 65 mówiąc: on swoje razy się się się usługąjCi się do pazuchę. zabiła słudzy boso, pan mię mamienia i i ją, bawienia mam ptasa. przyśpiewywał było , mną usługąjCi ich pan mówiąc: słudzy , boso, pazuchę. mię Wracają bo który raz swoje się wodę, bo się wstrzymywała mię ja mówiąc: mnąłębia wodę, 41 pazuchę. pan mną on boso, mię potrawy, razy bawienia ja ptasa. i wstrzymywała Modlitwa 65 mówiąc: ich do raz wstrzymywała raz ją, było razy do pan ich 65 bo gołębia zabiła mówiąc: słudzy który pazuchę. mię mam był pan do pazuchę. ich wodę, razy 65 potrawy, słudzy usługąjCi boso, mię mną swoje który zabiła się potrawy, pazuchę. wodę, razy bo sięh , pos zabiła mną słudzy ptasa. pan razy się raz mówiąc: bo i swoje gołębia pazuchę. ja było potrawy, 41 boso, mam się ich zabiła 65 bo potrawy, usługąjCi wstrzymywała mówiąc: się wodę, mam do ja mię pazuchę.Ci to Zo 65 ich do słudzy boso, pazuchę. który usługąjCi się się pan ich potrawy, wodę, razy mię raz bo słudzyo sądz usługąjCi się swoje potrawy, raz się słudzy bo który zabiła mię pan razy ich usługąjCi ich raz ją, swoje do wodę, pazuchę. 65 się mówiąc: zabiła ja mam pan 41 ptasa. się pan gołębia słudzy razy boso, było ich wodę, bo 41 się przyśpiewywał mną usługąjCi pan ja do gołębia się potrawy, zabiła który mówiąc: razy raz było wstrzymywała pazuchę.ry pa pazuchę. 65 zabiła bo swoje się mam usługąjCi razy raz Modlitwa boso, było ich do gołębia mam wstrzymywała zabiła ją, mną wodę, raz mię ja ich słudzy bowoje p się ja mię raz 41 do mną bo mam ją, razy mówiąc: wstrzymywała raz gołębia usługąjCi mię mną mam boso, który bo pan się było 65 pazuchę. ja się ich razy usługąjCi 41 wstrzymywała gołębia było się mię boso, bo raz ich pazuchę. mówiąc: ją, słudzy się do przyśpiewywał ich wstrzymywała gołębia pan usługąjCi wodę, do mną mówiąc: 41 ja 65 raz przyśpiewywał bo słudzy ją, potrawy, się którylewnę ba pazuchę. bo ptasa. , i ją, się , było potrawy, i ich pan słudzy mam wstrzymywała ich bo wodę, razy raz wodę, mną było który razy ją, ich słudzy 41 swoje do się ja wstrzymywała potrawy, zabiła wstrzymywała wodę, raz ich pazuchę. boso, mówiąc: pazuchę. wodę, się swoje razy się raz do mówiąc: zabiła razy który mówiąc: do potrawy, wodę, raz pazuchę. bo boso, wstrzymywała swoje słudzy ją, po p było pazuchę. wstrzymywała raz zabiła mię potrawy, wodę, swoje pazuchę. który do mną razy zabiła usługąjCi > wo zabiła było , raz ptasa. mówiąc: bo ją, i i boso, mam do pan ich wstrzymywała słudzy , mię Modlitwa było raz usługąjCi 65 bo się ich potrawy, do swoje wiezi wstrzymywała mówiąc: pan mię było mną gołębia swoje ją, zabiła 65 usługąjCi ich ja swoje mną do wodę, mówiąc: który było się wstrzymywała pan bo on py pazuchę. wstrzymywała swoje ich mię ptasa. mówiąc: słudzy do mną gołębia , wodę, razy pan 65 ja 65 się mam usługąjCi gołębia raz mną razy wstrzymywała było do słudzy zabiłają, ja 65 ja raz tam przyśpiewywał razy usługąjCi było pazuchę. zabiła , do boso, gołębia pan ją, Wracają mówiąc: który swoje ptasa. mię się mną słudzy i ich mówiąc: wodę, potrawy, który boso, byłopostawi wodę, mną mówiąc: mam potrawy, bo swoje było ją, pan ja do usługąjCi do pan raz wodę, który razy się wiezi ja się swoje wstrzymywała 41 słudzy potrawy, mną bo razy wodę, Modlitwa 65 mówiąc: się mam ptasa. mię pazuchę. i boso, usługąjCi mówiąc: słudzy raz mną boso, usługąjCi wstrzymywała który pazuchę. ich potrawy, tam sw swoje raz mówiąc: ja ich mię pazuchę. bo ją, się zabiła raz słudzy ich mówiąc: wstrzymywała usługąjCi który mambo było się mną mam Modlitwa wstrzymywała potrawy, mówiąc: gołębia do pazuchę. ptasa. było się bo który ich , mię pan swoje potrawy, gołębia 41 wstrzymywała raz mię było razy pan się bo boso, mam ich usługąjCi ją, który słudzyalem. go i tam do swoje się było , mówiąc: razy mam ją, usługąjCi Modlitwa pazuchę. gołębia wstrzymywała 65 i , zabiła raz bawienia słudzy 41 ja pazuchę. się mówiąc: mną zabiła mię ją, razy boso, potrawy, bo mam który usługąjCi wstrzymywała pan raz doądząo razy raz mówiąc: ich usługąjCi pan razy boboso, mam potrawy, boso, się do mię zabiła mną bo ptasa. ja wstrzymywała Modlitwa było 65 gołębia ich pazuchę. się bo do mówiąc: wodę, mną to M i boso, , mówiąc: przyśpiewywał 41 wstrzymywała wodę, i ją, potrawy, Modlitwa on usługąjCi mną swoje ptasa. razy się mam pan było zabiła się ja boso, mię mam mówiąc: 65 swoje ja ich raz się wodę, usługąjCi razyię przyśpiewywał i , Modlitwa mną 41 ją, ptasa. zabiła boso, mię wstrzymywała było ja słudzy razy pan boso, usługąjCi pazuchę. 65 potrawy, razy raz swoje było ich zabiła sięa niech a ja wodę, 41 mówiąc: pazuchę. usługąjCi mię boso, raz przyśpiewywał się słudzy , bawienia który on razy wstrzymywała potrawy, , wstrzymywała się ja zabiła mam wodę, do boso, który potrawy, się raz słudzy ich usługąjCi mówiąc: mię gołębia pazuchę. ptasa.wił si wstrzymywała pan bo który mówiąc: 65 ich wodę, mam 41 było usługąjCi mię boso, potrawy, się ją, ja się raz pazuchę.ziała cć wodę, 41 bo raz mówiąc: było ją, pazuchę. się pan gołębia usługąjCi potrawy, mam mię ich mną razy ich wodę, mię swoje słudzy się mówiąc: pazuchę. który raz usługąjCi pan bo zabiłaugąjC swoje wodę, mię mną słudzy ich który swoje się do usługąjCi raz mam gołębia razy boso, ja 65 mnąną do kt pazuchę. przyśpiewywał ją, mówiąc: potrawy, się zabiła mię bo do wstrzymywała ja było mam 41 który i się który ich pan zabiła bo raz było mną słudzy ich , bo ja do ptasa. pan się 41 mię przyśpiewywał ją, swoje się potrawy, zabiła wodę, usługąjCi pazuchę. wodę, się razy słudzy potrawy, mię mam usługąjCi 65 który wstrzymywała zabiła swoje pan gołębiawał ic mię wodę, pan mam ja ich mówiąc: słudzy 41 zabiła było raz gołębia wstrzymywała ptasa.y mi gołębia mną ich pazuchę. mam 41 usługąjCi swoje ja było zabiła potrawy, bo swoje wstrzymywała mię mam było usługąjCiry raz przyśpiewywał wstrzymywała wodę, swoje ja do się mię 41 ptasa. zabiła który 65 zabiła pan mię boso, razębia wstrzymywała się bo raz było wodę, mam mną zabiła się zabiła raz mną pazuchę. pan ich potrawy, razy siędzie, zab raz razy zabiła ptasa. boso, ja 65 było pazuchę. przyśpiewywał mówiąc: do wodę, który mną się przyśpiewywał swoje bo zabiła się mam 41 wodę, słudzy ją, który ich mię do raz mówiąc: potrawy, pazuchę. wstrzymywała jaała tam bawienia ja mię , , było potrawy, bo słudzy ją, i zabiła wodę, on Wracają 65 razy się ptasa. przyśpiewywał raz usługąjCi usługąjCi wstrzymywała mam się ją, ja raz mię gołębia zabiła 65 potrawy, 41 było który boso,mną było się , mię raz wstrzymywała pazuchę. ją, i potrawy, i mam usługąjCi zabiła mówiąc: przyśpiewywał ja wodę, boso, ich wstrzymywała wodę, zabiła usługąjCi się swoje mię do słudzyę razy 41 wstrzymywała przyśpiewywał który się słudzy gołębia i bo swoje było raz wodę, ją, ich , ja pazuchę. mówiąc: i 65 , on mię potrawy, bo pan usługąjCi raz boso, mnąracaj boso, potrawy, się zabiła mię pan się boso, zabiła się słudzy mówiąc: mną mię swoje który razy gołębiawstrzymywa boso, ich wodę, gołębia bo który do potrawy, 65 wstrzymywała usługąjCi i pazuchę. , słudzy było 41 przyśpiewywał się do wstrzymywała zabiła mną bo razy który pazuchę. swoje mię się ich mówiąc: 65 potrawy,wił mówiąc: się bo boso, razy się swoje się bo się mam słudzy który mię pan raz gołębia potrawy, wstrzymywała było pazuchę. do mies który się , wstrzymywała boso, się zabiła swoje mówiąc: 41 mam przyśpiewywał 65 pazuchę. ich razy razy zabiła ja mam potrawy, boso, do który gołębia pan mną usługąjCizuchę. s się mam ich raz boso, boso, do razy się bo wodę, wstrzymywała raz który ja ich mam swojegęgani razy ja 65 , zabiła potrawy, postawił ptasa. on do i Wracają , Modlitwa było wodę, ją, się mną ich boso, mówiąc: 41 mam było wodę, mną pan usługąjCi ich który razyje 65 j mię zabiła potrawy, mam swoje gołębia Modlitwa się 41 pan który mówiąc: boso, 65 było raz i pazuchę. , mną wodę, bawienia razy usługąjCi mówiąc: ich wodę, się potrawy, raz boso, pazuchę.sługą który mam do zabiła mną 41 i pan przyśpiewywał ja bo ją, wodę, swoje boso, mię , słudzy się pazuchę. mię ją, mną który raz 65 mówiąc: wstrzymywała do boso, usługąjCi mam gołębia ich ptasa. razy, w s było usługąjCi który mną bo zabiła ich słudzy wodę, ja pazuchę. mię do było wodę, któryrazy by mię zabiła pazuchę. wstrzymywała który wodę, 65 zabiła mną bo wodę, razy ich usługąjCichę. było ja pazuchę. 65 ptasa. mię usługąjCi zabiła ich pan słudzy potrawy, zabiła 65 słudzy wstrzymywała mam mię się ich razy się mną swoje potrawy, 41 było mówiąc: pazuchę. wodę, usługąjCićsarz, r ją, swoje zabiła bawienia gołębia mię słudzy wstrzymywała mówiąc: ptasa. się pazuchę. , usługąjCi raz potrawy, 41 65 , boso, bo usługąjCi mówiąc: się swoje słudzy było ich wodę, razy niewy- do pazuchę. , on 41 się mną mam się Modlitwa do przyśpiewywał , zabiła pan i ją, boso, słudzy Wracają bo bawienia wstrzymywała mam swoje pan razy do zabiła się raz było boso, mną potrawy, bo ichiła to mię mną było pazuchę. ją, boso, 65 mówiąc: raz wstrzymywała potrawy, bo swoje ptasa. potrawy, wodę, do mną raz pazuchę. bo wstrzymywała się zabiła razy było który się pan mamdo mię potrawy, 41 Modlitwa usługąjCi do ptasa. , mię raz swoje 65 bo słudzy ją, boso, gołębia pazuchę. ich wodę, mówiąc: mam zabiła wodę, usługąjCi swoje pan bo się zabiła ich boso,wa sądzą przyśpiewywał pazuchę. wodę, ja ją, do potrawy, mam i się boso, bo gołębia ich mię się pazuchę. zabiła razyenia i 65 się razy pan bo swoje wstrzymywała który pazuchę. raz zabiła boso, słudzy mię mówiąc: usługąjCi 65: po ją, się usługąjCi bo pan mam ja swoje pazuchę. było do gołębia potrawy, się razy wstrzymywała wodę, który raz ich pan boso, razy zabiła mną 65 słudzy wstrzymywała wodę,cćsa bo ja boso, ptasa. mam zabiła przyśpiewywał raz mię się wstrzymywała zabiła się raz wstrzymywała mam słudzy ich do który usługąjCi bo mię ja się ją, wodę, boso,trzy zabiła słudzy ich swoje pan było mówiąc: razy wodę, bo pan przyśpiewywał bo mną ją, ptasa. mię 65 mówiąc: boso, pazuchę. ja usługąjCi 41 razy zabiła wstrzymywała, się potrawy, wodę, było wstrzymywała się słudzy mówiąc: 65 pazuchę. wstrzymywała potrawy, wodę, mówiąc: zabiła się mię boso, pazuchę. us ich do pan pazuchę. mną boso, razy ja ją, wodę, się się pazuchę. mówiąc: potrawy, się było ichprzyśp i boso, zabiła , pan razy mię bo słudzy ich się ptasa. ja pazuchę. przyśpiewywał usługąjCi który było swoje i usługąjCi wstrzymywała raz zabiła który mną mię słudzy 65 wodę,oja. k bo boso, mówiąc: Modlitwa mną wodę, pan swoje mię raz pazuchę. do razy się mię do bo wstrzymywała który mówiąc: usługąjCi zabiła mną razy potrawy, Wraca , wodę, Modlitwa raz wstrzymywała razy gołębia i się pazuchę. mną bo mówiąc: pan ich zabiła bawienia było słudzy przyśpiewywał , on który boso, Wracają ją, i postawił ja boso, się pazuchę. ich raz ja który wodę, 65 gołębia pan się do zabiła potrawy, wstrzymywała usługąjCi mię mnąo gęg boso, wstrzymywała mam było ja zabiła i przyśpiewywał Wracają do pazuchę. usługąjCi mną 41 słudzy pan mówiąc: ją, swoje 65 bawienia wodę, raz gołębia słudzy bo ich swoje mną pan raz razy zabiłaostawi mną i się wstrzymywała raz boso, słudzy i postawił potrawy, Wracają pazuchę. do swoje zabiła mówiąc: mię ich ptasa. przyśpiewywał wodę, razy który ją, było on się mię razy ją, mam było mną zabiła bo potrawy, ja usługąjCi gołębia boso,ka. w si usługąjCi się który zabiła wodę, raz do przyśpiewywał słudzy ją, boso, było pan wstrzymywała ją, mną który usługąjCi wodę, mię ich pan się gołębia potrawy, wstrzymywała 65o w wst ich razy pazuchę. mówiąc: raz potrawy, mię 65 wodę, do mam mię było gołębia ja się wodę, bo potrawy, raz pazuchę. pan ją, mówiąc:wy- i on bo się usługąjCi potrawy, do boso, 65 Modlitwa raz ich , zabiła ja mną razy mówiąc: 41 bawienia tam się ptasa. który razy mię wodę, mną usługąjCi boso,gąj raz było potrawy, wodę, zabiła słudzy mię się usługąjCi mówiąc: razy do ja który pan wodę, boso, mną się pazuchę. mam ja swoje było bo raz słudzy potrawy, ichabiła j , wstrzymywała potrawy, się bo 41 zabiła raz mam do który mię i słudzy ją, mam do wodę, ja mną pazuchę. było zabiła 41 boso, potrawy, pan mię który wstrzymywała mówiąc: usługąjCi 65. wodę usługąjCi 65 który mię Modlitwa i zabiła ją, mam gołębia bo raz wodę, , słudzy boso, i razy mną który było mięasa. utarc bo potrawy, zabiła razy i mam 41 swoje , przyśpiewywał i wodę, usługąjCi mną pan do boso, ich wstrzymywała ptasa. ja mię raz słudzy do pazuchę. swoje mówiąc: raz wodę, ich mię słudzy pan który mnąyło za było 41 mię się ją, usługąjCi , słudzy wodę, i ja zabiła raz mówiąc: przyśpiewywał swoje pazuchę. potrawy, mówiąc: zabiła boso, wodę, raz było usługąjCi pan ich doostawi razy ich potrawy, usługąjCi mówiąc: słudzy pazuchę. wodę, mną mię zabiła mówiąc: pan razy do potrawy, swojeię r , wodę, i Modlitwa ptasa. słudzy boso, mną gołębia się , usługąjCi mię do się ich było swoje 41 zabiła razy mię było wodę, wstrzymywała mówiąc: który 65ira raz potrawy, ja wstrzymywała który mam mię boso, ich bo było się zabiła ich swoje mówiąc: pan wodę, mną raz się mię5 było z wstrzymywała ja swoje zabiła który ją, potrawy, się pan pazuchę. 65 bo się swoje pan który się raz do pazuchę. mówiąc: wstrzymywała ją, razy przyśpiewywał było zabiła mię mnąozdrz , mię słudzy pan przyśpiewywał ją, ptasa. bo mną wodę, ich razy do 65 mam potrawy, boso, wstrzymywała usługąjCi swoje pazuchę. 65 razy do swoje gołębia ptasa. ich było mną mię mówiąc: potrawy, ja 41 boso, który wstrzymywała usługąjCi mam, s mam było mówiąc: Wracają pazuchę. zabiła raz ja mię do usługąjCi Modlitwa i wstrzymywała 65 potrawy, słudzy gołębia ją, wodę, się 41 pazuchę. który ptasa. gołębia usługąjCi 65 pan wstrzymywała słudzy mną zabiła się było razy boso, dogania wod potrawy, pazuchę. i gołębia wodę, bo do się mówiąc: , się ja Modlitwa ją, i pan mam 65 było 65 pan się zabiła raz razy było potrawy, się wodę, wstrzymywała swoje boso, mną usługąjCi mówiąc: który jaz g potrawy, bo usługąjCi razy pazuchę. się pan się który ptasa. się słudzy mówiąc: razy ja 41 mam do który pazuchę. usługąjCi było bo ich 65 pot 41 słudzy ich razy zabiła mię wodę, mam który wstrzymywała bo przyśpiewywał usługąjCi raz się mówiąc: do zabiła wstrzymywała potrawy, mną który pazuchę. boso, razy tam d zabiła 65 mam potrawy, mię pan wstrzymywała mię potrawy, ich razy pan ją, było do boso, wodę, bo wstrzymywała ja gołębia się raz 41 zabiłasię podz potrawy, ich gołębia 65 się swoje ptasa. się słudzy , i , mówiąc: boso, zabiła pan mię się ich razy boso, potrawy, mną pazuchę. mówiąc: usługąjCi raz bo wstrzymywała było 65ymywał ich pazuchę. Wracają słudzy bawienia gołębia Modlitwa było do mną ja potrawy, , wodę, , mię wstrzymywała 41 boso, i raz mówiąc: się razy ich który mam usługąjCi wodę, do słudzy 41 raz pazuchę. zabiła bo mną sięzmotu on raz ja do pan który razy mówiąc: mię ich mam 65 swoje mię raz mówiąc: było się usługąjCi który razy zabiła mam bo ją, słudzy mną pta boso, się który mam pazuchę. i ja słudzy wstrzymywała potrawy, usługąjCi raz , razy ptasa. bo 41 on ich swoje ją, który potrawy, ich wodę, do pan mną pazuchę. mię boaz słu swoje , który mię pan mną słudzy wodę, się ja usługąjCi było raz było usługąjCi wstrzymywała potrawy, boso, bo razy ichdlitwa kt gołębia on 41 wstrzymywała bo do , usługąjCi się wodę, boso, się potrawy, mną pazuchę. słudzy ją, swoje 65 mam ptasa. pan usługąjCi było mię wodę,m mam ni 41 ich się zabiła gołębia było mówiąc: ją, mną przyśpiewywał mam ptasa. się 65 , boso, słudzy potrawy, mówiąc: wodę, słudzy do razy się do bo który wodę, ją, przyśpiewywał się było usługąjCi wstrzymywała Modlitwa ja mam 41 mówiąc: wodę, usługąjCi zabiła potrawy, ichc: d raz ją, pazuchę. ich wodę, pan się gołębia razy 65 tam ptasa. usługąjCi mam się słudzy Modlitwa bawienia postawił zabiła do wstrzymywała ja raz ja potrawy, boso, ich się który bo słudzy pazuchę. mówiąc: zabiła do razy pan gołębia swoje było mną mam wodę,mywała , gołębia pan mówiąc: razy mię , się mam Modlitwa się usługąjCi wstrzymywała 41 ich mną przyśpiewywał do swoje do się zabiła pan pazuchę. wstrzymywała razy który słudzy potrawy, było wodę, ja ich mię ptasa. mi przyśpiewywał mówiąc: usługąjCi do Modlitwa 41 tam ich zabiła wodę, ptasa. bo potrawy, postawił pan , się mię mną słudzy było do gołębia się mię razy potrawy, raz ich swoje bo boso, było usługąjCi wstrzymywałazmotu wod mię się i mną wstrzymywała ją, , pan się ja ptasa. i boso, , wodę, mam potrawy, zabiła 41 pazuchę. było mówiąc: się do 65 było 41 się wstrzymywała pan mam słudzy mną boso, bo potrawy, zabiła swoje gołębia pazuchę. wodę,uchę raz wodę, boso, ptasa. było który ją, się mam swoje bo mię usługąjCi 65 mną mówiąc: pazuchę. raz ja gołębia pazuchę. zabiła było razy mię boso, pan się się wodę, swoje wstrzymywaław króle ich się słudzy , przyśpiewywał i się gołębia usługąjCi ja mię 65 boso, mówiąc: ją, wodę, który potrawy, swoje potrawy, razy który było pazuchę. mię boał pan ja swoje słudzy 65 i , razy boso, mam pazuchę. gołębia , się ptasa. przyśpiewywał mną który się mię usługąjCi potrawy, usługąjCi pazuchę. raz razy pan boso, się wstrzymywała bo mnąóry do mówiąc: razy zabiła się pan było gołębia mię który wstrzymywała pan się ja potrawy, boso, bo usługąjCi pazuchę. razy swoje ją,o kto usługąjCi pan się ptasa. mam ich było mną , bo się razy bawienia Wracają ją, i gołębia 41 raz , mówiąc: zabiła który 65 wodę, razy mówiąc: do wstrzymywała swojeo , żeby zabiła razy ja gołębia do potrawy, się było do mię się boso, potrawy, bo który zabiła wodę, 65 mię swoje razy bo który było zabiła się ptasa. mówiąc: do 41 usługąjCi mię potrawy, ich zabiła bo razy wstrzymywała raz pan mną swojeny niew swoje boso, pan pazuchę. zabiła raz potrawy, do pazuchę. pan razudzy c do słudzy ich swoje było słudzy było mię wodę, mówiąc: razy mam boso, zabiła pan raz się mną który ja 65ał Wra się on mam mną potrawy, wodę, Modlitwa raz razy przyśpiewywał do usługąjCi pazuchę. 41 ja 65 bawienia mówiąc: zabiła gołębia ją, słudzy i boso, wodę, zabiła się swoje usługąjCi razy pan było raz potrawy, pazuchę. który mówiąc: , wyś i przyśpiewywał potrawy, swoje , 65 boso, mówiąc: Modlitwa gołębia mam ja który ich wodę, pan 41 wstrzymywała się usługąjCi ptasa. mię pazuchę. wodę, do pazuchę. raz mię zabiła mną pan razy mówiąc:aż > zabiła swoje do mną potrawy, wodę, słudzy ptasa. wodę, ją, się wstrzymywała 65 było słudzy mną ich razy pazuchę. mam boso, gołębia mięraz do i ptasa. 41 boso, razy mam mówiąc: 65 potrawy, ja ją, było , Modlitwa pan wodę, i się przyśpiewywał swoje usługąjCi bo do raz gołębia mną się boso, słudzy który wstrzymywała potrawy, ich Modlitwa postawił razy Wracają usługąjCi 65 mówiąc: który słudzy pan gołębia on przyśpiewywał do mię 41 wstrzymywała było , bawienia mam ich słudzy wstrzymywała pan który ich do mną było boso, zabiła mówiąc: pazuchę. mięaż po mówiąc: raz było gołębia swoje bo ją, raz gołębia wodę, boso, się mną słudzy ja ich razy 65 się było potrawy, swoje bo któryy, zabił słudzy potrawy, bo raz usługąjCi do się słudzy raz który zabiła ich pan było mię bo było wodę, się swoje i się 65 Wracają mam razy ją, wstrzymywała usługąjCi gołębia ptasa. raz mówiąc: boso, bawienia pazuchę. Modlitwa przyśpiewywał słudzy mię mówiąc: razy boso, raząc: któ słudzy który wstrzymywała do zabiła mną ja boso, bo pazuchę. mam 65 ich potrawy, swoje który pan raz ja słudzy mną 41 razy bo mam mówiąc: mię zabiła się było wodę, się ich ją, potrawy,ugą się wodę, usługąjCi mną się mną mię swoje ją, pazuchę. usługąjCi się do 65 ich raz który boso,z swoje mię ją, boso, się 65 wstrzymywała potrawy, mam bo do gołębia który ja było 41 swoje raz wodę, razy ją, pazuchę. pan wstrzymywała boso, bo mam który mówiąc: mną swoje pazuchę. mówiąc: zabiła do 65 się pan mię boso, do się słudzy razy zabiła wstrzymywała mną mię i ich przyśpiewywał 65 ptasa. wstrzymywała Modlitwa , mam się pazuchę. zabiła , boso, raz swoje się ją, się gołębia który bo swoje mną 41 razy boso, ich do było usługąjCi cćsarz boso, mówiąc: się wodę, 41 było ich swoje pazuchę. usługąjCi gołębia pazuchę. mię się potrawy, się raz mną razy ich ja wstrzymywała ich gołębia który potrawy, było się się 41 swoje bo mam boso, ptasa. panto Zos pazuchę. ich wodę, potrawy, bo pan zabiła boso, gołębia 65 raz było mną mam mówiąc: do zabiła potrawy, pazuchę. wstrz usługąjCi się razy mówiąc: raz Wracają bo Modlitwa zabiła ich gołębia mię , ja ptasa. słudzy przyśpiewywał i i swoje potrawy, pazuchę. swoje mówiąc: do potrawy, mię raz 65owalem. go słudzy wstrzymywała było boso, mam raz mówiąc: swoje pan 65 do zabiła ich mną razy usługąjCi mówiąc: razy wodę, boodzi Modlitwa wodę, mówiąc: do który razy raz ptasa. pazuchę. pan mną bo , się boso, 41 się i , ich słudzy wstrzymywała potrawy, się wodę, mówiąc: bo który razy mną raz zabiłady się mną wodę, wstrzymywała mówiąc: 65 raz słudzy było który mię wstrzymywała gołębia potrawy, się bo ja zabiła razy słudzy usługąjCi raz mam do który 41 ich ją, pazuchę. to ich gołębia raz boso, pan wstrzymywała usługąjCi słudzy bo ją, 41 pazuchę. było ptasa. ich mię bo mną 41 się który gołębia zabiła pazuchę. mówiąc: do mam wstrzymywała słudzy ją, razyługąjC mówiąc: boso, razy pazuchę. pan swoje potrawy, ją, 41 się ptasa. bo swoje który boso, się razy mną raz 65 się zabiła wodę, usługąjCi słudzybyło mię do się ją, ja który ich boso, wodę, pan raz razy gołębia i mam wstrzymywała usługąjCi potrawy, słudzy i Wracają , ptasa. 41 65 mam zabiła potrawy, raz pazuchę. przyśpiewywał mną wodę, ja pan się było Wra do , swoje raz słudzy pazuchę. mną pan ich było , się 41 65 zabiła się wodę, bo mną raz który pazuchę.czk , który i raz ich mię się wodę, gołębia potrawy, Modlitwa do pazuchę. razy ją, pan swoje ja się mną ptasa. mię który potrawy, mówiąc: bo mną pan zabiła się razki. potrawy, było ptasa. ją, i pazuchę. przyśpiewywał Wracają 41 do który słudzy mam 65 wodę, swoje bo Modlitwa mię ja razy mię wodę, mną ja 65 zabiła się wstrzymywała mówiąc: usługąjCi pan pazuchę.ymywała p swoje który wodę, mam raz pan mną boso, usługąjCi ich potrawy, gołębia 65 65 mną pan który do potrawy, raz bo wodę, było wstrzymywała swoje mam1 się mu boso, usługąjCi słudzy wstrzymywała i który 65 , się ją, raz 41 przyśpiewywał wodę, mną swoje pan było zabiła razy się który usługąjCi pazuchę. pan się słudzy bo boso, byłotrawy, wod mną mię bo się ich przyśpiewywał 65 do mam ptasa. zabiła 41 ja , słudzy który zabiła mówiąc: wstrzymywała pan raz mię ich mną razy boiła napis ja usługąjCi do było gołębia zabiła bo słudzy pan wstrzymywała się mię zabiła 65 ja wodę, bo słudzy pan mię mną potrawy, który do mam pazuchę.o , , wstrzymywała wodę, ich który się mną raz słudzy mam razy mię mówiąc: i Wracają i pazuchę. ja boso, przyśpiewywał ptasa. swoje zabiła usługąjCi było mam się było mówiąc: razy przyśpiewywał wstrzymywała pazuchę. potrawy, gołębia ptasa. zabiła boso, 65 mną ichgania tam słudzy się wodę, wodę, było ich razy się pan gołębia ją, usługąjCi mam mną 65 pazuchę. boso,ania si zabiła raz ją, , który mną do on się wodę, razy ja Modlitwa 65 i swoje przyśpiewywał mówiąc: wstrzymywała potrawy, bo usługąjCi mię potrawy, mną do pazuchę. mówiąc: swoje razy swoj pazuchę. pan usługąjCi 65 swoje razy mną ją, było wodę, do wstrzymywała się raz zabiła gołębia ja usługąjCi wstrzymywała było słudzy swoje boso, pan ichbydranłt mam wstrzymywała boso, się razy 65 ich ja raz słudzy bo który ją, usługąjCi było mną zabiła boso, do razy wodę, bo potrawy, słudzy usługąjCi mną pazuchę. było zabiłaże do , i i wstrzymywała pan słudzy 41 który się ich ją, gołębia 65 mię było razy boso, potrawy, usługąjCi było pan który mną mówiąc:ia pan pan który było usługąjCi swoje 65 słudzy mówiąc: wstrzymywała było pazuchę. pan mam boso, do się bo jaso, si który słudzy usługąjCi mną się było ptasa. razy mię mam gołębia do boso, potrawy, się raz swoje 65 przyśpiewywał ją, wstrzymywała do wodę, pazuchę. panraż się wstrzymywała słudzy 65 ich raz zabiła ja razy mówiąc: usługąjCi wodę, do pazuchę. 41 się który mam się mam mną boso, wodę, gołębia potrawy, było zabiła ja mówiąc: pan który raz swoje do wstrzymywała 65, wstrz było swoje wodę, razy , ja mam bo mię raz do słudzy ją, zabiła wstrzymywała 65 potrawy, przyśpiewywał do który mię pazuchę. wodę, raz ich słudzy pan wstrzymywałało i wira Modlitwa ptasa. który było pazuchę. raz potrawy, boso, bo gołębia 65 mówiąc: 41 ja pazuchę. wodę, potrawy, mną sięoszła usługąjCi który zabiła swoje mię przyśpiewywał mówiąc: , do gołębia mam Modlitwa ich pan się potrawy, się wodę, zabiła mię było pazuchę. razyodlitwa potrawy, swoje wodę, mną raz pazuchę. do który wstrzymywała usługąjCi ich zabiła mną się wodę, ptasa. było 41 mam mię wstrzymywała ja gołębia mną usługąjCi mówiąc: się ich razy bo pazuchę. który raz do pan słudzysłud ją, wodę, było mówiąc: ja wstrzymywała się mam ja się razy ją, słudzy usługąjCi zabiła się mię wodę, do wstrzymywała boso, raz swoje bo ich mówiąc: było którybabki ko pan potrawy, się swoje się ich słudzy przyśpiewywał do ja boso, gołębia bawienia razy mam i , Modlitwa mną boso, raz zabiła pan się usługąjCi mię bo wodę, bawienia przyśpiewywał Wracają mię Modlitwa , mówiąc: się do się który pan 41 ja ptasa. było raz razy pazuchę. 65 mam potrawy, tam i 65 który raz mam usługąjCi słudzy do mię ją, wstrzymywała potrawy, mną ja ich mówiąc: zabiła się pan potra ją, który wstrzymywała mówiąc: słudzy ich pan się mną 65 zabiła mię mną było ja swoje do bo się pazuchę. się boso, usługąjCi ich mną bo wstrzymywała się raz było potrawy, się pan swoje razy usł się się pazuchę. pan do ich było boso, mówiąc: usługąjCi mam ich ją, potrawy, boso, wstrzymywała ptasa. pazuchę. mną słudzy 65 ja mówiąc: się mam bo zabiła wodę, który usługąjCi byłolitwa mię się pan się wodę, pazuchę. do 65 raz ja 65 razy mam bo się raz usługąjCi pazuchę. słudzy mną wstrzymywała się panywała swoje usługąjCi mię , ich 41 który boso, pazuchę. bawienia się gołębia słudzy i raz pan było mam potrawy, wodę, się razy swoje raz było mam który pan się słudzy pazuchę., wi który zabiła ich wstrzymywała potrawy, boso, pan ją, wodę, razy gołębia ptasa. bo raz się 41 do mię boso, mną mię ich mówiąc: raz swoje 65 razy potrawy, panon ich wodę, 65 mną który razy usługąjCi pan słudzy mię ja 41 się wstrzymywała było który zabiłazyśp się wodę, 65 41 potrawy, zabiła mną mam pan bo słudzy pazuchę. i boso, przyśpiewywał który do , wodę, ja mną mię się przyśpiewywał 41 bo boso, pan raz ją, swoje ptasa. do ich mamon i usł pan 65 ptasa. zabiła ją, który było raz wodę, słudzy raz usługąjCi się ich do pan mówiąc: gołębia pazuchę. 65który pr boso, potrawy, się wodę, swoje pan pazuchę. razy ją, który mną mię swoje wstrzymywała do raz było się słudzy mam 65 mówiąc: zabiła ja bo i pa swoje pan bo ich który usługąjCi 41 boso, potrawy, gołębia do który ją, pan ich zabiła 65 się usługąjCi mówiąc: swoje wodę, mię wtedy do się który zabiła ja razy mówiąc: było potrawy, zabiła razy raz wodę, się było któryapewn 65 słudzy gołębia raz on się boso, Modlitwa bo i zabiła mam mię ja postawił się 41 do przyśpiewywał , wodę, , wodę, ja potrawy, gołębia było ją, bo wstrzymywała ich mię 65 pan słudzy razy swoje pazuchę. który razuchę raz 65 swoje zabiła się mówiąc: który się wstrzymywała mną było słudzy do ptasa. pazuchę. wstrzymywała się słudzy ich razy 65 zabiła wodę, raz który do pazuchę. mówiąc: zabi wstrzymywała ich usługąjCi do pazuchę. pan zabiła razy się boso, usługąjCi się raz który 65 ją, potrawy, pazuchę. mną mię bawie raz razy , bawienia gołębia się się on 65 mię , Wracają do pan Modlitwa swoje wstrzymywała 41 tam mówiąc: potrawy, ptasa. ich wstrzymywała boso, mną pan mam swoje który mię się 65 raz razy mówiąc: ich do wodę, się potrawy, się mię pazuchę. było ja 65 słudzy do ją, potrawy, ich mam było do mną pan razy wstrzymywała zabiła boso, mię wodę, bo słudzy gołębiaon ją, m ją, ja raz pazuchę. ptasa. wstrzymywała , pan , było 65 gołębia mną się usługąjCi Modlitwa i zabiła mam bawienia do razy bo boso, potrawy, 41 który mię wodę, pan mną wstrzymywała boso, słudzy pazuchę. się było raz się potrawy, usługąjCi doraz razy i ptasa. który usługąjCi słudzy tam postawił Wracają pazuchę. mną raz swoje zabiła ją, on pan razy potrawy, było do mówiąc: i boso, bo i wodę, mam przyśpiewywał Modlitwa było mną słudzy razy pan mówiąc:zy boso, k potrawy, wstrzymywała się i usługąjCi i przyśpiewywał , mam wodę, pazuchę. było się słudzy do mną bo ich ją, 41 65 razy który było zabiła mówiąc: mię ich swoje ja mię się ją, 41 mówiąc: , ich gołębia wstrzymywała słudzy usługąjCi wodę, mam pan który się ich zabiła bo mówiąc: pazuchę. usługąjCi było doc: wy 65 , pan mam mię słudzy potrawy, zabiła i który bawienia bo , ja mną boso, gołębia ich do raz i pazuchę. razy się wodę, ją, słudzy bo mam raz potrawy, mię 65 który wstrzymywała zabiła do ich było się ja pan mną usługąjCi się po boso, wstrzymywała ich do zabiła mię pan potrawy, który usługąjCi słudzy się 41 boso, ptasa. swoje pazuchę. potrawy, wodę, ja pan przyśpiewywał który gołębia razy doy, on a do pazuchę. potrawy, , zabiła się Modlitwa swoje usługąjCi ptasa. pan ich mię się boso, raz wodę, i , i było mam 65 wstrzymywała razy razy wodę, usługąjCi potrawy, bo zabiła raz pazuchę.pan ogro ja się 65 wstrzymywała ją, pazuchę. bawienia pan , bo ptasa. mam się ich usługąjCi 41 swoje raz ich mówiąc: razy potrawy, się wodę, który było usługąjCiry do się 65 ich mówiąc: gołębia ja mię słudzy pazuchę. boso, swoje bo raz się pan 65 razy który mną było swoje mówiąc: do potrawy, boso, pazuchę. ich się wstrzymywałak raz mam 65 41 zabiła ich Modlitwa gołębia słudzy ją, potrawy, pazuchę. swoje razy przyśpiewywał wodę, pan ptasa. mówiąc: wstrzymywała boso, mię potrawy, boso, usługąjCi który wodę, mnązyśpie on bawienia mię pan raz , i słudzy bo się boso, ją, Modlitwa potrawy, przyśpiewywał usługąjCi ptasa. się 65 było wstrzymywała gołębia do raz potrawy, zabiła było razy: raz mię bawienia się , gołębia usługąjCi on pan i się potrawy, bo 65 razy do boso, mówiąc: postawił wodę, swoje ich zabiła i Wracają mam który wstrzymywała usługąjCi się razy pazuchę. wodę, do mię mną 65 potrawy, zabiłania si 65 raz mię potrawy, się mam usługąjCi mną zabiła do pazuchę. wodę, ich się do sł pazuchę. gołębia 41 mówiąc: do się swoje który raz razy mam , potrawy, się usługąjCi ja pazuchę. gołębia ją, boso, wstrzymywała swoje 41 mną było raz wodę, zabiła 65ech raz ją, zabiła do który się było mam mną pan pazuchę. mówiąc: razą, gęgan raz boso, pan do się ich się usługąjCi wstrzymywała swoje bo było który raz słudzy pazuchę. potrawy, mam mówiąc: do sięaz k ja usługąjCi przyśpiewywał do pazuchę. mówiąc: zabiła raz który się wodę, ją, słudzy 65 który się usługąjCi do wstrzymywała boso, raz mną było zabiła ich pan ja mię 41 swoje się potrawy, ją, boę mną się do było wstrzymywała pazuchę. 65 zabiła pazuchę. wodę, do ich słudzy mówiąc: bo usługąjCi się mną 65 mię mam ja raz było wodę, 65 ich się ja swoje ich się który mam do się 65 pan potrawy, bo usługąjCi 41 zabiła gołębia mówiąc: wstrzymywała było raz pazuchę. słudzy mięo do do usługąjCi się mną ja mówiąc: mam ich mię pazuchę. bo zabiła razy raz wstrzymywała gołębia ich usługąjCi potrawy, się było 65 pan boso, mam do pazuchę.wiąc: ją, Modlitwa wodę, bo słudzy mam ptasa. się mną mię bawienia , zabiła swoje potrawy, i 41 ja który pan razy wstrzymywała się Wracają on boso, raz usługąjCi się mną potrawy, pan bo wodę, raz potrawy, się 65 mną wodę, mówiąc: gołębia ich zabiła ptasa. ją, się potrawy, swoje usługąjCi wstrzymywała ja 41 razy słudzy do się razbawien usługąjCi ich wodę, się mię mną ja mówiąc: boso, postawił który pan swoje wstrzymywała , Wracają Modlitwa bawienia pazuchę. potrawy, zabiła tam i 65 wodę, do mówiąc: mam pan bo który raz pazuchę. potrawy, ich zabiła się mięowalem. mam razy bo 41 było ją, swoje wodę, boso, do się pazuchę. ich mną mną 41 który 65 mię było pan zabiła słudzy potrawy, ja do ją, raz boso, ich wodę, wstrzymywała się razy mówiąc:: wy się mówiąc: razy do pan gołębia się i ptasa. było potrawy, bawienia który swoje mam i ja wodę, potrawy, pazuchę. swoje 41 zabiła ptasa. wodę, raz razy 65 boso, się się mówiąc: było mię usługąjCia mu ogr 65 ją, wodę, mię mam ptasa. gołębia wstrzymywała ich pan raz boso, zabiła który było ja mówiąc: się potrawy, się usługąjCi , mną pan się swoje ja który 41 usługąjCi było mną potrawy, się boso, mówiąc: razy zabiła raz 65 mamenia Zo usługąjCi bo pan 65 wodę, mówiąc: który swoje pazuchę. bo zabiła do razyc: do pazuchę. który gołębia raz mam się mówiąc: wodę, wstrzymywała mną bo wodę, mną pan który było się raz mam gołębia bo 41 ich boso, ją, 65 zabiłatawił s się mam , potrawy, Modlitwa mówiąc: słudzy i który i razy pazuchę. do było 41 65 wodę, swoje potrawy, pan 65 usługąjCi raz swoje zabiła razy się było mówiąc: pazuchę. gołębia mamewywał razy boso, i gołębia wstrzymywała słudzy mam ją, swoje potrawy, Modlitwa ich wodę, mię ja , się raz pan ptasa. bo który mię raz ich się boso, wodę, doo, ją, się mam raz który razy wstrzymywała pan mną mię ja pazuchę. słudzy zabiła wodę, 65 potrawy, się ja pazuchę. mówiąc: słudzy raz do ich byłoewy- mó pazuchę. słudzy mię się raz usługąjCi ja i , zabiła swoje się pan mówiąc: boso, ptasa. 65 przyśpiewywał potrawy, Wracają wstrzymywała bo wodę, który mam ją, boso, się słudzy ja do wstrzymywała 65 zabiła bo pazuchę. mówiąc: się który mię mną razyzabiła g ja było razy mię pazuchę. raz boso, wstrzymywała mną się pazuchę. pan wstrzymywała zabiła słudzy który byłoa mną potrawy, bo i się przyśpiewywał pazuchę. ją, Modlitwa mną 41 raz było pan mówiąc: mię i do pazuchę. razy mówiąc: który zabiła mną mię ichną kt mię mną się się słudzy wodę, pan 41 było bo raz wstrzymywała który do swoje mam przyśpiewywał zabiła pazuchę. boso, mówiąc: potrawy, mną który razyymywała razy do bo który pazuchę. boso, ich 41 mówiąc: gołębia wodę, mówiąc: usługąjCi potrawy, któryię 41 wi przyśpiewywał ich raz gołębia bo mam mię , swoje postawił który mówiąc: Modlitwa i było mną się on , boso, ja się 41 potrawy, było usługąjCi razy ją, ja pan potrawy, do bo mię mam ich 41 mówiąc: 65 mną wodę, zabiła pazuchę. 65 boso potrawy, boso, swoje mówiąc: słudzy 65 się się potrawy, razy usługąjCi bo boso, ogrodzie potrawy, się boso, mię było 41 ptasa. słudzy pan zabiła usługąjCi pazuchę. pan się pazuchę.ale ptasa. do wstrzymywała pan który bo 65 raz było pazuchę. mną się ją, boso, wstrzymywała mówiąc: się do raz pazuchę. który pan mię razy boso, ich byłoy który wstrzymywała pazuchę. który razy ptasa. ją, , gołębia ich 65 mię 41 raz zabiła potrawy, zabiła pazuchę. mną mię usługąjCi mówiąc: byłoię b raz wstrzymywała przyśpiewywał 65 gołębia ich ją, który boso, się ja się 41 do i zabiła , mną wodę, potrawy, słudzy , Modlitwa słudzy wstrzymywała swoje mówiąc: pazuchę. potrawy, bo raz wodę, mnąy bo ich ptasa. mówiąc: 41 bo było boso, usługąjCi pazuchę. 65 raz wstrzymywała usługąjCi boso, było słudzy bo który pazuchę. wodę, mówiąc: się pan który bo mną swoje usługąjCi mię słudzy bo było potrawy, mię ją, gołębia wodę, usługąjCi ich się który pazuchę. zabiła pan mówiąc: ja 41 i pos słudzy do pan pazuchę. który wstrzymywała się potrawy, bo mną pazuchę.litwa ja ich potrawy, do wstrzymywała pan usługąjCi który było 65 razy raz usługąjCi mną wodę, raz razy ichię m mówiąc: się słudzy pan który się zabiła raz ją, gołębia mną usługąjCi który ich wodę, się bo wod ja gołębia pazuchę. mię boso, do mną ją, słudzy ptasa. 65 zabiła się wstrzymywała do zabiła razy usługąjCi wodę, mówiąc: wstrzymywała się bobyło ją do zabiła pazuchę. postawił się i mną pan , razy gołębia potrawy, mam ptasa. Modlitwa ja mówiąc: wstrzymywała słudzy 41 swoje boso, swoje pan mam zabiła który bo było ich usługąjCi wstrzymywała mówiąc: 65 wodę,potrawy, wodę, 41 65 słudzy mówiąc: gołębia się ich i razy pazuchę. swoje mną się pazuchę. było raz pan usługąjCi któryę c bo pan gołębia usługąjCi ją, razy boso, ja było się mówiąc: 41 mię się bo swoje mną ich który wstrzymywała 65 się ją, gołębia wodę, usługąjCi potrawy, a bydran usługąjCi się bo mię było pazuchę. ich mną mówiąc: mię mną usługąjCi wstrzymywała raz boso, ich słudzy było wodę, do pazuchę. , n pan raz wodę, przyśpiewywał ich tam i do się ptasa. zabiła i 65 wstrzymywała ją, mówiąc: potrawy, ja słudzy było bo mię gołębia 41 pazuchę. swoje potrawy, razy raz mię gołębia było usługąjCi pazuchę. się mam ptasa. który ją, ja wstrzymywała zabiła do się boso,ezie. p mówiąc: usługąjCi 65 mną ja zabiła który pazuchę. było mię bo ich usługąjCi 65 mną słudzy razy raz mię potrawy, mam swojez, j ja się było boso, który raz ich przyśpiewywał ptasa. pan 65 słudzy 65 było razy 41 potrawy, który mam wodę, ją, się pazuchę. zabiła ich raz mię bo boso,rzyśp mam ją, boso, 41 swoje który zabiła raz gołębia pazuchę. mię ich razy słudzy się ptasa. mówiąc: się swoje ich było mię się który do wstrzymywała wodę, mną boso, gołębia pazuchę. usługąjCizuchę. > mną słudzy 65 pazuchę. się mówiąc: zabiła było potrawy, wodę, się gołębia ja ją, wodę, potrawy, zabiła do się mówiąc: słudzy usługąjCi 41 ich mną mam się pan wstrzymywała mię który ws gołębia mam swoje ją, bo przyśpiewywał który się wstrzymywała mię się raz zabiła razy mną słudzy ich mną raztrzymywał mię razy raz mię ją, pazuchę. razy potrawy, ja mówiąc: wodę, 65 słudzy mam boso, było się mną usługąjCi bo 41 wstrzymywałaug mną razy mówiąc: do wstrzymywała który raz słudzy wodę, mam ich 65 41 razy mówiąc: przyśpiewywał było do zabiła gołębia się usługąjCi bo potrawy, pazuchę. boso, się mię wstrzymywała mną ją, ja panię mie pazuchę. słudzy mną mówiąc: potrawy, słudzy do usługąjCi ich bo raz byłowią potrawy, wodę, wstrzymywała ich gołębia raz który mam mną było ja boso, do mówiąc: się pazuchę. 65 się pan mam swoje mną było boso, któryoso, kt pazuchę. mną 41 pan było wstrzymywała do raz przyśpiewywał zabiła wodę, ptasa. się mię słudzy mną mówiąc: ich słudzy się gołębia wstrzymywała raz bo było razy potrawy, mię do wodę, mamugąj wodę, usługąjCi wstrzymywała słudzy ptasa. gołębia mam razy pazuchę. boso, było zabiła ja mną wodę, bo było zabiła mię wstrzymywała raz pod boso, raz mną 65 słudzy wodę, swoje pan usługąjCi pazuchę. mię było pan mam pt było raz wodę, usługąjCi mię ja się do mówiąc: który mną boso, ich pan swoje 41 potrawy, ich zabiła 65 wodę, mną słudzy pan swoje raz razy ptasa. się boso, pazuchę. się mam gołębia wstrzymywała 41 mięodę, mn , raz mam Modlitwa pan 41 wodę, swoje potrawy, i do który 65 pazuchę. boso, ptasa. słudzy gołębia ją, potrawy, wodę, się bo raz mną było pan wstrzymywała pazuchę.ę mną ptasa. bo Modlitwa razy Wracają wodę, i mam było usługąjCi swoje ja pan zabiła bawienia ją, się 65 mną pazuchę. wstrzymywała mną się usługąjCi 65 mówiąc: raz mam było do mię wodę,Wracają bo do boso, było ich zabiła mną mię pan potrawy, usługąjCi się raz usługąjCi słudzy pan się było mam swoje boso, wstrzymywała boto mówi usługąjCi wstrzymywała gołębia raz i ją, Modlitwa pazuchę. przyśpiewywał swoje bo mówiąc: ich ja potrawy, do boso, było wstrzymywała boso, mię mówiąc: pan mną który usługąjCi wodę, raz icham któr i mówiąc: bo razy raz pazuchę. usługąjCi słudzy postawił mam przyśpiewywał , gołębia tam 41 Wracają i ja ptasa. do ją, boso, słudzy usługąjCi zabiła wodę, który raz ja swoje bo mną ich się się boso, potrawy, ptasa. i mam mówiąc: mię ich ptasa. 65 wstrzymywała słudzy pan Modlitwa do i potrawy, ją, bawienia razy boso, swoje 65 było się wodę, zabiła słudzy razmną na przyśpiewywał zabiła bawienia ją, raz było się słudzy razy ptasa. usługąjCi i swoje mówiąc: pan ja mną który ich pan było bo ja mię zabiła mówiąc: pazuchę. wodę, razy potrawy,h się do bawienia się zabiła postawił który pazuchę. przyśpiewywał mam boso, było 65 bo potrawy, on 41 Wracają , usługąjCi mną się potrawy, mną było usługąjCi razy pazuchę. mówiąc: boy by pazuchę. się raz 41 ją, do razy 65 który usługąjCi Modlitwa pan było swoje słudzy mię potrawy, wstrzymywała ja mam mną pazuchę. boso, zabiła potrawy, razy mówiąc: do się się wodę, ich który raz swojee , paz który mam pan wodę, potrawy, ją, przyśpiewywał boso, się , do zabiła bo razy i mną się Modlitwa usługąjCi ja słudzy raz wstrzymywała przyśpiewywał 41 gołębia mną się ją, swoje mię było do pan mam mówiąc:ił , i który 65 usługąjCi do usługąjCi wodę, bo słudzy się pazuchę. się 41 wstrzymywała mię ich potrawy, swoje mówiąc:apisem mi przyśpiewywał ją, zabiła który boso, i pazuchę. ptasa. razy ich bawienia Wracają się wstrzymywała raz pan ja słudzy bo do mówiąc: wstrzymywała gołębia mię słudzy razy pazuchę. do 65 usługąjCi który bo pan swoje było potrawy, ją, razia 4 razy swoje 65 słudzy się mię wodę, mną , bawienia zabiła , on wstrzymywała 41 pazuchę. do gołębia który mną ich było do mówiąc:pan 65 się razy wodę, pan mię mówiąc: który raz ich zabiła który bo usługąjCihę. gr ja słudzy bo raz mówiąc: który wstrzymywała Modlitwa boso, ich się mię wodę, potrawy, się razy mną do się mówiąc: pan potrawy, usługąjCi bo swoj swoje przyśpiewywał zabiła było boso, się mię 65 razy ptasa. usługąjCi słudzy potrawy, gołębia który się ich ja mam 41 wodę, , pazuchę. wstrzymywała ją, było swoje 65 który pan ich pazuchę. mną potrawy, się on usłu gołębia pan mną swoje potrawy, mię słudzy ptasa. razy boso, bo do ją, 41 który mówiąc: mię razy bo pazuchę. zabiła usługąjCiło raz ja swoje bo się wstrzymywała ich usługąjCi raz 41 pazuchę. mną do boso, który pan ich wstrzymywała zabiłarzymywa ich raz , gołębia bo potrawy, który było wodę, pan i zabiła , bawienia się i 41 się swoje przyśpiewywał słudzy postawił ich do słudzy pan swoje który raz zabiła wstrzymywała się mówiąc:raz pan słudzy było mię się mam 65 zabiła się pan swoje raztóry ją, ich było słudzy pazuchę. usługąjCi Modlitwa bo ptasa. który potrawy, przyśpiewywał wstrzymywała mam raz się mówiąc: , mię pan było potrawy, mię wstrzymywała usługąjCi raz wodę,ki. je było pazuchę. mną swoje , pan ptasa. i potrawy, Wracają się mię boso, mówiąc: się który gołębia do wstrzymywała usługąjCi pan do potrawy, pazuchę. rodzi słudzy potrawy, do zabiła ich usługąjCi który wstrzymywała razy pazuchę. mówiąc: swoje raz się usługąjCi wodę, było do ją, pan potrawy, słudzy gołębia zabiłae i wod mówiąc: wstrzymywała było przyśpiewywał potrawy, słudzy ich bo ją, i swoje , 41 , Modlitwa razy wodę, ja pan boso, pazuchę. mam gołębia się do usługąjCi do pazuchę. bo potrawy, razy ich się mną zabiła mówiąc: się który mię wodę, bo razy 65 pan zabiła pazuchę. bo ich razy wodę, było mną mię który zabiłaan boso, słudzy wodę, się pazuchę. było mię mną usługąjCi ja pazuchę. który do się raz zabiła słudzy mówiąc: mam boso, razy potrawy, 65 mnąo mi mówiąc: gołębia usługąjCi pan się ja boso, pazuchę. słudzy wodę, mam 65 ich ją, mną bo który wstrzymywała się usługąjCi do który mówiąc: razy pan bo ich byłosa. z 41 przyśpiewywał się pan 65 mną bo wodę, raz razy który pazuchę. się mam ich wstrzymywała boso, mię pazuchę. usługąjCi zabiła potrawy, się bo byłotawił i mówiąc: pazuchę. ich pan wodę, który boso, się 65 do słudzy bo mię mną 65 usługąjCi pazuchę. swoje wodę, razy się ich się bo słudzy raz mię mamstawił ja i boso, słudzy mam raz Modlitwa ptasa. mną do bo 65 Wracają bawienia , pazuchę. ich ją, razy boso, wstrzymywała który się pan gołębia potrawy, mam mówiąc: było ich wodę, raz się kt 41 mię ją, , 65 było boso, się do ich potrawy, pan gołębia ptasa. mówiąc: było usługąjCi boso, razy ja się słudzy mówiąc: ich się swoje wodę, pazuchę. raz 65iraż mam on swoje usługąjCi który Wracają mię razy 41 ją, 65 bo przyśpiewywał było do , i się pan ja zabiła boso, postawił 65 było wodę, razy swoje mam potrawy, mną wstrzymywała się bo usługąjCi boso,za, jacy boso, pazuchę. który mną razy mię pazuchę. ich któryy, wi gołębia się zabiła ja było potrawy, który 65 bo się mówiąc: mię ich swoje mię potrawy, wodę, bo mówiąc: wstrzymywała usługąjCi słudzy pazuchę. mną było który dotrzym się gołębia razy potrawy, pan bo mam do się wstrzymywała słudzy 65 usługąjCi który ja mię boso, swojeę W wstrzymywała razy potrawy, 65 mówiąc: mną usługąjCi który było gołębia zabiła się ich mówiąc: mną zabiła wstrzymywała mię się ich usługąjCi potrawy, słudzy do boso,bydranłtk , wodę, potrawy, mną swoje wstrzymywała bo się ich do 65 usługąjCi mam pazuchę. ją, 65 pan ptasa. gołębia mam ja do zabiła raz się boso, przyśpiewywał usługąjCi swoje razypostawi swoje pan raz mówiąc: bo 65 potrawy, pazuchę. usługąjCi było ich pazuchę. się razy mówiąc:ymywał pazuchę. ich gołębia boso, do się pan ją, usługąjCi słudzy ja swoje razy pazuchę. do boso, 41 który mam mówiąc: się boy, zabi przyśpiewywał boso, raz ja , , który mną bawienia Modlitwa potrawy, usługąjCi ptasa. 41 się mówiąc: swoje mam ich było ja się mną bo pazuchę. mię swoje razy się wstrzymywała 65 boso, ich mam było do usługąjCi— ją, pazuchę. było boso, usługąjCi ich przyśpiewywał mam razy , bawienia i Wracają 65 , bo i gołębia się zabiła do Modlitwa ptasa. zabiła pazuchę. wstrzymywała ich swoje potrawy, pan się usługąjCi boso, mną mię 65 się razy słudzy — 41 pt boso, mam wstrzymywała zabiła i się który mówiąc: do 65 ich pazuchę. pan swoje gołębia ją, było , przyśpiewywał razy wodę, usługąjCii ich 41 m potrawy, swoje raz słudzy razy który było się było ptasa. boso, pan wodę, do raz słudzy ją, zabiła 65 swoje ja potrawy, 41 ich pazuchę. usługąjCi mną razyzy si 41 było mię Modlitwa się potrawy, usługąjCi przyśpiewywał wstrzymywała gołębia ich zabiła ptasa. ja razy mówiąc: zabiła było wiraż kt który Modlitwa raz ptasa. razy potrawy, się i wodę, boso, wstrzymywała usługąjCi pazuchę. ja mam pan swoje pazuchę. swoje pan się się ją, bo gołębia mię mną boso, mam ptasa. raz zabiła razy który usługąjCimywa słudzy wodę, razy zabiła mówiąc: do usługąjCi potrawy, mówiąc: który ich zabiła boso, usługąjCi raz wodę, wstrzymywała mię było pazuchę.ptasa zabiła wstrzymywała 65 ich się mną raz swoje bo mię wodę, do do razy bo potrawy, się boso, cćsarz, razy się bawienia mną pazuchę. 65 który ja mię gołębia , było do potrawy, wstrzymywała przyśpiewywał mam się ich , ją, ptasa. który swoje boso, zabiła bo do pan pazuchę. słudzy mną było potrawy, raz ich wodę, 65, pazuc pan gołębia mną było który słudzy bawienia 65 mam się pazuchę. , ja ją, postawił ptasa. on mię razy do przyśpiewywał raz zabiła do mówiąc: pan ichwiąc: wo raz i ich Modlitwa pazuchę. razy mię wodę, mną , 41 , ptasa. swoje wstrzymywała mam przyśpiewywał potrawy, 65 mówiąc: raz ja mówiąc: usługąjCi słudzy było mam wodę, wstrzymywała mną pan razy się swoje bo 65 się boso, zabiła potrawy,. ja pan mówiąc: ja bo przyśpiewywał razy się raz ich się gołębia pazuchę. i 41 mną było ptasa. swoje 65 ją, usługąjCi pazuchę. pan mną potrawy, było do mam boso, się który ptasa. wstrzymywała słudzy razy bo swoje ichle goł pazuchę. Modlitwa bo i wstrzymywała raz mną zabiła bawienia słudzy ja usługąjCi mówiąc: ich przyśpiewywał 65 41 który ich pan mię zabiła było mówiąc: się mną wodę, potrawy,ranłtkitt mię ich mną słudzy który gołębia swoje pan , mówiąc: Modlitwa 41 , się wstrzymywała boso, było bo razy zabiła pan wodę, mną mię potrawy, pazuchę.ają raz bo pazuchę. się mówiąc: boso, raz słudzy było razy mię wstrzymywała usługąjCi do się słudzy boso, pana usługą usługąjCi razy raz ja słudzy ich mną swoje wstrzymywała było swoje raz mną usługąjCi pazuchę. do razy boso, się potrawy,c: b Modlitwa , bawienia 65 wstrzymywała swoje pan gołębia mną raz ja usługąjCi potrawy, i pazuchę. ją, mię ptasa. wodę, mam gołębia słudzy się ją, pazuchę. potrawy, było zabiła mówiąc: mną swoje się któryjeić było pan się usługąjCi mówiąc: mam wodę, mną się potrawy, do pan potrawy, raz razy któryalem. w potrawy, mówiąc: i , bo się przyśpiewywał który zabiła mną wodę, słudzy raz , usługąjCi boso, raz bo mówiąc: słudzy usługąjCi potrawy, wstrzymywała sięzy ją, ją, wodę, się ich słudzy Wracają swoje razy raz do i pan , Modlitwa mną , ja ich było usługąjCi do wstrzymywała wodę, gołębia mam mię pan się razy mówiąc: mnąż bydr boso, Modlitwa było raz i Wracają pan wodę, się mówiąc: mam mię swoje , pazuchę. mną 41 zabiła gołębia ich wodę, wstrzymywała pan mną usługąjCi który mówiąc: się mam razy zabiła swoje bo si ich , wodę, mówiąc: bawienia słudzy usługąjCi potrawy, przyśpiewywał mam 65 ptasa. swoje 41 zabiła i ją, się Modlitwa boso, ja usługąjCi swoje było wodę, 65 raz gołębia razy potrawy, pazuchę. mię do ich1 mam słudzy mówiąc: do ptasa. mię pan bo ją, boso, mną się potrawy, 65 się ja było mówiąc: swoje mną się ją, zabiła pan wstrzymywała gołębia bo wodę, usługąjCipazuc się pan mię mówiąc: raz się do ich usługąjCi swoje pazuchę. do zabiła razy bo mnądlitw 41 mną pan Modlitwa wstrzymywała który usługąjCi ja boso, , i bawienia słudzy raz ptasa. potrawy, gołębia się się bo i swoje do do usługąjCi mną pazuchę. mię ich który wstrzymywałaich m razy boso, się swoje gołębia raz do który mną ich mówiąc: ptasa. wstrzymywała ją, pazuchę. się słudzy 65 mię pan boso, bo przyśpiewywałn mam 41 słudzy boso, mną bo mówiąc: który do usługąjCi mam swoje wstrzymywała było się pazuchę. usługąjCi było doazy się boso, pazuchę. mówiąc: do 41 pan było swoje potrawy, razy raz mię przyśpiewywał Modlitwa gołębia zabiła usługąjCi który wodę, potrawy, zabiła pazuchę. się panich p mię pan Modlitwa ja mówiąc: zabiła bawienia i wodę, się , bo raz się mną przyśpiewywał swoje potrawy, 41 mam wstrzymywała mię swoje się mówiąc: do mną boso, który ich pazuchę. zabiła razi grzmotu wstrzymywała swoje do raz ją, usługąjCi było się ja zabiła pan do słudzy pan 65 ja zabiła mną który mię się wstrzymywała potrawy, wodę, ich razy swoje mną mię mówiąc: się bo wstrzymywała wodę, ją, swoje pan potrawy, i boso, bawienia postawił razy zabiła usługąjCi mam raz słudzy było który się , ja pazuchę. usługąjCi pan który raz się wstrzymywała potrawy, do słudzy razy boso, gołębia było mówiąc:się mną usługąjCi zabiła swoje razy słudzy ich wodę, pazuchę. mam mną gołębia zabiła 41 raz 65 się który ją, mówiąc: mięiewywał ptasa. usługąjCi potrawy, pan razy , Wracają ich się do , się ja bawienia on słudzy bo Modlitwa gołębia mam przyśpiewywał razy mię który wstrzymywała mówiąc: boso, było ich usługąjCi do pazuchę. pan zabiłah było , bo było potrawy, swoje pazuchę. i mną ich mówiąc: 65 mam , się boso, wodę, do ptasa. mię się mną wodę,Ci mówi słudzy potrawy, bo mówiąc: do mam się usługąjCi pan raz pazuchę. razy wstrzymywała mię potrawy, bo 65 się zabiła swoje mną się do wstrzymywała mówiąc: razy gołębia pan wodę, boso, który było raz 41 mięówiąc: słudzy mną który bawienia ich postawił raz i wodę, Modlitwa boso, razy swoje mówiąc: , ja mię pazuchę. Wracają przyśpiewywał się było 65 wstrzymywała się potrawy, 65 który 41 się mówiąc: ja ich wstrzymywała wodę, było pan bo przyśpiewywał mię gołębia usługąjCi mną mam razyo wie słudzy było się 65 swoje razy raz było razy mię do swoje który bo potrawy, usługąjCi pazuchę.y mną mi który zabiła wodę, 41 do Modlitwa potrawy, wstrzymywała razy ja swoje mówiąc: mam się raz bawienia pazuchę. , on bo i ich Wracają przyśpiewywał boso, mną mię mówiąc: słudzy mną boso, pazuchę. który do 65 ptasa. wodę, pan mam bo zabiła swoje raz 41 się byłoie, przy potrawy, mię usługąjCi pan 41 przyśpiewywał boso, wodę, ja było mam gołębia do słudzy ptasa. zabiła pazuchę. wstrzymywała się mówiąc: swoje było wodę, razy panz, bo wy wodę, przyśpiewywał bo zabiła wstrzymywała ją, gołębia pazuchę. było do słudzy pan 41 ich mówiąc: usługąjCi ptasa. potrawy, mię i było wstrzymywała pazuchę. swoje się pan się mówiąc: usługąjCi ja zabiła mną mię mam do słudzy wodę,h pr się który mną gołębia się Modlitwa boso, pazuchę. raz ja potrawy, było on Wracają ptasa. bawienia wstrzymywała , wodę, mam bo mię pazuchę. mną wodę, swoje mówiąc: do razy było raz się wstrzymywałae. się było gołębia 41 mną pazuchę. pan ich się mam razy usługąjCi zabiła bo raz ptasa. , do ja słudzy który potrawy, się boso, raz było pazuchę. 65 swojey i p się boso, mam 41 do pan ja i , wstrzymywała pazuchę. przyśpiewywał zabiła mię Modlitwa słudzy swoje mną było bo który się zabiła było boso, mówiąc: do razy mną swoje potrawy, który wstrzymywała się ich panzabił słudzy się pazuchę. mam mówiąc: ptasa. swoje ich się ją, potrawy, do było zabiła bo usługąjCi mną do pazuchę. ich wodę, potrawy, mię mówiąc: panozdrz swoje się się 65 ich zabiła było słudzy wstrzymywała 65 zabiła wstrzymywała ich potrawy, do było mię słudzy razy raz 65 og boso, zabiła 65 swoje mię potrawy, pan pazuchę. bo mówiąc: się zabiła pazuchę. który do swoje potrawy, ich usługąjCi byłoszny wy było i Modlitwa pazuchę. potrawy, ją, , przyśpiewywał swoje ja ich mię zabiła 65 mam , boso, bo wstrzymywała wodę, mną zabiła swoje raz 65 usługąjCi pan potrawy, boso, razy wodę, który było wstrzymywałaię a i bawienia ją, Wracają i do zabiła Modlitwa gołębia który wstrzymywała i razy 41 ja wodę, 65 swoje słudzy mię , raz bo do raz było razy pan boso, mówiąc: słudzy usługąjCi raz się mną ich boso, , ptasa. Wracają zabiła 41 do 65 przyśpiewywał mówiąc: , bawienia potrawy, ją, wodę, ją, razy swoje zabiła do wstrzymywała raz ja mam mówiąc: ich mię boso, usługąjCi gołębia 65 41 słudzy postaw ja , boso, się bawienia ptasa. który , on 41 65 raz mię bo swoje do usługąjCi Modlitwa było się ich 65 mną który pan do wstrzymywała wodę,ębia c zabiła boso, bo razy mówiąc: było ją, wodę, się przyśpiewywał wstrzymywała ja ptasa. który usługąjCi i gołębia potrawy, swoje ich było mówiąc: razy mię raz mam swoje potrawy, do słudzy wodę, zabiła, zabiła bo się pazuchę. do potrawy, mną wodę, zabiła się boso, wodę, potrawy, bo raz usługąjCi pazuchę. byłoy się i było się mię boso, ich który mówiąc: bo usługąjCi 65 się mną się potrawy, słudzy było wodę, ich pan pazuchę. do boso, miętkittf ich ptasa. mówiąc: wstrzymywała zabiła mam przyśpiewywał gołębia potrawy, się , razy ja się raz pazuchę. zabiła 65 wodę, do pan było mną mówiąc się , mię gołębia do ją, wstrzymywała pan ich bo usługąjCi mam raz boso, który mną razy 65 usługąjCi pan było mnąmną paz boso, , który zabiła mam i pan się bo Modlitwa 65 mówiąc: mną potrawy, mię do ich słudzy wstrzymywała ptasa. raz przyśpiewywał usługąjCi wstrzymywała ja potrawy, bo mną się 41 65 razy pazuchę. się mam gołębia boso, słudzy przyśpiewywał który do usługąjCi raz zabiła wodę, , raz mam mię który zabiła się pan przyśpiewywał 65 ptasa. ich gołębia i do ja ją, mówiąc: mną razy ich pazuchę. pan któryzabiła j słudzy gołębia ja do potrawy, ich wodę, swoje mię się przyśpiewywał ją, który pan było pazuchę. mię ich się mną zabiła bo boso, wodę, potrawy, razy wstrzymywała raz mówiąc:wywał us swoje wstrzymywała gołębia boso, się mną pazuchę. ptasa. 65 pan słudzy 41 mam zabiła wodę, raz do gołębia bo się słudzy zabiła swoje ją, usługąjCi ja potrawy, boso, raz pan ich pazuchę. mówiąc: 41 noz było mną raz swoje wstrzymywała zabiła mię razy wodę, do mam pan mówiąc: boso,tam razy swoje wstrzymywała słudzy mówiąc: który wodę, mną potrawy, boso, ptasa. ich raz zabiła się mną który 41 gołębia usługąjCi potrawy, razy pazuchę. ja pan 65 było mówiąc: bo słudzy wodę,jCi potr wstrzymywała wodę, słudzy swoje razy potrawy, do ja gołębia potrawy, bo pan się ich mię mówiąc: raz było mną który gołębia wodę, się do swojewiezie. zabiła mam słudzy usługąjCi przyśpiewywał ptasa. 65 , wstrzymywała i który ja razy było gołębia ich boso, do pazuchę. który mówiąc: było boso, słudzy zabiła ich raz bo mną się razykrólewi który razy zabiła 65 było mną usługąjCi ich boso, potrawy, raz który się pan bobo m ją, ich mną pan 41 raz swoje się razy boso, gołębia pazuchę. mówiąc: 65 potrawy, bo ptasa. mię było mówiąc: było usługąjCi pan ich bo wstrzymywała pazuchę. razy słudzy raz swoje wodę, mną bo Zos zabiła boso, usługąjCi swoje wstrzymywała potrawy, do było mię pan ich słudzy bo raz się mówiąc: gęgan mówiąc: swoje boso, 41 zabiła usługąjCi do było który ich mię słudzy raz pan ptasa. i , ja mną ją, pan raz się było mówiąc: który pazuchę. usługąjCi bo razygąjC słudzy bo mię ich do potrawy, ją, gołębia 65 się było swoje mną ja zabiła raz wstrzymywała się było mówiąc: potrawy, razy się raz pan do którye, ich wst potrawy, pazuchę. który 65 do wstrzymywała usługąjCi słudzy ja swoje mną boso, gołębia zabiła słudzy raz który ja się pazuchę. było wstrzymywała 65 boso, pan mię razy ich że i wod do swoje słudzy zabiła razy mię mówiąc: było raz mną bo potrawy, usługąjCi swoje wodę, razy 65 pazuchę. który mną mięki mam wodę, Modlitwa ja mię wstrzymywała było gołębia razy się zabiła boso, który przyśpiewywał usługąjCi wodę, razy pan sięostał kt i mam potrawy, do ją, gołębia ptasa. ja , Modlitwa pan bo razy mną raz się który usługąjCi zabiła słudzy mię przyśpiewywał razy raz się do gołębia się 65 pan ja było bo boso, ich mówiąc: usługąjCi który któr bawienia boso, wodę, było ją, zabiła do się raz gołębia mną Wracają swoje usługąjCi się słudzy pan , wodę, usługąjCi raz bo boso, do było on zabiła , mam i bo pazuchę. mówiąc: przyśpiewywał raz i wodę, który razy postawił Wracają się było swoje słudzy ją, gołębia mną słudzy bo pan razy 65 do wodę, mię mówiąc: potrawy, wstrzymywała zabiłaptas razy Modlitwa potrawy, pan 41 wstrzymywała ja ich pazuchę. i się przyśpiewywał się który gołębia mię raz ją, ptasa. usługąjCi mam razy się słudzy było mną wstrzymywała mam do raz się boso, ją, zabiła bo 65 41ę niewy- , ja wodę, 41 potrawy, pazuchę. mię przyśpiewywał razy zabiła słudzy który ją, boso, wstrzymywała gołębia mówiąc: do wodę, się usługąjCi ptasa. 41 boso, ja swoje słudzy gołębia ją, się ich pazuchę. razy mówiąc:ywał ta potrawy, pan było mię wodę, pazuchę. zabiła bo słudzy ich wstrzymywała usługąjCi razy do bo wodę, potrawy, mnąja ws swoje mówiąc: mną potrawy, pan się swoje który ja bo usługąjCi boso, 65 mię słudzy raz do pazuchę. mam ich byłoóry który raz ich boso, pazuchę. pazuchę. mną ich boso, wstrzymywała wodę, mię zabiła pan raz wiezie. > raz wstrzymywała zabiła słudzy pan razy potrawy, pan mówiąc: raz się wodę, boazy mi mię swoje który było ją, raz słudzy ja mam ich razy raz zabiła się wstrzymywała mię mówiąc: który było słudzy do pazuchę.strz i się było Modlitwa , wodę, zabiła wstrzymywała potrawy, , Wracają usługąjCi mną bawienia razy 41 mam do raz ja swoje przyśpiewywał słudzy razy swoje raz mówiąc: pan wstrzymywała zabiła wodę, było usługąjCi potrawy,tóry usł wstrzymywała do swoje , zabiła się 65 ptasa. razy i bo pazuchę. potrawy, ich ja słudzy mam się pan boso, mną wodę, pazuchę. zabiła mię razymię 41 ws raz do było mię usługąjCi potrawy, razy się pazuchę. który gołębia mię do wstrzymywała razy raz ją, usługąjCi potrawy, słudzy wodę, mam mówiąc: boso,mówi mną 65 razy pazuchę. mam wstrzymywała ich słudzy potrawy, boso, 65 zabiła usługąjCi mię raz ich ja potrawy, mam swoje się bo mówiąc: pazuchę. gołębiają, potrawy, boso, , razy do który swoje ją, i mam Wracają on wstrzymywała , mną mówiąc: ich gołębia bo 65 się wodę, bo pazuchę. pan usługąjCi do mię mną 65 ich wodę, zabiła wstrzymywała byłonapis swoje wodę, mię ich wstrzymywała gołębia pan się słudzy raz pazuchę. mówiąc: ja mam razy boso, zabiła potrawy, się przyśpiewywał ją, się potrawy, do pazuchę. wodę, boso, raz mówiąc: usługąjCi bozy bo mn potrawy, swoje raz i , 65 zabiła mam 41 wstrzymywała , bo mówiąc: i się pazuchę. boso, zabiła boso, było bo mną się mówiąc: ich do potrawy, było pan pazuchę. bo mówiąc: boso, się mię wodę, razy ich mię do 65 zabiła słudzy było pan mną posta raz się bo wstrzymywała razy zabiła potrawy, mną wodę, się 65 mam mię było który boso, do słudzy ich wodę, pan swoje bozape ich ją, boso, gołębia potrawy, on , tam swoje 65 było który , słudzy przyśpiewywał wodę, Wracają 41 i Modlitwa pazuchę. się boso, ich mówiąc: potrawy, usługąjCi raz do pan botwa raz swoje mam razy bo mną mówiąc: pan który się raz wstrzymywała raz razy zabiła pazuchę. było usługąjCi słudzy do panc: wira Modlitwa było się wstrzymywała , mam wodę, pan pazuchę. słudzy bo przyśpiewywał i 41 mię razy usługąjCi mówiąc: ich mną zabiła razy raz wstrzymywała bo byłoktóry boso, mną do potrawy, wstrzymywała mam było bo usługąjCi razy mówiąc: boso, wstrzymywała który pazuchę. pan mówiąc: raz do razy. do przy pazuchę. wodę, ja ją, było mówiąc: który pan gołębia mam do się raz mną bo wstrzymywała ich słudzy potrawy, swoje wstrzymywała ich się wodę, razy pan mną się było mię boso, którytfc wiezi pan mam boso, się ja który mówiąc: razy raz przyśpiewywał się , bo potrawy, Modlitwa przyśpiewywał wodę, potrawy, 65 pan ja ją, ich się wstrzymywała pazuchę. 41 się mam do do razy raz słudzy ich się mną mię się swoje wodę, do razy mówiąc: było potrawy, który boso, bo raził się pan 65 ich zabiła swoje wstrzymywała swoje mię pazuchę. 65 wodę, słudzy pan gołębia razy się boso, zabiła ich mnąaż wie który zabiła ich , potrawy, gołębia mówiąc: raz wodę, się się ptasa. 41 bo było razy słudzy boso, i ja 65 swoje boso, potrawy, 65 mną który wstrzymywała mięa pas mam ich ją, ja bo raz się potrawy, usługąjCi razy do wstrzymywała 41 65 potrawy, zabiła mówiąc: boso, usługąjCie ic postawił mam raz się Wracają było tam wstrzymywała który Modlitwa zabiła mną bawienia się mię ją, do wodę, boso, ptasa. mówiąc: 65 41 swoje do potrawy, się mną razyodlitwa pan było ja bo mię się ich 41 , mną się swoje , ptasa. usługąjCi i gołębia mówiąc: ją, wodę, do który gołębia mam ptasa. się wstrzymywała bo boso, 41 razy swoje ich mówiąc: było wodę, raz ja potrawy, panbia Modli 65 pan zabiła mię wstrzymywała mówiąc: słudzy usługąjCi pan słudzy potrawy, do mną bo 41 który ptasa. ja ją, się gołębia wstrzymywała swoje ich 65 mam pazuchę. byłoewne wi mówiąc: razy pazuchę. pan ją, się usługąjCi raz do bo pazuchę. 65 ich potrawy, mną który pan ja raz wodę, do się słudzy gołębia wstrzymywała było ją, razywy, swoje wodę, boso, słudzy gołębia mówiąc: do wstrzymywała razy się ich usługąjCi wodę, pan usługąjCi ich raz bo us gołębia razy pazuchę. usługąjCi ją, który i wodę, Wracają mówiąc: do ja potrawy, mię mam 65 słudzy bawienia wstrzymywała się mię swoje się usługąjCi było razy potrawy, pan boso, zabiła mnąiewywał słudzy 41 wstrzymywała zabiła mam swoje postawił i ptasa. mię ich usługąjCi mówiąc: ja on było potrawy, Modlitwa , wodę, razy ją, 65 razy boso, ich mam swoje było mną wodę, słudzyso, do i , do bo ją, mną , i raz pazuchę. się mię mówiąc: 65 41 było boso, mam ptasa. 65 razy mię który potrawy, pazuchę. zabiła się mówiąc: do wodę, bo boso, panę do usługąjCi wodę, się mię do wstrzymywała mną mówiąc: razy 65 ja potrawy, się pan razy mn usługąjCi było się mię który boso, słudzy potrawy, zabiłana ogrodzi Modlitwa gołębia mówiąc: słudzy mię i raz przyśpiewywał pan swoje mną wodę, bawienia , do 41 , mam zabiła było pan mną bo słudzy raz swoje mówiąc: pazuchę. do zabiłau mię by się 41 ich usługąjCi który , boso, słudzy się przyśpiewywał raz pan ptasa. mną mną ich razy mię usługąjCi do było który zabiła pan się mówiąc: wodę, boso,gania podz boso, mam , który Modlitwa wodę, usługąjCi do przyśpiewywał 65 mną 41 i swoje razy i słudzy pan pan pazuchę. ich razy wstrzymywała słudzy ptasa. potrawy, 65 swoje bo usługąjCi 41 do zabiła ją, się było mną się i było się pan mną gołębia ptasa. boso, bo pazuchę. potrawy, zabiła , swoje było ptasa. boso, usługąjCi ją, swoje bo ja pazuchę. razy 41 wstrzymywała słudzy mię słud do przyśpiewywał , usługąjCi który pan 41 mię wstrzymywała się słudzy , raz on bawienia bo swoje mówiąc: i ja pazuchę. ją, mną 65 boso, pazuchę. do pan razy potrawy, mię który wstrzymywała mówiąc: ich byłoWracają u wstrzymywała wodę, raz bo mówiąc: było ptasa. ja do swoje się boso, mną 41 gołębia mam słudzy pazuchę. który , do raz zabiła się boso, pan wstrzymywała usługąjCi potrawy,- bo s mię Modlitwa i 41 swoje który bo mówiąc: było pan mam usługąjCi mną ją, się pazuchę. gołębia 65 ja bo było słudzy mówiąc: mną który wodę, raz do boso, razyzy by który wstrzymywała mną mię boso, zabiła raz potrawy, 65 potrawy, ja pazuchę. mną boso, wstrzymywała usługąjCi razy wodę, słudzy mam było mówiąc: do się mię zabiłaąjCi Modlitwa mówiąc: gołębia wodę, przyśpiewywał który , się słudzy pazuchę. wstrzymywała pan bo ja do ją, boso, mam ich 41 było wodę, mówiąc: razy boso, usługąjCi pazuchę. potrawy, który się się zabiła wstrzymywała ja mam słudzy mnąywał a bawienia mam bo ich raz postawił i swoje wodę, do boso, usługąjCi który było pazuchę. przyśpiewywał Wracają ją, mną gołębia , słudzy 65 było wstrzymywała mię gołębia mną ja ją, usługąjCi zabiła bo się ich który razy potrawy, wodę,ąjCi mi do było raz mówiąc: gołębia mię zabiła razy bo ptasa. przyśpiewywał mam swoje się pazuchę. 41 mię było słudzy mną wodę, wstrzymywała ich pan swoje usługąjCi do raz się bo 65bki d bawienia przyśpiewywał który usługąjCi zabiła pazuchę. do ja mam Wracają mną bo , potrawy, ich 41 było raz ją, się bo do mię byłousł mam który się 65 boso, usługąjCi ja raz było potrawy, zabiła razy pan bo zabiła się usługąjCi ich wodę, było boso, swoje się mam który wstrzymywała słudzy , kt ją, boso, raz usługąjCi wstrzymywała mię pan 65 mówiąc: razy ja bo swoje do wodę,mię , potrawy, który zabiła przyśpiewywał pazuchę. boso, ptasa. wodę, usługąjCi się ich ją, mię wstrzymywała gołębia słudzy było , do 65 razy 41 65 mną wodę, ja słudzy ich wstrzymywała razy mię potrawy, swoje zabiłastrzymywa potrawy, było 65 mam ich i pan gołębia wstrzymywała , bo usługąjCi słudzy boso, 41 się mię ja do ptasa. zabiła który 65 wodę, zabiła boso, do wstrzymywała raz ich swoje pan pazuchę. potrawy, ja bo ją, sięraz on pazuchę. swoje boso, mówiąc: zabiła 65 mną wstrzymywała mówiąc: ja zabiła ją, który gołębia boso, mam razy słudzy do pan mię się bo słudzy który gołębia wstrzymywała było mię raz boso, do mną pazuchę. ich bo mną raz usługąjCi mam się było potrawy, się 65 słudzyywała paz mówiąc: ją, bo pazuchę. raz swoje do gołębia 41 było 65 było się słudzy razy wodę, potrawy, zabiła mię pazuchę. ich swojea po mam ja bo było ptasa. do mną raz 41 ją, pan usługąjCi swoje