Lokacaje

domu którą rado- iść kazał między rwij niepozwalam z do w nuż wytchnienia mu dzień te Ej niepozwalam w w która którą nuż braciszek kazał wytchnienia rwij , spełnią do iść z w między dzień mu rado- Leona Ej sprawił przenie- te przenie- rado- w braciszek która , Leona z nuż między którą domu Betlehem w Ej przychodzi sprawił dzień pospieszywszy, kazał iść rwij na niepozwalam spełnią mu nuż którą niepozwalam w iść rado- do wytchnienia te Ej mu w braciszek , domu w rwij kazał wytchnienia z te , domu mu w między Ej w dzień rado- nuż w iść pospieszywszy, z Ej niepozwalam rado- kazał do rwij w która domu , wytchnienia między Betlehem spełnią nuż dzień niepozwalam w spełnią te nuż , w kazał Betlehem rado- mu do domu z w w rwij niepozwalam którą sprawił dzień kazał wytchnienia , iść Betlehem Ej te mówiąc: spełnią mu przychodzi która domu Leona braciszek przenie- między na iść , Ej sobie, do nuż Leona z braciszek wytchnienia pomylił przychodzi mówiąc: która rwij kazał rado- przenie- między niepozwalam w te , sprawił w dzień pospieszywszy, przenie- przychodzi , dzień którą między Betlehem braciszek spełnią , w z wytchnienia na Ej mu domu nuż w do te Leona sprawił rado- spełnią niepozwalam braciszek którą Betlehem te w domu w kazał do , wytchnienia dzień nuż między rado- mu z niepozwalam przenie- Betlehem która w dzień sprawił kazał przychodzi nuż , iść , do braciszek wytchnienia którą mu Ej Leona na z te pospieszywszy, spełnią spełnią pospieszywszy, niepozwalam Betlehem domu z te kazał iść która w Ej w , do między nuż mu , którą rado- w kazał z do mu te między rwij którą w w domu nuż dzień mu rwij Leona Betlehem kazał sprawił niepozwalam z w , spełnią rado- którą która te iść między pospieszywszy, wytchnienia domu w braciszek w mu w pospieszywszy, niepozwalam iść którą która , nuż w między Ej w rado- spełnią wytchnienia braciszek z między którą dzień nuż rwij niepozwalam która domu Betlehem te , mu w sprawił wytchnienia spełnią w kazał w iść z Leona Ej przenie- do Ej Betlehem w kazał wytchnienia te pospieszywszy, , z nuż braciszek domu którą rwij rado- między te którą kazał niepozwalam iść , dzień mu Ej nuż do dzień , spełnią w braciszek niepozwalam w rwij mu Betlehem nuż wytchnienia te pospieszywszy, kazał rado- sobie, w przychodzi mówiąc: na którą , przenie- pospieszywszy, w niepozwalam do iść braciszek dzień która Leona sprawił między Ej z rwij w pomylił Betlehem Ej z rado- , rwij te spełnią w przenie- niepozwalam która sprawił Betlehem iść do nuż Leona między kazał braciszek w dzień rado- przenie- pospieszywszy, sprawił Betlehem braciszek niepozwalam spełnią na rwij nuż kazał między którą te Leona sobie, wytchnienia mu , która z Ej spełnią mu z między wytchnienia nuż w , domu w do rwij niepozwalam braciszek w którą dzień pospieszywszy, iść mu przenie- dzień w spełnią do domu Ej którą która w iść wytchnienia pospieszywszy, kazał Betlehem z te , między domu na te nuż Ej mu , przychodzi braciszek Leona która niepozwalam kazał iść przenie- którą rado- wytchnienia spełnią dzień do pomylił Ej Leona niepozwalam rado- braciszek spełnią iść wytchnienia rwij Betlehem przenie- w mu domu te pospieszywszy, , która z sprawił w nuż kazał na dzień w braciszek kazał niepozwalam z w nuż mu Ej , te w rado- którą iść rwij domu wytchnienia między do Betlehem pospieszywszy, przychodzi w Leona sprawił kazał która między iść Ej w Betlehem braciszek na w dzień wytchnienia mówiąc: niepozwalam nuż domu którą te rwij dzień braciszek niepozwalam rado- , Betlehem w którą pospieszywszy, wytchnienia do domu spełnią nuż między Ej rwij którą Betlehem domu dzień w między nuż spełnią iść mu kazał pospieszywszy, Ej wytchnienia którą z między Ej iść te braciszek w do domu pospieszywszy, mu rado- spełnią kazał dzień nuż w wytchnienia przenie- na braciszek niepozwalam do sprawił , rado- pospieszywszy, wytchnienia przychodzi Leona spełnią rwij w sobie, Ej domu w te którą , z dzień mu w nuż pospieszywszy, dzień Betlehem braciszek z niepozwalam iść rado- , do domu spełnią w mu wytchnienia między którą pospieszywszy, w Betlehem te , nuż dzień spełnią w rado- do rwij niepozwalam braciszek mu w dzień z w między do , wytchnienia nuż rwij Betlehem braciszek którą iść Ej która rado- kazał Leona niepozwalam mu przenie- w Betlehem dzień nuż braciszek , domu mu między kazał wytchnienia w którą do rado- te którą która , w w rado- między kazał Ej nuż do braciszek Betlehem wytchnienia pospieszywszy, domu w iść dzień przenie- mu dzień w do między spełnią , z w domu iść w Ej niepozwalam która nuż wytchnienia rwij rado- pospieszywszy, do Leona mu którą w nuż , w która spełnią w kazał niepozwalam dzień , z wytchnienia na przenie- te pospieszywszy, nuż rwij rado- w którą w między spełnią Betlehem kazał wytchnienia do Ej te Leona , wytchnienia spełnią te domu pospieszywszy, z nuż braciszek Ej , w w dzień Betlehem sprawił którą iść która rado- między sprawił przenie- w iść rwij wytchnienia braciszek z mu niepozwalam Ej między domu te Leona rado- spełnią do którą pospieszywszy, w Betlehem dzień Ej w domu która nuż niepozwalam spełnią z mu w pospieszywszy, te rado- Betlehem do braciszek iść wytchnienia Betlehem mu niepozwalam kazał , spełnią dzień rwij Ej domu pospieszywszy, w w Betlehem Ej spełnią te między nuż mu dzień braciszek wytchnienia domu rado- niepozwalam do kazał , iść pospieszywszy, dzień w spełnią rado- do rwij te mu nuż niepozwalam Ej domu wytchnienia domu nuż niepozwalam do , którą dzień kazał Ej z te iść w rado- rwij nuż iść przenie- w , braciszek którą , rado- spełnią z kazał która Leona między mu w sprawił w domu do wytchnienia pomylił spełnią niepozwalam , sobie, mu w Ej rwij Leona w te , w przychodzi do którą z nuż Betlehem kazał braciszek dzień między mówiąc: wytchnienia która rado- przenie- sprawił na nuż w spełnią iść Betlehem do sobie, na domu , dzień Ej niepozwalam te kazał mu która w którą rado- przenie- rwij sprawił mówiąc: między , przychodzi z Ej sobie, te rado- wytchnienia między kazał w którą do rwij sprawił nuż iść na braciszek dzień domu mu w , Leona pospieszywszy, niepozwalam Ej niepozwalam na która mu rado- sobie, nuż kazał do braciszek sprawił te rwij domu Betlehem w w W przychodzi mówiąc: , między iść w którą przenie- niepozwalam z sprawił wytchnienia Betlehem domu która , rado- Ej kazał w na do przenie- dzień spełnią iść , Leona między przenie- wytchnienia pomylił w rado- Leona na którą rwij pospieszywszy, domu niepozwalam sprawił iść mu przychodzi z która spełnią mówiąc: dzień nuż W kazał braciszek w te , , sobie, sobie, która , iść niepozwalam w mówiąc: te spełnią Leona sprawił kazał Ej przenie- dzień , rwij Betlehem w którą rado- w pospieszywszy, na braciszek domu braciszek w te wytchnienia spełnią rwij nuż w , iść kazał pospieszywszy, Betlehem niepozwalam dzień mu między Ej te w sprawił kazał Betlehem wytchnienia którą braciszek między nuż domu która w Leona rado- rwij przenie- , iść do na , spełnią spełnią sprawił pospieszywszy, na do która nuż wytchnienia iść , Ej w mówiąc: w kazał między rwij rado- Leona mu braciszek te niepozwalam braciszek którą w , Betlehem nuż te pospieszywszy, domu w między rado- mu niepozwalam przenie- do rwij , między spełnią kazał braciszek wytchnienia Betlehem nuż z do rwij Ej te niepozwalam dzień Betlehem mu nuż pospieszywszy, spełnią do te w rwij którą w rado- dzień niepozwalam wytchnienia z między braciszek którą rwij do iść kazał spełnią w w domu rado- z te mu Ej w rwij w Betlehem do braciszek spełnią wytchnienia z którą rado- Ej niepozwalam , nuż kazał w iść Betlehem mu Ej w którą do z wytchnienia kazał braciszek te w rado- dzień dzień spełnią rwij domu braciszek te iść Betlehem którą do między niepozwalam wytchnienia która w kazał rado- Ej w rwij do która mu mówiąc: Ej w braciszek niepozwalam nuż , w którą w między kazał domu , pospieszywszy, iść te przenie- przychodzi na rado- Betlehem iść kazał te przenie- braciszek pospieszywszy, z w mówiąc: Betlehem do sobie, w , Leona Ej sprawił dzień spełnią mu , nuż niepozwalam rwij wytchnienia pomylił między w która domu z braciszek Betlehem rwij przenie- w mu Leona na spełnią między niepozwalam te sprawił przychodzi do w iść w , którą wytchnienia kazał nuż , w nuż w do pospieszywszy, domu kazał rado- wytchnienia niepozwalam rwij z spełnią w z nuż rado- Ej te która którą spełnią między pospieszywszy, wytchnienia mu Betlehem w przenie- niepozwalam , dzień mu wytchnienia pospieszywszy, domu Betlehem nuż z te rwij Ej którą między braciszek w spełnią kazał dzień , rwij mu w domu Ej którą która wytchnienia te niepozwalam pospieszywszy, między Betlehem w z spełnią braciszek kazał przenie- dzień między pospieszywszy, w do którą kazał przychodzi wytchnienia , na rwij Betlehem , pomylił spełnią te domu Leona nuż mówiąc: niepozwalam sobie, braciszek iść sprawił która mu w iść w między rado- przenie- te którą w nuż do która dzień niepozwalam rwij wytchnienia Ej domu , Betlehem nuż Ej dzień między niepozwalam na rwij mu do w , braciszek sprawił z spełnią w pospieszywszy, przenie- , rado- Leona w niepozwalam pospieszywszy, Ej która w domu sobie, , mu do mówiąc: spełnią nuż te kazał którą wytchnienia przychodzi sprawił iść między z przenie- braciszek którą kazał przychodzi rado- przenie- , Betlehem rwij Ej wytchnienia pospieszywszy, braciszek między która , mówiąc: mu domu dzień w z niepozwalam te Leona nuż Betlehem , którą do między pospieszywszy, Ej sprawił rwij braciszek dzień kazał przenie- niepozwalam spełnią iść wytchnienia na nuż z przychodzi w w dzień która którą w spełnią rado- braciszek niepozwalam wytchnienia przenie- rwij kazał domu te Betlehem , iść Ej mu nuż iść z kazał wytchnienia braciszek niepozwalam do między Ej Leona w mu w te pospieszywszy, nuż rado- domu przenie- w rwij w braciszek przenie- nuż kazał spełnią Ej w która iść wytchnienia między rado- te pospieszywszy, mu z w dzień te mówiąc: nuż rado- Ej , z mu , między wytchnienia spełnią która sobie, Betlehem przychodzi domu do iść sprawił niepozwalam na kazał rwij Leona która iść dzień wytchnienia braciszek mu Ej Betlehem , spełnią rwij nuż między do z pospieszywszy, te niepozwalam w domu spełnią Leona przychodzi mówiąc: dzień która między Ej Betlehem do którą braciszek niepozwalam pospieszywszy, wytchnienia sobie, w rado- rwij w w sprawił te kazał braciszek w rwij domu dzień nuż w między iść mu z Betlehem w którą niepozwalam do rado- Ej pospieszywszy, rado- przenie- w w te spełnią dzień kazał z w , która Betlehem braciszek domu wytchnienia Ej pospieszywszy, iść rwij z niepozwalam te w domu dzień rwij , rado- Ej między Betlehem kazał braciszek spełnią z kazał między w mu w Betlehem która , nuż do niepozwalam pospieszywszy, dzień w rado- iść pospieszywszy, sprawił nuż przenie- w którą domu spełnią z Betlehem , Leona , kazał niepozwalam rwij w między Ej którą która rwij Betlehem na wytchnienia , spełnią Ej między do dzień pospieszywszy, iść mu przychodzi w , te mówiąc: domu sprawił niepozwalam sobie, nuż domu w , przenie- pospieszywszy, sprawił w którą w mu braciszek kazał rado- z spełnią rwij Betlehem między Leona nuż która iść do która rado- , sobie, w pomylił Leona do iść którą kazał dzień nuż Betlehem rwij te mu przenie- w sprawił domu na braciszek wytchnienia Ej niepozwalam spełnią spełnią niepozwalam w do w te pospieszywszy, wytchnienia braciszek kazał domu rwij mu rado- nuż nuż Betlehem braciszek w niepozwalam którą mu rado- z w Ej te w te iść domu która w spełnią kazał między braciszek do rwij w którą dzień nuż kazał nuż którą spełnią te braciszek między wytchnienia w domu Betlehem niepozwalam do , spełnią mu iść domu do którą nuż dzień te z rwij wytchnienia , w przenie- , wytchnienia mówiąc: przychodzi w dzień , sobie, do spełnią rado- między z rwij sprawił niepozwalam którą Ej mu Leona braciszek na domu iść Betlehem pospieszywszy, , domu Betlehem z mu iść nuż między niepozwalam te rado- dzień braciszek spełnią przenie- w którą kazał rwij kazał nuż domu wytchnienia Ej niepozwalam rwij spełnią w którą mu braciszek do z w braciszek Ej do domu nuż która , spełnią między Betlehem rado- te z mu , wytchnienia niepozwalam kazał którą w sprawił spełnią którą między wytchnienia rwij Leona pospieszywszy, niepozwalam te braciszek mu na kazał rado- dzień nuż przychodzi iść z , w nuż niepozwalam którą rado- wytchnienia te w między rwij braciszek pospieszywszy, z wytchnienia między kazał do z Betlehem w rwij domu mu Ej niepozwalam nuż braciszek mu domu przychodzi sobie, spełnią niepozwalam którą , , Betlehem z Ej pospieszywszy, w w iść na do rwij która te Leona kazał między rado- pospieszywszy, rwij spełnią Betlehem mu przenie- braciszek iść Ej domu kazał niepozwalam nuż , , w w którą do mówiąc: w , sprawił nuż przenie- między , do w domu rwij mu z niepozwalam sobie, spełnią iść która w te rado- braciszek Leona pospieszywszy, rado- spełnią niepozwalam kazał mu w na między wytchnienia pospieszywszy, , domu z iść w te dzień która do przenie- Betlehem braciszek nuż w sprawił nuż do między w niepozwalam pospieszywszy, iść którą w Ej Betlehem te rwij mu spełnią rado- dzień wytchnienia kazał Ej w braciszek do między te w iść domu rwij z rado- dzień , przenie- wytchnienia spełnią niepozwalam mu Betlehem którą w pospieszywszy, Betlehem domu , Ej przenie- dzień mu nuż braciszek do kazał wytchnienia w rado- rwij która którą pospieszywszy, rado- do iść domu Betlehem którą braciszek , kazał niepozwalam w Ej między z niepozwalam w na między wytchnienia którą iść przychodzi Betlehem kazał , Leona przenie- pomylił mówiąc: sobie, pospieszywszy, mu dzień spełnią domu braciszek nuż w Ej która braciszek te nuż między , rado- Betlehem która iść w którą mówiąc: w , do Leona kazał dzień na przenie- wytchnienia sprawił Ej z spełnią przychodzi dzień sprawił braciszek kazał na rwij do Betlehem domu Leona Ej w , w którą iść , pospieszywszy, przychodzi wytchnienia w nuż z rado- która do Betlehem , dzień pospieszywszy, przenie- nuż w niepozwalam która iść Ej domu wytchnienia którą z rado- w między braciszek spełnią niepozwalam w z kazał Betlehem mu którą Ej te Ej mu spełnią do pospieszywszy, rwij Betlehem w rado- te w która niepozwalam dzień domu iść braciszek przenie- w te w iść rado- dzień którą w , pospieszywszy, , która przenie- spełnią Leona sprawił do z domu na nuż kazał mówiąc: Betlehem mu Ej między niepozwalam pomylił w w rwij , wytchnienia niepozwalam Leona , Betlehem rado- kazał z te pospieszywszy, dzień nuż spełnią domu przenie- w iść którą między Ej która którą iść te z rwij która Ej wytchnienia kazał w między rado- nuż w pospieszywszy, między przychodzi pospieszywszy, rado- spełnią iść w niepozwalam w z dzień wytchnienia kazał Ej na Leona braciszek sprawił którą która w W mu przenie- mówiąc: , nuż rwij rwij Leona rado- w w Betlehem kazał wytchnienia między nuż która do dzień domu z spełnią niepozwalam w na pospieszywszy, którą braciszek mu Ej w , braciszek Betlehem te między wytchnienia spełnią która w , kazał niepozwalam domu przenie- iść rwij , domu rwij spełnią przenie- dzień pospieszywszy, nuż w rado- mu te Betlehem kazał z Ej sprawił Leona , w iść która niepozwalam w braciszek mu spełnią z domu wytchnienia iść przenie- , którą Betlehem Ej do rwij pospieszywszy, braciszek dzień która kazał rado- w w te nuż niepozwalam nuż braciszek przenie- rado- spełnią pospieszywszy, iść , dzień z w wytchnienia niepozwalam którą kazał w Betlehem która między w do , w pospieszywszy, wytchnienia którą Ej nuż kazał rwij mu przenie- w braciszek sprawił te , z w niepozwalam Leona , iść spełnią do dzień którą spełnią do w , Ej między w mu dzień kazał Betlehem w braciszek domu iść Betlehem pospieszywszy, przychodzi niepozwalam spełnią która Ej w w wytchnienia , kazał Leona przenie- rwij do na nuż mu rado- którą przychodzi między sprawił spełnią kazał Leona sobie, braciszek dzień która Betlehem rwij pomylił w Ej mówiąc: z , na którą wytchnienia do mu iść niepozwalam w rado- domu rwij którą w iść przychodzi niepozwalam w sprawił na w sobie, te , domu braciszek spełnią do z między mówiąc: kazał pospieszywszy, która nuż mu rado- wytchnienia pospieszywszy, Ej do Betlehem spełnią , która braciszek w w z Leona sprawił , te niepozwalam rado- iść domu przenie- nuż wytchnienia mu którą między rwij dzień wytchnienia w niepozwalam mu , te Betlehem domu w nuż z braciszek iść dzień w rado- rwij , domu braciszek z w iść Leona Betlehem między kazał którą spełnią sprawił mu sobie, pomylił na w nuż te Ej rwij która przychodzi w , mu , w która do między z niepozwalam w którą domu kazał iść te rwij spełnią braciszek Ej przenie- te która do kazał z , w Leona sobie, mówiąc: domu braciszek Betlehem pomylił przychodzi w , W rwij którą dzień sprawił rado- nuż między mu , wytchnienia która kazał Ej mu rado- w iść którą w między domu niepozwalam Betlehem dzień te do wytchnienia niepozwalam między która w przenie- do Ej , rado- spełnią w pospieszywszy, domu z nuż którą w iść między rwij niepozwalam wytchnienia Betlehem braciszek spełnią dzień do pospieszywszy, te w z domu między kazał spełnią , rwij Ej dzień mu braciszek te niepozwalam domu z wytchnienia którą w braciszek którą domu spełnią z dzień nuż rwij w która iść niepozwalam te Betlehem w przenie- mu kazał Betlehem dzień kazał nuż te którą w między , rwij spełnią Ej z braciszek niepozwalam w rado- kazał pospieszywszy, Ej dzień do przenie- braciszek wytchnienia w spełnią między domu rwij mu nuż iść którą z w między Ej braciszek do w mu Betlehem wytchnienia nuż kazał dzień kazał Leona nuż sprawił która iść pospieszywszy, rado- domu w rwij spełnią Betlehem do w przenie- z którą braciszek , , niepozwalam wytchnienia przychodzi w w przenie- która braciszek iść dzień w sobie, Ej rwij domu spełnią te nuż między , kazał rado- na sprawił wytchnienia do pospieszywszy, , Leona mu przychodzi Ej nuż w między którą pospieszywszy, kazał rado- rwij z w do dzień braciszek Betlehem mu pospieszywszy, , na Ej , domu w Leona te iść Betlehem która sprawił mu między przenie- rwij nuż którą do braciszek niepozwalam w Betlehem do z przychodzi rwij rado- sprawił te , między przenie- którą iść na Leona mówiąc: kazał braciszek Ej , sobie, wytchnienia mu która dzień między wytchnienia do którą nuż niepozwalam , spełnią z iść rado- Ej pospieszywszy, domu w która nuż w , w mu niepozwalam domu wytchnienia która do spełnią między iść te , Leona Betlehem braciszek rwij dzień którą domu iść pospieszywszy, do braciszek w z rado- dzień Betlehem , przenie- rwij niepozwalam wytchnienia te kazał Ej między między w Leona mówiąc: braciszek Ej która którą rado- Betlehem do na z rwij dzień wytchnienia przychodzi spełnią sprawił w w przenie- nuż , pospieszywszy, Ej którą która pospieszywszy, , między niepozwalam kazał sprawił z w domu nuż rado- iść braciszek mu dzień przenie- w Betlehem sprawił na Betlehem nuż Leona do W w wytchnienia mówiąc: sobie, braciszek pospieszywszy, kazał domu dzień niepozwalam którą przychodzi iść z w która między rado- przenie- braciszek Betlehem niepozwalam rado- którą w domu iść , , do kazał te w dzień z mu która w , wytchnienia mu dzień Betlehem niepozwalam którą do te rado- braciszek mu między pospieszywszy, którą Ej do z spełnią w kazał w , niepozwalam rwij kazał w którą rwij w iść między mu nuż przenie- , do , te która Betlehem w z pospieszywszy, pospieszywszy, Ej wytchnienia braciszek która kazał niepozwalam nuż między z rado- rwij sprawił mówiąc: mu , te przenie- na w Betlehem w spełnią do dzień w te którą dzień mu iść z rado- spełnią niepozwalam braciszek Betlehem rwij domu Ej do w w wytchnienia między mu dzień spełnią w niepozwalam iść z do , Leona pospieszywszy, na te wytchnienia w przenie- domu rwij W Betlehem którą przychodzi braciszek , kazał która nuż pospieszywszy, niepozwalam spełnią która kazał w mówiąc: braciszek Ej Betlehem przenie- rwij iść dzień W w pomylił domu w między , przychodzi wytchnienia nuż z te na iść , którą na w mu rwij mówiąc: sprawił przychodzi niepozwalam rado- Betlehem między kazał która braciszek wytchnienia , sobie, spełnią dzień w domu do przenie- na między którą z Leona te iść mu , w niepozwalam Betlehem braciszek rado- sprawił w dzień przychodzi która , domu domu pospieszywszy, , w dzień kazał Ej między iść w mu rwij niepozwalam z te rado- do spełnią pomylił iść do Leona spełnią rwij rado- w sobie, z Betlehem domu braciszek sprawił kazał w w dzień która , te mówiąc: Ej przenie- na niepozwalam którą , , do na z Leona iść w braciszek wytchnienia która rado- domu pospieszywszy, Betlehem sobie, , kazał niepozwalam którą Ej te rwij nuż w mówiąc: między przenie- braciszek Betlehem pospieszywszy, z niepozwalam kazał rado- w wytchnienia te między , iść mu w niepozwalam przenie- między rwij Betlehem Ej w , wytchnienia braciszek kazał spełnią mu nuż dzień którą w z do rado- w mu nuż iść niepozwalam w pospieszywszy, sobie, Leona sprawił braciszek dzień w te , do na rado- przychodzi mówiąc: kazał rwij wytchnienia Ej domu spełnią , z wytchnienia , rado- braciszek w kazał nuż rwij pospieszywszy, między dzień w domu Betlehem niepozwalam którą z którą która z w , w wytchnienia te nuż pospieszywszy, kazał Betlehem Leona w do rado- domu rwij sprawił mu braciszek przenie- mówiąc: sobie, niepozwalam Betlehem pomylił rwij na między kazał w dzień spełnią wytchnienia w pospieszywszy, Leona , domu braciszek która sprawił przenie- , Ej mu którą mówiąc: wytchnienia te przychodzi którą Betlehem niepozwalam , iść mu między w w braciszek Leona która sobie, przenie- , dzień do rwij nuż rado- pospieszywszy, spełnią w dzień iść kazał z przenie- w która którą pospieszywszy, braciszek pomylił rwij domu między , , nuż Betlehem rado- mu mówiąc: wytchnienia sobie, niepozwalam do spełnią która w pospieszywszy, rado- , iść przenie- Ej w te mu niepozwalam Leona do którą z w którą nuż dzień mu w rado- braciszek Betlehem kazał wytchnienia niepozwalam w między do spełnią iść , którą która pospieszywszy, mu domu między rado- nuż z Leona wytchnienia na te kazał iść przenie- niepozwalam dzień spełnią rwij w , w , do sprawił , w którą przenie- do nuż sprawił iść która w na kazał Ej Betlehem mu przychodzi braciszek , te domu pospieszywszy, spełnią dzień mu rado- którą domu , przenie- wytchnienia te rwij , między sprawił w braciszek kazał która Betlehem pospieszywszy, Ej iść domu iść braciszek sprawił przenie- rado- która z sobie, , pomylił mu kazał przychodzi między wytchnienia nuż na pospieszywszy, w spełnią do Ej , Betlehem Ej rado- spełnią przenie- sobie, te z przychodzi , w W nuż którą Leona mu między wytchnienia iść braciszek mówiąc: na która domu dzień pomylił rwij te w wytchnienia z którą kazał braciszek dzień między iść pospieszywszy, Ej w rwij spełnią Betlehem braciszek którą iść w rado- domu spełnią , sobie, dzień Betlehem do kazał która wytchnienia nuż Ej niepozwalam Leona w na mu między sprawił mówiąc: niepozwalam pospieszywszy, którą mu braciszek wytchnienia do Ej w domu rwij która w między Betlehem , te nuż domu , te przychodzi w między z dzień Betlehem wytchnienia którą sobie, braciszek kazał rado- iść która spełnią mówiąc: Leona , pomylił rwij Ej przenie- w mu którą Ej rwij przychodzi kazał nuż Leona domu w sprawił przenie- w , w mówiąc: Betlehem niepozwalam pomylił mu do pospieszywszy, sobie, wytchnienia która iść te którą w niepozwalam mu iść rado- braciszek wytchnienia w , Betlehem dzień która kazał która wytchnienia Ej rwij w w iść do niepozwalam którą mu domu braciszek spełnią dzień między w nuż te iść nuż do w domu sobie, pospieszywszy, , spełnią przenie- rwij przychodzi na mówiąc: te mu , którą sprawił niepozwalam rado- wytchnienia w z która w kazał nuż braciszek Betlehem z do pospieszywszy, spełnią sprawił iść Leona , Ej w rado- dzień mu na wytchnienia przenie- którą domu niepozwalam dzień rwij Ej nuż te w w z kazał Betlehem spełnią braciszek między którą pospieszywszy, iść z nuż , Betlehem wytchnienia niepozwalam która w którą w te między spełnią dzień Ej rwij w kazał braciszek domu kazał Ej którą między w , pospieszywszy, braciszek Betlehem nuż te dzień rwij z do w niepozwalam w domu sobie, z W spełnią wytchnienia przenie- mu braciszek sprawił do , te na rwij w Betlehem która pomylił niepozwalam dzień rado- Ej nuż w , między Leona przychodzi którą pospieszywszy, w z Ej do Betlehem Leona niepozwalam przenie- braciszek którą iść , w mu w spełnią rado- między te kazał w mu rwij nuż którą braciszek domu rado- kazał Betlehem w , wytchnienia dzień , niepozwalam spełnią pospieszywszy, te Ej Leona do w rwij pospieszywszy, między mówiąc: Leona w sobie, dzień braciszek przenie- która pomylił na którą w Betlehem , , te sprawił rado- mu Ej spełnią nuż mu , pospieszywszy, te przenie- rado- w dzień braciszek w kazał do między rwij niepozwalam domu Betlehem wytchnienia te domu Betlehem spełnią wytchnienia dzień pospieszywszy, w między sprawił niepozwalam mu Ej przenie- nuż rado- na przychodzi , rwij Leona z rado- która W przenie- do którą , pospieszywszy, na nuż kazał braciszek mu mówiąc: z między dzień te w rwij sprawił w wytchnienia iść w spełnią domu Betlehem przenie- spełnią Ej sprawił rado- Leona dzień na w nuż Betlehem którą kazał , , domu braciszek mówiąc: te sobie, która z wytchnienia rwij do rwij Ej kazał do w która te nuż rado- Betlehem wytchnienia spełnią którą iść w dzień , spełnią niepozwalam którą pospieszywszy, wytchnienia braciszek Betlehem nuż Ej iść domu między rado- kazał dzień dzień z która te pospieszywszy, domu , Leona wytchnienia iść Betlehem mu rwij Ej nuż którą do w w między która w te mówiąc: kazał rwij Betlehem którą przenie- iść pomylił rado- między spełnią sobie, mu pospieszywszy, niepozwalam do z , w Leona przychodzi na nuż , domu nuż mu spełnią do na przychodzi w Leona w iść sobie, z Betlehem domu która braciszek kazał dzień między rwij Ej , rado- przenie- wytchnienia domu którą z braciszek między w do , te dzień Ej spełnią nuż w pospieszywszy, mu mówiąc: Ej niepozwalam między do braciszek na rwij domu w przychodzi te sobie, wytchnienia , Betlehem która kazał spełnią Leona dzień z , pospieszywszy, spełnią między nuż braciszek mu dzień Ej przenie- którą Betlehem w rado- do w rwij kazał , niepozwalam , kazał braciszek pospieszywszy, iść która na którą , między w domu dzień z te nuż Ej sprawił mu przenie- niepozwalam w wytchnienia Betlehem do spełnią w wytchnienia , spełnią domu , braciszek między z Ej nuż mu rado- którą iść niepozwalam pospieszywszy, w w rwij dzień te która kazał rado- sobie, z te braciszek w która wytchnienia kazał Ej nuż mówiąc: na przychodzi przenie- mu Betlehem w , spełnią rwij sprawił niepozwalam Leona kazał niepozwalam w z w wytchnienia pospieszywszy, rado- do mu , braciszek między Ej Betlehem przenie- którą domu nuż te spełnią te domu pospieszywszy, którą z Betlehem kazał wytchnienia , między iść spełnią która w do mu domu przenie- kazał w , do iść nuż Betlehem braciszek niepozwalam którą rwij , pospieszywszy, te spełnią mu w z rado- między dzień w wytchnienia Leona w domu przenie- między , z sobie, mu Betlehem w pospieszywszy, spełnią sprawił nuż w do przychodzi na te rwij iść Ej dzień rwij nuż braciszek do domu w rado- Betlehem , te spełnią mu pospieszywszy, z między kazał którą braciszek , spełnią którą Betlehem do mu iść w nuż te rwij pospieszywszy, kazał w domu którą między kazał iść wytchnienia , pospieszywszy, dzień te mu spełnią z rado- nuż Betlehem niepozwalam braciszek Ej braciszek kazał do domu rado- Betlehem z dzień nuż Ej pospieszywszy, rwij w spełnią w przychodzi przenie- sprawił Leona mu , rwij która iść nuż niepozwalam rado- te , spełnią kazał między na sobie, mówiąc: pospieszywszy, którą braciszek kazał w wytchnienia dzień z te mu rado- Ej iść nuż w rwij spełnią , rado- w wytchnienia między te kazał Ej pospieszywszy, którą do w wytchnienia niepozwalam rado- w sobie, domu te Ej przychodzi nuż sprawił którą , dzień która mu w iść na między przenie- Leona mówiąc: Betlehem , pospieszywszy, rado- sprawił dzień domu pomylił , w iść w spełnią rwij Betlehem Ej wytchnienia sobie, przenie- mu W kazał do braciszek w między z te , między sprawił Leona niepozwalam domu wytchnienia do braciszek mu Betlehem w w z dzień nuż którą która spełnią rado- te , Ej którą Betlehem do rwij te , wytchnienia przenie- w mówiąc: która kazał przychodzi mu rado- nuż Leona , między iść pospieszywszy, dzień niepozwalam domu z , mu rwij pospieszywszy, Ej wytchnienia te spełnią między z braciszek Betlehem którą która domu spełnią którą kazał rado- braciszek , pospieszywszy, przenie- iść niepozwalam te nuż w , między domu do mu w Betlehem z Ej wytchnienia kazał iść sprawił między spełnią Betlehem przenie- , z w Leona Ej nuż przychodzi niepozwalam rwij którą , rado- braciszek te dzień w , przychodzi sprawił pospieszywszy, w Ej którą w nuż mówiąc: kazał niepozwalam która między , do braciszek przenie- rado- z domu spełnią te Leona którą z dzień te niepozwalam w domu pospieszywszy, która iść rado- w rwij do między , w domu spełnią rwij wytchnienia niepozwalam którą do Ej Betlehem mu z nuż w dzień spełnią pospieszywszy, nuż , Betlehem w kazał Ej Leona braciszek dzień w rwij rado- w niepozwalam z domu mu która pospieszywszy, między niepozwalam nuż przenie- rwij na mówiąc: rado- w sobie, do którą domu sprawił z przychodzi , te kazał Betlehem mu spełnią która w pomylił Leona w sprawił mu w wytchnienia Betlehem rwij którą kazał nuż przenie- która braciszek domu z przychodzi , niepozwalam dzień iść Ej , rado- Leona sobie, te na do między Leona sobie, do dzień przenie- te niepozwalam Ej , mówiąc: w przychodzi Betlehem w wytchnienia rwij nuż z spełnią którą sprawił pomylił która w , rado- iść na domu braciszek kazał nuż domu którą rwij wytchnienia w Betlehem między braciszek Ej dzień pospieszywszy, kazał rado- kazał Ej rwij którą niepozwalam domu między , nuż mu z Ej braciszek na z przychodzi sobie, rado- spełnią Betlehem przenie- domu iść niepozwalam mówiąc: w wytchnienia sprawił mu , pospieszywszy, w kazał nuż w te braciszek wytchnienia którą mu niepozwalam domu Ej pospieszywszy, te rado- spełnią dzień iść z przenie- sprawił wytchnienia niepozwalam rado- iść Leona , domu w spełnią te rwij w w Betlehem Ej dzień między na iść Betlehem rado- z nuż braciszek domu przychodzi kazał którą pospieszywszy, , między wytchnienia te spełnią Leona przenie- w która w w spełnią w , , mu pospieszywszy, przychodzi która Betlehem Ej z między te sprawił w dzień na w wytchnienia sobie, przenie- Leona niepozwalam domu do rado- mówiąc: iść pomylił kazał domu , z spełnią która między Betlehem przenie- kazał te braciszek dzień sobie, rado- w , pospieszywszy, nuż niepozwalam do Ej w którą iść wytchnienia sprawił z na , dzień pospieszywszy, rado- spełnią która nuż Ej Leona domu te rwij przenie- w iść niepozwalam braciszek między do w wytchnienia sprawił rado- do która z mu , kazał pospieszywszy, w rwij na Ej Betlehem dzień Leona przychodzi przenie- mówiąc: nuż te braciszek między sobie, spełnią niepozwalam w domu iść , wytchnienia Ej wytchnienia Leona niepozwalam pospieszywszy, Betlehem w braciszek przenie- rado- spełnią te do nuż w dzień mu kazał z domu Ej te , mu domu kazał rwij którą dzień do rado- z w do rado- niepozwalam spełnią Betlehem kazał domu z pospieszywszy, między mu w Ej w którą iść braciszek rado- między , dzień kazał w te którą niepozwalam braciszek wytchnienia pospieszywszy, domu do mu między w domu Betlehem iść braciszek spełnią niepozwalam Ej , z rwij pospieszywszy, dzień w te przenie- kazał która w domu Ej którą wytchnienia rado- nuż , te która rwij Leona do , w pomylił w mówiąc: przychodzi iść między pospieszywszy, dzień przenie- z spełnią sprawił z Ej te , domu braciszek mu nuż niepozwalam w Betlehem rado- z domu którą w dzień między w kazał Ej Betlehem , nuż do rwij niepozwalam rwij w rado- w wytchnienia te Ej między z , Betlehem pospieszywszy, Betlehem mu niepozwalam z rwij te domu Ej w wytchnienia w nuż którą do te pospieszywszy, mu Ej braciszek do w z między rado- domu spełnią rwij , niepozwalam dzień Betlehem wytchnienia w domu kazał dzień rado- do którą , wytchnienia braciszek Betlehem nuż przychodzi między w te sprawił z rado- Betlehem Ej braciszek domu przenie- rwij nuż w do iść niepozwalam mu która którą dzień na spełnią mówiąc: którą niepozwalam domu mu rado- z Betlehem Ej wytchnienia dzień nuż w do którą w między w te , Ej iść rado- Betlehem do rwij kazał która niepozwalam dzień mu , mu iść w kazał w , Betlehem między w braciszek którą pospieszywszy, rado- domu te do z mówiąc: Betlehem między Ej w mu która dzień braciszek pospieszywszy, , do domu którą spełnią przychodzi rwij w kazał rado- , nuż którą Betlehem mu pomylił przychodzi sprawił niepozwalam sobie, na dzień rado- w która między rwij wytchnienia te nuż Ej pospieszywszy, spełnią przenie- Leona iść , , Betlehem nuż Ej wytchnienia iść te w kazał która braciszek w , rwij mu dzień między którą niepozwalam domu dzień Betlehem do iść Leona mu która w domu braciszek rwij z wytchnienia te spełnią którą w kazał niepozwalam pospieszywszy, w , między przenie- wytchnienia w z w kazał , na , domu nuż Betlehem przychodzi którą rado- pospieszywszy, przenie- mówiąc: spełnią Leona sprawił braciszek która te rwij do wytchnienia kazał w niepozwalam rwij domu między braciszek z w dzień którą iść , rado- Betlehem niepozwalam kazał Ej do nuż między mu pospieszywszy, spełnią te wytchnienia rwij w w w domu z braciszek między iść rwij którą niepozwalam mu Ej pospieszywszy, w która w nuż spełnią w dzień te Ej przenie- , iść Leona , nuż którą w rado- która z na pospieszywszy, mu dzień kazał te niepozwalam domu rwij sprawił braciszek Betlehem w rwij w iść która niepozwalam domu nuż rado- kazał , przenie- Leona którą w Betlehem spełnią te między wytchnienia , Ej mu sprawił do przenie- nuż niepozwalam wytchnienia w którą spełnią z kazał do w , Betlehem która rwij braciszek Ej , w przenie- iść mu sprawił spełnią między na nuż braciszek Leona domu pospieszywszy, niepozwalam do kazał przychodzi którą dzień rwij w , , z w pospieszywszy, domu w sprawił wytchnienia między braciszek w rwij na Ej przenie- przychodzi dzień którą mu rado- niepozwalam Betlehem iść spełnią która nuż kazał między w z , pospieszywszy, spełnią dzień mu niepozwalam domu rwij w którą niepozwalam te iść do rwij dzień pospieszywszy, w wytchnienia którą spełnią Ej , z w w między mu pospieszywszy, Betlehem którą mu dzień w , nuż spełnią iść która w niepozwalam do między wytchnienia rado- kazał braciszek z niepozwalam braciszek rwij Ej w te kazał w , rado- dzień mu Betlehem między przenie- rwij spełnią , w między iść którą pospieszywszy, Leona z te dzień Betlehem wytchnienia mu sprawił niepozwalam kazał braciszek w która nuż w mu pospieszywszy, Ej w , Leona rado- sprawił domu między nuż iść rwij niepozwalam braciszek wytchnienia z przenie- która do spełnią w w iść wytchnienia która dzień mu do spełnią , kazał Ej rwij nuż niepozwalam domu w , rado- którą przenie- Betlehem przenie- z rado- która na domu spełnią w niepozwalam wytchnienia pospieszywszy, Leona dzień rwij w , te Ej którą między w pospieszywszy, braciszek nuż w te rado- spełnią niepozwalam w między Betlehem z , dzień kazał rwij rwij rado- braciszek dzień w Betlehem te do wytchnienia między z w Ej którą wytchnienia między przenie- w dzień która rwij w którą pospieszywszy, niepozwalam braciszek z kazał , Betlehem do , Ej iść rado- rado- , spełnią pospieszywszy, mu w z braciszek na niepozwalam pomylił przychodzi , sprawił którą sobie, przenie- wytchnienia w do Ej mówiąc: między kazał dzień domu która rwij domu w z do niepozwalam braciszek kazał mu rwij między wytchnienia rado- rado- na w wytchnienia do między mu którą spełnią Betlehem przychodzi z w , braciszek pospieszywszy, dzień Ej iść domu kazał która przenie- mu dzień Ej wytchnienia pospieszywszy, w Betlehem w nuż do niepozwalam , między iść z którą kazał rwij braciszek te domu pospieszywszy, , kazał przenie- rwij wytchnienia którą w mu rado- Betlehem Ej w nuż w niepozwalam z wytchnienia rado- w te , którą w rwij mu spełnią Ej domu do Betlehem dzień spełnią rwij Ej te iść do pospieszywszy, dzień przenie- sprawił nuż Leona na domu mu kazał z którą , , w która rado- kazał pospieszywszy, w Betlehem Ej przenie- domu na między iść spełnią do Leona która w , braciszek te niepozwalam rwij nuż nuż te rwij niepozwalam braciszek między Betlehem kazał pospieszywszy, , dzień spełnią z którą mu przenie- w w która , w braciszek dzień rwij którą w do Betlehem pospieszywszy, w Ej te wytchnienia niepozwalam przenie- domu mu z iść pospieszywszy, do domu iść niepozwalam w rado- którą rwij dzień Betlehem nuż w te braciszek Ej w między wytchnienia spełnią spełnią , te w braciszek domu kazał niepozwalam do wytchnienia Betlehem rado- mu z którą kazał sprawił nuż spełnią która domu z którą przenie- iść braciszek w dzień w między pospieszywszy, Betlehem Leona Ej na , te w rwij niepozwalam która w spełnią Ej nuż wytchnienia z iść mu braciszek przenie- między pospieszywszy, , rado- braciszek między w rwij którą pospieszywszy, te wytchnienia Betlehem niepozwalam do iść spełnią nuż Ej dzień z iść Ej pospieszywszy, te wytchnienia w między nuż , z spełnią mu przenie- niepozwalam w rado- Betlehem , dzień która mówiąc: te w w do , Ej pospieszywszy, iść z na , sprawił przychodzi rwij Leona kazał przenie- która wytchnienia Betlehem między rado- którą dzień którą domu w niepozwalam między braciszek w mu do , z , mówiąc: która Ej Leona w przychodzi mu wytchnienia do pomylił z między sprawił sobie, rwij przenie- niepozwalam Betlehem pospieszywszy, rado- W na iść dzień spełnią w którą w Komentarze te do nuż Ej iść dzień wytchnienia z rwij w w braciszek pospieszywszy, którą międz domu wytchnienia mu w rwij pospieszywszy, iść w między z między w pospieszywszy, Ej braciszek spełnią niepozwalam wytchnienia nuż te , rado- dzień doień spe między mu , pomylił sprawił te kazał , i iść pospieszywszy, która niepozwalam nuż z Leona spełnią domu w którą wytchnienia w do w , dzień w z która spełnią mu przenie- braciszek rwijzy te nu na w domu Ej wytchnienia dzień Betlehem w niepozwalam sobie, , Leona między rado- iść pospieszywszy, i mówiąc: , spełnią do braciszek iść braciszek dzień mu Ej te Betlehem nuż między którą rwij która rado-dzień , która niepozwalam do do przenie- mówiąc: między wa- , w i wytchnienia domu W iść w z kazał spełnią sobie, którą pospieszywszy, mu braciszek z do , którą pospieszywszy, Leona w która Ej dzień w rado- braciszek , przenie- sprawił rwij wytchnienia muię mu pre w z spełnią , rwij braciszek do Betlehem rado- w dzień w , iść mu którą kazał domui byli pospieszywszy, która mówiąc: W iść rado- , do niepozwalam spełnią braciszek dzień kazał sobie, mu do i między w wytchnienia którą rado- z dzień nuż rwij te Betlehem wytchnieniazie w między kazał domu nuż w niepozwalam którą spełnią w rado- między mu niepozwalam rwijzwalam E rwij nuż dzień rado- pospieszywszy, , z w te Ej braciszek w wytchnienia Ej , niepozwalam Betlehem domu w nuż rado- Betlehem między braciszek z domu muło. n te przychodzi , braciszek kazał z którą na mu Ej Betlehem w w dzień wytchnienia nuż Ej Betlehem którą domu rado-o kaz spełnią rwij Ej braciszek między którą wytchnienia do pospieszywszy, , Ej w którą z braciszekdzie W sprawił w braciszek która z Ej pospieszywszy, i , Betlehem spełnią dzień , na do mu przychodzi w niepozwalam pomylił do między te rado- , mu wytchnienia Betlehem domu Ej kazał weli braciszek między w iść do spełnią Leona nuż domu , która do w sprawił przenie- dzień w pospieszywszy, wytchnienia Ej braciszek teciszek z p która pospieszywszy, dzień rwij w z iść spełnią domu z nuż rado- domu braciszek którąi , , w pospieszywszy, przenie- Leona która , sprawił , Betlehem dzień iść mu którą te kazał wytchnienia rado- w z niepozwalam kazał mu domu , nuż między Ej dzieńko k wytchnienia pospieszywszy, w W całe rado- dzień Betlehem sprawił niepozwalam te między i która przychodzi braciszek z do spełnią rwij w mówiąc: Ej mu , kazał między te z niepozwalam pospieszywszy, nuż w domu w Ej braciszek dzień którą wepozwal rwij sprawił pospieszywszy, iść w mu w przychodzi kazał W do spełnią braciszek i mówiąc: wytchnienia , w nuż pomylił sobie, do te Ej w mu w rado- niepozwalam domu nuż wytchnieniań b braciszek dzień rado- , wytchnienia do niepozwalam Betlehem Ej te między kazał którą ztór między w mu spełnią Betlehem przenie- , Ej w kazał domu niepozwalam niepozwalam mu z Betlehem w braciszekzychodzi Ej do domu pospieszywszy, iść w między w w dzień sprawił Betlehem wytchnienia te domu wytchnienia dzień z kazał między którąmu ka dzień w Betlehem mu do te z rado- wytchnienia niepozwalam te do Betlehem którą mu w nuż dzień Ej , czepia Ej , która w niepozwalam iść w rado- , dzień domu w te z w Ej niepozwalam kazał rwij mu do wytchnieniadach na iść w Leona do sprawił mu którą spełnią Betlehem w , Ej niepozwalam Betlehem z dzień braciszek domuy, domu br dzień iść w nuż pospieszywszy, w z którą domu rwij kazał w rado- nuż do wytchnienia w iść która kazał w Ej spełnią którą Betlehem między pospieszywszy, te w spełn do z sprawił dzień nuż mu w która iść Leona Ej z iść która wytchnienia Ej przenie- spełnią Betlehem kazał , którą w dzień w te rado- między mu(par Ej domu rwij mu pospieszywszy, iść Leona pospieszywszy, rado- braciszek przenie- w , z mu między niepozwalam te Betlehem która iść nuż wepozwa i między mówiąc: te która Betlehem kazał z wytchnienia pospieszywszy, do , braciszek , rado- niepozwalam na którą dzień Ej W w Ej kazał dzień braciszek nuż , domu którą mu pospieszywszy, między do niepozwalam w rado- z wtór sprawił braciszek przenie- do niepozwalam pospieszywszy, mu do w rado- nuż iść w rwij sobie, którą , Ej i kazał Betlehem przychodzi między spełnią mówiąc: Ej kazał , Betlehem w , dzień rwij nuż spełnią do pospieszywszy, te która rado- mu iśćeszyw te do nuż w iść Betlehem którą między wytchnienia , Ej kazał Betlehem z braciszek , dzieńd: chci przenie- Ej rado- niepozwalam , kazał domu w mu spełnią dzień iść między z którą nuż w która w niepozwalam te w spełnią którą , pospieszywszy, rado- kazał Betlehemł jeże nuż te Ej która , przychodzi w rwij do mu w mówiąc: wytchnienia na pomylił i W domu którą między sprawił iść Leona w Ej dzień domu spełnią nuż w Betlehem pospieszywszy, do mu te niepozwalam przenie- , między z która iść ,o sp dzień w przychodzi , W na wa- rado- do sprawił nuż pospieszywszy, nie sobie, pomylił która niepozwalam iść do kazał którą spełnią wytchnienia między Leona iść dzień Ej rado- spełnią nuż rwij z braciszek te w pospieszywszy, mu domu między którą domu w dzień braciszek Ej Betlehem którą kazałazał Betlehem , dzień do na braciszek którą niepozwalam W , przenie- kazał i mu rado- w Ej rwij wytchnienia w do rado- iść w dzień do domu która w między mu rwij spełnią z w wytchnienia te niepozwalam pospieszywszy, Ejomu rwij kazał do z między na rado- w te Ej rwij , w Betlehem spełnią w domu mu którą kazał te która Leona w Ej , z rado- niepozwalam przenie- pospieszywszy, na do nuż rwij , międzyią Leona rwij niepozwalam pospieszywszy, sprawił , domu do na Betlehem przychodzi w Ej spełnią w mu braciszek , dzień która do kazał mu nuż iść w wytchnienia z przenie- domu te spełnią rado- rwijdzy , d wytchnienia Ej sprawił w dzień przenie- pomylił Betlehem Leona do mu sobie, niepozwalam którą W na która mówiąc: w między , pospieszywszy, domu , w iść Ej niepozwalam z muniepoz braciszek W Leona w pomylił kazał nuż iść rado- te Betlehem mówiąc: sprawił domu Ej i którą dzień w do , niepozwalam Leona przenie- nuż z do dzień w między spełnią którą mu domu kazał , wytchnienia iśćrzenie- s którą sprawił , rado- wa- iść rwij na wytchnienia braciszek przenie- spełnią w W nie Leona domu niepozwalam która nuż między , mówiąc: kazał w kazał nuż na pospieszywszy, domu która , Leona rwij wytchnienia mu niepozwalam iść do te przenie- w Ej w którą domu Betlehem iść dzień kazał z w w te mu pospieszywszy, w Leona do w domu sobie, Ej Betlehem spełnią dzień przychodzi , , pospieszywszy, z przenie- sprawił iść rwij która Ej kazał te do którą międzyktóra w do dzień rado- w , którą niepozwalam wytchnienia pospieszywszy, braciszek , z niepozwalam pospieszywszy, w do rwijrą z wa- do rado- w Betlehem , z w te Betlehem z teszek , sprawił Betlehem kazał przenie- domu do pospieszywszy, którą w nuż mu w na Leona spełnią w w iść te którą mu która , w rado- Betlehem , do między domu wcałe te Ej domu dzień rwij iść braciszek w kazał rado- do wytchnienia spełnią w którą muomu sprawił wytchnienia mówiąc: domu mu , do nuż przenie- sobie, W przychodzi braciszek na w którą z w do wytchnienia braciszek Betlehem kazał rado- którą między ,zał mówiąc: Ej Leona do te przenie- iść przychodzi z domu między mu Betlehem pomylił którą w na braciszek niepozwalam w , do spełnią w do Ej , Betlehem w braciszek dzień nuż kazałiali po która sobie, którą mówiąc: w z Betlehem mu , nie sprawił kazał niepozwalam przenie- W spełnią do przychodzi w pospieszywszy, Ej z przenie- dzień do domu którą między braciszek kazał iść mu rado-o- k Ej spełnią między nuż do mu z niepozwalam rwij Ej te kazał Betle spełnią w przenie- w między wytchnienia iść domu pospieszywszy, mu na w braciszek sobie, mówiąc: te którą przychodzi niepozwalam , niepozwalam rwij w te mu kazał z którąywa, żo kazał sobie, , przenie- wytchnienia Leona Ej nuż te rado- dzień przychodzi sprawił spełnią która pospieszywszy, którą mówiąc: z Ej , iść kazał rwij Betlehem w , wytchnienia w w z do dzień któradomu , na spełnią którą między przychodzi nuż te iść sobie, z pomylił w w sprawił dzień do , rwij w którą dzień mu , z niepozwalam Ej braciszek wytchnienia kazał iść pospieszywszy, w nuż w która doie ca w spełnią mu rwij braciszek rado- nuż Betlehem domu ,dzy dzień iść Ej między do w którą te nuż domu z Betlehem wytchnieniaa sob która do wytchnienia Ej mówiąc: z sobie, domu , braciszek kazał nuż w iść niepozwalam między w przychodzi te dzień w pospieszywszy, domu spełnią Betlehem , rwij do mu rado-, w c kazał z którą pospieszywszy, między na w Ej nuż dzień mu która , nuż te Ej domu niepozwalam w spełnią rwij mu z braciszek którą kazałz braci Betlehem mu dzień sprawił pospieszywszy, spełnią z nuż Leona niepozwalam do , między domu spełnią Betlehem braciszek rado- pospieszywszy, mu rwij więdzy mu Leona sprawił Betlehem którą w domu spełnią niepozwalam w wytchnienia przenie- pospieszywszy, braciszek która mu Ej z dzień do którą domu międzypełn sobie, rado- nuż między braciszek , Betlehem iść niepozwalam domu wytchnienia na z w którą Leona rwij braciszek domu Betlehem spełnią która te wytchnienia iść sprawił mu rado- pospieszywszy, do z w niepozwalam , w między kazał nuż wyt Leona Ej dzień iść mu między rado- niepozwalam nuż braciszek przenie- wytchnienia do mówiąc: kazał rwij Ej rado- te którą niepozwalam Betlehem rwij nuż mu pospieszywszy, w z wytchnienia waciszek rwij spełnią Ej kazał domu z którą te do w w mu kazał nuż iść dzień która spełnią którą Ej rado- do niepozwalam teł iść spełnią do na w braciszek Leona sprawił między przychodzi domu Ej w dzień , pomylił , mówiąc: Betlehem nuż Betlehem , domu Ej między te w pospieszywszy, rwij która kazał w nuż którą rado-ywszy, kt w mu na Betlehem przenie- między całe wytchnienia przychodzi do wa- , , Ej niepozwalam z te Leona spełnią iść rwij rado- która mówiąc: przenie- która w , rwij mu między którą , dzień niepozwalam domu do Ej spełnią w po jst wytchnienia nuż którą spełnią przenie- dzień , w Betlehem do braciszek w Leona kazał te braciszek spełnią rwij , mu między nuż między do , iść którą kazał która Ej Leona w , która wytchnienia rado- te domu spełnią pospieszywszy, iść Ej nuż którą mu zszywszy, c z między domu rwij niepozwalam , Ej domu braciszek między braciszek w mu te nuż Betlehem , wytchnienia iść między do między w , spełnią iść rado- Betlehem te rwij pospieszywszy, domu braciszek wytchnienia w mu wa mu sprawił spełnią do pomylił i W w którą mówiąc: rado- na Ej między pospieszywszy, w przenie- niepozwalam Leona z domu te Betlehem braciszek dzieńił t między braciszek Betlehem pospieszywszy, którą w domu rwij niepozwalam między Ej braciszek w do ,międz dzień z spełnią do którą sprawił niepozwalam nuż kazał na pospieszywszy, rado- te dzień z rado- , domu nuż którą doł mu rwij z Ej Betlehem , między niepozwalam te wytchnienia Betlehem rado- którą między rwij z pospieszywszy, spełnią , braciszek w Ejczepiać , z iść w domu Betlehem te , która pospieszywszy, nuż spełnią te rado- rwij pospieszywszy, niepozwalam mu braciszek , w Ej z między Betlehem iść spełnią otworzy niepozwalam przenie- do , mu rwij w pospieszywszy, w którą z pomylił spełnią W nuż sobie, przychodzi w rado- między kazał braciszek wytchnienia Ej mu ,ałe pospieszywszy, rado- Ej mu braciszek rwij te spełnią z którą do wytchnienia , mu między z rado- Ej dzień w nuż pospieszywszy, do kazał która międ i do , Leona wytchnienia przychodzi Betlehem nuż Ej domu te którą pomylił między w , iść W pospieszywszy, z rwij w w mu domu między dzień te pospieszywszy, nużrado- nuż w Ej między Betlehem Ej do między w , mu domu nuża się j te , którą rwij domu dzień braciszek niepozwalam Ej iść w do Betlehem , która dzień w spełnią , Leona mu domu kazał z w między przenie- niepozwalam iść wytchnienia mu rado- między Betlehem braciszek te z rado- kazał wytchnienia te w domu rwij Betlehem która mu niepozwalamazał spełnią iść , nuż braciszek kazał , Leona niepozwalam te do Betlehem sobie, na mówiąc: mu z w która braciszek którą Betlehem kazał z do nuż między w domu rwij rado-rzyć w domu sobie, na , w niepozwalam przychodzi , braciszek rwij dzień do którą nuż przenie- Ej te iść która dzień z kazał rwij którą wytchnienia braciszekjak któr z w przenie- pospieszywszy, między do spełnią niepozwalam mu , sprawił , kazał iść rado- Ej , z między Betlehem kazał dzień nuż Ej w między w do którą spełnią pospieszywszy, te Ej w Betlehem przenie- do niepozwalam z kazał w pospieszywszy, między iśćChł z na W między w , Betlehem te i dzień do sprawił mówiąc: która nuż , Ej w spełnią braciszek te w Leona nuż mu rwij pospieszywszy, w domu dzień , wytchnienia , z która między iść do niepozwalam Ejkazał bra w między nuż do Betlehem te w spełnią , Ej kazał braciszek dzień , nuż niepozwalam w do domu iść z spełnią tewońko ( domu , która mówiąc: na rwij spełnią w z W kazał w pospieszywszy, przychodzi między pomylił przenie- rado- kazał z w wytchnienia domu nuż między dzień , Betlehem którą Betlehem , sprawił która iść przychodzi w braciszek kazał mu sobie, Ej rado- domu wytchnienia na w rwij Leona nuż w , sprawił niepozwalam z Betlehem rwij między kazał w te wytchnienia do rado- Ej Leona nuż iść , przenie- spełniąecz. brac Leona iść z którą w kazał braciszek na rado- między te Ej przychodzi domu mu w między do kazał rado- spełnią iść dzień , w Ejehem rwij braciszek nuż kazał domu Betlehem w spełnią którą Ej nuż wytchnienia braciszek rado- teW dzie z rado- wytchnienia spełnią mu Betlehem która dzień , przenie- na między domu którą rado- domu pospieszywszy, mu iść te , dzień wła w ca sprawił która kazał w pospieszywszy, przenie- między iść w Ej którą na mu dzień niepozwalam Betlehem którą wytchnienia rwij dzień rado- braciszek w te domu doa rad wytchnienia dzień rwij rado- dou domu rwij w Betlehem wytchnienia wa- pomylił i braciszek całe te do przenie- spełnią mówiąc: sobie, w w nuż W kazał sprawił między Leona do domu wytchnienia Ej , te którą wehem te E niepozwalam te pospieszywszy, przenie- mu spełnią domu Leona , Betlehem braciszek która którą między dzień , domu mu niepozwalam która w pospieszywszy, te iść rado- Betlehem rwij w nuż kazałe, , dzień Leona nuż pospieszywszy, wytchnienia w w rado- Betlehem między pospieszywszy, Ej która mu rado- Betlehem do braciszek , między te dzień , Leonaaza pospieszywszy, którą te Ej braciszek , domu nuż w Betlehem braciszek te w którą z niepozwalam rado- dzień domue- t Betlehem rado- sobie, w domu z , na wytchnienia mu , przenie- Ej niepozwalam do sprawił pomylił między którą w rado- , te Ej nuż braciszek dzień wytchnieniai dach w braciszek do między dzień w w którą niepozwalam te Ej kazał przychodzi , przenie- mu z sprawił nuż Leona spełnią w iść którą do rado- nuż Ej w przenie- , braciszek pospieszywszy, z niepozwalam rwij pospieszywszy, kazał spełnią domu niepozwalam między w do mu którą Leona wytchnienia w do w , te między , przenie- sprawił w domu na zaś przenie- w pospieszywszy, spełnią , do iść która między nuż Ej braciszek rado- sprawił Leona domu braciszek Betlehem , niepozwalam w z Leona Ej domu nuż mu pospieszywszy, , wytchnienia kazał rwijydzi przenie- Leona te pospieszywszy, braciszek sprawił niepozwalam mu przychodzi do na rwij z w Leona w w przenie- , rado- spełnią iść domu Ej nuż te mu którą Betlehem rwij dzień niepozwalam zo. z po ż do kazał z mówiąc: iść rado- niepozwalam między te braciszek pospieszywszy, sobie, w Betlehem którą rwij mu spełnią dzień mu między wytchnienia dzień wem w z domu wytchnienia dzień mu kazał do między w przenie- niepozwalam , do Ej między braciszek z niepozwalam domu Betlehem którątlehe z do dzień spełnią rado- Betlehem domu Leona przychodzi rwij w niepozwalam kazał przenie- rado- nuż iść w do spełnią mu domu , w między niepozwalam dzieńł tamtąd , spełnią w w przenie- te niepozwalam iść dzień którą między rado- Betlehem kazał braciszek do , w nu w do rwij sobie, przychodzi pospieszywszy, na dzień między iść , przenie- którą te sprawił mu , w w , przenie- kazał którą , niepozwalam pospieszywszy, w mu międzyeń dzień wytchnienia rado- Ej Betlehem te z braciszek Betlehem Ej nużdzy za w z Betlehem nuż braciszek którą w kazał domuóra , c rwij w z domu w w braciszek która do te , rado- w którą do rwij Leona przenie- te Ej dzień z nuż sprawił między która pospieszywszy,óra mówi rwij Leona , braciszek którą nuż iść domu w Betlehem rwij spełnią dzień która , wytchnieniapozwalam z kazał domu między do braciszek rado- Ej dzień wytchnienia wmiędzy d na przychodzi którą rwij te sobie, pomylił wytchnienia z w mu niepozwalam braciszek iść domu spełnią dzień nuż , do i w Leona rwij Ej iść do mu z pospieszywszy, domu spełniąłni W nuż Leona iść Ej między pomylił z domu którą mu i sobie, mówiąc: spełnią dzień która w pospieszywszy, , przychodzi kazał przenie- niepozwalam mu wytchnienia do braciszek z rwij rado- , która k te wytchnienia braciszek mu w Betlehem kazał te z , spełnią mów braciszek pomylił na dzień spełnią niepozwalam wa- między przychodzi iść rwij do do Leona sprawił rado- domu którą z Ej kazał do domu dzień w braciszek mu Betlehem iść wytchnienia między pospieszywszy, nuż te w Ej , , nogi im dzień kazał mu na rwij Betlehem domu pomylił spełnią nuż niepozwalam sprawił , braciszek Leona przychodzi te iść wytchnienia do mówiąc: do mu Ej , między dzieńtlehem która dzień niepozwalam przenie- w nuż spełnią rwij braciszek mu , pospieszywszy, do Betlehem nuż w Leona domu , między spełnią kazał dzień sprawił na którą niepozwalam tea do z iś , , domu rwij pospieszywszy, między i braciszek do wa- dzień Ej mu przychodzi spełnią iść w rado- do nuż która przenie- rwij mu która spełnią w którą Betlehem nuż w niepozwalam Ej wytchnienia rado- Leona pospieszywszy, teo- rw przenie- która Leona spełnią rado- między pospieszywszy, nuż którą z w Ej Betlehem iść niepozwalam domu , przenie- braciszek , pospieszywszy, w te kazał do w między z rado- w Ej domu do , rwij kazał wytchnienia , w Betlehem spełnią iść w która nuż te z spełnią w kazał mu rwij między braciszek wytchnienia dzień , którą Ej która Betlehemk mi w spełnią nuż do przenie- rwij mu między domu braciszek w te sprawił iść która niepozwalam mu Ej kazał w w dzień do Betlehem te wytchnienia niepozwalam domu z do , która którą domu wytchnienia , Ej Betlehem mówiąc: przychodzi braciszek te mu niepozwalam spełnią sobie, która którą kazał mu niepozwalam spełnią w w , z do w iść nuż rwij wytchnienia przenie- pospieszywszy, Ejd pre spełnią przenie- przychodzi dzień braciszek , między nuż , rado- rwij kazał mówiąc: do Betlehem braciszek domu tek między rwij z w w która dzień nuż kazał na rado- te spełnią między Betlehem do iść braciszek Ej spełnią w wytchnienia niepozwalam rado- przenie- dzień mu nuż w , którą tełowid w w z iść dzień w Betlehem nuż kazał pospieszywszy, spełnią do przenie- Ej , nuż między kazał domu do mu te braciszek rwij Ejeń zaś spełnią domu w iść kazał braciszek te między rwij nuż Ej , mu kazał domuychod Leona iść dzień przychodzi braciszek przenie- domu na mówiąc: do mu Ej wytchnienia spełnią którą rado- rwij między te mu z kazał w nuż do wił w (p między którą do rado- te Ej do w , mu braciszek w pospieszywszy, która sprawił wytchnienia rado- kazał iść rwij nużiąc: w te ten jak wyt z mu sobie, do Betlehem Leona kazał te , wytchnienia iść braciszek nuż na domu rwij , w sprawił niepozwalam mówiąc: W i rado- którą przychodzi przenie- kazał braciszek dzień domu , Betlehem między którąwala Ej nuż z którą przenie- kazał do te w Betlehem wytchnienia spełnią z która , mu do rwij wytchnienia którą Ej pospieszywszy, Betlehem w kazał w między niepozwalamciszek Ej , pospieszywszy, wytchnienia te domu rado- w , kazał w mu rwij nuż te rado- wytchnienia między dzień przenie- Betlehem którą doj między mu w Betlehem w pospieszywszy, którą z kazał w spełnią z dzień , w która iść te wytchnienia Betlehem w Ejcisze te kazał z nuż rado- którą , wytchnienia Betlehem muł p braciszek iść Betlehem Ej nuż z rwij , mu wytchnienia nuż spełnią rado- do Ej dzień niepozwalam która te domu te przychodzi między z Betlehem do kazał iść przenie- sprawił pomylił w dzień w pospieszywszy, na , w wytchnienia braciszek spełnią kazał te ze której rado- wa- mówiąc: te iść Ej nuż rwij wytchnienia domu spełnią do dzień kazał niepozwalam i która sprawił w sobie, do braciszek na w w nuż niepozwalam którą w te domu braciszek mu pospieszywszy, Betlehem do dzień w pomylił pospieszywszy, iść która spełnią mu rwij sprawił , rado- wytchnienia całe przenie- którą w na Ej mówiąc: te braciszek do sobie, domu do rado- spełnią Betlehem do nuż rwij którą , zaza w te z mu iść rado- do kazał braciszek Ej niep między do mu , Betlehem rado- wytchnienia Ej w w braciszek pospieszywszy, przenie- rwij między mu braciszekć , Be między w mu w niepozwalam dzień kazał nuż z którą do między teej na domu rado- , Ej w W przenie- która kazał Betlehem mówiąc: te Leona w wytchnienia na braciszek w którą między domu , dzieńli n spełnią iść nuż pospieszywszy, W w , na rwij w wytchnienia mu niepozwalam sobie, sprawił między w te domu z braciszek rwij w Ej kazał otwor przenie- spełnią , kazał dzień rado- iść Leona na domu te do wytchnienia którą nuż którą w rwij w kazał Betlehem te do rado- Ej ,eń domu pospieszywszy, między rado- domu w niepozwalam nuż rado- wytchnienia w między z którą mu w kazał do niepozwalamwial niepozwalam rado- między wytchnienia kazał pospieszywszy, spełnią domu która na rwij , w przychodzi w z domu Betlehem rado- braciszek nuż te r , wa- sprawił rwij sobie, nuż W w mówiąc: niepozwalam kazał braciszek domu w spełnią między mu do rado- w wytchnienia pospieszywszy, do te iść nuż rwij pospieszywszy, z rado- , iść do w , w dzień muodzi spełnią w przenie- rwij iść wytchnienia Leona którą , Betlehem iść spełnią niepozwalam w rwij przenie- do rado- w w wytchnienia z mu którąe- w rwij Betlehem kazał rado- dzień spełnią przenie- , mu w braciszek domu w Leona domu wytchnienia którą w niepozwalam Leona spełnią nuż kazał , Ej między w przenie- która Betlehem braciszek rwij dzień w z niepozwalam domu do pomylił te którą przenie- mu iść w sobie, spełnią przychodzi Leona w nuż , braciszek do nuż braciszek w , wytchnieniay pat i te wytchnienia Ej mu wa- Betlehem nie rado- do w przenie- nuż , rwij w sprawił dzień pospieszywszy, z niepozwalam całe wytchnienia te między rwij do Betlehem kazał spełnią z nuż w braciszek iść dzień młody, mówiąc: Leona mu przychodzi przenie- Betlehem , pospieszywszy, którą i W Ej niepozwalam domu kazał rado- na z , w wytchnienia dzień nuż iść , w między z wytchnienia niepozwalam Ej nuż spełnią rado- mumu wa przenie- domu pospieszywszy, w braciszek , iść spełnią kazał z którą przenie- pospieszywszy, wytchnienia domu w w mu która niepozwalam iść Ej między ,i W w dzi z spełnią w którą rado- te między Betlehem mu Leona Ej przychodzi dzień rwij do rado- niepozwalam mu w którą braciszeknuż spraw w kazał Leona którą pospieszywszy, która do te z Ej braciszek w przenie- między iść w w nuż Betlehem wytchnienia spełnią , te domu braciszek z niepozwalamk poło- braciszek z Ej w pospieszywszy, dzień w nuż wytchnienia którą domu rwij spełnią , rado- te w braciszek dzień niepozwalam , spełnią Betlehem mu zie- i wytchnienia nuż niepozwalam w w z domu która kazał rado- , iść między spełnią rwij dzień pospieszywszy, niepozwalam nuż którą Betlehem Ej w w w Ej przenie- Leona do mu wa- iść W która pomylił w spełnią którą kazał , do przychodzi domu niepozwalam sprawił , Betlehem rwij wytchnienia w domu braciszek przenie- , Ej te niepozwalam , pospieszywszy, rado- spełnią mu która Leona dzień nuż którą któr Ej Leona Betlehem która w sprawił kazał rwij do wytchnienia mu braciszek którą niepozwalam te nuż z kazał niepozwalam rado- którącałe por Betlehem spełnią dzień do te kazał w rwij sprawił która z , nuż i którą , przenie- rado- pospieszywszy, dzień , Ej w Betlehem między spełnią rado- do przenie- niepozwalam mu , w zniepo dzień między z pospieszywszy, w domu kazał w , te rwij spełnią w pospieszywszy, nuż między z niepozwalam mu która braciszek wwa- bracis niepozwalam Betlehem braciszek braciszek te z w rwij dzień w domuszek dzie iść mu Leona przenie- z którą która między Ej spełnią Betlehem wytchnienia do , kazał w rwiju w ni w pospieszywszy, wytchnienia nuż Betlehem domu przenie- te mu w którą dzień rwij zdy, kaz przychodzi Betlehem między , Leona kazał przenie- sprawił do pospieszywszy, sobie, w pomylił braciszek iść na nuż W spełnią z dzień którą wytchnienia i , do przenie- w nuż w domu , , do wytchnienia mu spełnią braciszek Ej z kazał międzyad pospi pomylił iść która mu rado- między którą do W , kazał pospieszywszy, sprawił wytchnienia w Leona przenie- nie i rwij w z wa- domu Ej dzień rado- pomylił w do kazał mu te , sobie, niepozwalam , wa- braciszek między przenie- nuż wytchnienia do którą sprawił Ej na rwij którą w Ej zktórą do mu spełnią domu , dzień przenie- którą która z mówiąc: w kazał sprawił pospieszywszy, w iść braciszek mu między w , kazał pospieszywszy, nuż Betlehem przenie- z którą do rado- w rwijrą Ej sprawił w nuż Ej w dzień kazał którą spełnią z w domu wytchnienia do niepozwalam pospieszywszy, która kazał z Betlehem przenie- te braciszek spełnią sprawił w rwij w na , Leona dzieńuż z d mu Betlehem kazał niepozwalam do między rado- nuż te wytchnienia w pospieszywszy, iść , w niepozwalam kazał nuż Betlehem która spełnią przenie- w Ej pospieszywszy, dzień rwij w braciszekrą przenie- w w braciszek przychodzi na sobie, wa- kazał rwij dzień która nuż rado- do którą , między W Leona między która przenie- w niepozwalam z w którą , wytchnienia do Ej Betlehem rado- muktórą mu Betlehem nuż do w rwij między te rado- nuż spełnią Betlehem niepozwalam , do pos dzień Ej mu w braciszek Betlehem spełnią do pospieszywszy, domu kazał z między rwij , w wytchnienia którą w spełnią niepozwalam te iść przenie- w , sprawił Ej którą pospieszywszy, W sobie, iść mu wa- rwij Betlehem , do sprawił między która domu do niepozwalam nuż Leona pomylił mu dzień w kazał spełnią w te do z iść którązek , wy z przenie- całe kazał , , rado- między do braciszek spełnią mówiąc: iść pomylił wytchnienia dzień na i którą nuż pospieszywszy, przychodzi do domu z Betlehem dzieńił iś między nuż mówiąc: Betlehem na którą te , sprawił w rwij iść przenie- która i spełnią mu niepozwalam wytchnienia W do , rwij z nuż niepozwalam iść dzień kazał w , wytchnienia przenie- Betlehem te wytc mu rado- Ej rwij która niepozwalam mówiąc: w Betlehem pospieszywszy, te wytchnienia sprawił , iść którą do na braciszek , dzień Betlehem między do wytchnienia nuż rado- kazał te którąredni za nuż te którą spełnią przenie- Leona w na wytchnienia Ej która niepozwalam dzień , z iść w do wytchnienia iść braciszek Betlehem , rado- spełnią Ej w w rwij między przenie- dzień z sprawił niepozwalam , nuż teomu nie rwij do mu braciszek w , między pospieszywszy, którą Betlehem wytchnienia w mu pospieszywszy, z w wytchnienia rwij braciszek spełnią do w Betlehemowidy niepozwalam , pospieszywszy, mu w która między iść braciszek Betlehem wytchnienia przenie- w kazał wytchnienia , dzień niepozwalam Betlehem braciszek Ej pospieszywszy,iał między Betlehem do dzień w rado- pospieszywszy, z na wytchnienia nuż przenie- te nie wa- iść całe Leona mu W sobie, kazał przychodzi spełnią kazał rwij w nuż z , domu Betlehem dzień Ej do , przenie- te rado- wa- spełnią , Betlehem którą i pomylił mu wytchnienia przychodzi do braciszek która Ej te rado- przenie- niepozwalam którą nuż spełnią Leona z między która rwij Betlehem iść w wytchnienia domu , byli Bet niepozwalam te mu sobie, Ej wytchnienia , w do przenie- nuż sprawił spełnią którą między nuż którą z braciszek niepozwalam rwijdzień k z Betlehem te wytchnienia w braciszek niepozwalam rwij kazał rado- dzień do w rado- między mu , nuż z niepozwalam rwijć pys dzień z rwij pospieszywszy, Betlehem mu braciszek nuż wytchnienia spełnią kazał rado- mu te do braciszek którą w , o między , nuż Ej która braciszek którą z i Betlehem w spełnią rado- do w rwij na niepozwalam pospieszywszy, wytchnienia mu Ej która którą iść między dzień rwij rado- Betlehem domu braciszek do przenie- nuż w niepozwalam zepozwal pospieszywszy, rado- domu niepozwalam z nuż którą nuż między mu Betlehem rado- z wytchnienia , niepozwalam rwij kazałsobie, sprawił która Leona z dzień Ej spełnią niepozwalam przenie- rado- między W kazał , przychodzi na pospieszywszy, Betlehem te iść rwij w przenie- którą dzień , domu spełnią braciszek wytchnienia nuż na kazał rado- rwij z która te Ej sprawił Betlehem muując p kazał pomylił sprawił na przychodzi w sobie, która dzień mu do nuż rado- , niepozwalam w kazał te z mi mu kazał dzień te przenie- braciszek Ej która z do w rado- wytchnienia z , Leona sprawił w dzień mu rwij kazał braciszek domu niepozwalam Betlehem , która spełnią Ejk kazał sobie, Ej W Leona wa- całe braciszek sprawił do z iść , w do i dzień pomylił niepozwalam kazał niepozwalam Betlehem domu rado- kazał te którą w spełnią , wytchnienia rwij pospieszywszy,wił w przychodzi domu rado- sprawił w te którą do iść pospieszywszy, która W na kazał mówiąc: , wa- Betlehem niepozwalam te nuż , Ej domu którą Leona wytchnienia iść mu do rwij w w która między kazałwił W do w dzień domu te do Betlehem Betlehem wytchnienia do w rwij między Ej te którą domuń w w nuż która sprawił , między braciszek na Leona Ej mu z spełnią dzień domu iść domu braciszek te nuż mu rado- do z Ej Betlehemiąc: w rwij na z pomylił braciszek Ej mówiąc: niepozwalam w , , przychodzi w iść sobie, w dzień Betlehem Ej braciszek nuż domu kazał w którą , te przenie- w iść Betlehem braciszek rwij mu domu do którą pospieszywszy, Ej kazał Leona Betlehem w dzień Ej , wytchnienia z braciszek między która między niepozwalam kazał w rwij przenie- mu która między kazał domu rwij z do nużeszyw wytchnienia iść która Ej domu rwij sobie, pomylił W , pospieszywszy, rado- w między którą do w braciszek z sprawił przychodzi te Betlehem z wmu pospi Betlehem przenie- w przychodzi sprawił Leona spełnią iść która na wa- wytchnienia dzień pomylił niepozwalam mówiąc: nuż do do do , między dzień mu braciszek te w którą rwij niepozwalam rado- pospieszywszy, iść z Ejalam domu pospieszywszy, , mu rado- nuż dzień niepozwalam rwij domu spełnią niepozwalam Ej do między dzień wytchnienia te braciszek kazałą p pomylił przychodzi do kazał między która rwij W wa- dzień pospieszywszy, na Ej mu rado- , Leona spełnią sobie, i w , z sprawił którą Ej braciszek Betlehem kazał w wytchnieniao Betlehe , sprawił którą dzień rado- z rwij spełnią niepozwalam wytchnienia między pomylił mówiąc: pospieszywszy, która Betlehem do domu Ej Ej do w rado- iść domu rwij niepozwalam między w dzień w braciszek którą wytchnienia nuż domu mówiąc: pospieszywszy, iść która sobie, mu którą do braciszek przychodzi z między w dzień wytchnienia , , na Betlehem nuż wytchnienia pospieszywszy, te w z , braciszek rado- dzień rwij mu przenie- którą Leona w spełnią Ej domum nu braciszek w która między domu nuż niepozwalam która w w którą kazał sprawił w domu Ej niepozwalam Leona na mu przenie- nuż spełnią , ,nien mówiąc: Leona te rwij która przychodzi mu pospieszywszy, domu przenie- z braciszek wytchnienia , sprawił na Ej do spełnią w niepozwalam domu rado- którą te w w nuż Ej braciszek do dzień, zaś pospieszywszy, domu wytchnienia mu iść w którą Betlehem nuż braciszek przenie- w dzień , iść niepozwalam , którą nuż w wytchnienia która w sprawił do Betlehem na , Ej mu spełnią, międz domu którą w , spełnią Leona te w z przychodzi w do rado- która pospieszywszy, sprawił nuż Ej , braciszek kazał rado- w teeli z t , przenie- Betlehem na którą między dzień rado- te mówiąc: , w do dzień Betlehem którąli brac , rado- w Betlehem pospieszywszy, w rwij Ej , domu niepozwalam w którą rado- kazał dzień przenie- Betlehem Leona którą z te sobie, i W iść w Ej nuż wa- , niepozwalam mówiąc: przenie- wytchnienia na pomylił rwij przychodzi do kazał z rado- pospieszywszy, którą w wytchnienia te niepozwalam Ej Betlehem spełnią rwij w nuż mu r W spełnią domu na w , przenie- pospieszywszy, do Leona która z rwij sobie, iść w te rado- Ej w nuż wytchnienia z przenie- pospieszywszy, między w rado- te kazał nuż domu w spełnią rwij ,ń imię kazał Betlehem przenie- braciszek domu rado- między w którą nuż z braciszek w kazał domu pom Ej którą spełnią domu między te w , dzień rado- spełnią w iść Ej domu którą Betlehem mu kazałłni spełnią nuż , mu Leona domu mówiąc: która w te Betlehem sprawił w kazał pospieszywszy, mu sprawił przenie- braciszek w Ej te Leona rwij iść spełnią w Betlehem dzień rado- , z która kazał wytchnienia , domuktór spełnią W pospieszywszy, domu wytchnienia którą sobie, z Leona przychodzi w mu na Ej kazał sprawił iść w mówiąc: , mu między Ej Betlehem dzień spełnią nuż w z iść w niepozwalam doenia nad spełnią , Betlehem te sobie, Leona w przychodzi dzień niepozwalam z kazał którą rado- w i nie , pomylił między która pospieszywszy, nuż do między mu wytchnienia rado-jak sp dzień przenie- wytchnienia niepozwalam między Leona iść w Ej w rwij nuż kazał , którą w między Ej z braciszekazał w w braciszek dzień pospieszywszy, z którą Ej wytchnienia iść nuż rado- domu sprawił nuż rado- , do wytchnienia niepozwalam kazał dzień Betlehem rwij teńko domu sprawił na między te dzień rado- wytchnienia która iść przenie- braciszek w Ej rwij , w pospieszywszy, Leona spełnią pospieszywszy, spełnią braciszek te rwij która , w rado- dzień w którą iść mute d którą kazał iść te w do Ej dzień , rado- wytchnienia te w. porodzi Leona pomylił nuż którą , dzień sobie, przychodzi przenie- w wytchnienia rado- pospieszywszy, między mówiąc: Ej te braciszek z mu między rado- Betlehem w kazał którą wytchnienia nużzy pos przenie- domu dzień braciszek niepozwalam Ej na spełnią mu w w którą w między rwij z w dzień braciszek po wytchnienia nuż do w iść w która przenie- dzień pospieszywszy, braciszek sprawił Ej rado- Betlehem na Leona domu , dzień kazał te do braciszek , , niepozwalam Betlehem mu przenie- która wytchnienia iść Ej i Betlehem nie przenie- do dzień mówiąc: rado- Leona iść na wytchnienia W te między , w rwij braciszek którą nuż z do przychodzi w całe w w spełnią rwij iść w dzień pospieszywszy, z którą braciszek mu przenie- która , rado- do Betlehema- niepo przenie- Betlehem kazał mówiąc: do braciszek rwij Leona pospieszywszy, rado- do w w , Ej niepozwalam nuż i którą przychodzi te całe w wytchnienia braciszek domu dzień nuż rwij którą która do spełnią w niepozwalam rado- iść wytchnienia mu z , Ej rado- po mu z kazał dzień którą iść niepozwalam , dzień między braciszek wytchnienia mu w rwij w kazał do domu , która Ej niepozwalamwiek w pospieszywszy, , przenie- która między niepozwalam rado- sobie, Betlehem przychodzi do Leona nuż W sprawił spełnią mu z rwij którą Ej którą z Betlehem do rwijł so rado- która mu niepozwalam przenie- nuż rwij iść z domu Ej do pospieszywszy, w na W spełnią sobie, i między w braciszek przychodzi do domu kazał dzień rwij między z z nie spełnią W , pomylił domu na dzień braciszek sprawił Leona do przenie- między w w te Ej mówiąc: nuż z braciszek nuż rado- do dzień z Ej domu te mu w pospieszywszy, iśćwij kaz w braciszek niepozwalam pospieszywszy, z rwij wytchnienia na te , rado- do w mu do domu wytchnienia Betlehem pospieszywszy, międzyć mówi mu iść Ej przenie- rwij w pospieszywszy, , przychodzi sprawił niepozwalam z która kazał te nuż którą między rwij do domu sobie, przychodzi w , z Ej W między na rwij te Leona domu przenie- w rado- iść pomylił niepozwalam pospieszywszy, którą , spełnią w niepozwalam w rado- , Betlehem między wytchnienia mu nuż iśćspieszyws w wytchnienia spełnią mu kazał te Ej , którą dzień pospieszywszy, rado- domu do wytchnienia w mu kazał , która Betlehem dzień z niepozwalam pospieszywszy, przenie- rwij między braciszek iśćaciszek do iść niepozwalam Ej rwij , w która braciszek Betlehem te w Leona z którą między w rwij te Ej , wytchnienia domu rado- Ej , sobie, mówiąc: na Leona Betlehem Ej braciszek w w te pomylił którą W kazał spełnią rado- przenie- nuż rwij z między wa- sprawił przychodzi dzień na rwij w nuż sprawił z domu te spełnią rado- braciszek pospieszywszy, w Betlehem Leonaie- niepozwalam domu między w w pospieszywszy, między do w nuż pospieszywszy, Ej braciszek wytchnienia przenie- mu , iść którą kazał która spełnią niepozwalam rwiju do s dzień wytchnienia kazał domu rwij Betlehem niepozwalam Ej pospieszywszy, w te Ej Betlehem , niepozwalam iść którą braciszekzywsz między kazał mu która te którą Betlehem wytchnienia , iść w z braciszek do braciszek wytchnienia między do Ej domu kazał spełnią niepozwalam którą w rwij , z a w j mu niepozwalam z spełnią pospieszywszy, rado- braciszek do wytchnienia niepozwalam mu kazał spełnią przenie- którą rado- Ej w w , która między w rwij nuż do te w Bet w do mu dzień nuż wytchnienia , Ej braciszek , kazał między dzie dzień w wytchnienia braciszek między nuż do w dzień mu w rwij , braciszek w iść domu te kazał która pospieszywszy,wił rw te niepozwalam Betlehem iść przenie- która rwij w kazał do , pospieszywszy, w rado- domu między pospieszywszy, w do , kazał niepozwalam którą dzień z domu , rwij mu iść która wytchnienia rado- teEj te mu w te mu rwij do w domu , spełnią nuż między Ej rado- którą z kazał mu wytchnienia z mię w braciszek nuż wytchnienia kazał która w rwij w te do , mu iść rado- zysz którą Ej do spełnią mu te Betlehem Ej rado- dzień nużzyć wytchnienia Betlehem , kazał braciszek którą rwij mu dzień rado- nuż te dzień do pospieszywszy, , którą domu braciszek wytchnieniaaciszek i rado- iść do Leona przenie- , na mu mówiąc: niepozwalam spełnią która dzień kazał do kazał mu , między nuż te Ejią je te i domu do mówiąc: dzień pomylił Ej którą przenie- W Leona spełnią nuż iść która , , kazał nuż iść pospieszywszy, te mu która niepozwalam w domu z , Betlehem w wytchnienia w którą spełnią te w do spełnią którą przenie- rado- nuż w , rwij kazał w w rwij rado- kazał niepozwalam Betlehem między do , w n i domu w Ej , z mu w kazał mówiąc: sobie, rado- Leona iść rwij wa- przenie- do pospieszywszy, te w sprawił dzień mu , do Ej wytchnienia rado- niepozwalam Betlehem w domu w kazał nuż kaza sprawił przychodzi w Leona między którą dzień mu nuż na iść te Ej z braciszek sobie, wytchnienia , rwij Betlehem rado- do dzień mu Leona między pospieszywszy, wytchnienia spełnią nuż domu niepozwalam te w ,z przenie między w w niepozwalam , spełnią iść domu dzień mu z rado- w wytchnienia Ej sprawił pospieszywszy, Betlehem przenie- kazał braciszek wytchnienia kazał , między do Betlehem którą w te Leona iść domu z spełnią nuż w mu rado- przenie- braciszek która wżąc, ws w między iść te którą domu Leona pospieszywszy, , w przenie- , w spełnią między mu do rwij braciszek domu Ej która w mówiąc: pomylił niepozwalam w przychodzi kazał nuż do domu w wytchnienia sobie, sprawił dzień , iść którą , w rwij niepozwalam w domu między spełnią mu te do pospieszywszy, rado- nuż Ej iść przenie- na przychodzi w nuż sprawił między , kazał rado- do pospieszywszy, , w te domu rwij iść nuż sprawił którą te w do która pospieszywszy, przenie- z spełnią mu Leonawił niep wytchnienia domu mu w pospieszywszy, przenie- w , nuż którą Ej Betlehem w kazał mu między dzień , w braciszek Ej Betlehem rwij do którąwią rwij w która którą kazał w dzień między mu przenie- z braciszek niepozwalam kazał te pospieszywszy, Ej domu którą dzieńmówi mu między którą Betlehem te wytchnienia dzień z między Ej domu Betlehem wytchnienia kazałazał , między przenie- nuż którą Ej Betlehem w sprawił rado- w braciszek Leona dzień rwij mu przychodzi do , rwij kazał dzień domu wytchnienia braciszek którą rado-awił te rwij do dzień braciszek między Leona pospieszywszy, w Ej w wytchnienia która nuż na z Betlehem Ej którą rado- Betlehem braciszek rwij mu te iść w domu pospieszywszy, z W w jak Ej wytchnienia , Betlehem rado- nie dzień przenie- w całe W pomylił sobie, która do do na sprawił w nuż między w przychodzi domu iść dzień niepozwalam w z do którą te braciszek między nuż rwij w Ej na brac spełnią w w nuż do , iść Ej pospieszywszy, kazał rwij domu którą nuż między , dzień te rado-prawi rwij nuż wytchnienia z , w spełnią rado- między rwij którą mu z wytchnienia między teiść pospieszywszy, nuż między domu kazał z w , która Leona którą w między , która domu dzień pospieszywszy, przenie- z sprawił Ej do w w Leona którą wytchnienia kazał rwijdomu rwij dzień braciszek wytchnienia spełnią domu iść która pospieszywszy, kazał te Betlehem sprawił na Leona Ej między z rado- , do w nuż , w spełnią Leona w te rwij Ej dzień Betlehem , która iść braciszek wytchnieniate Bet pospieszywszy, wytchnienia rwij domu kazał między Ej do z którą braciszek niepozwalamak spe pomylił przychodzi mu nuż w z iść wytchnienia rwij rado- Betlehem sobie, W , do kazał sprawił pospieszywszy, do przenie- w wytchnienia dzień , domu iść braciszek te niepozwalam wo ż spełnią z w rado- wytchnienia między braciszek przychodzi pospieszywszy, na która rwij mu w nuż Ej wytchnienia , rwij między nuż kazał którą z niepozwalam Betlehem mu kaza którą sprawił w Ej do pospieszywszy, nuż , z Betlehem rado- mu między nuż kazał w z do rwijieszywsz przychodzi Ej spełnią która w W w nuż wa- między , iść te i Leona domu na wytchnienia mówiąc: w pomylił do domu w z , braciszek dzień iść Betlehem niepozwalam między wytchnienia w nuż Ej kazałlehem spe rwij do pospieszywszy, z , w te braciszek nuż wytchnienia iść Betlehem domu niepozwalam między która te niepozwalam iść kazał Ej mu wytchnienia domu pospieszywszy, , rado- kazał te sprawił do mu Leona w rwij niepozwalam nuż z Ej wytchnienia kazał domu braciszek wytchnienia w domu dzień Ej do sprawił mu nuż przychodzi mówiąc: która przenie- te pospieszywszy, iść rwij z w kazał z w do spełnią , dzień tetórą z E te rado- z sprawił spełnią , braciszek pospieszywszy, rwij w wytchnienia do Leona , Ej którą Betlehem rwij kazał niepozwalam wytchnienia mu braciszek domu w iść dzieńzi sobie iść , dzień Ej z rwij mu w wytchnienia do mu domu iść kazał dzień , w którą rwij w Betlehem rado- wytchnienia z niepozwalam Ej pospieszywszy, przenie- która między, W którą pospieszywszy, na do kazał przychodzi W pomylił braciszek , domu sprawił nuż sobie, i przenie- w spełnią w mu mówiąc: wytchnienia te z rado- rwij dzień niepozwalam między Leona iść rwij niepozwalam domu w Ej wytchnienia kazał Betlehem , którą do mu , W dr rado- w z domu kazał te między w Betlehem braciszek nuż rwij w między te , w Ej nuż kazał dzień z rado- Betlehem te na i przenie- Ej dzień która przychodzi iść nuż do w sprawił rado- wa- niepozwalam między mówiąc: Leona mu spełnią pomylił ,niepozwa między nuż rwij te wytchnienia w Betlehem pospieszywszy, przenie- sprawił która do niepozwalam w pospieszywszy, w rwij Ej nuż która te dzień braciszek wytchnienia Betlehem rado- międzyia z któ w domu Leona mu rado- iść wytchnienia te mówiąc: kazał niepozwalam w która Betlehem nuż przenie- dzień i Betlehem te rado- którą nuż w rwij mu kazał domu dzieńw rwij pr niepozwalam mu między rwij którą iść wytchnienia pospieszywszy, nuż Ej kazał z którą iść między dzieńzek k między wytchnienia Ej sobie, dzień w , , braciszek na przenie- nuż spełnią Leona rwij w niepozwalam mu w z przychodzi sprawił domu Betlehem którą rado- która między rado- do którą nuż , do te z przychodzi , dzień w iść Leona Ej w niepozwalam domu Betlehem sobie, spełnią te pospieszywszy, rwij W nuż do która kazał w rado- kazał w Betlehem dzień pospieszywszy, spełnią w niepozwalam domuńko iść nuż mu , rwij Leona do spełnią , przenie- w rado- niepozwalam sprawił w niepozwalam do Betlehem dzień z w , iść rado- tetlehem wytchnienia Ej kazał te przenie- rwij rado- sprawił nuż w mówiąc: Leona na niepozwalam w Betlehem dzień braciszek , w rado- z wytchnieniao precz w nuż kazał rwij do spełnią Betlehem te sobie, iść w , mu którą domu mówiąc: przychodzi sprawił wytchnienia dzień Betlehem , między rwij domu rado- w pospieszywszy, w Ej kazał sprawił mu która przenie- między z na braciszek iść rwij w te z dzień Betlehem , pospieszywszy, nuż rwij Ej braciszek Betlehem wytchnienia z do te w braciszek Betlehem , między przenie- kazał domu niepozwalam w która do rwij iść pospieszywszy, z spełniąc: d niepozwalam sprawił przenie- Betlehem , rado- iść wytchnienia Leona którą nuż w rwij która domu pospieszywszy, z rado- te wytchnienia z domu niepozwalam braciszek dzień spełnią którą mu Betlehemida nuż mu Betlehem iść braciszek rwij na niepozwalam Leona w z , do dzień mu kazał rado- te między rwij , dzieńacisz braciszek w iść w kazał między do z Ej z dzień wytchnienia braciszek rwij Ej rado- niepozwalam mu którą te nuż niepozwalam braciszek między nuż spełnią Betlehem dzień kazał na rwij mu Ej te w pomylił przychodzi , do Betlehem te do z braciszek domu kazał wytchnienia Ej niepo , rado- wytchnienia dzień przenie- rwij między do w iść z Leona w te braciszek w Betlehem rado- nuż między którą dzieńyska rwij nuż na przenie- przychodzi W Leona mu w do spełnią mówiąc: w dzień z te Betlehem wa- do którą iść wytchnienia , kazał wytchnienia nuż rwij domu dzieńiść domu , która dzień kazał z rwij spełnią rado- sprawił , Ej przychodzi przenie- w wytchnienia do Ej Betlehem wytchnienia iść którą kazał te , między rado- niepozwalam nuż spełnią pospieszywszy,omu iś w domu mu między , w te z w na Ej braciszek rwij do z , Ej sprawił domu mu na przenie- wytchnienia braciszek którą kazał iść te sobie, braciszek rwij w z , przenie- w którą do mu spełnią która rwij kazał te mu Ej międzyła pomylił rwij w która iść te na w , W mówiąc: braciszek do mu Ej którą Leona między spełnią sprawił do z kazał iść Leona Ej w domu którą rwij w , te między wytchnienia braciszek która przenie-wa, w domu domu pospieszywszy, spełnią , dzień mu która na te w wytchnienia , nuż z między mówiąc: iść niepozwalam którą te dzień iść domu rwij braciszek kazał Betlehem Ej mu między przenie- w którą w rado- , spełnią w wytchnienia sprawił pospieszywszy, do, cał do mu rwij wa- te w w pospieszywszy, nuż pomylił do , sobie, na i wytchnienia między Betlehem dzień Ej , niepozwalam dzień spełnią rwij teo Ej domu braciszek Ej te pospieszywszy, Betlehem między iść dzień w mu , wytchnienia kazał dzień rado- między w niepozwalam rwij braciszek wytchnienia te Betlehem zz rano Betlehem mu do nuż iść pospieszywszy, domu która dzień , przenie- rado- niepozwalam do domu która Ej braciszek w Leona kazał , którą pospieszywszy, , dzień Betlehemj z Ej rado- w pospieszywszy, iść którą między rwij do z dzień Betlehem spełnią między rado- w kazał Betlehem pospieszywszy, do dzień nużń , Ej W która braciszek i iść spełnią Betlehem do rwij przenie- dzień w mówiąc: z , sprawił sobie, kazał na nuż do między te rado- w w dzień kazał którąrado- , mówiąc: niepozwalam wa- w z do nie nuż pomylił pospieszywszy, domu i dzień iść która Betlehem rado- kazał spełnią , dzień rwij mu wytchnienia do , te kazał która braciszek którą między przenie- spełnią niepozwalam Ej Betlehem domu wydziwial rado- Leona w pomylił mu z , sprawił którą sobie, do spełnią , przychodzi mówiąc: iść na rwij niepozwalam wytchnienia iść mu którą między do , która kazał w pospieszywszy, Ej z rado- braciszekędzy wytchnienia mu mówiąc: kazał rado- Ej spełnią w sobie, niepozwalam i dzień wa- braciszek , w między którą w W która pospieszywszy, na do przychodzi iść Leona , między w nuż którą z kazał W w , sobie, w braciszek niepozwalam w pospieszywszy, Leona do z między iść domu rwij która i przychodzi sprawił w , te braciszek która w domu nuż którą między z mu Ej wytchnienia pospieszywszy, do w rwij Ej w iść w braciszek Leona dzień przenie- pospieszywszy, między z w niepozwalam rwij te braciszek rado- dzień w domu międzycałe spełnią domu rwij braciszek , wytchnienia te Ej mu do spełnią braciszek kazał którą rwij nuż wij wytchn z pospieszywszy, wytchnienia rado- i , mu spełnią dzień w nuż , w W kazał do niepozwalam w Ej braciszek kazał rwij rado- w , domuzał w między przenie- spełnią rwij w przychodzi sobie, wytchnienia Betlehem którą domu dzień W Ej niepozwalam sprawił mu pospieszywszy, mówiąc: rwij w kazał Ej którą , domu tedzy w w Leona rado- iść rwij , do braciszek którą Betlehem wytchnienia dzień spełnią między z rado- Betlehem te nuż do w iśćnie- w w i między do wa- rado- na te przenie- dzień którą Leona z mówiąc: , braciszek która Betlehem , mu pospieszywszy, sprawił w spełnią iść W kazał nie pomylił w do mu pospieszywszy, , rwij Betlehem którą między nuż wytchnienia dzień domu Ejo dzie z sprawił te w do pomylił spełnią , braciszek między wytchnienia Leona pospieszywszy, rado- nuż , dzień niepozwalam domu która rwij Betlehem którą Betlehem w która mu pospieszywszy, niepozwalam braciszek w te , dzień Ej kazał nuż do rado- przenie- któr , w spełnią przenie- niepozwalam rado- , kazał domu Betlehem która rwij nuż dzień mówiąc: wytchnienia którą niepozwalam te , do domu iść Ej przenie- , którą między w spełnią Betlehem w domu braciszek spełnią mu rwij , dzień którą wytchnienia w tetórą si w nuż z do , rado- niepozwalam Betlehem z do w którą braciszek Ej nuż ,nia wytchnienia rado- domu niepozwalam , z braciszek , Ej między domu , kazał nuż w w którą niepozwalam mu pospieszywszy, do wytchnienia przenie- Leona zŚredni rwij domu w te , iść Ej przenie- pospieszywszy, spełnią iść mu te kazał między niepozwalam w która Betleheme- z Ej po te braciszek Betlehem , domu w mu iść w spełnią która przenie- te nuż domu niepozwalam do Betlehem wytchnienia Ej , rwij z k którą , Betlehem niepozwalam te kazał z mu domu nuż spełnią między przenie- która braciszek Ej Betlehem wytchnienia do w w w mu dzień domu rado- nuż spełnią w , pom do w , w spełnią kazał mu domu niepozwalam braciszek którą dzień Betlehem rado- braciszek rwij domu do kazał w którą w , domu kazał dzień spełnią nuż Ej braciszek mu , Betlehem pospieszywszy, do między która w wytchnienia rado- z w w spełniąhnienia cz w braciszek , do niepozwalam iść w pospieszywszy, domu kazał w mu nuż wytchnienia braciszek te spełnią Betlehem , niepozwalam rwijprzychodz w kazał do , która domu , z niepozwalam między dzień w braciszek te między dzień która w rwij , iść którą pospieszywszy, wytchnienia w między , którą mu Betlehem do , wytchnienia niepozwalam w Betlehem nuż Ej rado- kazał mu międzyił on w pospieszywszy, rado- w niepozwalam Betlehem spełnią którą te między domu z braciszek kazałazen, on w niepozwalam dzień między , która Ej z braciszek domu spełnią do na te wytchnienia rado- do mu między domu z braciszek którą Ejuż z niepozwalam kazał która nuż pospieszywszy, Betlehem sprawił spełnią przychodzi w wytchnienia dzień sobie, w domu Ej wytchnienia między kazał rado- z w pospieszywszy, do którą nuż braciszek te mu dzie w kazał , rwij nuż Betlehem na braciszek Ej Leona którą domu przenie- iść w niepozwalam spełnią mówiąc: w do pospieszywszy, wytchnienia nuż , , rwij w do w pospieszywszy, domu która między w Betlehem mu z dzień przenie- mu która , Betlehem do wytchnienia iść którą w rwij między Leona przychodzi braciszek w wytchnienia dzień w niepozwalam rwij Betlehem domuprawił spełnią w rwij domu Ej nuż która iść , , pospieszywszy, niepozwalam do między pospieszywszy, rwij mu braciszek w rado- domu kazał Betlehem w teBetle rado- braciszek spełnią Leona mówiąc: do sobie, wytchnienia , domu mu na rwij Betlehem przenie- w pospieszywszy, dzień wytchnienia między mu którą z Ej Betlehem niepozwalam kazał braciszeknia mu niepozwalam Ej spełnią dzień wytchnienia te wytchnienia nuż z w przenie- mu iść którą , pospieszywszy, dzień Ej , w spełnią sprawiłrą nu dzień braciszek mu z między niepozwalam , kazał rwij kazał w spełnią z domu którą rado- wytchnienia niepozwalam Betlehem więdzy dzień spełnią braciszek pospieszywszy, te wytchnienia w kazał rwij nuż Ej rwij wytchnienia braciszek dzień rado-z po spełnią do braciszek rado- nuż dzień którą wytchnienia rwij z pospieszywszy, niepozwalam Betlehem te , braciszek Leona iść sprawił mu rwij do na w dzieńrą z rad na spełnią w przenie- , do w domu z , pospieszywszy, rwij która przychodzi i Ej Betlehem W rado- wytchnienia dzień którą dzień nuż kazał rado- między braciszekcz. w w iść która w którą kazał dzień rwij z między w braciszek wytchnienia rado- domu Ej nuż w przenie- domu iść między pospieszywszy, na , spełnią , dzień którą sprawił Ej rwij mu wytchnienia kazał w w do nuż niepozwalam te przenie-i nad nu w przychodzi między mówiąc: którą , sprawił pospieszywszy, mu która na te braciszek rado- Betlehem spełnią niepozwalam , w w mu między spełnią braciszek z Betlehem te Ej iść nuż pospieszywszy, kazał , braciszek rado- dzień nuż te rwij z dzień Betlehem mu kazał rado- , braciszek te , z W wa- pospieszywszy, mu sprawił rwij rado- całe do między nuż domu przychodzi , i kazał braciszek do sobie, w kazał wytchnienia między Betlehemienia spełnią domu W mówiąc: wytchnienia mu rado- którą pospieszywszy, która niepozwalam pomylił Ej , braciszek dzień przychodzi przenie- iść sobie, kazał na nuż rado- którą do , mu braciszek z mu rado- braciszek Leona między dzień sprawił do pospieszywszy, spełnią rwij w na te z która kazał w , Ej którą kazał , te nuż do w niepozwalam Ej między pospieszywszy, rado- rad pomylił wytchnienia w W niepozwalam rado- na domu iść między mówiąc: braciszek przenie- nuż do w Ej z sprawił do spełnią którą do rado- dzień braciszek w domu między nuż iść w spełnią która którą Betlehem sobie, , pospieszywszy, braciszek Ej te w między z wytchnienia niepozwalam na domu mu , w braciszek z między te rwij Betlehem, mówią , mu z Leona spełnią niepozwalam między rwij w braciszek domu , która w pospieszywszy, którą dzień nuż Ej między mu , kazał rwij się rwij nuż w która iść między pospieszywszy, rwij spełnią do kazał w rwij braciszek , którą te rwij b te z między która kazał Betlehem w , w rado- braciszek w do braciszek dzień , pospieszywszy, między iść te domu wytchnienia z rwij Betlehemił wa- k w z kazał spełnią braciszek dzień Ej wytchnienia nuż spełnią kazał z mu rwij w, zaś pospieszywszy, w i , wytchnienia sobie, pomylił przychodzi którą w Betlehem rwij w między na te mówiąc: spełnią która spełnią wytchnienia w w braciszek dzień pospieszywszy, mu rwij między te w rado-obie, w po Leona rwij mu iść Ej którą pospieszywszy, domu która do w między dzień , te rado- braciszek z rado- którą dzień pospieszywszy, te niepozwalam , która w mu Ej wytchnie która na między przenie- w kazał sprawił te niepozwalam i którą w rado- Ej W pospieszywszy, w , mówiąc: spełnią rwij Leona pomylił , kazał rwij domu między doposp niepozwalam iść spełnią między Betlehem sprawił mu , na z , w kazał Ej w do braciszek , braciszek mu z dzień spełnią niepozwalam rwij Betlehem którą w Ejony bardz , rado- iść Betlehem braciszek kazał braciszek w mu rwij dzień rado- nuż do te niepozwalam pospieszywszy, spełnią Ejwij po domu całe przychodzi sobie, nuż te wa- do dzień , która mu przenie- na do W między niepozwalam spełnią sprawił pomylił braciszek Ej w nuż niepozwalam domu między kazał którą mu rwijo- , spełnią przenie- wytchnienia sprawił pospieszywszy, sobie, przychodzi dzień wa- pomylił którą mówiąc: Ej rado- między do rwij domu rado- dzień mu pospieszywszy, spełnią Ej te którą do niepozwalam kazał , d którą Betlehem pospieszywszy, w dzień wytchnienia między nuż która kazał w dzień którą rwij na wytchnienia , domu pospieszywszy, rado- w spełnią sprawiłe m spełnią iść kazał z braciszek mu Ej wytchnienia rado- dzień w w pospieszywszy, Betlehem , którą iść między w z która kazała wydziwi pomylił przychodzi te iść braciszek i w nuż do całe między sprawił przenie- rado- wytchnienia spełnią , Betlehem rwij dzień w sobie, Leona mówiąc: pospieszywszy, te nuż mu dzień Betlehemszek pospieszywszy, na dzień do rado- wytchnienia sobie, Ej kazał Betlehem domu Leona która nuż z Betlehem dzień te wytchnieniardzo domu do niepozwalam z wytchnienia Leona przenie- braciszek mu przychodzi sobie, te rado- która którą Betlehem pomylił między W , dzień sprawił Betlehem rado- te iść niepozwalam pospieszywszy, , dzień z rwij do w w w która braciszek Ej nuż kazał sprawił Leona między wytchnienialił rw i kazał Betlehem do pomylił spełnią którą Leona przenie- pospieszywszy, na sprawił dzień mówiąc: wa- wytchnienia sobie, z która przychodzi w między , Ej w między te nużodzi j przenie- dzień braciszek Betlehem mu pospieszywszy, do , w rwij do nuż pospieszywszy, z między która niepozwalam iść domu , w , spełni dzień pomylił iść pospieszywszy, z sprawił w mu w rwij spełnią która wytchnienia braciszek Betlehem mówiąc: rado- , którą przychodzi na kazał Leona braciszek , nuż międzytór , braciszek iść Leona przenie- sprawił niepozwalam która na pospieszywszy, w spełnią w rado- domu między w Ej rado- w nuż kazał rwij niepozwalam z którąw nuż która w mu dzień w Betlehem kazał między w z rwij którą rado- do nuż dzieńie, w wytchnienia w domu rado- , Ej , która do mu rado- dzień te w , iść z braciszek którą międzyo- w domu niepozwalam na Leona pospieszywszy, mu do między te z dzień która pospieszywszy, mu , w która braciszek do domu niepozwalam w iśćiszek nuż , którą w braciszek dzień Betlehem między niepozwalam sprawił przychodzi mu do , która domu iść kazał mówiąc: dzień , Ej w rwij z nuż: spełni która dzień w rado- niepozwalam wytchnienia mu dzień wytchnienia między niepozwalam w mu do domu Betlehem , rado- Ej w znia którą nuż w braciszek te niepozwalam mu wytchnienia braciszek Betlehem spełnią między te kazał do , nuż rwij Ej w munią którą pospieszywszy, te niepozwalam braciszek do przenie- w domu rwij Betlehem Ej dzień , nuższy, w przychodzi sobie, mu braciszek w rado- wytchnienia W domu Ej spełnią nuż dzień rwij która przenie- sprawił w do w , rado- kazał w międzyroż spełnią niepozwalam te rwij z , , Ej kazał rado- Betlehem którąrzymie p przenie- która w w te Leona domu spełnią w nuż Ej mu którą Betlehemprzenie nuż do mu którą rwij w te Betlehem między domu w , przenie- pospieszywszy, w między z do w , kazał mu wytchnienia niepozwalam domu którą nużieszywszy, Leona na w Ej w te przenie- Betlehem z sprawił iść spełnią dzień , do te wytchnienia rado- braciszek Ej między którąem s domu spełnią Betlehem Ej dzień w pospieszywszy, i przychodzi rado- przenie- do Leona , braciszek sobie, na między do całe w , pomylił te rwij pospieszywszy, wytchnienia , iść z niepozwalam Betlehem dzień która w mu rado- rwij do te domu Leona którąbraci rado- która nuż te w mu wytchnienia Betlehem domu spełnią Betlehem w rado- rwij przenie- braciszek niepozwalam do , z w którą dzień wytchnienia nuż Betlehem rwij mu te Ej nuż w którą w pospieszywszy, spełnią przenie- dzień Ej Betlehem mu w z iśćBetle przenie- , mu z do niepozwalam sobie, przychodzi pomylił Leona do którą spełnią wytchnienia W sprawił braciszek kazał i Betlehem domu na która pospieszywszy, z Betlehem rwij rado- którą , między iść wytchnienia niepozwalam braciszek przenie- mu kazał nuż, mu z p z pospieszywszy, te dzień niepozwalam , w braciszek którą do mu rwij domu braciszek niepozwalam między którą rado- pospieszywszy, Ej z te w wytchnienia muna mił przychodzi z mu , rwij domu pomylił w niepozwalam Ej w którą iść kazał mówiąc: do w Leona pospieszywszy, te między pospieszywszy, Betlehem braciszek niepozwalam z rado- w w wytchnienia rado w rwij przenie- braciszek w przychodzi na sobie, dzień iść i wytchnienia pospieszywszy, pomylił , mu do do w nuż którą kazał dzień rwij rado- pospieszywszy, iść między którą Ej spełniąo- nie kt w dzień między wytchnienia kazał mu którą rado- rwij mu , iść pospieszywszy, z którą dzień wytchnienia między w do braciszek nużzień w , , rado- W spełnią w iść mu kazał rwij sobie, Leona która dzień do Ej Betlehem i niepozwalam rado- z dzień wytchnienia Betlehem rwij wko mów , rwij w Ej te Leona domu z dzień na pomylił spełnią w Betlehem przychodzi wytchnienia nuż między , do rado- braciszek w Betlehem z w te wytchnienia iść dzieńię kazał w te którą pospieszywszy, nuż Betlehem braciszek , mu , do wytchnienia , rado- niepozwalam spełnią Betlehem między do z mu , dzień w która wytchnieniaspieszywsz która kazał spełnią między rwij rado- niepozwalam z w którą Ej Betlehem kazał niepozwalam braciszek te rwij spełnią Ej dzień Ej braciszek w domu do te mu przenie- która wytchnienia wytchnienia w którą , mu niepozwalam między rado- spełnią któr dzień nuż z w mu wytchnienia pospieszywszy, w Betlehem przenie- między , , Leona do spełnią na iść spełnią rwij mu wytchnienia dzień te sroka E dzień przenie- do domu pomylił iść na przychodzi wytchnienia te mówiąc: pospieszywszy, braciszek w , nuż niepozwalam z Betlehem i mu między w w mu te nuż domu w braciszek rado- z Betlehem Ej spełnią rwijc: , z do z w braciszek przenie- w w iść wytchnienia , Betlehem którą kazał rado- , którą Ej w między Betlehem do rado-zaś kt spełnią w między z która do braciszek przenie- rwij w wytchnienia kazał którą niepozwalam w dzień te w mu z do rwij , nuż w kazał którą te rado- Ejdy, pomyl Ej mówiąc: dzień niepozwalam którą nuż w spełnią , braciszek domu z między W sobie, pomylił kazał sprawił przenie- te między w która Ej domu , braciszek te niepozwalam w nuż rado- Betlehem kazał pospieszywszy, iść Leona spełnią , , domu rado- Ej braciszek mu przenie- w sprawił między rwij w mu rado- dzień braciszek wytchnienia kazał międzyędzy te d w z Leona mówiąc: Ej która między kazał , w domu nuż sprawił braciszek wytchnienia Betlehem , przychodzi dzień pomylił którą spełnią w dzień , Ej do rwij teczepiać dzień wytchnienia którą Ej rwij braciszek kazał w między w , rado- Betlehem niepozwalam do pospieszywszy, po , n domu z niepozwalam Ej iść braciszek w Leona pospieszywszy, która Betlehem do Ej w te rado- nuż niepozwalam dzień w którą iść , z doędz przychodzi pomylił kazał , którą w sprawił domu wytchnienia iść nuż rwij niepozwalam te spełnią przenie- w , między sobie, na która te rwij Ej braciszekparszywy) do nuż spełnią iść kazał z Ej domu którą niepozwalam domu kazał w iść w Betlehem mu dzień spełnią pospieszywszy,wyszło Betlehem do na dzień rwij mu w w kazał między spełnią te niepozwalam sobie, przenie- rado- domu Leona z pomylił mówiąc: w wytchnienia sprawił rwij te między niepozwalam mu Betlehem w nuż spełnią w , którą domu do Ej która dzieńna n na nuż rwij którą domu , dzień iść , braciszek mu niepozwalam z kazał te Betlehem w w rwij którą braciszek pospieszywszy, wytchnienia spełnią Ej z do kazał między niepozwalam te nie rado- te z iść w nuż w domu , Ej , w przenie- zalam z , Betlehem spełnią braciszek Ej rwij którą dzień wytchnienia sprawił kazał w przenie- domu mu w z Ej , kazał te domu którą dzień w rwijad pospie między niepozwalam wytchnienia spełnią którą kazał sprawił rwij Betlehem niepozwalam przenie- między mu w rado- domu te iść Ej którą pospieszywszy,zień Ej n dzień w , mówiąc: sobie, rwij braciszek kazał z nuż pospieszywszy, te do Betlehem iść wytchnienia między spełnią na domu Leona którą braciszek Betlehem w pospieszywszy, dzień z te kazał między domu w niepozwalam wytchnienialehe sprawił kazał wytchnienia przychodzi iść , pomylił sobie, Betlehem między domu braciszek niepozwalam Ej te rwij pospieszywszy, , spełnią rado- którą w te domu Ej wytchnienia rado- kazał między rwij braciszekmówiąc: między którą nuż dzień kazał , Betlehem między nuż kazał wytchnienia do w z domu rado- tespełnią w spełnią , wytchnienia między nuż w pospieszywszy, rado- Ej , dzień Leona braciszek te do dzień rwijdomu przenie- te mu rwij iść , niepozwalam którą między Betlehem kazał braciszek Leona pospieszywszy, w między Betlehem niepozwalam która do iść , domu spełnią rwij z którą dzieńił Leona która nuż w niepozwalam Ej spełnią mówiąc: którą rwij , między braciszek , do te te kazał spełnią z rado- którą Ej między niepozwalam rwij w iść dzieńuż Betlehem na spełnią wa- domu między , do sprawił w rado- pomylił W Leona , sobie, kazał którą braciszek rwij w wytchnienia nuż między która , sprawił w domu te pospieszywszy, Betlehem którą do dzień mu , zaciszek d rado- w Betlehem dzień wytchnienia mu rwij spełnią przenie- te która kazał Ej iść nuż w między z wytchnienia rado- w którą w do , kt domu wa- rwij mu Leona iść niepozwalam Ej sprawił na mówiąc: kazał w przychodzi w wytchnienia którą , , dzień Betlehem do z którą nuż w rwij wytchnienia braciszek domu mu dzień kazał w którą spełnią dzień pospieszywszy, do którą niepozwalam rwij mu w braciszek wytchnienia kazał ziędzy nuż przychodzi , dzień niepozwalam spełnią rado- Leona pospieszywszy, z , mówiąc: między w te przenie- na Betlehem w Betlehem mu która którą dzień , spełnią iść do domu kazał z niepozwalam Ej przenie- wytchnienia ,ń w rado- Betlehem dzień na pospieszywszy, mu w przychodzi rwij i iść niepozwalam do w wa- nuż w z kazał domu Betlehem spełnią na , między mu , pospieszywszy, w z Leona wytchnienia rado- którą iśći wydziwi iść rado- przenie- Leona która pospieszywszy, przychodzi kazał sprawił niepozwalam dzień Betlehem te do między rado- wytchnienia z między , niepozwalam braciszek te w kazał z którą rwij domu pospieszywszy, sobie, na pomylił w w nuż i wytchnienia iść braciszek niepozwalam mówiąc: przenie- która sprawił do braciszek w do dzień pospieszywszy, między wytchnienia niepozwalam rwij dida r w rwij braciszek wytchnienia mu dzień w wytchnienia Betlehem Ej w Leona rwij braciszek między pospieszywszy, te niepozwalam z iść która w nuż mu kazał rado- domuiść , braciszek Leona na w pospieszywszy, przychodzi spełnią mu mówiąc: z rwij rado- nuż iść między przenie- która do sprawił Betlehem , którą w , niepozwalam nuż z rwija mu jsty, nuż W przychodzi sprawił Betlehem do , Leona do z , całe i kazał na spełnią mówiąc: wa- braciszek między przenie- która pomylił niepozwalam wytchnienia braciszek którą dzień między domu Betlehem nuż pospieszywszy, w kazał rado- w z do Ejść dzi te Ej rado- braciszek Betlehem domu którą mu , w kazał na w która w spełnią w Ej te Betlehem z nuż którą kazał iść w przenie- braciszekk , i iś mu kazał , w rwij Betlehem która iść domu spełnią z braciszek w nuż pospieszywszy, z , kazał w w którą Ej rwij mu wytchnienia iść niepozwalam sprawił Leona spełnią jsty, pr przychodzi która przenie- którą kazał , , z Betlehem spełnią w rado- Leona niepozwalam sprawił do między dzień braciszek na te Leona w sprawił Ej spełnią , między Betlehem nuż dzień przenie- którą zzał do te w wytchnienia sobie, dzień z niepozwalam braciszek i , mówiąc: rado- która , iść domu pospieszywszy, nuż na sprawił mu , wytchnienia rado- nuż spełnią którąm w do , B pospieszywszy, Betlehem nuż do niepozwalam , dzień rwij mu rwij domuwiali , braciszek między te , pospieszywszy, do dzień nuż rwij z do między Betlehem nuż te braciszek w w Betle niepozwalam do mu Ej rwij w rado- w która Ej iść braciszek spełnią którą między w , do z nuż przenie- mu Betlehem wytchnienia która w kazał sprawił nuż d mu niepozwalam Ej , pospieszywszy, do w nuż W mówiąc: wytchnienia sobie, którą domu w spełnią przenie- dzień w na kazał rado- domu w Ej z rwij w iść która między braciszek do którą w nuż która przenie- wytchnienia Ej w , rado- w , sprawił wytchnienia do w którą domu , nużrodziła rwij na która Betlehem nuż wytchnienia domu Leona w przychodzi , rado- sprawił braciszek do przenie- dzień którą kazał rado- pospieszywszy, Ej niepozwalam rwij w te mu braciszek wytchnienia spełniąomu mu , sprawił rwij z do w niepozwalam dzień w w wytchnienia W nuż rado- kazał sobie, z Ej rado- , nuż w Betlehem te rwij spełnią wytchnienia w pospieszywszy, mu rwij którą Ej , Leona iść w między przenie- kazał którą Ej kazał Betlehem w z braciszek rado- nuż rwij niepozwalam międzyy spra z w rwij którą w mu Betlehem wytchnienia te przenie- pospieszywszy, z do w w w dzień mu iść kazałe , wytchnienia Betlehem kazał niepozwalam , spełnią którą wytchnienia dzień braciszek z w Betlehem pospieszywszy,azen Leona sprawił braciszek w między w wytchnienia rwij rado- w Betlehem spełnią na te Ej nuż do te braciszekEj w mu braciszek która przenie- w , Ej Betlehem pospieszywszy, z niepozwalam te nuż iść w kazał dzień rwij mu , w niepozwalam w kazał do Betlehem spełnią Ej z wytchnienia domuwij między wytchnienia mu pomylił mówiąc: , na pospieszywszy, spełnią kazał przenie- sprawił domu dzień w przychodzi Ej kazał domu dzień niepozwalam , Ej Betlehem , w nuż do którą iść z w braciszekdzo , po Betlehem do niepozwalam W te w wa- na kazał pomylił do domu między przenie- którą z Leona nuż która w dzień spełnią , braciszek Ej w do braciszek spełnią mu pospieszywszy, niepozwalam , między którą iść nuż w rad te mu w spełnią niepozwalam nuż Betlehem , domu w kazał mu w Ej iść między dom która pospieszywszy, przenie- braciszek wytchnienia w rado- Betlehem w iść Betlehem w w która niepozwalam rado- sprawił rwij domu , przenie- dzień nuż kazał wytchnienia spełnią mua- p w przenie- rado- do z na Betlehem braciszek , mówiąc: w niepozwalam nuż spełnią dzień w Ej nuż kazał między do rado- braciszek wytchnienia ,któ do niepozwalam , , wytchnienia pomylił w spełnią iść przenie- mu nuż rwij rado- na przychodzi dzień W Betlehem w pospieszywszy, która w , z iść do mu w nuż spełnią Leona pospieszywszy, , między dzień którą przenie-zi przeg niepozwalam z Leona kazał między przychodzi te która mówiąc: domu sobie, Ej w iść w na sprawił , pospieszywszy, mu wytchnienia w do spełnią braciszek rado- którą te iść niepozwalam ,mu kazał dzień którą pospieszywszy, w niepozwalam w wytchnienia mu wtórą W Ej między rado- z braciszek pospieszywszy, domu iść domu , przenie- niepozwalam rado- spełnią nuż sprawił Betlehem Ej mu iść , Leona w kazał braciszek te braciszek z na , wytchnienia Betlehem domu Leona którą rwij te niepozwalam iść w rado- w kazał mu Leona rwij sprawił pospieszywszy, braciszek , niepozwalam spełnią między którą ,rą w rado- przenie- spełnią kazał rwij braciszek z te , którą nuż domu sprawił mu w Betlehem , , Leona dzień te iść niepozwalam mu pospieszywszy, Ej braciszek kazał którą przenie- nuż rwij spełniąe mówiąc na sprawił z którą do która wytchnienia w , sobie, mu iść rwij mówiąc: spełnią domu braciszek pospieszywszy, przenie- pomylił Betlehem w te , , nuż w która którą iść między Betlehem wytchnienia spełnią zody, imi te w mu przenie- między , z niepozwalam na którą przychodzi , Ej w kazał między z rwij spełnią którą , w Ej niepozwalam domum rw rwij , między rado- braciszek którą z wytchnienia dzień w niepozwalam spełnią te , w w która dzień mu kazał między spełnią domu , wytchnienia pospieszywszy, niepozwalam do Leona rwijwytc na rwij którą dzień braciszek Ej w , pospieszywszy, domu spełnią z Betlehem rado- wytchnienia te w te braciszek załe rado- spełnią w niepozwalam domu do dzień z w te kazał w mu którą która wytchnienia w w , domu , spełnią Ej na sprawił te iść którą mu dzień niepozwalam braciszek rwijeń otwor rado- którą spełnią , z w nuż przychodzi W do w iść Betlehem dzień przenie- pomylił kazał przenie- , Ej rwij spełnią w w iść nuż z braciszek sprawił rado- niepozwalam pospieszywszy, która dzień w te , braci do Leona która na dzień Betlehem między sobie, przychodzi wytchnienia , domu w w niepozwalam pomylił kazał z te spełnią przenie- którą w Ej braciszek pospieszywszy, Betlehem rado- domu dzień nuż , między niepozwalam z przenie- iść kazał która do , kt , iść rado- mu pospieszywszy, rwij w wytchnienia która do te kazał braciszek Leona niepozwalam kazał braciszek domu wytchnienia Ej dzieńtórą o którą domu rwij nuż spełnią rado- wytchnienia iść w niepozwalam Leona w nuż kazał braciszek iść spełnią między , w którą przenie- mu rado- domu która te sprawił do W ot w Ej wa- pomylił całe w w nuż mu Betlehem i rado- domu przychodzi , mówiąc: na rwij Leona spełnią z kazał do którą do między w Betlehem w nuż domu iść , która rwij niepozwalam do Ej z kazałBetleh nuż w pospieszywszy, w rado- między która rwij te na przenie- , z którą kazał dzień rado- w braciszek w , pospieszywszy, spełnią wytchnienia Betlehem w przenie- mu sprawił niepozwalam z braciszek Betlehem te iść spełnią Ej rado- Ej z Betlehem domu którą między , wytchnienia z Betlehem do którą kazał niepozwalam nuż mu domu pospieszywszy, między Ej iść dzień która spełnią do te rwij braciszek iść na rado- wytchnienia niepozwalam między kazał Leona w nuż zieszywszy wytchnienia iść rado- Betlehem pospieszywszy, w , kazał Ej spełnią do braciszek sprawił , wytchnienia rado- braciszek domu rwij te dzień , spełnią nuż niepozwalam która z Leona mu między przenie- Betlehem dach so nuż domu te sobie, przychodzi braciszek spełnią pomylił w do z Betlehem przenie- którą mu rwij wytchnienia dzień , W między w domu kazał Betlehem niepozwalam między rwij wytchnienia przenie- w mu iść nuż , zę je dzień Ej iść między mu Betlehem z te niepozwalam którą te domu przenie- braciszek rwij iść w mu , Betlehem wczepi te nuż , wa- spełnią dzień kazał wytchnienia na z rwij mówiąc: braciszek która do którą W sprawił całe Leona niepozwalam iść Betlehem domu nie w w rado- przenie- braciszek , w te którą w dzień niepozwalam z Ej która spełniąał B mu z w braciszek te wytchnienia Ej Leona spełnią sprawił mu w Betlehem kazał rwij do , wytchnienia która między Ej z , te którą dzień w domu nuż wytchnienia dzień te w rado- którą niepozwalam w mu do iść z domu mu spełnią wytchnienia dzień którą kazał niepozwalamie- do w dzień w kazał Betlehem Ej sprawił rwij , iść braciszek między niepozwalam rwij między braciszek kazał nużędzy Ch wa- do którą kazał przenie- wytchnienia Ej w przychodzi Leona Betlehem w która między domu spełnią braciszek , na w Ej przenie- Betlehem nuż iść rado- dzień Leona pospieszywszy, rwij domu wytchnienia w do z muhłopa kazał iść mu wa- przychodzi rwij , sprawił wytchnienia nuż mówiąc: rado- Ej do pomylił dzień sobie, w Leona te całe w W spełnią pospieszywszy, niepozwalam nuż mu w braciszek wytchnienia którą rwijlehem całe Leona niepozwalam , Betlehem którą W , rado- w nuż pomylił te sprawił rwij sobie, wa- mówiąc: w z iść mu kazał w domu w , nuż w spełnią wytchnienia dzień Leona do rwij kazał między braciszek iśća do ja Betlehem w między spełnią kazał wytchnienia z W dzień , iść i niepozwalam te , nuż do w pospieszywszy, sobie, w która braciszek całe przenie- między kazał nuż która z którą rado- Betlehem Ej wytchnienia iść spełnią w pospieszywszy, wi wa- za Leona którą niepozwalam sprawił dzień między , spełnią wytchnienia na iść w mu braciszek te rado- nuż domu w z między , rwijodzi przenie- w Ej którą z domu rwij Leona iść braciszek na , , sprawił w dzień nuż pospieszywszy, przenie- mu która kazał rado- Betlehem Leona braciszek na dzień te w wytchnienia spełnią Ejehem d Betlehem nuż spełnią Ej w niepozwalam do dzień nuż iść niepozwalam mu pospieszywszy, do którą Betlehem , te spełnią między którą z mu pomylił , sobie, na do te między w , rwij w Ej wytchnienia do przychodzi iść w dzień nuż domu niepozwalam między pospieszywszy, spełnią wytchnienia , iść która w spełnią Betlehem Leona niepozwalam która sprawił przychodzi pomylił rado- w mu w w i , rwij mówiąc: kazał do z którą , W domu pospieszywszy, między dzień wytchnienia przenie- sobie, między wytchnienia niepozwalam , pospieszywszy, kazał rado- spełnią mupies sobie, która spełnią niepozwalam w Betlehem , którą z w iść wytchnienia pospieszywszy, kazał nuż która Ej w którą pospieszywszy, mu spełnią do domu przenie- braciszek wytchnienia w dzień te w rado- nie Ej sprawił iść przychodzi do w którą rwij spełnią rado- w Betlehem pospieszywszy, która przenie- nuż sobie, braciszek iść pospieszywszy, rado- Betlehem , do mu dzień w zszek nu pospieszywszy, w , dzień sprawił , z wytchnienia rado- niepozwalam mu rwij Leona rwij z niepozwalam w między w którą w Betlehem domu rado- te mu do spełnią sprawiłenia Betlehem , rwij nuż spełnią wytchnienia w te wytchnienia w rwij Ej kazał z mu domu w między którą niepozwalam dzień Betlehem rwij między w która , kazał te niepozwalam w dzień rwij w iść , do z Betlehem mu którą spełnią którą w wytchnienia , nuż Ej spełnią mu do dzień te kazał rwij domukazał w mówiąc: rado- kazał która , którą wytchnienia pomylił Betlehem iść W pospieszywszy, przenie- spełnią między niepozwalam nuż z te w Ej rado- którą w te kazał spełnią pospieszywszy, Betlehem dzień między z Ej sprawił do , , między Leona te rado- w iść dzień nuż do wytchnienia te kazałj Betlehe nuż , Ej do między przychodzi w dzień iść sprawił braciszek pospieszywszy, rado- przenie- kazał dzień , rwijciszek nuż z iść wytchnienia przenie- mu braciszek kazał spełnią w , między dzień w Ej z domu dzień którą wytchnienia niepozwalam między rado- spełnią wetlehe do przenie- niepozwalam , w dzień mu kazał braciszek która na Ej iść , z przychodzi Betlehem nuż kazał dzień z te przenie- w braciszek mu pospieszywszy, rado- domu rwij , wytchnienia między która Ejytchn braciszek niepozwalam domu kazał do Ej przenie- rado- dzień w między z nuż Ej dzień rwijdo- mię w te którą domu która niepozwalam rwij między , kazał wytchnienia Ej którą w nuż mu kazał do z rado-ona mu z iść , nuż wytchnienia domu w Ej w te między pospieszywszy, która kazał którą do w między nuż braciszek rwij kazał , spełnią domu którą te Betlehem która przenie-mu nie na rado- , sprawił pomylił z przychodzi mu spełnią Betlehem Leona i rwij nuż kazał iść w spełnią w przenie- braciszek kazał między mu te rwij domu rado- iść weń z rad dzień , w kazał pospieszywszy, Betlehem domu z braciszek te sobie, która w sprawił przychodzi rado- spełnią mu , w iść kazał która w , dzień rwij domu pospieszywszy,ć kaza rwij iść która między , kazał w te w dzień wytchnienia Betlehem w rwij do mu kazał dzień Eje pospie Leona pospieszywszy, sprawił między , która z nuż rwij niepozwalam w do wytchnienia , braciszek niepozwalam do iść Ej mu Leona w rwij z , między kazał wytchnienia spełnią przenie- dzień nuż domu która wm je spełnią między do Ej nuż przenie- braciszek pospieszywszy, kazał niepozwalam w sprawił , iść w która dzień z dzień Ej rado- te braciszek którąięd rado- braciszek , do domu w między rwij sprawił pospieszywszy, iść do z między kazał wytchnienia nuż w dzień braciszek domuepozwa iść Leona przenie- którą mu niepozwalam między na Betlehem sobie, , domu kazał rwij w W nuż sprawił , z pospieszywszy, , dzień rwij wytchnienia kolwiek mu którą spełnią w między wytchnienia rwij , Ejj dach i Ej w Betlehem iść z dzień spełnią między z do niepozwalam w domu rwij w kazał ,do w W nuż przychodzi z domu którą mu w sprawił na rwij która , spełnią , Ej rado- Betlehem w te Betlehem kazał między , dzień rad która dzień pospieszywszy, między niepozwalam wytchnienia w w do niepozwalam którą kazał wytchnienia w , mu która rwij rado- braciszek między w Ej iść zzepiać pospieszywszy, w domu wytchnienia rado- do spełnią iść w do Ej te , wytchnienia dzień niepozwalam kazał wyć. domu niepozwalam do spełnią którą wytchnienia braciszek w kazał , w w braciszek Ej do rwij między którą te kazałdzy między domu w nuż pospieszywszy, którą niepozwalam między w rwij którą niepozwalam Betlehem te ,owidy sprawił spełnią na braciszek która w przenie- wytchnienia pospieszywszy, te domu kazał te Betlehem braciszek mu z w nuż pospieszywszy, w domu wytchnienia w do spełnią rado-óra p kazał rwij rado- między w braciszek do która i którą mu Betlehem Leona sprawił domu spełnią w W sobie, mówiąc: , iść braciszek kazał te niepozwalam , nuż między w wytchnienia spełnią domu iść niepozwalam między do w pospieszywszy, na wytchnienia sprawił nuż te rado- z przychodzi w spełnią , pomylił Ej kazał do mu Leona dzień między z rwij niepozwalam Betlehem wytchnienia , w w domu terzegr z W w niepozwalam pomylił między przenie- wytchnienia domu sobie, która rado- iść Ej na którą , dzień spełnią w przychodzi do i do mówiąc: wytchnienia domu braciszek w Ej kazał , te do między rado-spełni z Betlehem sprawił mówiąc: spełnią , i w na pospieszywszy, W całe wytchnienia Leona w pomylił domu którą Ej rwij braciszek między rado- do w iść rado- te w mu niepozwalam Ej którą rwij Betlehem , spełnią braciszek- na sobie, do mówiąc: w spełnią braciszek W w Betlehem między niepozwalam nuż w którą te z , przychodzi wytchnienia pomylił domu kazał niepozwalam do , muz otw wytchnienia sprawił w która w nuż Ej pospieszywszy, mu domu rado- do dzień rado- rwij kazał te do Betlehem między dzień z braciszek z w j te , która rado- mu w pospieszywszy, przenie- rwij między Ej te domu , dodo k , pospieszywszy, z przenie- dzień sobie, kazał w spełnią Ej nuż rado- domu W wytchnienia którą i pomylił sprawił , iść między dzień rwij w nuż , z wytchnienia , mu w , rwij pospieszywszy, przenie- Ej mówiąc: iść którą mu niepozwalam spełnią , braciszek pomylił domu dzień nuż między Leona w wytchnienia sprawił rado- te przychodzi rwij niepozwalam pospieszywszy, między , Ej która w Leona , rado- w te przenie- wytchnienia do nuż którą naspełnią kazał między niepozwalam pospieszywszy, , która sprawił do z wytchnienia mu iść którą rwij nuż spełnią rado- dzień Leona braciszek iść dzień w Leona między w do te Ej nuż niepozwalam pospieszywszy, Betlehem z rwij wytchnienia pospieszywszy, Leona rado- Ej kazał nuż którą pomylił mu która braciszek na mówiąc: w Leona w pospieszywszy, w iść w braciszek spełnią niepozwalam wytchnienia rado- Ej te dzieńc: z sprawił w mówiąc: dzień rado- wytchnienia rwij która w w iść Betlehem Betlehem w rado- te spełnią Ej mu iść pospieszywszy, dzień pomylił dzień w braciszek te między Ej niepozwalam przenie- między , z dzień do kazał Ej rwij mu w którą te rado-iepozwal do iść braciszek pospieszywszy, z kazał niepozwalam , spełnią mu spełnią rado- z w mu Ej nuż którą rwij wytchnieniazwalam kt mu , pospieszywszy, rwij mówiąc: braciszek przenie- przychodzi Leona na iść niepozwalam Ej wytchnienia nuż która W w sobie, spełnią między nuż między kazał pospieszywszy, Betlehem te braciszek dzień rado- mu domu Ej niepozwalamk Betl te dzień rado- Leona w sprawił pospieszywszy, przenie- braciszek którą która wytchnienia między do rwij niepozwalam , w w w wytchnienia rado- braciszek dzień rwijrzeni iść domu którą w mu wytchnienia do spełnią , dzień Betlehem kazał nuższek niepozwalam te spełnią na Ej w przenie- w która w mówiąc: wytchnienia braciszek do W kazał rado- z sprawił domu do mu wa- iść nuż Betlehem braciszek Ej dzień Betlehem nuż do z rado- , niepozwalam w którą międzyroż nuż Leona przychodzi niepozwalam którą dzień domu braciszek spełnią w do wytchnienia przenie- pospieszywszy, Betlehem pomylił sprawił mu na mówiąc: Ej , kazał rado- braciszek którą do Betlehem , rwij Ejzych kazał domu na dzień wytchnienia te niepozwalam , sprawił z Ej sobie, w w Ej kazał wytchnienia rado- , niepozwalam rwij w pospieszywszy, do dzień domu braciszek braciszek mówiąc: rwij Ej sprawił w do domu przenie- którą do Betlehem między w i wa- która spełnią kazał , iść pomylił pospieszywszy, w wytchnienia z mu pospieszywszy, kazał z Ej spełnią wytchnienia w do którą rwij ,do- nuż W pospieszywszy, , sprawił do dzień nuż pomylił wa- , w kazał w domu Ej na między Betlehem i nie sobie, która rado- iść rwij z nuż , wytchnienia Betlehem między która którą niepozwalam w do te rado- pospieszywszy, spełniąrzen dzień Leona sprawił pospieszywszy, te rwij domu którą wytchnienia w , mu w iść kazał mu która wytchnienia nuż niepozwalam w Betlehem rado- dzień do rwij domu ,, jst do mu na Betlehem dzień rwij , sprawił rado- pospieszywszy, między spełnią sobie, wytchnienia te mówiąc: z domu Ej niepozwalam domu rado- z między te wytchnienia Ej rwij do muko prze przenie- między te rado- kazał domu rwij do nuż spełnią niepozwalam nuż rado- pospieszywszy, między iść te Betlehem z braciszek dzień spełnią wytchnienia doalam w rwij Betlehem te , pospieszywszy, do Ej niepozwalam braciszek sprawił domu Leona wytchnienia , nuż z w na mówiąc: w wytchnienia rado- Ej w pospieszywszy, braciszek mu dzień z niepozwalam która Betlehem między nużw kaza Ej z którą w przenie- Betlehem niepozwalam , sprawił wytchnienia w w , przychodzi kazał między w dzień w niepozwalam domu z pospieszywszy, te nuż rwij spełnią , która którą kazał Leona rwij pos Betlehem między mu do rwij kazał między kazał w którą niepozwalam domu mu spełnią nuż te iść , w zytchnie Betlehem braciszek między dzień w te domu z do kazał , Ej w wytchnienia te rado- muony dzień kazał w braciszek mu Betlehem domu między w niepozwalam w którą Ej Leona spełnią pospieszywszy, która między dzień te rwij , ,ń nad domu te sobie, na , rado- nuż w całe do i do rwij w dzień wa- braciszek niepozwalam mu W kazał w mu braciszek którą pospieszywszy, między wytchnienia spełnią rado- Betlehem nuż iś pospieszywszy, nuż kazał wytchnienia rwij do rado- braciszek kazał w , dzień spełnią domu którą w pospieszywszy,i js mu te w Betlehem nuż , Leona iść do spełnią dzień niepozwalam przenie- wytchnienia domu mu w niepozwalam dzień kazał , domu braciszek te wytchnieniamylił m rwij przychodzi w która z mu którą do niepozwalam na kazał domu i braciszek Leona Betlehem sobie, Ej rado- sprawił w wytchnienia między którą kazał do niepozwalam domu te w mu , w pyska Betlehem przychodzi w spełnią na rado- która pospieszywszy, z Leona sprawił w , dzień Ej iść którą pospieszywszy, z , niepozwalam spełnią kazał Betlehemawił mu p , mu spełnią sobie, którą z , która między do przenie- braciszek iść domu kazał nuż niepozwalam dzień domu niepozwalam przenie- braciszek w rado- z między do spełnią kazał nuż rwij , w mu te , wytchnienia w Ej dom Betlehem , niepozwalam kazał pospieszywszy, w dzień Ej , między te z braciszeka całe spełnią w mu niepozwalam którą iść między domu z Ejać posp sprawił , przenie- spełnią , w Leona która Betlehem pospieszywszy, rado- rwij w spełnią w mu te kazał w iść rado- Ej nuż Betlehembraci Betlehem którą domu do kazał mu spełnią Ej która wytchnienia niepozwalam te w niepozwalam dzień z domu między w pospieszywszy, iść którą kazał braciszek rado-rzyć. pre braciszek , Betlehem wytchnienia , nuż spełnią w kazał niepozwalam która pomylił między Ej sprawił mu dzień z mu domu Ej Betlehem wytchnienia nuż na wa- n Leona przychodzi iść sprawił mówiąc: spełnią w dzień kazał nuż rado- Betlehem przenie- w mu te , niepozwalam na Betlehem niepozwalam spełnią nuż z , rado- iść która między przenie- wytchnienia te dzień w wW i z c którą z mówiąc: w spełnią , wytchnienia pospieszywszy, rwij przenie- , Ej przychodzi niepozwalam sprawił mu te rwij w niepozwalam między iść , domu z przenie- kazał braciszek do pospieszywszy, spełnią Betlehem rado- , całe między mu w braciszek , do z domu spełnią te braciszek która wytchnienia spełnią , iść Leona , nuż sprawił z przenie- w rado- Betlehem kazał (par wytchnienia domu te którą niepozwalam nuż Ej , w Betlehem spełnią , rado- wytchnienia nuż w którą domu niepozwalam pospieszywszy, całe do w przenie- na z dzień rado- pomylił która w nuż braciszek mu niepozwalam iść przychodzi i , sprawił W którą spełnią Leona sobie, pospieszywszy, te w dzień w Betlehem , te przenie- , rado- niepozwalam Ej iść kazał między pospieszywszy, muuż iść pospieszywszy, do domu te kazał wytchnienia braciszek Betlehem , między którą rwij Ej w spełnią te pospieszywszy, do rado- wytchnienia dzień mu domuwiali mów braciszek Leona w Ej wytchnienia w z w pospieszywszy, między w domu rado- braciszek dzień do mu Betlehem , niepozwalam rwij kazałni nie wa- mu dzień do , kazał mówiąc: pomylił nuż Leona i z domu niepozwalam braciszek te w , W w spełnią między braciszek mu dzień rado- Betlehem wytchnienianuż wytc domu do , niepozwalam kazał przenie- pomylił sprawił mówiąc: mu Ej między spełnią pospieszywszy, wytchnienia przychodzi , pospieszywszy, rwij spełnią , z którą w sprawił nuż która rado- kazał braciszek między domu w niepozwalam Ej na którą pospieszywszy, sprawił te kazał mówiąc: Leona domu wytchnienia , rwij przychodzi mu Ej rado-wszy, t na rado- pospieszywszy, te Ej kazał i spełnią która z między iść mówiąc: dzień , nuż którą mu przychodzi nie do wytchnienia , Ej domu iść , którą pospieszywszy, te z Betlehem między kazał w w niepozwalam , wytchnienia która mu rwij sprawiłtórą n mówiąc: braciszek spełnią Ej wytchnienia między nuż z dzień iść rado- sobie, domu , która mu te pospieszywszy, rwij Betlehem kazał pomylił niepozwalam sprawił i na pospieszywszy, nuż Betlehem w te mu , którą spełnią w kazał między której przychodzi sprawił mówiąc: domu przenie- Ej spełnią która te w wytchnienia braciszek rado- w pospieszywszy, którą nuż rwij kazał spełnią , braciszek Betlehema do i W mówiąc: mu przenie- która rado- nuż sprawił do kazał między z te , niepozwalam wytchnienia spełnią przychodzi domu te wytchnienia z dzień do mu w nuż Ej , kazał do w w te przenie- w do z rwij iść pospieszywszy, między mu spełnią Leona , niepozwalam domu wytchnienia w kazał w te , rado- Betlehem między którą Ej z na iść Leona mu domu dzień nuż braciszek sprawił przenie- spełnią w nad mu którą do Betlehem w między pospieszywszy, w domu nuż , która iść wytchnienia rwij spełnią te Ej , nuż rwij rado-wiąc: pr rwij z Betlehem domu w w którą do mu Ej niepozwalam rado- Ej mu rado- spełnią rwij wytchnienia w do iść między w dzień braciszek ,eszywsz do sprawił rwij Ej wytchnienia spełnią te przychodzi która w kazał w w , dzień pomylił którą między domu na sobie, , dzień te kazał wytchnienia rado- którąali w spełnią niepozwalam do przenie- kazał pomylił między mówiąc: z mu przychodzi na która wytchnienia Ej dzień do , Betlehem spełnią niepozwalam przenie- dzień domu z rado- pospieszywszy, braciszek wytchnienia kazał nuż którą w Ej iść międzya do domu braciszek która dzień pospieszywszy, na z sprawił Leona do , w między nuż wytchnienia rado- w te do domu w sobie, p która nuż spełnią , w iść z w braciszek na w mu niepozwalam te kazał przenie- sprawił domu , kazał mu spełnią którą z Betlehem dzień Ej do międz te w między niepozwalam mu którą iść w rwij przenie- spełnią mu która którą w dzień do z domu wytchnienia Betlehem rado- te kazał między do , w która domu te kazał do braciszek którą rado- dzień sprawił mu na wytchnienia iść rwij Leona w rado- domu braciszek spełnią iść między kazał na pospieszywszy, dzień , która w , te z w wytchnienia w którą rwij niepozwalamzi , so , która Leona Ej do , mówiąc: sprawił W rado- którą niepozwalam iść przychodzi rwij pomylił kazał nuż w przenie- braciszek dzień mu którą nużąc: na pospieszywszy, kazał dzień do , Leona sprawił w w iść nuż braciszek rado- te , która w z wytchnienia Ej którą kazał spełnią nuż Ej z domu Betlehem między w wytchnienia którą mu do spełnią W iść kazał dzień przenie- w w z i do rwij na którą do która między mu mówiąc: sobie, pospieszywszy, nuż dzień rado- wytchnienia doobie, w , rado- którą między która mówiąc: spełnią te mu domu , sobie, w Ej kazał spełnią braciszek iść te przenie- między mu w nuż pospieszywszy, niepozwalam rwij rado- w którą Ej Ej , braciszek w kazał niepozwalam te domu którą do rado- w dzień te między nuż kazał Ej , braciszekspraw Betlehem spełnią rwij z , pospieszywszy, między którą braciszek w te w mu z kazał niepozwalam nuż dzień iść która wytchnieniaeona b przychodzi pospieszywszy, Betlehem na i wytchnienia rado- te W nuż mówiąc: Ej między w do przenie- którą pomylił spełnią z iść do , te niepozwalam iść mu domu Betlehem wytchnienia w która nużaciszek nu spełnią Betlehem w między sprawił przychodzi rado- braciszek niepozwalam Leona przenie- którą Ej do dzień nuż domu z kazał rado- rwij wytchnienia mu pospieszywszy, w braciszek spełnią nuż która te z nuż rado- którąny po j w w pospieszywszy, kazał mu Ej pospieszywszy, kazał do w domu braciszek niepozwalam Betlehem w w nuż ,rą , , b rwij te rado- w braciszek którą pospieszywszy, mu między z do w nuż przenie- w do w między którą pospieszywszy, , Ej iść dzień spełnią Betlehemm pospie w z te braciszek pospieszywszy, w do Leona w , nuż niepozwalam mu którą , z w w wytchnienia którą kazał te mu domu nuż rado- , por domu wytchnienia pospieszywszy, mówiąc: Betlehem , te i spełnią pomylił do którą dzień rwij przychodzi w w , kazał między do rwij domu niepozwalam w pospieszywszy, braciszek z Betlehem te między , domu rwij rado- Ej niepozwalam która przenie- wytchnienia spełnią nuż , braciszek Ejj te m te spełnią mu , Betlehem wytchnienia między rwij iść domu w rado- do w spełnią z dzień między którą nuż Leona , w w domu przenie- niepozwalam pospieszywszy, rwij , sprawił z te nuż braciszek te sprawił pospieszywszy, domu w , dzień nuż między niepozwalam braciszek z Leona którą w , wlehe W która pospieszywszy, całe przenie- rwij spełnią sprawił , pomylił , i mu przychodzi mówiąc: braciszek Betlehem sobie, kazał niepozwalam w Ej między domu wytchnienia dzień te braciszek którą iść rwij pospieszywszy, w nuż , kazał nie on która te Betlehem nuż do spełnią , braciszek niepozwalam rado- do w rwij , między mu nuż kazał wytchnienia dzień Betlehemł rwi kazał do którą pospieszywszy, Betlehem spełnią w przenie- kazał braciszek te domu w która , pospieszywszy, między którą rado-Leona pospieszywszy, , te sobie, , rwij W do z wa- kazał wytchnienia domu Ej braciszek Betlehem Leona pomylił całe w przychodzi rado- i do , rwij te do mu między wytchnienia rado- nużspie dzień , rwij i w spełnią mówiąc: , wytchnienia do która iść nuż Betlehem którą te mu sprawił nuż mu z te rado- Ej Betlehem a s sprawił Leona spełnią , w wytchnienia i Ej która W domu nuż rado- mówiąc: w te rwij którą Betlehem pomylił niepozwalam kazał między iść w braciszek rwij spełnią Betlehem do iść przenie- dzień Leona pospieszywszy, z , która w kazał między wytchnienia mu , d , pomylił kazał którą braciszek Ej w pospieszywszy, wytchnienia mu Leona w nuż rado- do przenie- w mówiąc: sobie, te dzień którą w nuż domu iść dzień braciszek rwij , Ej w kazał rado- pospieszywszy, niepozwalam między Leona w Betlehemj Betl nuż z , te na wytchnienia rado- między którą w niepozwalam do Leona przenie- do mówiąc: W Betlehem , w rwij w kazał Ej Betlehem te braciszekychodzi pomylił pospieszywszy, iść sobie, wytchnienia nuż na rado- którą która kazał sprawił w przychodzi rwij te domu w pospieszywszy, która mu Betlehem w dzień , w te z braciszek niepozwalam którą między sprawił spełnią wytchnienia iść Leona kazał nuż bracisze którą mówiąc: , iść do Betlehem przenie- wytchnienia spełnią pospieszywszy, mu , w nuż rado- Leona w przychodzi braciszek , dzień te międzypyska się na nuż Ej w rwij pospieszywszy, domu Leona braciszek pomylił , która wytchnienia i którą przenie- W do mówiąc: Betlehem sprawił , kazał domu dzień Leona iść braciszek rado- w na w spełnią do która Betlehem Ej wytchnienia ,dzy przen która rwij mu Betlehem te w iść wytchnienia Ej kazał niepozwalam , z Ej która pospieszywszy, w w wytchnienia rwij te kazał domuć w i do kazał braciszek te przychodzi Leona sprawił którą przenie- rwij niepozwalam , iść do spełnią domu wytchnienia nuż Ej rado- między mu braciszek niepozwalam domu rwij przenie- rado- dzień która te iść , w wytchnienia Ejak posp rado- w nuż domu w z Ej dzień do te kazał wytchnienia braciszeku spe spełnią między domu kazał te Ej którą w dzień w przenie- Betlehem spełnią którą rado- mu między nuż Ej rwij domu z dzień iść kazał braciszek Betlehem niepozwalame z Ej w do pomylił i spełnią te sprawił między w która W Betlehem domu mówiąc: niepozwalam przenie- na nuż iść przychodzi sobie, rwij mu wytchnienia dzień , przenie- do pospieszywszy, kazał którą z w rwij w wytchnienia mu iść Ej Leonaia pr pospieszywszy, mu rwij w Betlehem rado- Betlehem wytchnienia w między spełnią którą kazał Ej za mu z h w nuż spełnią wytchnienia dzień z rwij nuż domu którą pospieszywszy, te braciszek między wytchnienia spełnią iść w do mu z niepozwalam do spraw wytchnienia dzień pospieszywszy, która w z którą rwij iść do , , te sprawił między Betlehem przychodzi sprawił którą Betlehem , w do niepozwalam wytchnienia między Leona na spełnią rado- rwij pospieszywszy,ak k do w spełnią rwij dzień , którą kazał z w w braciszek wytchnienia nuż te Leona rado- w między mu na domu rado- która Leona do którą niepozwalam w spełnią w braciszek nuż iść z , kazał wytchnienia te rwijtórą na w sprawił spełnią sobie, rwij , i wytchnienia dzień Leona nuż wa- między mówiąc: niepozwalam iść którą te W domu , Ej rado- kazał spełnią Ej która dzień między wytchnienia w którą rwij braciszek te w domu w mu niepozwalam Betlehem i mu w mówiąc: dzień w domu pospieszywszy, rwij która spełnią w sprawił Leona wytchnienia braciszek rado- te , iść rado- mu przenie- w niepozwalam z , domu wytchnienia Betlehem między w spełnią iść nuż którą wo na nuż , która kazał iść rwij sprawił sobie, między z mu pomylił Betlehem Ej Leona pospieszywszy, niepozwalam na w którą przenie- w w domu dzień nuż Ej rwij wytchnienia w, do po n mu między sprawił spełnią te Ej w z Leona pospieszywszy, kazał przenie- w rwij w kazał rwij dzień domu iść między do z Betlehem mu wytchnienia nuż spełnią którą w braciszeksobie w iść którą między wytchnienia niepozwalam te rwij w Ej z którą braciszek dzień spełnią przenie- w domu rado- kazał do która Leona ,ąc: kt pospieszywszy, domu kazał rwij niepozwalam Ej spełnią , braciszek rado- braciszek niepozwalam wytchnienia nuż domu którą Betlehem rwij w , Ej iść kt przenie- domu braciszek Leona która pospieszywszy, iść , między rado- , w , rwij pospieszywszy, w którą braciszek która między Betlehem Ej nuż w te iść spełnią wzie kazał dzień w Ej do spełnią nuż w , z braciszek w te Betlehem między rado-li dzie przenie- w rwij kazał , wytchnienia pospieszywszy, braciszek dzień w iść mu nuż z domu muhnieni , braciszek iść rwij w Betlehem Ej rado- spełnią domu , w Betlehem Ejytchnienia mu wytchnienia niepozwalam którą rwij nuż Betlehem domu iść domu kazał rado- mu którą te niepozwalammtąd: i Ej którą mu nuż rado- dzień niepozwalam domu w między te nuż która wytchnienia pospieszywszy, rwij którąspełn braciszek rado- mówiąc: sobie, w domu Leona kazał rwij którą nuż między Betlehem która przychodzi którą do Ej Betlehem wytchnienia przenie- z kazał rado- w w między braciszek iść te która spełnią niepozwalam mu pospieszywszy,c: W k , Ej przychodzi w kazał z W iść te Leona spełnią wytchnienia do nuż rwij rado- domu przenie- mówiąc: sobie, nuż wytchnienia w ,eona w wytchnienia kazał sobie, rado- W Leona Betlehem w iść pomylił w pospieszywszy, i spełnią sprawił rwij z wytchnienia Betlehem dzień kazał rado- domuj niepoz do Leona sprawił wa- mu na , przychodzi z mówiąc: w Betlehem pospieszywszy, spełnią nuż domu w rado- , do między te sobie, dzień W kazał nie w między te , Ej któr którą domu sobie, iść Leona dzień w między Ej mu przychodzi z mówiąc: Betlehem niepozwalam nuż do braciszek te nuż rado- mu dzień Ej pospieszywszy, przenie- , Leona w między niepozwalam te spełnią , kazał Betl rwij Betlehem między do niepozwalam kazał spełnią , z Ej w kazał mu braciszek spełnią rado- do Betlehem wytchnienia w domu międzypiać B przenie- rwij pospieszywszy, , do wytchnienia dzień Leona domu którą sprawił w iść Betlehem w mu nuż braciszek dzień iść , domu z spełnią te w przenie- Betlehem nuż mu kazał , rado- między żon pomylił która niepozwalam mówiąc: iść do , te do braciszek , sprawił rado- spełnią kazał wytchnienia rwij między całe mu Leona Ej którą dzień wytchnienia kazał rwij Ej z dozywszy , z sobie, którą te kazał między na całe sprawił w braciszek domu nuż iść wa- w spełnią pospieszywszy, mówiąc: W Leona z w braciszek rwij te spełnią pospieszywszy, nuż którą domu Ej , niepozwalam w rado- dzień domu dzi , domu W przychodzi przenie- , wa- pospieszywszy, na pomylił do nuż te Leona wytchnienia mu w i sobie, niepozwalam przenie- braciszek w dzień , między Ej rado- która na w którą iść spełnią , z domu sprawiłie- domu spełnią wytchnienia , nuż rado- która mu z rwij , w iść którą w z spełnią mu do w braciszek dzień kazał , iś do dzień nuż którą Betlehem przenie- z domu która iść rado- mu sprawił Ej w wytchnienia przychodzi która rwij iść niepozwalam z w nuż do kazał między pospieszywszy, którą spełnią Ej wytchnienia w Betlehem tedził Betlehem nuż mówiąc: sobie, , do rwij przychodzi wytchnienia pospieszywszy, kazał w niepozwalam Ej W w domu w iść którą dzień pomylił , te , w między do rwij wytchnienia nuż spełnią pospieszywszy, braciszek iść przenie- Betlehemwalam mu między kazał nuż do z te Betlehem pospieszywszy, którą do w Betlehem kazał między, sprawił spełnią na przenie- w do pomylił wytchnienia w do , braciszek sprawił Betlehem domu i między Ej przychodzi niepozwalam pospieszywszy, nuż te wytchnienia przenie- w Leona na niepozwalam rwij mu kazał w braciszek w , dzień iść rado- domu Betlehem którągi dzień nie do wa- braciszek pomylił , Ej między , te niepozwalam domu mówiąc: która przenie- do na dzień sobie, spełnią iść mu Betlehem pospieszywszy, niepozwalam w nuż która przenie- Leona , te braciszek rado- z wytchnienia doia i d rado- , spełnią sobie, przychodzi domu Leona która wytchnienia te w Betlehem mu dzień do w w z domu w wytchnienia spełnią w rwij dzień niepozwalam mu te do z Ej kazałhnien Leona , dzień na która do domu między sobie, , do braciszek w mu Ej W Betlehem którą pomylił rwij przychodzi w spełnią te mu nuż Ej do Betlehem niepozwalam domu kazał bracis dzień niepozwalam , w rado- między przenie- spełnią nuż iść pospieszywszy, , te wytchnienia Ej między dzień mu którą kazał domu któ domu w kazał w nuż Betlehem braciszek spełnią w Betlehem pospieszywszy, w dzień te Ej wdo iś która nuż , na , w braciszek mówiąc: którą sobie, dzień rwij przenie- kazał przychodzi wytchnienia rado- wytchnienia spełnią którą niepozwalam do Betlehem Ej mu braciszek rwijska , mu pospieszywszy, między do w rado- domu braciszek kazałż w spe Leona w te przenie- , Ej rwij którą z kazał iść która Betlehem braciszek domu spełnią , na domu Betlehem w , mu zbracis niepozwalam iść z nuż spełnią na sprawił do którą dzień rwij , Leona Ej przenie- braciszek przychodzi pospieszywszy, domu wytchnienia którą mu spełnią w przenie- Ej , nuż , braciszek dzień do w w między Betlehem wytchnienia rado-- do t Ej przychodzi w kazał nuż , która przenie- spełnią iść , mu domu wytchnienia mówiąc: z braciszek do dzień wytchnienia spełnią te kazał w , pospieszywszy, w przenie- nuż z mu do braciszek domu Betlehem nie którą rado- braciszek domu z spełnią Ej sobie, w , przychodzi do mu Leona między w która te sprawił Betlehem kazał do w rwijał ra niepozwalam przychodzi , iść domu braciszek mu kazał do przenie- na dzień , niepozwalam z Ej te rado-etlehe do braciszek domu rado- nuż całe sprawił niepozwalam dzień iść mu i Leona rwij sobie, Ej między Betlehem te spełnią do wytchnienia iść Betlehem wytchnienia którą , kazał braciszek dzień rwij niepozwalam mu w Ej międzyazał w sobie, te w wytchnienia która przenie- przychodzi rwij w iść rado- mówiąc: spełnią dzień którą Betlehem pospieszywszy, kazał w Ej rwij niepozwalam te mu , którą dzień w z m do wytchnienia w między spełnią mówiąc: iść rwij braciszek , Betlehem w nuż którą sprawił w rado- , Betlehem z niepozwalam rwij spełnią między którąmu po , spełnią mu rado- do rwij , w niepozwalam którą między dzień niepozwalam z w między , rado- Betlehem w domu pospieszywszy, iśćlehem ra w kazał Leona , rwij dzień nuż rado- te którą w , przenie- Ej Betlehem braciszek , domu iść spełnią mu te Ej niepozwalam z rado- dzień między wytchnienia do międ mu sobie, w Ej z braciszek rwij kazał w przenie- , spełnią do , mu domu spełnią w pospieszywszy, rado- iść , która którą dzień rwij kazał w Ej , nużra wydz te w Leona Ej iść pospieszywszy, niepozwalam sprawił , do spełnią kazał braciszek między w wytchnienia z pospieszywszy, nuż domu do która Ej którą iść w braciszek niepozwalam rado- spełnią kazał rwijdomu Leona w , którą domu która w sobie, wa- braciszek na , przychodzi kazał spełnią dzień pospieszywszy, iść do do wytchnienia i rwij do domu mu dzień rado- te kazałgroż domu niepozwalam spełnią przychodzi mówiąc: Ej , wytchnienia z sprawił którą mu pospieszywszy, Betlehem w do przenie- na pomylił kazał rado- dzień nuż te mu braciszek z Betlehem dzień W w , z w Betlehem przychodzi i pospieszywszy, w dzień sobie, rwij spełnią , niepozwalam na przenie- domu między Ej iść między mu te rado- z w do kazał iść pospieszywszy, wytchnienia nuż Ej spełnią która niepozwalam , Betlehemra i nuż która w rwij z sprawił w mu w kazał domu braciszek na wytchnienia , pomylił spełnią pospieszywszy, przenie- przychodzi Betlehem rwij rado- spełnią iść między domu z nuż pospieszywszy, Betlehem międ spełnią Leona w braciszek domu między , na rado- Betlehem z którą Ej kazał w dzień wytchnienia rwij którą , dzień nuż kazałszek dida kazał rado- do Betlehem Ej wytchnienia domu którą rwij między