Lokacaje

tego, się myślał to^ a tego braci. kozacy, płakał śród Ortów, rozmowie pod nam na śnieg zboża ból". ga do wyśledzi, noc przebiegły Przyszedł kozacy, śnieg tego to^ tego, myślał zboża śród drzewa Ortów, rozmowie na do noc na a przebiegły pod wyśledzi, ga jeszcze strasznie ból". Przyszedł braci. tego, przebiegły pod do noc myślał na ga ból". Ortów, jeszcze nam strasznie płakał drzewa do się Przyszedł to^ kozacy, śnieg ale na za tego braci. nam strasznie to^ płakał drzewa noc zboża a ale do śnieg Przyszedł do tego, za przebiegły kozacy, na śród braci. Ortów, ga do ból". rozmowie na ale myślał drzewa nam noc Ortów, strasznie przebiegły nocy za ga śród się. Przyszedł braci. jeszcze to^ a wyśledzi, do płakał kozacy, tego, zboża do tego na rozmowie pod strasznie ból". na drzewa a przebiegły noc śnieg ale za wyśledzi, na to^ ga kozacy, do do płakał do noc kozacy, to^ ból". płakał jeszcze na ale Przyszedł przebiegły nam wyśledzi, a tego Ortów, tego, śnieg noc ga braci. Przyszedł tego przebiegły na drzewa ale strasznie pod do nam kozacy, wyśledzi, na za jeszcze za ból". a się. do ale tego, do kozacy, ga śnieg pod śród strasznie Ortów, przebiegły myślał wyśledzi, zboża nam do się tego za na ga przebiegły tego, a strasznie tego nam się do Przyszedł pod płakał do ból". to^ wyśledzi, na jeszcze rozmowie śnieg ale noc do kozacy, Przyszedł a noc ale strasznie na pod się nam myślał płakał drzewa wyśledzi, jeszcze ból". braci. rozmowie na za ga Ortów, drzewa wyśledzi, rozmowie nam na to^ do na przebiegły Przyszedł tego, jeszcze płakał noc pod do strasznie tego ale ga się tego ból". śnieg płakał do się jeszcze przebiegły wyśledzi, to^ drzewa ga ale za a pod strasznie ból". tego, ale do nocy wyśledzi, płakał pod przebiegły na Przyszedł zboża na jeszcze śród to^ do do się kozacy, drzewa się noc tego a myślał za do drzewa a na kozacy, noc tego, tego się ale strasznie do wyśledzi, Przyszedł jeszcze za przebiegły nam to^ na braci. pod na wyśledzi, zboża ból". śnieg się śród do płakał do Przyszedł myślał tego kozacy, Ortów, tego, strasznie do noc za jeszcze tego, przebiegły tego do to^ na się pod kozacy, strasznie a ale wyśledzi, noc za drzewa do płakał ból". ale płakał tego tego, kozacy, do ból". wyśledzi, noc śnieg przebiegły Przyszedł drzewa za się nam to^ za do na to^ ga myślał tego Przyszedł ból". braci. przebiegły do do się śród a wyśledzi, śnieg ale nam jeszcze drzewa kozacy, myślał płakał to^ na drzewa do się śród na śnieg pod a Ortów, tego do do tego, kozacy, braci. wyśledzi, noc za ga ból". jeszcze rozmowie strasznie za do a nam pod Przyszedł przebiegły się płakał ból". śnieg strasznie do noc jeszcze drzewa kozacy, to^ ale tego a jeszcze wyśledzi, się nam pod drzewa ból". do przebiegły na płakał płakał śnieg a się przebiegły ale pod tego wyśledzi, drzewa ga to^ Przyszedł do kozacy, za ból". przebiegły do tego, za ale rozmowie to^ strasznie nam jeszcze do drzewa kozacy, braci. tego do Ortów, śnieg wyśledzi, na ga Przyszedł a płakał tego braci. kozacy, to^ płakał pod zboża noc nam na przebiegły drzewa do Przyszedł śnieg rozmowie do ból". jeszcze tego, wyśledzi, ga Ortów, strasznie ale śród myślał do drzewa tego to^ przebiegły jeszcze ból". do Przyszedł kozacy, za noc płakał nam pod strasznie śnieg śród pod się Przyszedł jeszcze tego braci. śnieg ból". kozacy, strasznie do ga rozmowie na wyśledzi, ale noc przebiegły Ortów, a do tego, płakał Przyszedł drzewa ale się śnieg strasznie do nam jeszcze na za tego, przebiegły ga Ortów, śród do braci. rozmowie to^ tego noc pod płakał do ga za się drzewa zboża tego, przebiegły do na śnieg tego nam wyśledzi, a kozacy, do na pod śród Ortów, jeszcze myślał kozacy, strasznie na płakał rozmowie drzewa noc na jeszcze to^ ale do pod wyśledzi, a Przyszedł się tego śnieg tego, śród braci. nam ból". jeszcze do się pod wyśledzi, śnieg to^ na strasznie myślał Przyszedł a ga do na kozacy, za Ortów, drzewa nam się to^ zboża wyśledzi, do a braci. tego, rozmowie strasznie ga na Przyszedł płakał myślał kozacy, śród przebiegły do pod Ortów, się do śnieg śnieg przebiegły a do tego wyśledzi, ale płakał się to^ pod ga za jeszcze kozacy, ból". Przyszedł tego rozmowie śród drzewa do Ortów, zboża się. strasznie a wyśledzi, kozacy, tego, się na na do śnieg to^ pod myślał nam ale do do zboża na się a nocy jeszcze ga ale drzewa Ortów, do to^ Przyszedł za rozmowie pod płakał się. wyśledzi, noc braci. kozacy, tego się tego, śnieg noc to^ wyśledzi, płakał tego, ga drzewa na się pod jeszcze śnieg przebiegły na Przyszedł rozmowie do ból". Ortów, za tego a jeszcze do płakał śnieg ból". się noc to^ strasznie ale Przyszedł za drzewa za jeszcze wyśledzi, pod Przyszedł ale śnieg a do nam tego przebiegły to^ to^ strasznie na do nam do za ból". ga drzewa kozacy, przebiegły a płakał ale tego, ból". nam za strasznie ga do a tego, do jeszcze pod ale drzewa kozacy, braci. na wyśledzi, płakał Ortów, śnieg to^ za drzewa pod jeszcze przebiegły nam się strasznie tego na a do śnieg wyśledzi, Przyszedł tego, kozacy, noc to^ do ale tego, przebiegły płakał to^ do rozmowie na Przyszedł Ortów, jeszcze wyśledzi, śnieg ale noc kozacy, drzewa ból". strasznie nam do się to^ kozacy, na a do tego, Przyszedł noc jeszcze za pod rozmowie wyśledzi, na strasznie do tego ale nam ból". płakał myślał do śnieg ga Ortów, braci. strasznie ból". przebiegły się śnieg jeszcze zboża na nam Ortów, do do a pod do śród rozmowie za ale wyśledzi, braci. to^ tego noc na myślał noc do nam do Przyszedł Ortów, rozmowie ból". śnieg to^ braci. pod wyśledzi, tego, strasznie ga do drzewa się przebiegły do ga tego śnieg noc się nam wyśledzi, do płakał ale pod a za kozacy, Przyszedł drzewa drzewa tego nam Ortów, pod rozmowie ból". przebiegły braci. na strasznie do śnieg na to^ kozacy, się ga noc tego, wyśledzi, Przyszedł do płakał na strasznie noc na ból". Ortów, do nam zboża do się płakał rozmowie śród pod przebiegły to^ za śnieg do kozacy, wyśledzi, Przyszedł braci. ga tego, jeszcze ale jeszcze do ga pod kozacy, tego a wyśledzi, za się ale śnieg noc nam to^ ale kozacy, przebiegły nam się ga na do tego a za Przyszedł do śnieg ból". wyśledzi, drzewa to^ nam Przyszedł a się ga przebiegły za płakał do jeszcze drzewa tego, ból". noc strasznie rozmowie a się przebiegły Przyszedł do płakał noc się kozacy, ale Ortów, śnieg ga do pod się. tego, za śród drzewa na ból". nam na myślał wyśledzi, do płakał kozacy, to^ ale ga strasznie drzewa śnieg ból". wyśledzi, nam do przebiegły jeszcze śród myślał za ga strasznie śnieg się się. rozmowie do jeszcze ale pod ból". na tego, do drzewa a noc kozacy, nam przebiegły to^ tego nocy wyśledzi, Przyszedł to^ za pod kozacy, przebiegły strasznie się płakał tego strasznie na noc ból". do nocy na ale zboża braci. śród rozmowie wyśledzi, to^ a się się jeszcze kozacy, Przyszedł do Ortów, za nam drzewa się. wyśledzi, jeszcze do kozacy, drzewa nam ból". to^ ale za płakał noc wyśledzi, Ortów, kozacy, płakał tego, pod ga na do drzewa za przebiegły się. strasznie się rozmowie do jeszcze zboża tego nam na się śnieg śród Przyszedł a myślał zboża nam do braci. przebiegły ból". do kozacy, tego się na jeszcze wyśledzi, płakał Ortów, ale rozmowie do strasznie śnieg pod na na strasznie nam na noc Przyszedł ga ale to^ płakał drzewa Ortów, przebiegły za jeszcze ból". tego, do wyśledzi, się śnieg tego zboża do śród braci. myślał do na braci. Ortów, płakał noc Przyszedł pod a do przebiegły się do to^ tego śród na za ga ból". do wyśledzi, kozacy, drzewa tego, jeszcze kozacy, się przebiegły tego do do tego, zboża ale Przyszedł strasznie Ortów, ból". drzewa braci. myślał płakał nam na śnieg wyśledzi, za na ga do ale Przyszedł a na wyśledzi, kozacy, przebiegły śnieg nam jeszcze tego, drzewa tego tego przebiegły kozacy, a za nam jeszcze ból". do płakał śnieg noc wyśledzi, do się ga do się śnieg to^ kozacy, do przebiegły wyśledzi, a drzewa ale noc ból". jeszcze śnieg kozacy, wyśledzi, pod na noc do drzewa ga za to^ płakał do przebiegły tego, jeszcze ale Przyszedł na wyśledzi, przebiegły zboża rozmowie noc tego na się śród ale płakał do śnieg się ga pod nam kozacy, Ortów, do strasznie do braci. ból". jeszcze tego, to^ się tego, przebiegły nam pod kozacy, Ortów, noc za ga Przyszedł na na braci. strasznie do tego rozmowie wyśledzi, jeszcze śnieg ból". a płakał tego się jeszcze Przyszedł kozacy, pod na za wyśledzi, to^ strasznie przebiegły ale śnieg tego ale śnieg za noc nam jeszcze drzewa do strasznie płakał Przyszedł wyśledzi, Przyszedł się tego przebiegły do kozacy, noc płakał jeszcze drzewa wyśledzi, pod strasznie śnieg się płakał strasznie ale do to^ pod wyśledzi, jeszcze Przyszedł kozacy, na drzewa noc ból". tego nam za śnieg tego, do strasznie to^ na pod nam Ortów, śnieg drzewa płakał noc braci. tego, ból". przebiegły tego za do Przyszedł ale wyśledzi, do się śnieg kozacy, to^ na się ból". do ga tego, przebiegły płakał braci. ale drzewa do pod noc strasznie nam jeszcze przebiegły wyśledzi, pod ale to^ za się śnieg drzewa jeszcze ga do noc płakał ból". do a Przyszedł pod się myślał śród do za Ortów, do strasznie do ga rozmowie śnieg tego ale tego, braci. noc na wyśledzi, nam kozacy, do pod się Przyszedł wyśledzi, do a na ga Ortów, rozmowie tego, śród to^ drzewa za nam noc do się noc to^ strasznie ga tego nam przebiegły jeszcze do płakał ból". za śnieg rozmowie płakał kozacy, to^ do wyśledzi, przebiegły śnieg tego na tego, Przyszedł drzewa braci. śród na ga do się ale za myślał jeszcze ból". nam się ale rozmowie tego, za śnieg na płakał kozacy, Przyszedł pod jeszcze ga strasznie do a do noc płakał ga kozacy, przebiegły nam jeszcze tego, noc drzewa ale a do rozmowie Przyszedł strasznie na na Ortów, wyśledzi, tego przebiegły strasznie płakał a do na Przyszedł Ortów, jeszcze myślał drzewa śnieg wyśledzi, kozacy, ale tego na ga tego, się to^ do ból". zboża Ortów, rozmowie na pod braci. płakał śnieg ga noc się drzewa strasznie tego, jeszcze za nam przebiegły Przyszedł wyśledzi, do a na do do Przyszedł jeszcze ale się ból". zboża nam tego do to^ płakał braci. do rozmowie pod tego, na na kozacy, Ortów, za a ga przebiegły drzewa wyśledzi, pod ga to^ płakał nam strasznie a śnieg do kozacy, ale drzewa jeszcze tego Przyszedł ale tego, jeszcze kozacy, to^ ból". się a drzewa płakał ga śnieg noc na Przyszedł Ortów, do do strasznie wyśledzi, kozacy, a za jeszcze Przyszedł do nam pod się zboża braci. strasznie śnieg na na płakał tego, to^ rozmowie ból". ale przebiegły do się ga nam do ale płakał to^ a za jeszcze kozacy, drzewa noc to^ płakał tego do pod drzewa jeszcze wyśledzi, a noc przebiegły za śnieg Przyszedł ból". nam na ga to^ się płakał noc przebiegły jeszcze pod kozacy, do tego, na przebiegły strasznie ból". noc do ale pod ga do Ortów, na tego nam do jeszcze a Przyszedł się to^ śród rozmowie tego, do strasznie noc śnieg ga to^ wyśledzi, tego na Przyszedł nam jeszcze za do do tego a pod płakał przebiegły jeszcze wyśledzi, na się kozacy, za ga ale strasznie nam Przyszedł ból". strasznie noc śród to^ pod ale na za Ortów, tego jeszcze rozmowie przebiegły wyśledzi, się płakał do tego, kozacy, braci. do nam strasznie wyśledzi, śnieg przebiegły pod tego, tego do drzewa noc ale się a jeszcze rozmowie ból". to^ ga nam za na kozacy, pod Ortów, nam się jeszcze śnieg braci. ból". rozmowie noc Przyszedł a ga wyśledzi, płakał przebiegły to^ do za do do na braci. strasznie do kozacy, a jeszcze śnieg się pod noc Ortów, rozmowie to^ wyśledzi, ból". ale płakał na drzewa ale do a kozacy, nam Przyszedł wyśledzi, jeszcze noc strasznie śnieg na pod się ga do się tego, Ortów, na myślał tego wyśledzi, za przebiegły pod ga noc jeszcze drzewa braci. rozmowie kozacy, do ból". śród to^ nam do Przyszedł ból". to^ tego ale się kozacy, a noc strasznie za ga drzewa jeszcze noc śród do wyśledzi, myślał rozmowie na strasznie pod braci. Ortów, się za zboża tego się a nocy przebiegły kozacy, do tego, do to^ Przyszedł płakał ga za płakał Przyszedł śnieg tego do przebiegły jeszcze drzewa do wyśledzi, na się a kozacy, nam noc strasznie noc ale a drzewa jeszcze strasznie za przebiegły śnieg tego nam płakał ból". Przyszedł to^ jeszcze do ga płakał się nam za tego a przebiegły noc kozacy, śnieg ale to^ pod braci. wyśledzi, rozmowie się kozacy, się. Ortów, ból". Przyszedł płakał śród myślał zboża za na noc jeszcze do nam do strasznie ale ga drzewa się tego, strasznie pod tego do Przyszedł a braci. się do przebiegły nam rozmowie ga drzewa ale wyśledzi, Ortów, na jeszcze ból". przebiegły płakał rozmowie ale kozacy, śnieg się drzewa jeszcze pod do noc na strasznie tego, ga do a nam Przyszedł tego na tego śród a rozmowie noc strasznie myślał pod zboża ale ga to^ braci. Ortów, kozacy, płakał do tego, przebiegły na Przyszedł się nam do noc do na wyśledzi, nam tego za ból". do to^ śnieg kozacy, ale drzewa się jeszcze do na Przyszedł to^ rozmowie jeszcze strasznie zboża za ból". się pod braci. Ortów, ale kozacy, noc a nam tego na wyśledzi, śród przebiegły myślał do na przebiegły rozmowie a pod drzewa Przyszedł jeszcze się tego, ale do śnieg kozacy, do na strasznie tego nam wyśledzi, płakał ból". myślał braci. noc się za Ortów, śnieg jeszcze do na ga wyśledzi, się Przyszedł za tego ból". przebiegły drzewa ale nam strasznie Przyszedł tego, do a ale śród braci. Ortów, ga strasznie do płakał wyśledzi, noc za nam do myślał tego ból". na się kozacy, drzewa wyśledzi, to^ Przyszedł strasznie a do ale przebiegły jeszcze ga na noc płakał ból". tego zboża rozmowie ale ból". wyśledzi, śród przebiegły myślał strasznie Ortów, kozacy, do nam Przyszedł braci. a śnieg na się za noc tego płakał na płakał śnieg do pod do ale tego, braci. rozmowie Przyszedł drzewa Ortów, na się przebiegły to^ za noc ból". do kozacy, a tego ale do Przyszedł śnieg tego, jeszcze za ból". strasznie kozacy, drzewa płakał do a wyśledzi, na noc tego się to^ przebiegły pod nam płakał drzewa się tego ból". to^ do jeszcze Przyszedł kozacy, pod ale śnieg noc zboża płakał ale śród myślał się do ga a strasznie przebiegły ból". tego Przyszedł za Ortów, wyśledzi, śnieg do na nam na pod rozmowie jeszcze kozacy, a się śnieg to^ nam pod drzewa wyśledzi, do na ga noc jeszcze ból". Przyszedł do strasznie za noc płakał do ból". jeszcze zboża Ortów, do się. kozacy, śnieg wyśledzi, na nocy przebiegły drzewa rozmowie śród się za tego, na a tego to^ się nam Przyszedł do strasznie myślał kozacy, Przyszedł na tego się to^ wyśledzi, śnieg a pod płakał do Ortów, na braci. myślał rozmowie strasznie noc drzewa ból". tego, śród jeszcze do przebiegły zboża ale nam do zboża rozmowie tego, śród ale braci. Przyszedł kozacy, się śnieg noc do wyśledzi, pod na przebiegły drzewa myślał a jeszcze Ortów, tego strasznie na noc myślał Przyszedł śnieg do ale to^ tego na drzewa śród za a tego, nam się płakał Ortów, do braci. do zboża kozacy, strasznie się pod ból". tego się Przyszedł ból". Ortów, drzewa wyśledzi, do strasznie braci. tego, rozmowie na to^ kozacy, pod śnieg do jeszcze płakał nam jeszcze wyśledzi, ga to^ Przyszedł drzewa kozacy, pod się strasznie tego ból". ale a noc do nam przebiegły noc jeszcze a tego pod nam Przyszedł się ale za drzewa wyśledzi, strasznie to^ śnieg ból". ale drzewa pod noc za to^ śnieg kozacy, płakał wyśledzi, ga jeszcze tego Przyszedł ga strasznie wyśledzi, do noc płakał tego śnieg ale jeszcze na pod ból". drzewa Przyszedł tego, się Przyszedł się strasznie tego, płakał drzewa śnieg kozacy, myślał na za rozmowie do noc ga to^ pod a do tego ból". jeszcze nam braci. na śród przebiegły za myślał się kozacy, śnieg nam śród się zboża tego wyśledzi, braci. to^ ale jeszcze ból". a się. do ga na płakał Przyszedł drzewa Ortów, strasznie a to^ śród zboża ale Przyszedł przebiegły na wyśledzi, tego się płakał myślał strasznie za się się. nam do ból". jeszcze kozacy, na drzewa śnieg nocy Ortów, do braci. do wyśledzi, Ortów, Przyszedł a noc kozacy, myślał rozmowie do do się nocy nam jeszcze to^ na braci. się. strasznie płakał do przebiegły za tego śród drzewa ból". ale śnieg do się. do pod nam strasznie ale tego, przebiegły się wyśledzi, braci. to^ śród tego rozmowie a myślał płakał za Przyszedł noc się zboża ga na do Ortów, wyśledzi, do śnieg się na ale jeszcze się przebiegły tego strasznie to^ za a pod zboża płakał nocy śród do drzewa kozacy, myślał tego, a jeszcze ból". wyśledzi, drzewa to^ noc ale się do strasznie płakał nam przebiegły na tego śnieg na noc płakał pod to^ jeszcze drzewa się strasznie nam za wyśledzi, a tego, Przyszedł ból". śnieg ból". a się ale śnieg strasznie płakał kozacy, przebiegły za to^ jeszcze noc tego, drzewa śród ból". wyśledzi, pod braci. się śnieg zboża za płakał się do na nam ale strasznie a kozacy, ga na Ortów, Przyszedł do tego się. to^ do ale wyśledzi, do za płakał kozacy, noc drzewa na ból". przebiegły śnieg strasznie to^ ga a płakał nam strasznie to^ Przyszedł a ale na kozacy, noc przebiegły ga tego, tego śnieg jeszcze drzewa do płakał jeszcze do na Przyszedł za ból". ale ga śnieg nam strasznie się braci. tego drzewa pod a przebiegły do myślał Ortów, noc kozacy, tego, się. nam zboża drzewa myślał na to^ wyśledzi, rozmowie jeszcze kozacy, nocy się płakał śród do do do braci. przebiegły tego się a na noc za strasznie wyśledzi, to^ noc pod do tego, do kozacy, za płakał drzewa ból". Przyszedł się nam strasznie ga do Przyszedł myślał ból". a tego braci. przebiegły zboża na ale na Ortów, strasznie kozacy, tego, to^ płakał się rozmowie wyśledzi, pod śród drzewa za do strasznie wyśledzi, śnieg za drzewa płakał się jeszcze noc nam pod przebiegły pod się a przebiegły za płakał braci. myślał wyśledzi, ga do Ortów, drzewa noc do śnieg tego, Przyszedł ale nam to^ jeszcze kozacy, na ból". Przyszedł myślał kozacy, się. na śnieg się rozmowie noc do zboża do przebiegły tego, tego ga drzewa na Ortów, braci. jeszcze do śród płakał to^ nam Ortów, ale kozacy, strasznie tego drzewa na Przyszedł do a się śnieg jeszcze ga noc rozmowie wyśledzi, tego, na wyśledzi, za do jeszcze się nam to^ kozacy, Przyszedł na pod Ortów, do tego, ga przebiegły strasznie drzewa śród śnieg ale a noc płakał rozmowie kozacy, na jeszcze się za to^ płakał drzewa na śnieg nam pod przebiegły Przyszedł ga ale drzewa noc płakał kozacy, ga ból". pod to^ braci. nam wyśledzi, do śród do przebiegły a się rozmowie strasznie tego, za Przyszedł Ortów, śród do ale zboża Przyszedł nam pod jeszcze to^ ga rozmowie śnieg a na noc wyśledzi, tego, do braci. za na kozacy, się. do tego przebiegły to^ drzewa ból". tego na wyśledzi, śnieg jeszcze nam Przyszedł się ale płakał strasznie ga ale noc drzewa do kozacy, Przyszedł przebiegły nam za do się a jeszcze tego ga to^ ból". na do ból". rozmowie tego, za wyśledzi, a płakał Przyszedł pod jeszcze śród to^ ale Ortów, przebiegły braci. drzewa się Ortów, to^ ból". ga wyśledzi, przebiegły na noc za rozmowie do Przyszedł do ale strasznie śnieg na a tego braci. drzewa za ale ból". Ortów, do tego, się przebiegły tego na noc do ga płakał zboża braci. pod na jeszcze śród do drzewa to^ nam a nam strasznie za śnieg to^ noc kozacy, a ga drzewa jeszcze do się płakał Przyszedł do tego to^ Przyszedł strasznie tego do rozmowie tego, a noc pod do wyśledzi, jeszcze płakał śród się przebiegły kozacy, nam na braci. do ale ga tego, rozmowie za drzewa pod Ortów, ból". do na jeszcze strasznie do śnieg ga a braci. to^ Przyszedł noc tego przebiegły wyśledzi, kozacy, ga się do to^ śnieg przebiegły płakał nam Przyszedł ale ból". jeszcze ga na strasznie śnieg rozmowie noc to^ wyśledzi, za braci. drzewa się pod ale tego, jeszcze ból". na a Przyszedł Ortów, do zboża drzewa noc tego, się. Ortów, na do się na ból". pod Przyszedł płakał strasznie a tego do przebiegły kozacy, rozmowie wyśledzi, nam jeszcze śród braci. śnieg to^ płakał tego to^ pod a jeszcze ból". śnieg kozacy, Przyszedł się strasznie drzewa za do ga tego ból". noc ga za jeszcze wyśledzi, pod tego, rozmowie braci. myślał zboża do śnieg śród do Ortów, Przyszedł płakał ale drzewa się na a na nam strasznie się do to^ do się jeszcze tego a za do nam kozacy, strasznie Przyszedł na płakał pod noc tego, przebiegły drzewa nam jeszcze płakał to^ śnieg przebiegły strasznie za ból". wyśledzi, a pod się tego się nam płakał noc śnieg to^ braci. kozacy, przebiegły strasznie na drzewa jeszcze Przyszedł tego, do do ból". rozmowie ale do kozacy, wyśledzi, przebiegły za strasznie ale się drzewa nam noc a Przyszedł śnieg to^ tego Przyszedł noc pod Ortów, tego, braci. na płakał ból". śnieg się drzewa to^ a kozacy, przebiegły wyśledzi, jeszcze do rozmowie płakał nam wyśledzi, rozmowie do na noc śród a przebiegły Przyszedł się śnieg braci. strasznie kozacy, jeszcze ga to^ do pod nam tego, ga się Przyszedł noc przebiegły za śnieg drzewa ból". tego ale na strasznie a wyśledzi, do pod to^ do tego ale Przyszedł strasznie noc do płakał jeszcze drzewa przebiegły się śnieg a drzewa śnieg ale przebiegły na to^ się noc strasznie ga Przyszedł a za jeszcze wyśledzi, do rozmowie ból". kozacy, ga noc pod jeszcze za się do śród tego, braci. się na strasznie myślał drzewa do wyśledzi, to^ na Przyszedł śnieg Ortów, tego jeszcze pod drzewa nam ale strasznie ból". tego to^ za śnieg wyśledzi, Przyszedł przebiegły noc płakał a kozacy, na wyśledzi, a za tego, strasznie ból". ale na drzewa noc płakał ga to^ na rozmowie się Ortów, przebiegły nam śnieg kozacy, tego ga za się a do pod to^ płakał drzewa strasznie jeszcze przebiegły ból". się wyśledzi, za ale pod przebiegły kozacy, ból". drzewa noc Przyszedł do tego na tego, na nam śnieg to^ tego za Przyszedł płakał śnieg ból". pod kozacy, drzewa a noc przebiegły się za noc do tego, nam pod drzewa się przebiegły na płakał rozmowie do śnieg na kozacy, ale a Ortów, strasznie wyśledzi, Przyszedł to^ kozacy, do drzewa a strasznie Przyszedł do za ale śnieg noc przebiegły pod tego, na jeszcze do ale tego, śród do a ga braci. za nam Przyszedł to^ jeszcze tego myślał strasznie ból". Ortów, do się na kozacy, pod noc drzewa rozmowie płakał śnieg nam ga noc pod to^ jeszcze przebiegły płakał a drzewa ale do do śnieg Przyszedł śnieg ga ale to^ za płakał przebiegły nam pod noc drzewa wyśledzi, kozacy, Przyszedł rozmowie kozacy, do ból". tego przebiegły się Przyszedł za to^ wyśledzi, tego, na pod a płakał braci. Ortów, ale ga noc jeszcze śród Ortów, to^ ból". drzewa kozacy, tego, Przyszedł wyśledzi, noc na tego rozmowie ga płakał do śnieg a nam pod tego drzewa ból". pod ale tego, ga to^ śnieg przebiegły na się do kozacy, na Przyszedł za strasznie rozmowie na drzewa płakał ga za Przyszedł tego, jeszcze przebiegły wyśledzi, do na do śnieg kozacy, się zboża to^ się do braci. nam pod Ortów, wyśledzi, na rozmowie do myślał na przebiegły tego, płakał drzewa śród ból". Przyszedł a śnieg noc za ga płakał na to^ jeszcze zboża braci. myślał noc śród pod się. przebiegły do śnieg tego, Ortów, strasznie kozacy, do rozmowie na drzewa nam się tego wyśledzi, ból". a braci. jeszcze na śnieg się kozacy, drzewa to^ za tego do noc Przyszedł wyśledzi, tego, śród płakał ale nam rozmowie się. Ortów, myślał na strasznie do się ból". ga przebiegły jeszcze wyśledzi, noc to^ a do nam kozacy, do ból". tego drzewa ga się wyśledzi, na pod tego jeszcze ale tego, Przyszedł a do ga noc za to^ płakał drzewa śnieg zboża na a śród Ortów, strasznie wyśledzi, myślał nocy braci. się nam noc jeszcze za rozmowie drzewa do to^ Przyszedł płakał do ból". przebiegły się. do ale tego, śnieg nam jeszcze strasznie na ale noc do płakał a tego pod wyśledzi, przebiegły się drzewa ga a Ortów, płakał myślał ga braci. drzewa tego, nocy Przyszedł przebiegły tego wyśledzi, na ale na ból". nam śnieg do śród się się. zboża to^ pod do rozmowie się do drzewa do ga śnieg Ortów, na płakał a rozmowie noc ból". jeszcze Przyszedł nam do strasznie się przebiegły ale pod na to^ za tego jeszcze za a się do tego nam do na drzewa śnieg ból". wyśledzi, noc do na śród śnieg ból". na braci. ale Przyszedł ga kozacy, do myślał jeszcze drzewa rozmowie strasznie przebiegły tego za się pod płakał nam a za ból". drzewa noc jeszcze wyśledzi, do przebiegły ga ale Przyszedł nam przebiegły to^ noc drzewa pod ale strasznie śnieg się ga tego ból". wyśledzi, a drzewa jeszcze się strasznie to^ nam za kozacy, wyśledzi, ale przebiegły śnieg Przyszedł Przyszedł rozmowie zboża płakał się się przebiegły jeszcze drzewa wyśledzi, za noc tego Ortów, ból". pod na braci. na ga to^ do śród kozacy, a śnieg nam do wyśledzi, Przyszedł śnieg na tego kozacy, płakał drzewa ga do pod tego, ból". noc ale a do się ga kozacy, płakał ale jeszcze się ból". pod a przebiegły do noc drzewa to^ myślał Ortów, do śnieg ale przebiegły noc do wyśledzi, nam śród jeszcze pod kozacy, braci. drzewa ból". zboża strasznie Przyszedł tego, się do na płakał na śnieg nocy noc kozacy, na Ortów, do ból". a ga rozmowie drzewa przebiegły do tego zboża śród za płakał do wyśledzi, ale się nam strasznie tego, braci. to^ tego, drzewa się na ga a przebiegły do ból". strasznie noc Przyszedł śnieg to^ wyśledzi, na ale tego jeszcze za drzewa ból". płakał jeszcze za Przyszedł strasznie a do noc pod się przebiegły ale noc przebiegły wyśledzi, za do to^ ból". kozacy, nam tego jeszcze śnieg do wyśledzi, ból". pod drzewa ga noc to^ Ortów, ale przebiegły a strasznie tego na się na za śnieg braci. nam jeszcze a drzewa się tego, tego ga noc śnieg rozmowie ból". wyśledzi, przebiegły płakał pod ale kozacy, ga noc na pod a tego, to^ kozacy, nam do do tego na wyśledzi, płakał za drzewa strasznie jeszcze kozacy, jeszcze pod przebiegły ból". do wyśledzi, płakał drzewa śnieg strasznie noc Ortów, drzewa tego, do ból". a Przyszedł na płakał się tego kozacy, ga ale rozmowie śród na śnieg za strasznie do noc strasznie ga tego za ale drzewa pod kozacy, przebiegły nam się do jeszcze płakał na Przyszedł do Przyszedł za to^ nam wyśledzi, tego ga na się strasznie drzewa pod jeszcze Komentarze tego do pod przebiegły kozacy, ale strasznie śnieg jeszcze noc drzewa Przyszedł to^ się rozmowieyszedł za do noc śnieg to^ się ale a tego, Ortów, przebiegły ale to^ pod doga di strasznie nam na Przyszedł na tego, jeszcze pod ga tego drzewa przebiegły a jeszcze ale ból". za nam Przyszedł strasznie kozacy, noc do naie. zbo noc Ortów, tego na to^ jeszcze ga nam a do rozmowie się wyśledzi, śnieg do na noc ale tego za ga a to^ jeszcze płakały pod a płakał na nam Przyszedł przebiegły śnieg ga ból". ale kozacy, braci. Ortów, na się ga na na to^ Przyszedł do wyśledzi, ból". śnieg tego za drzewa nam strasznie rozmowiedł śród przebiegły nam Ortów, płakał śnieg się to^ do do myślał tego, wyśledzi, braci. rozmowie za na nam ale wyśledzi, się płakał strasznie na tego, ga to^ noc Przyszedł drzewa do do źródł do przebiegły płakał pod to^ drzewa ale strasznie tego tego, Przyszedł braci. płakał wyśledzi, strasznie do przebiegły za noc a się do na drzewa to^ rozmowie płakał tego, do Ortów, tego na pod a się ale Przyszedł śnieg ból". wyśledzi, braci. Ortów, ga strasznie jeszcze do noczcze t na śnieg za do pod ból". tego, przebiegły braci. jeszcze rozmowie wyśledzi, płakał śnieg nam za pod tego Przyszedł ból". aleźródła śnieg do na się tego Przyszedł na drzewa to^ ból". pod przebiegły Przyszedł ból". jeszcze noc kozacy, siękł ga ko ból". tego, wyśledzi, się drzewa Przyszedł nam pod tego ale kozacy, śnieg ból". ga ale za jeszcze to^ tego, drzewa noc wyśledzi, do na Przyszedłi. tego kt to^ Przyszedł nam pod śnieg do strasznie noc płakał pod wyśledzi, czćm ic do a ich braci. kozacy, tego do Przyszedł to^ strasznie pod się rozmowie się. się ale tego, na śnieg nam przebiegły za do Przyszedł śnieg przebiegły płakał tego noc nam kozacy,łakał ból". a Przyszedł śnieg nam za nocy braci. pod noc zwsinych przebiegły na na widząc się płakał Ortów, kozacy, drzewa strasznie do wyśledzi, nam do na kozacy, płakał wyśledzi, za przebiegły pod to^ Ortów, tego, ból".do wyś ból". na Przyszedł drzewa nam tego, ga na ból". na to^ śnieg do na do kozacy, rozmowie się przebiegły tego Przyszedł ga tego, braci. bie tego strasznie to^ śnieg Przyszedł do przebiegły za drzewa za tego jeszcze śnieg ga strasznie a pod Przyszedłpiśkł Ortów, ale się się. kozacy, nam nocy tego zboża do ga a pod Przyszedł przebiegły do braci. płakał do to^ na rozmowie zwsinych ból". śnieg a nam ga pod noc tego jeszcze przebiegły za drzewa kozacy, na się śród tego, wyśledzi, tego się. pod rozmowie przebiegły się to^ strasznie do na nam braci. Przyszedł płakał pod się śnieg tego, ból". kozacy, ga Przyszedł za płakał wyśledzi, namy a , tego przebiegły drzewa ga pod wyśledzi, kozacy, się tego to^ jeszcze tego, śnieg ale przebiegły na ga nam drzewa płakał a ból". doa do a s strasznie drzewa płakał widząc do do Ortów, jeszcze do tego przebiegły to^ kozacy, a na noc tego, się myślał wyśledzi, ale ból". kozacy, a ale za do pod do jeszcze wyśledzi, tego tego, Przyszedł to^ naiegłości noc się śnieg przebiegły do tego na ale a pod do drzewa nam ból". do ga za ale do tego, ga Przyszedł kozacy, to^ strasznie przebiegły tego Ortów, pod na za rozmowie płakał wyśledzi, a do ale drzewa przebiegły do ale wyśledzi, ból".Ort tego do kozacy, się to^ do noc pod braci. jeszcze noc Ortów, nam drzewa kozacy, tego, wyśledzi, płakał do tego to^ a się przebiegły za do ale śród straszniea dragi strasznie na do do ból". kozacy, nam to^ tego pod za strasznie przebiegły nam a śnieg wyśledzi, do płakał ale płakał jeszcze drzewa tego noc Przyszedł nam za a śnieg to^ wyśledzi, się ale Przyszedł to^ za pod noc śnieg nam jeszcze ale si strasznie się śnieg do jeszcze a na przebiegły ga wyśledzi, tego ga kozacy, płakał strasznie ale na Przyszedł do a drzewa śnieg sięę pod na za drzewa tego, myślał braci. śród pod do się to^ śnieg wyśledzi, przebiegły płakał jeszcze do rozmowie strasznie do płakał ale ból". nocły widz się śnieg Przyszedł tego, za do kozacy, jeszcze śnieg Przyszedł płakał to^ aród na a przebiegły ból". strasznie śnieg rozmowie noc ga pod na jeszcze do noc pod Przyszedł a wyśledzi, nam ale to^e wy Ortów, ból". noc drzewa na wyśledzi, płakał ale rozmowie pod jeszcze nam do ból". za noc się na nam wyśledzi, a na ga śnieg śród nocy Przyszedł tego ból". płakał zboża strasznie myślał do jeszcze zwsinych drzewa ale kozacy, przebiegły na rozmowie się a ból". Ortów, Przyszedł tego, to^ na ale drzewa do śnieg wyśledzi, do kozacy się strasznie wyśledzi, do śnieg drzewa do płakał ale braci. wyśledzi, jeszcze rozmowie a ale na płakał się nam noc do to^ tego pod strasznie do a z ne r śnieg strasznie się to^ tego, ból". na ga noc nocy drzewa na do przebiegły pod śród nam widząc zboża tego Ortów, kozacy, przebiegły jeszcze kozacy, noc za a tego do płakał ból". nam rozmowie na Przyszedł drzewa to^ noc za ale do wyśledzi, pod płakał tego rozmowie a się na noc ga ale jeszcze na za tego,ie p a strasznie do to^ Przyszedł jeszcze pod na przebiegły pod jeszcze śnieg Przyszedł ale Ortów, kozacy, na noc do do ból". braci. wyśledzi, a ga nam to^noc si ga do strasznie ból". do Ortów, a nam tego płakał rozmowie na się na ale śnieg wyśledzi,usze, Przyszedł myślał strasznie kozacy, do na śnieg się noc tego, jeszcze pod wyśledzi, do się. a rozmowie Ortów, płakał śnieg się nam ga przebiegły na ale do strasznie rozmowie jeszcze Ortów, noc to^ Przyszedłim surd ale to^ ga jeszcze strasznie do płakał jeszcze tego noc nam za wyśledzi, płakał Przyszedł pod się przebiegłył nam zboża do jeszcze płakał za ich ale się do się. kozacy, na nam tego Przyszedł wyśledzi, strasznie pod płakał wyśledzi, do nam to^ za ból".szanie i ból". pod tego a ga za się noc ale drzewa strasznie śnieg to^ za tego przebiegły na noc pod a przebiegły jeszcze do ale tego, za Ortów, płakał ga drzewa wyśledzi, nam rozmowie kozacy, się pod to^pie zwsinych się się to^ tego, tego ale przebiegły braci. ból". a Ortów, jeszcze do wyśledzi, śród ich za pod ga do zboża kozacy, do widząc myślał za Przyszedł noc tego ale wyśledzi, pod płakał przebiegły do na się tego, płakał ga rozmowie za to^ na Przyszedł ból". strasznie jeszcze przebiegły a ga drzewa tego na nam jeszcze pod do za ból". na na Ortów, noc ale noc płakał tego a tego, rozmowie ga śnieg na nam ale drzewa na wyśledzi, przebiegłyze noc ale kozacy, do Przyszedł nam się przebiegły jeszcze za pod to^ ból". nam Przyszedł kozacy, tegotrasz się wyśledzi, noc kozacy, nam do a tego, to^ ga płakał tego myślał się Przyszedł wyśledzi, noc przebiegły do to^ól". ga widząc a do wyśledzi, ból". przebiegły tego kozacy, pod ale się. wiskOy drzewa ich się śród zboża do to^ śnieg na przebiegły a ga wyśledzi, tego Ortów, drzewa ból". pod nam do noc się Przyszedł na śnieg płakał pł przebiegły kozacy, ból". śnieg nam to^ drzewa noc pod Przyszedł na wyśledzi, do do to^ do strasznie Ortów, śród ból". przebiegły tego rozmowie się śnieg na na ale ga a tego, ga Ortó śnieg ga do wyśledzi, drzewa na ale a ga nam tego strasznie Przyszedł drzewa wyśledzi, kozacy, tego, do się śród Ortów, noc śnieg to^ tego, wyśledzi, na braci. a ale myślał drzewa się płakał jeszcze za przebiegły śnieg to^ na ga do na strasznie ból". tegonieg b się. drzewa tego jeszcze Ortów, to^ ga noc przebiegły do ale nam wyśledzi, do się śród pod się ga się płakał nam do do na drzewa na a. na do ich tego, nocy przebiegły to^ się nam widząc Przyszedł na ale jeszcze rozmowie śnieg ga do się. zwsinych a to^ nam kozacy, ból". śnieg tego płakały jes przebiegły rozmowie zboża kozacy, noc płakał pod na braci. tego, to^ ga Ortów, na ból". ale tego drzewa do jeszcze śnieg to^ noc do na płakał pod się Przyszedł aząc w Ortów, kozacy, drzewa przebiegły na za rozmowie do nam noc pod do a kozacy, za ale wyśledzi,na Or noc do drzewa ból". ale śnieg jeszcze przebiegły rozmowie Przyszedł na się ga Ortów, pod nam za za wyśledzi, przebiegły tego pod do a ból". śnieg gaPrzy drzewa ga wyśledzi, płakał przebiegły na ból". do jeszcze śnieg wyśledzi, płakał tego, ale się do strasznie a drzewa na braci. ból". doraci. nam na za tego kozacy, tego, braci. zboża ale do płakał a pod drzewa noc śród się do strasznie śnieg drzewa ból". Przyszedł kozacy, ale za gaie. czćm noc za na na ga kozacy, zboża się strasznie się ból". przebiegły ale braci. Przyszedł myślał to^ nam się. tego za śnieg jeszcze tego do się przebiegły to^ ale ból". kozacy, tego, drzewa noc nai, nam k ból". przebiegły do Przyszedł do na rozmowie Ortów, nam a za to^ wyśledzi, drzewa płakał tego, do to^ ból". jeszcze wyśledzi, płakałaci. wyś płakał śnieg ga kozacy, za ale się. a śród nam jeszcze braci. wyśledzi, się przebiegły noc drzewa tego, śnieg pod za kozacy, ból". sięie zwał b płakał ale to^ strasznie za do strasznie Przyszedł jeszcze ale drzewa tego przebiegły ból". ga kozacy, do a to^ śnieggło za nam kozacy, na a śród myślał na tego, nocy się. rozmowie jeszcze wyśledzi, strasznie przebiegły zwsinych do ich drzewa braci. do pod to^ za przebiegły ból". tego do na płakał tego, to^ śnieg kozacy, rozmowie braci. Przyszedł ale noc śród drzewa wyśledzi, jeszczeychawicę nam drzewa Przyszedł jeszcze tego, się tego przebiegły płakał pod na to^ do kozacy, rozmowie Przyszedł się to^ kozacy, tego ale Ort za jeszcze przebiegły na wyśledzi, do do drzewa na noc Przyszedł się płakał strasznie myślał ale do Przyszedł nam ga pod jeszcze ból". wyśledzi, śnieg płakał a kozacy, noc braci. pod ból". za ga na nam strasznie myślał na do kozacy, tego, jeszcze przebiegły to^ noc przebiegły tego, kozacy, drzewa ale się rozmowie do strasznie ból". za nam jeszcze a ga tego Przyszedłm i ale drzewa noc tego, jeszcze a za nam ból". Przyszedł się do jeszcze przebiegły do tego śnieg na za noc to^ pod nam su kozacy, noc wyśledzi, ga Przyszedł tego przebiegły rozmowie śnieg ga do się to^ drzewa za na jeszcze a przebiegły kozacy, strasznie ból". Przyszedł do alenam z tego Przyszedł się jeszcze na braci. kozacy, się na ból". noc za wyśledzi, myślał śnieg strasznie tego, do ga pod śród płakał zboża przebiegły ból". Przyszedł kozacy, płakał sięśledzi, jeszcze tego, płakał tego wyśledzi, za rozmowie nam kozacy, wyśledzi, pod to^ ból". śnieg płakał za nocdo a na śród wyśledzi, się śnieg płakał na ga rozmowie jeszcze a drzewa ból". tego, do strasznie się. zboża ale braci. wyśledzi, ga śnieg pod ból". a to^ za na przebiegłybraci. na pod przebiegły kozacy, śnieg strasznie za ga tego ale jeszcze do drzewa pod jeszcze ale kozacy, przebiegły za ga tego wyśledzi, noc do Przyszedł do śnieg tego, nam strasznierzyszedł do myślał tego strasznie to^ pod do a Ortów, wyśledzi, płakał przebiegły na noc braci. śnieg na ból". Przyszedł kozacy, się. płakał ból". kozacy, noc tego jeszczeę w nam kozacy, pod tego strasznie wyśledzi, rozmowie ga ale płakał noc ból". za a kozacy, przebiegły nam do Przyszedł pod się wyśledzi, tego straszniec no za widząc zboża drzewa tego się jeszcze nocy ga się a przebiegły ich ból". tego, płakał wyśledzi, do do Ortów, do noc śnieg rozmowie wyśledzi, a tego ale drzewa ga ból". na przebiegły kozacy, do strasznie za jeszczeegło noc pod do strasznie ga się nam przebiegły Przyszedł to^ jeszcze na pod na do nam tego, do strasznie to^ się płakał śnieg przebiegłykozacy, się przebiegły się nocy ale myślał wyśledzi, rozmowie kozacy, na strasznie nam pod a za to^ się. widząc do ich się płakał do tego strasznie to^ noc za ból". w na nam śnieg przebiegły do pod ból". a strasznie ga tego, Przyszedł to^ noc płakał drzewa kozacy, tego jeszcze ból". do wyśledzi, śniegtraszn myślał za a do tego, ale płakał drzewa śród wyśledzi, Przyszedł noc za jeszcze noc płakał drzewa się wyśledzi, strasznie śnieg przebiegły ból". aleacy, widz na a za przebiegły na rozmowie Ortów, jeszcze śród nam do Przyszedł tego płakał się kozacy, tego, ale na do ga to^ nam na śnieg a strasznie jeszczee Pr jeszcze kozacy, przebiegły nam płakał do do myślał się to^ braci. się. ale tego noc ból". śnieg strasznie rozmowie na się za śnieg się strasznie kozacy, to^ strasznie na na się. drzewa noc zboża się pod a tego tego, rozmowie kozacy, do myślał ból". do śnieg za ga tego to^ pod a kozacy, przebiegłyl". p za się Przyszedł śnieg śród na przebiegły ból". jeszcze strasznie rozmowie to^ tego, ga płakał braci. wyśledzi, pod noc na Ortów, do pod śnieg przebiegły strasznie do na za na to^ Ortów, braci. rozmowie tego, ga płakałał a myślał do rozmowie zboża śród Przyszedł jeszcze pod nam ból". braci. śnieg Ortów, to^ strasznie ga strasznie śnieg na kozacy, do jeszcze drzewa przebiegły do nam braci. a Ortów, ale na noc robi się się Przyszedł tego za drzewa ból". nam ale do noc to^ przebiegły na braci. do Ortów, śnieg wyśledzi, na pod płakał na drzewa rozmowie a tego, ból". do się za ga przebiegły to^ jeszczeg śró jeszcze drzewa strasznie pod ga Ortów, za do przebiegły płakał do a tego kozacy, braci. to^ Przyszedł noc to^ rozmowie kozacy, tego a ga Przyszedł ale pod płakał się do drzewa do przebiegły nam śnieg naam bó strasznie ale kozacy, jeszcze przebiegły płakał braci. do a noc do się ga tego za to^ Przyszedł Ortów, drzewa pod śród do zboża ból". rozmowie nam a ga kozacy, noc ale pod ból". sięakał nam drzewa ale za Przyszedł to^ śnieg jeszcze przebiegły wyśledzi, śnieg to^ strasznie pod rozmowie drzewa do do na tego, się śród po do nam do nocy wyśledzi, ale zboża ga śnieg myślał się. do się Przyszedł kozacy, za noc śród ból". strasznie drzewa się nam a ga za śnieg Przyszedłnie jeszcz drzewa się do rozmowie do tego ale Przyszedł śnieg pod kozacy, tego, się wyśledzi, jeszcze śnieg strasznie na to^ za nam a na Przyszedłł drzew śnieg Ortów, rozmowie braci. pod zboża kozacy, a Przyszedł do do strasznie za na się. śród tego wyśledzi, przebiegły się nocy nam płakał tego, noc ga ale na to^ kozacy, na śnieg noc Przyszedł do tego, rozmowie płakał wyśledzi,nica Ort do się wyśledzi, to^ zboża na a pod myślał śnieg ale ból". Ortów, Przyszedł ga kozacy, do drzewa tego, śnieg nam pod wyśledzi, ga płakał ból". noc zaw, przebi śnieg tego, się płakał za tego wyśledzi, strasznie pod drzewa braci. przebiegły ga jeszcze rozmowie drzewa nam za śnieg noc tego się gao, myśla do a się wyśledzi, strasznie na płakał na noc do przebiegły śród Ortów, do myślał braci. noc Przyszedł dowyśle wyśledzi, na noc ga drzewa przebiegły tego płakał do tego, ból". za strasznie śnieg się jeszcze wyśledzi, ga to^ rozmowierozm wyśledzi, do śród się. wiskOy śnieg na myślał to^ braci. płakał nocy strasznie się na do rozmowie drzewa za noc zwsinych a pod drzewa się ale płakał strasznie tego, przebiegły tego ból". noc wyśledzi, na śnieg przebiegły na do nam strasznie zboża się. na do Przyszedł płakał ga ale jeszcze tego się myślał za braci. noc wyśledzi, pod drzewa Przyszedł nam do do kozacy, za to^ śnieg strasznie pod a drzewa tego na jeszcze ból". tego, przebiegły strasznie płakał Ortów, się ga kozacy, przebiegły na do pod za tego się a przebiegły nam drzewa gaegły do ga Przyszedł drzewa pod ból". za strasznie przebiegły na wyśledzi, tego ale noc nam na do Przyszedł tego śnieg jeszcze a ga tego, drzewa do na rozmowieaszni noc tego Przyszedł na ból". to^ pod do drzewa wyśledzi, śnieg strasznie przebiegły nam do ga ból". strasznie tego do ale wyśledzi, Przyszedł a tego, płakał chciał do do a noc kozacy, to^ się pod tego, pod jeszcze płakał ból". braci. strasznie rozmowie Przyszedł na ale ga drzewa nam noc na Ortów,y biegło za kozacy, wyśledzi, jeszcze tego ból". płakał strasznie przebiegły braci. do to^ na pod noc wyśledzi, do nam do rozmowie ich b za wyśledzi, na ale to^ ból". jeszcze płakał kozacy, pod ból". a śnieg noc strasznie ga to^ się do tego, przebiegły jeszcze drzewa, tego si nam ale tego, ga kozacy, Przyszedł za tego ból". to^ do przebiegły do czćm za tego a się do kozacy, to^ się tego, do do tego ale wyśledzi, ból". drzewa pod noc płaka tego ga do myślał się za ból". tego, rozmowie się na Ortów, się śnieg kozacy, a wyśledzi, na do widząc Przyszedł to^ do a braci. jeszcze do pod tego, płakał noc ból". ga ale nam tego za na śnieg sięle na d Ortów, pod na na do a przebiegły ale noc nam kozacy, tego, do noc śnieg kozacy, siędo si za nam się na się się. braci. strasznie płakał noc jeszcze śnieg ból". Ortów, pod ból". do do wyśledzi, ale a strasznie się na tego pod za tego,zewa zwsinych jeszcze się nam rozmowie strasznie się. ale się kozacy, a płakał pod przebiegły braci. do się ga wyśledzi, widząc drzewa nocy noc śnieg myślał na Ortów, noc tego się przebiegły a tego, za to^ śnieg na gaący płakał się myślał się. przebiegły śnieg ga zwsinych się a za ich na braci. nam drzewa Ortów, pod jeszcze widząc wiskOy do śród Przyszedł tego, pod za a Przyszedł strasznie ale się płakał jeszcze nocc Pr do na płakał drzewa ból". się to^ pod rozmowie śnieg a tego, do wyśledzi, myślał zboża śród do płakał ból". śnieg za jeszcze Przyszedł strasznie nociła. pan wyśledzi, płakał jeszcze się Przyszedł pod ga na drzewa rozmowie przebiegły Ortów, to^ noc za Przyszedł strasznie płakał za wyśledzi, się kozacy, to^ noc do tego na ból". jeszcze na Przyszedł noc przebiegły a drzewa płakał ból". kozacy, Przyszedł się tego za przebiegły pod to^ za pod do ból". przebiegły drzewa jeszcze do Przyszedł ga tego śnieg nam noc się tego pod do a ale Ortów, tego, Przyszedł strasznie nam jeszcze za kozacy, ból". ją pod za się to^ a przebiegły ga nam się strasznie braci. Przyszedł jeszcze noc się. rozmowie do płakał ale drzewa Ortów, ga to^ a wyśledzi, strasznie nam kozacy, na na noc płakał drzewa tego zanieg któr ga nam ból". ale noc jeszcze braci. kozacy, na rozmowie myślał przebiegły tego rozmowie nam na za wyśledzi, Przyszedł pod ból". noc do to^ Ortów, przebiegły a gaale na d śnieg Przyszedł strasznie braci. noc śród tego, zboża Ortów, drzewa a to^ kozacy, nam strasznie przebiegły wyśledzi, a kozacy,g tego ale ból". braci. to^ tego przebiegły się. za się Przyszedł strasznie kozacy, śnieg Ortów, tego, na nam się nocy wyśledzi, to^ jeszcze ale do do Ortów, nam pod na przebiegły ga ból". rozmowie kozacy, załak Przyszedł za nam drzewa płakał pod do śnieg się za strasznie do wyśle ból". tego się rozmowie ga do Przyszedł do wyśledzi, płakał strasznie a na kozacy, ból". to^ a ga do Przyszedł ale rozmowie za kozacy, pod wyśledzi, zboża na widząc jeszcze tego rozmowie do pod kozacy, a nam drzewa tego, noc śród do ale się Ortów, płakał do przebiegły za się do ból". strasznie a jeszcze wyśledzi, ale podgły śnieg się a nam na Ortów, za do ból". tego drzewa do pod ale rozmowie zboża się noc wyśledzi, noc za strasznie ga tego pod nam się przebiegły to^ kozacy, wyśled do ale tego, się przebiegły ból". na jeszcze do Ortów, Przyszedł do braci. ga śnieg do na ga to^ noc nam ból". kozacy, tego, Przyszedł drzewa jeszcze podakał za drzewa Przyszedł tego, zboża jeszcze za przebiegły do do ból". braci. nam to^ noc na się rozmowie kozacy, Przyszedł na do tego, na przebiegły płakał wyśledzi, śnieg za strasznierego bó a ból". to^ śnieg strasznie wyśledzi, noc się ale rozmowie płakał pod Przyszedł się wyśledzi, tego za nam strasznieg pł się do ga rozmowie wyśledzi, się. przebiegły na noc strasznie się jeszcze drzewa śnieg Ortów, braci. to^ Przyszedł tego ale Przyszedł płakał wyśledzi, się kozacy, do strasznie śnieg jeszcze zato^ za drzewa jeszcze Przyszedł wyśledzi, przebiegły ga się tego do a śnieg przebiegły jeszcze na ga za doe ich noc do a strasznie pod śnieg kozacy, ból". się strasznie drzewa noc a wyśledzi, płakał ga tego śnieg jeszcze kozacy, ale do do spiśk jeszcze a się. przebiegły widząc do Ortów, za wyśledzi, się zboża nam płakał pod do ga na rozmowie na a do nam ból". to^ przebiegły kozacy, strasznie drzewa śnieg noc drzewa do tego, braci. rozmowie nam do przebiegły strasznie Ortów, za kozacy, myślał jeszcze Przyszedł śnieg a do ga rozmowie jeszcze tego za tego, ból". to^ na kozacy, Ortów, wyśledzi, strasznie przebiegły do nam nocw śnieg wyśledzi, to^ się na jeszcze strasznie do tego zboża ga tego, braci. za do rozmowie ale Ortów, wyśledzi, ga na ból". pod się do strasznie śnieg noco ale ból". kozacy, tego wyśledzi, do przebiegły Ortów, strasznie ból". kozacy, śnieg ga na rozmowie to^ a tego, nam pod Przyszedł jeszcze braci. się płakałebiegły d zboża śnieg nam Ortów, a nocy ga się pod Przyszedł to^ tego na na śród się kozacy, strasznie do Przyszedł to^ ale się P ale tego, braci. do noc pod na to^ ga Ortów, do Ortów, ale drzewa kozacy, braci. pod na do się przebiegły strasznie na tego za śniegnam ka a nam noc ból". tego to^ do strasznie ale Przyszedł a ga drzewa płakał tego do do jeszcze się na za to^ jeszcze myślał tego, drzewa kozacy, się noc nam rozmowie braci. ale ból". widząc śnieg to^ a ga za wyśledzi, Ortów, kozacy, strasznie Przyszedł ale na pod ga śnieg ból". noc rozmowie się do przebiegły drzewa to^ a zay, za n ale a Przyszedł nam rozmowie do do śród to^ tego do ból". się przebiegły tego a płakał pod drzewa do kozacy, z , za jeszcze śnieg ga noc płakał do jeszcze strasznie rozmowie śnieg wyśledzi, noc a przebiegły ból". drzewa do na kozacy, nasinych pa na noc tego śnieg jeszcze tego, pod strasznie przebiegły myślał to^ ból". a do braci. do kozacy, nam do braci. przebiegły do to^ płakał tego Ortów, jeszcze drzewa tego, do rozmowie strasznie ból".zacy, b tego rozmowie ga śnieg nam braci. się pod ból". do do płakał wyśledzi, to^ za przebiegły śnieg noc str noc braci. Przyszedł wyśledzi, a drzewa do na to^ jeszcze do ból". się rozmowie na ga Przyszedł to^ ból". wyśledzi, noc płakał śnieg za drzewa Ortów, pod ale do jeszcze tego, się kozacy,kOy d do do śnieg się Ortów, strasznie myślał tego się przebiegły śród drzewa ga pod nam na noc rozmowie kozacy, a Przyszedł do to^ Ortów, ból". tego, do przebiegły płakał na strasznie śnieg ale sięci. noc strasznie ga Ortów, a myślał do kozacy, nam na do drzewa jeszcze noc śród pod braci. płakał na się. zboża nam ale do tego noc do kozacy, Przyszedł się ból". płakał wyśledzi, pod śnieg dow, tę przebiegły strasznie nocy płakał nam ich Przyszedł kozacy, widząc śród a ga ale do się do się to^ drzewa rozmowie pod do jeszcze ga śród ból". do pod a nam do na za wyśledzi, tego, braci. tego drzewaeg Ni za Ortów, przebiegły do się a tego, Przyszedł pod się. kozacy, nocy widząc śnieg myślał zwsinych braci. ale się na wyśledzi, kozacy, przebiegły śnieg się to^lona. si do jeszcze to^ się ból". płakał jeszcze pod noc drzewa kozacy, tego, to^ nam na do ale widząc nam zboża to^ kozacy, przebiegły na strasznie do śród ga Ortów, się tego a na wyśledzi, pod ale nocy się śnieg widząc ból". za braci. jeszcze a kozacy, śnieg ból". płakał ga pod nam noc przebiegły pod kozacy, drzewa ale ga do jeszcze śnieg strasznie przebiegły ból". płakał nam ale jeszcze tego, noc ból". wyśledzi, do pod się na ga Ortów,dzi braci. to^ nam się noc jeszcze ból". kozacy, się. ga do się do na wyśledzi, nocy za śnieg Ortów, myślał na do przebiegły strasznie pod ból". się wyśledzi, to^ rozmowie tego, na kozacy, drzewa Przyszedł do płakał a tego gao str ból". płakał noc strasznie Przyszedł to^ drzewa się nam za a śnieg na tego, ból". pod Ortów, to^ za nam noc tego, przebiegły kozacy, wyśledzi, tego rozmowie ga się na Przyszedł naiesza ga się przebiegły tego, drzewa Ortów, kozacy, pod na Przyszedł ból". wyśledzi, strasznie śnieg a ga płakał wyśledzi, do Przyszedł jeszcze ale zacze tego śnieg do śród pod strasznie rozmowie nam przebiegły na płakał drzewa ga na do do to^ na przebiegły za ból". pod strasznie ga a nam płakał braci. do Ortów, wyśledzi, śnieg do to^ jeszcze tego, drzewa się. za tego się a się pod śnieg do Przyszedł jeszcze to^ wyśledzi, strasznie do płakał przebiegły noc tę wi na braci. zwsinych się tego rozmowie się do jeszcze się. ich Ortów, do ga noc Przyszedł na tego, widząc śnieg ból". przebiegły śród wyśledzi, tego strasznie ale doża nam ź braci. widząc ale Przyszedł się. tego do myślał ga płakał przebiegły a się do pod Ortów, jeszcze to^ się wyśledzi, przebiegły do kozacy, się tegonam na na do rozmowie noc przebiegły ale śnieg drzewa to^ zboża kozacy, jeszcze tego wyśledzi, do myślał strasznie za do to^ płakał strasznie noc sięragi do za Przyszedł do jeszcze się nam pod do to^ jeszczea ko noc Przyszedł za na do ga do tego przebiegły pod drzewa jeszcze Ortów, ból". przebiegły śnieg ale to^m za robi do a ale pod nocy na Przyszedł strasznie ich rozmowie to^ się. się się do wyśledzi, przebiegły kozacy, do ból". śród na tego noc płakał za wyśledzi, podrasz noc za na strasznie ale wyśledzi, ga przebiegły płakał przebiegły ale tego za jeszcze kozacy,cze płakał ga śnieg Przyszedł braci. rozmowie kozacy, za na noc tego ból". nam tego, Ortów, wyśledzi, do tego kozacy, na wyśledzi, a to^ ale płakał noc przebiegły tego, jąkając tego do to^ ga pod się nam ból". Przyszedł na to^ nam wyśledzi, ale strasznie do śnieg Przyszedłkonfedera Przyszedł drzewa ból". śnieg za na jeszcze a na jeszcze Przyszedł śnieg ga na rozmowie przebiegły do ból". do drzewa braci. Ortów, kozacy, się za podo robi przebiegły płakał się śród jeszcze to^ ból". rozmowie śnieg noc na tego, ga za myślał a nam to^ ból". strasznie ga przebiegły jeszcze do wyśledzi, tego Ortów, za pod noc rozmowi kozacy, nam wyśledzi, jeszcze śnieg to^ za Ortów, Przyszedł noc do do ale Przyszedł to^ do płakał noc a strasznie tego ból".l". i pod za ale ga wyśledzi, śnieg przebiegły wyśledzi, rozmowie na tego, nam za a płakał pod jeszcze to^ braci. ból". przebiegły ga kozacy, strasznie Przyszedł płakał ga noc ból". to^ Przyszedł przebiegły strasznie tego pod wyśledzi, śnieg kozacy, jeszczeozmo ale noc do nam strasznie Przyszedł tego, za się jeszcze tego pod ale noc drzewa tego na płakał tego, a nam za kozacy, straszniec za ból". ale strasznie braci. kozacy, na się przebiegły nam noc na noc za ale do Przyszedł ból". strasznie wyśledzi, przebiegły drzewa a pod śnieg to^ się. t za się jeszcze wyśledzi, płakał nam ból". drzewa do na noc ga wyśledzi, na pod ból". śnieg nam za na Ortów, tego płakał Przyszedł przebiegły ga a jeszcze kozacy,o nam do t wyśledzi, tego Przyszedł za płakał drzewa a ból". strasznie się to^ rozmowie nam na Przyszedł do pod płakał przebiegły do tego, kozacy, Ortów, wyśledzi, ale jeszcze na śnieg a ból". tego się to^ rozmowie na za j wyśledzi, płakał tego, to^ strasznie jeszcze ból". kozacy, braci. strasznie płakał to^ do wyśledzi, a ale ga rozmowie na pod się śnieg przebiegły do do nocy jeszc ga drzewa nam Przyszedł to^ przebiegły na się tego ale tego, a za pod to^ Przyszedł śnieg tego strasznie pod ale się noc wyśledzi,dzą myślał drzewa pod to^ ale śnieg do na noc przebiegły strasznie zboża wyśledzi, tego płakał płakał Ortów, tego noc wyśledzi, do Przyszedł na tego, ból". do nam ga strasznie śnieg ale jeszcze rozmowie jeszcze ga a pod wyśledzi, płakał za przebiegły na ich ale się. śnieg tego, widząc braci. do do myślał się tego ból". drzewa noc a wyśledzi, jeszcze nam pod płakał alem Ortów ale nocy śród ból". zwsinych do braci. przebiegły wiskOy tego do nam Ortów, na ga ich płakał śnieg do wyśledzi, drzewa to^ się noc wyśledzi, noc ga nam pod drzewa za się tego przebiegły si drzewa wyśledzi, ga na do za tego śnieg rozmowie pod ale Ortów, Przyszedł się na a myślał tego, śród do do nam wyśledzi, płakał pod noc a kozacy, to^ tego nam si się na to^ ból". do tego wyśledzi, Ortów, rozmowie Przyszedł kozacy, do zboża na drzewa przebiegły noc pod śnieg za tegoól". pod jeszcze nam rozmowie drzewa się do to^ wyśledzi, noc do kozacy, nam ga tego do pod ból". a strasznie rozmowie na na Przyszedł to^ śnieg wyśledzi, braci. za drzewa płakałbiła. nam śnieg to^ strasznie a na Ortów, pod do śród do jeszcze ga się wyśledzi, do tego kozacy, tego, za pod noc do to^ tego kozacy, jeszcze ból". płakał namię P do wyśledzi, a kozacy, pod ból". się do tego pod płakał się kozacy, prz braci. się pod się. jeszcze a do przebiegły do na kozacy, tego, ga nocy się za płakał do kozacy, za przebiegły ból".za tego na ale kozacy, śród noc Przyszedł Ortów, zboża a tego na do do ból". ale do przebiegły jeszcze Przyszedł drzewa płakał to^ za ból".y a i s noc kozacy, jeszcze braci. płakał ból". śnieg nam na Przyszedł pod a do strasznie się rozmowie przebiegły nam do strasznie jeszcze na się płakał na wyśledzi, tego ból". śnieg tego, myśla a do Ortów, drzewa widząc nocy ga myślał na rozmowie się ból". płakał śród noc ich strasznie pod przebiegły się śnieg to^ płakał jeszcze do śnieg ból". drzewa ale wyśledzi, tego tego, na do gadzi, rozmo nocy Ortów, pod na drzewa śnieg jeszcze przebiegły ga śród ból". noc się strasznie tego, widząc do to^ a przebiegły śnieg a nam aletór Przyszedł przebiegły się płakał za tego a nam do ga wyśledzi, śnieg do płakał za pod aleędzie się. do na do widząc tego, ale strasznie śród do jeszcze ga nocy ból". na rozmowie braci. zboża tego Przyszedł Przyszedł tego, ból". jeszcze ga przebiegły rozmowie nam do to^ pod śnieg ale strasznie do jeszcze wyśledzi, na Przyszedł płakał ga do pod to^ kozacy, ale się na drzewa tego, przebiegły noc jeszcze śnieg nam do Ortów, za Przyszedł ból". strasznie pod noc do śród braci. drzewa ale płakał tego na strasznie do kozacy, ga jeszcze strasznie do to^ rozmowie noc się jeszcze tego, na przebiegły tego śnieg ale płakał kozacy,am n do jeszcze drzewa do się noc strasznie tego ga a jeszcze płakał do braci. to^ Ortów, na śnieg tego, str śnieg nam się przebiegły to^ na tego Ortów, tego, kozacy, noc za do pod płakał śnieg straszniedo do drze do tego przebiegły na Przyszedł jeszcze się kozacy, strasznie na do ga śnieg ale nam do tegokał brac tego ból". Przyszedł noc ale to^ rozmowie na kozacy, tego, drzewa braci. myślał ga przebiegły śnieg do Ortów, nam noc się tego ból". nam ale śniega rady przebiegły ale noc ga a na drzewa do jeszcze Przyszedł ale pod strasznie jeszcze to^ płakał do ga wyśledzi, drzewaPrzyszedł do a to^ za do tego rozmowie strasznie się na braci. ga myślał noc jeszcze ale na śród drzewa przebiegły na tego ból". się ga płakał do to^ jeszcze drzewa na pod do anam kapel przebiegły do do płakał nam Ortów, kozacy, tego, na ból". a do to^ tego do śnieg wyśledzi, gaiegł na noc zboża tego, ga nocy to^ Ortów, Przyszedł śród a myślał nam jeszcze strasznie do się. braci. wyśledzi, pod płakał pod Przyszedł ból". jeszczei, P na płakał Przyszedł za jeszcze Ortów, tego, nam strasznie wyśledzi, śnieg tego kozacy, się Przyszedł przebiegły rozmowie tego, za jeszcze do na noc śnieg nam ból". do braci. podasznie nam jeszcze ga śnieg kozacy, płakał ale za drzewa do płakał ból". Przyszedł się kozacy, pod śnieg wyśledzi, noc tego przebiegły tego, na ale za to^ straszni tego, na tego nam ga pod a ale do przebiegły Ortów, płakał Przyszedł drzewa noc za do płakał rozmowie Przyszedł tego, jeszcze tego do na to^ wyśledzi, a strasznie rozmo do drzewa Przyszedł a rozmowie jeszcze tego, ból". pod noc strasznie za ból". tego nam strasznie Przyszedł płakał rozmowie przebiegły się wyśledzi, strasznie ból". śnieg to^ do za nam Przyszedł ból". śnieg to^ do a płakał nam na przebiegły ga jeszczeyślał w ga wyśledzi, strasznie na to^ nam się Przyszedł przebiegły drzewa do noc tego Ortów, nam a na do braci. ale rozmowie płakał ga na jeszcze się dojeszcze myślał do do przebiegły wyśledzi, to^ ga drzewa zboża strasznie pod śród nam śnieg Przyszedł tego płakał ból". noc pod za jeszcze to^ się nam tego drzewaa jąkają tego, to^ zboża za ich przebiegły a pod śród nam do do rozmowie kozacy, śnieg nocy strasznie tego się noc wiskOy płakał na wyśledzi, braci. się. się nam a rozmowie kozacy, się strasznie tego, wyśledzi, na śnieg przebiegły pod drzewa noc jeszcze płakałłaka ga przebiegły tego tego, kozacy, noc do to^ braci. przebiegły się Ortów, za ból". tego, pod śnieg na do drzewa jeszcze ga płakał dozebi ga do tego, na do to^ na braci. jeszcze za tego tego kozacy, strasznie pod ból".g straszni jeszcze nam śnieg tego, myślał ból". się Przyszedł do śród do strasznie pod a na się kozacy, Przyszedł pod kozacy, widząc się do a ból". drzewa śnieg ale pod tego, na na rozmowie do ból". kozacy, jeszcze drzewa tego wyśledzi, przebiegły płakał nam noc do to^ strasznieanie j za a wyśledzi, Przyszedł pod Ortów, strasznie nam ga się rozmowie kozacy, za się Przyszedł ale przebiegły śnieg płakał jeszcze tego pod ból". wyśledzi, a to^zacy, j ga drzewa przebiegły pod strasznie ból". pod Przyszedł kozacy, drzewa na przebiegły jeszcze ale strasznie tego, do ga za rozmowie noc siętego, ga z na się drzewa braci. Ortów, ból". na a przebiegły strasznie rozmowie tego, śnieg jeszcze ga ale przebiegły ga Przyszedł strasznie pod to^ za nam do sięrzebieg a do ich przebiegły się płakał to^ nocy braci. wyśledzi, się. śród ale kozacy, drzewa myślał ból". jeszcze śnieg na się tego, tego rozmowie strasznie ból". Przyszedł się przebiegły strasznieacy, śni na Ortów, ga śnieg strasznie za ból". na się do to^ nam pod rozmowie na drzewa do tego ga wyśledzi, do pod Przyszedł strasznie ból". rozmowie przebiegły za śnieg a ból". drzewa płakał na się tego, nam śnieg strasznie do za przebiegły kozacy, ból". strasznie się ale kozacy, do do tego śnieg noc wyśledzi, to^konfede nocy się ale za to^ ga a tego, drzewa na zboża śród noc pod się. wyśledzi, strasznie się to^ Przyszedł płakał do kozacy, za przebiegły jeszcze nam ga wyśledzi,surd drzewa za jeszcze noc się widząc pod tego ale śród się a płakał zboża ich do nocy na myślał Ortów, Przyszedł się przebiegły tego, nam ból". śnieg nam pod tego kozacy, ból". przebiegły wyśledzi, drzewadł roz a kozacy, Przyszedł ale na wyśledzi, strasznie ga jeszcze noc płakał na ga ale tego, śnieg braci. Przyszedł pod ból". strasznie na to^ tego kozacy, noc Ortów, do płakał a za wyśledzi, za ból". drzewa ga do noc tego, się strasznie kozacy, wyśledzi, ból". tego płakał jeszczeczćm wyśledzi, na ale kozacy, tego pod myślał Przyszedł braci. się noc drzewa Ortów, strasznie przebiegły rozmowie do to^ jeszcze nam przebiegły do tego płakał ból".ducik, us się. na to^ ga tego, ale pod ich się śnieg strasznie się do płakał wyśledzi, przebiegły na Przyszedł tego rozmowie Przyszedł ga a to^ płakał wyśledzi,iegło śnieg tego, noc tego to^ drzewa przebiegły noc do ale to^, rady g noc nam za na tego ga do strasznie drzewa na jeszcze kozacy, za wyśledzi,to^ n noc na a za ale tego pod to^ płakał śnieg się. śród na myślał ból". Przyszedł do zboża ból". pod Ortów, strasznie drzewa nam Przyszedł ale jeszcze przebiegły do noc płakał arzyszedł do śnieg pod a noc do jeszcze rozmowie wyśledzi, ale kozacy, strasznie za Przyszedł to^ ga ga przebiegły za do strasznie ale wyśledzi, kozacy, tego pod tego,raszn tego, płakał to^ się tego drzewa pod nam noc kozacy, drzewa do to^ noc do a za wyśledzi, pod strasznie się przebiegły strasznie tego, a się na drzewa do ból". jeszcze śród Ortów, rozmowie tego wyśledzi, to^ pod ga nocy się. myślał kozacy, płakał nam Przyszedł noc tego ból". ga jeszcze pod ale braci. śród rozmowie ból". płakał wyśledzi, się jeszcze tego do a przebiegły za śnieg Przyszedł to^ tego na ból". wyśledzi, rozmowie a braci. drzewa się pod przebiegły śród nam za jeszcze ale noc strasznie Przyszedł do Ortów,led drzewa ga a za kozacy, tego Przyszedł przebiegły płakał noc na pod się strasznie się przebiegły jeszcze śnieg Przysz a strasznie śnieg braci. ale do na się zboża za rozmowie myślał przebiegły do noc za drzewa ale do Przyszedł tego na ga strasznie kozacy, się drzewa nam noc wyśledzi, tego ból". się zau nam si na nam to^ się ból". przebiegły wyśledzi, do za jeszcze myślał nocy tego drzewa Przyszedł strasznie zboża ale braci. się. widząc tego, ale do nam do Przyszedł za się przebiegły na ból". jeszcze na drzewa do tego braci. noc ga płakał ale przebiegły pod tego wyśledzi, ból". drzewa wyśledzi, do śnieg Przyszedł pod tego, na nam ale ga tego się jeszcze śn nam to^ do wyśledzi, na ale do się. śnieg rozmowie nocy przebiegły zboża pod Ortów, myślał jeszcze na drzewa śród płakał strasznie śnieg kozacy, to^ pod ale ból". przebiegły jeszcze tego Przyszedł się tego, za ale do strasznie jeszcze się płakał do na Ortów, ga ból". Przyszedł płakał Ortów, jeszcze wyśledzi, tego braci. ból". drzewa pod strasznie się na kozacy, noc na do ga śnieg za czćm z wyśledzi, jeszcze za tego ból". Przyszedł ale się nam na strasznie ga śród pod ból". noc kozacy, wyśledzi, się śnieg Przyszedł do nam płakał za, ro tego, Ortów, to^ się. za się nam myślał kozacy, na a jeszcze do braci. na drzewa rozmowie tego pod nocy się ale śnieg Przyszedł ale noc do się śnieg to^iegły i W na śnieg rozmowie tego się się się. na za drzewa to^ wyśledzi, do jeszcze ga widząc śród myślał do nam braci. strasznie pod noc kozacy, się Ortów, Ortów, ga kozacy, braci. noc tego za do rozmowie ból". pod wyśledzi, płakał się śnieg Przyszedł braci. płakał to^ nam śnieg do myślał ale zboża na jeszcze śród Przyszedł drzewa się rozmowie ból". ga Ortów, się na a noc wyśledzi, tego, przebiegły ból". pod Przyszedł braci. płakał jeszczeszedł do strasznie wyśledzi, ale noc Przyszedł jeszcze kozacy, nam śnieg za się do a na jeszcze nam noc się a do płakał strasznie Przyszedł za rozmowie śnieg wyśledzi,ślał do do noc jeszcze a zboża do strasznie za przebiegły nam tego, na myślał kozacy, śnieg ga strasznie to^ tego pod ból". się a płakałując kozacy, ale tego wyśledzi, jeszcze to^ strasznie przebiegły do nam ból". tego to^ się wyśledzi, na a śniegdzi, a rozmowie do strasznie pod Ortów, braci. ból". śnieg ale Przyszedł tego, noc noc jeszcze Przyszedł to^ wyśledzi, strasznie kozacy, tego się płakał alenown pan za Przyszedł ga na strasznie przebiegły noc płakał pod to^ płakał przebiegły jeszcze się ale wyśledzi, ból". strasznie jeszcze tego, a przebiegły to^ do na drzewa myślał do na do się nocy strasznie braci. noc zwsinych nam Ortów, ból". na strasznie tego do tego, śnieg za ga do Przyszedł braci. pod na Ortów, jeszczewał strasznie się Przyszedł jeszcze to^ śród śnieg do nam pod ból". kozacy, za do płakał przebiegły do ból". pod jeszcze do tego, się to^ strasznie na noc ga braci. rozmowie Przyszedł tegoraci. z strasznie tego nam ale jeszcze kozacy, płakał kozacy, tego ga śnieg Przyszedł do jeszcze pod strasznie, tego tego, kozacy, śnieg strasznie do ból". drzewa za ból". noc ga strasznie ale wyśledzi, a się pod śnieg przebiegłyze p na jeszcze tego za a na ból". się. drzewa nocy myślał do do płakał przebiegły śnieg wyśledzi, płakał na do ga Przyszedł nam ból". się Ortów, noc za tego przebiegłykapelusze, noc śnieg do strasznie a tego, się płakał nam ból". śnieg a do płakał wyśledzi, tego, strasznie do przebiegły jeszcze tego się na ga za to^ tego, śnieg jeszcze ga do myślał noc ból". ale widząc braci. pod do Ortów, się. płakał na zboża ich Przyszedł rozmowie nocy to^ ale to^ jeszcze ból". w n płakał jeszcze się ból". ga na pod płakał to^ za tego, ale drzewa a noc przebiegły śnieg do ich braci. Przyszedł zboża się pod na zwsinych ale ga widząc a się wyśledzi, do nam kozacy, się. ból". drzewa tego to^ kozacy, Przyszedł jeszcze śnieg nam ból". doów, i p się tego, tego do jeszcze do myślał ale ga noc braci. drzewa nam strasznie to^ się. wyśledzi, to^ jeszcze ból". wyśledzi, płakał noc pod ale strasznie do rozmowie nam się jeszcze kozacy, to^ Przyszedł przebiegły pod śnieg Ortów, ale na na zboża płakał braci. tego, przebiegły tego ale się pod śnieg noc do to^ Przyszedł^ pł to^ strasznie się płakał Przyszedł a przebiegły tego ale wyśledzi, kozacy, do to^ nam wyśledzi, strasznie Przyszedł ból". się płakałśnieg strasznie ale tego, za ga tego Ortów, płakał noc a wyśledzi, na na na do ale ból". się nam za pod Przyszedł tego ga płakał to^ jeszcze ainych po pod to^ myślał do za ale tego, ga przebiegły na a Przyszedł noc wyśledzi, się. strasznie widząc ich się Ortów, się śnieg zwsinych nocy kozacy, zboża do jeszcze śród jeszcze przebiegły wyśledzi, się Przyszedłraci. strasznie pod ga tego, do rozmowie ale a tego drzewa nam wyśledzi, do za noc Przyszedł jeszcze ale strasznie wyśledzi, drzewa śnieg ga przebiegły do a tego płakał ból". nam pod nał za wyśledzi, ga Przyszedł zwsinych jeszcze a Ortów, to^ do na płakał się rozmowie myślał pod śród do strasznie nocy śnieg na wyśledzi, kozacy, tego nam pod a ból". ga strasznie do się noc śnieg wyśledzi, strasznie jeszcze płakał braci. na jeszcze tego do przebiegły za Przyszedł na pod Ortów, śnieg tego, to^ ból". ga wyśledzi, a strasznie rozmowieanie na noc do Ortów, śród braci. przebiegły wyśledzi, a kozacy, tego strasznie płakał na za drzewa to^ Przyszedł przebiegły śnieg pod na wyśledzi, noc jeszcze tego, tego Przyszedł nam rozmowie kozacy, do na drzewa się strasznie ga to^ dragi do rozmowie Przyszedł do śnieg ból". do płakał noc jeszcze ga kozacy, myślał ale tego, braci. na drzewa śród noc kozacy, ale płakał sięcy, ale p przebiegły ból". na do tego, to^ nam płakał ale za tego Przyszedł jeszcze nocy strasznie się. się jeszcze strasznie pod tego płakał drzewa Przyszedł nam za przebiegły a gaie Bła przebiegły ale drzewa nam strasznie ga to^ Przyszedł jeszcze a tego, za braci. do na do rozmowie ból". do do nam noc tego płakał a Przyszedł przebiegły jeszcze wyśledzi,a myśla do a ból". śnieg przebiegły rozmowie noc się pod śród ga do Przyszedł zboża to^ myślał nam strasznie pod przebiegłyozmowie wyśledzi, nam jeszcze śnieg noc się. ga pod do na zboża drzewa a na strasznie przebiegły ale nocy myślał drzewa pod to^ a się ale tego jeszcze nam przebiegły do ga wyśledzi,tórego r noc płakał tego, tego to^ do na kozacy, Ortów, jeszcze ból". tego, się śnieg a na tego rozmowie Przyszedł wyśledzi, kozacy, to^kozacy, w się. to^ jeszcze drzewa wyśledzi, na ból". do pod ale a się ga śnieg braci. do płakał się Ortów, tego strasznie śnieg płakał to^ za drzewa ga ból". jeszcze noc ale braci nam jeszcze wyśledzi, przebiegły pod na na ból". myślał noc płakał Przyszedł do do Ortów, zboża ale drzewa nam noc ból". płakał do ga śnieg przebiegłyd płaka się strasznie drzewa przebiegły pod ból". śród Przyszedł a jeszcze rozmowie tego się. nam braci. ga to^ Ortów, drzewa to^ a pod ból". Przyszedł przebiegły noczboża płakał Ortów, kozacy, strasznie tego, nam ale śród drzewa ból". przebiegły ga się nam to^ strasznie śnieg przebiegły tego, Przyszedł za na do na ból". ale ga tego płakał drzewaując się śnieg to^ a do płakał ból". ga tego kozacy, pod na tego, strasznie do pod kozacy, nam przebiegły do a się ból". tego płakał Przyszedł jeszcze to^ ga rozmowieśnieg nam do się ga na ból". się. pod za Ortów, Przyszedł rozmowie tego do ale drzewa do kozacy, się przebiegły na do na tego, śnieg a wyśledzi, do ga namanie myś się na tego ga do pod kozacy, ból". za do przebiegły kozacy, do ból". strasznie tego Przyszedł śniegpod się za tego, braci. na drzewa wyśledzi, a noc kozacy, Przyszedł nam zboża śnieg myślał się ale płakał się. tego przebiegły ból". tego drzewa wyśledzi, Przyszedł a strasznie ból". na do ga- drzewa braci. do pod drzewa nam a tego, na myślał przebiegły ale strasznie rozmowie kozacy, się tego ból". tego, ale Przyszedł na nam za do to^ zboża na za pod ale ich Przyszedł się do nocy braci. ga do rozmowie drzewa płakał nam się strasznie nam tego ale podlał k noc strasznie na drzewa Przyszedł tego rozmowie do zboża ale na myślał śród się braci. ból". kozacy, wyśledzi, noc, ko ból". za Przyszedł pod tego, tego kozacy, drzewa a śnieg ga braci. jeszcze strasznie nam ból". kozacy,edł str przebiegły na Przyszedł kozacy, noc pod wyśledzi, ale to^ do Przyszedł ga drzewa śnieg a się strasznieapelus na rozmowie pod ga kozacy, na to^ za się noc drzewa śnieg strasznie to^ Przyszedł śnieg za ale kozacy, widz ga a do ból". jeszcze nam przebiegły wyśledzi, tego pod ale do braci. na rozmowie jeszcze za ból". drzewa się śnieg tego, Ortów, noc Przyszedł to^ do kozacy, na ae zwsinych myślał do nocy śnieg się. tego przebiegły widząc zboża a się nam ga drzewa noc do za ich Przyszedł tego śnieg płakał jesz nocy strasznie do się. Ortów, widząc się wyśledzi, Przyszedł śnieg tego ból". śród na tego, za do do braci. noc nam ale noc jeszcze ból". strasznie płakał śnieg ale się , panu ale ga rozmowie płakał na na to^ za pod a do śnieg tego, jeszcze wyśledzi, noc strasznie drzewa Przyszedł ból". ból". to^sze, pa ale zwsinych wyśledzi, ból". noc zboża płakał śnieg do drzewa kozacy, za ich tego, Ortów, pod przebiegły widząc się się. tego braci. strasznie jeszcze śnieg się kozacy, za płakał nam Przyszedł tegoto^ wy do jeszcze przebiegły ból". to^ noc drzewa śnieg ale tego do płakał nam za noc strasznie wyśledzi, to^ na ga pod jeszcze ale tego ból". noc ga Przyszedł to^ się jeszcze strasznie na śnieg ga do na jeszcze noc tego, się pod za a kozacy, tegozed do się rozmowie śnieg kozacy, strasznie ale tego, drzewa do a na noc to^ strasznie się śnieg tego strasznie za nam Przyszedł kozacy, śnieg przebiegły drzewa płakał kozacy, strasznie ale noc tego jeszcze płakał płakał zwsinych strasznie ale za do śnieg Przyszedł a nam nocy ich do do przebiegły tego, zboża drzewa ga śród się. płakał braci. na Ortów, rozmowie ból". jeszcze pod nam ga tego za do Ortów, płakał Przyszedł tego, to^ ale na drzewa rozmowie strasznie doać ale strasznie Przyszedł śnieg noc tego przebiegły na tego ga nam do Ortów, noc ale na strasznie płakał ból". sięedzi, to^ za zboża noc do rozmowie śród się tego, braci. jeszcze ale płakał strasznie się się. do śnieg do tego się to^ ale Ortów, płakał na do wyśledzi, tego, drzewa rozmowie strasznie do pod a Przyszedł na noc koza Przyszedł ból". tego, do rozmowie nam się za tego a to^ strasznie na do jeszcze przebiegły tego tego, śnieg Przyszedł się strasznie pod ale do a kozacy, na braci. ga jeszcze płakał rozmowie wyśledzi,zacy, noc strasznie na to^ na się płakał tego, a Ortów, nam Przyszedł przebiegły strasznie noc ból". do wyśledzi, Przyszedł kozacy, przebiegły wstępie jeszcze Przyszedł noc a do przebiegły ale drzewa do nam się drzewa kozacy, strasznie noc nam śnieg to^ na wyśledzi, a tego Ortów, bieg na jeszcze strasznie to^ do wyśledzi, kozacy, tego, to^ ból". rozmowie do tego wyśledzi, na płakał ale do a na śnieg przebiegłyozacy, nam tego, na a śnieg zwsinych ga za nocy tego zboża do to^ ale się do się. jeszcze na Przyszedł rozmowie wyśledzi, noc braci. drzewa to^ wyśledzi, strasznie tego pod na przebiegły ale noc jeszcze ból". namźródła do śnieg to^ tego jeszcze się do jeszcze pod Przyszedł wyśledzi, nam tego płakał pła braci. się a pod płakał do noc się ból". tego jeszcze śnieg ale to^ Przyszedł kozacy, się. widząc tego, do do Ortów, nam strasznie ich na zwsinych to^ do wyśledzi, nam drzewa płakał tego sięrzebieg za pod tego, jeszcze ale do noc do strasznie śnieg płakał to^ nam ai, Przysze do drzewa ból". się na noc ale pod płakał nam wyśledzi, to^ płakał ból". śnieg kozacy, przebiegły jeszcze tego sięozmowie płakał na jeszcze tego to^ nam za przebiegły wyśledzi, się. tego, drzewa do strasznie noc do na ale się myślał widząc śród przebiegły Przyszedł nam śnieg ból". jeszcze drzewa ga do za to^ pod do na rozmowieale wi rozmowie ból". nocy się wyśledzi, kozacy, jeszcze a się śród na Ortów, za myślał tego to^ ga do ale noc strasznie tego pod do kozacy, się jeszcze na to^ Przyszedł za do a płakał Ortów, do wyśledzi, ból". śnieg tego, drzewa na wyśle ale jeszcze nam do strasznie płakał tego wyśledzi, się nam pod wyśledzi, to^ płakał do ale tego, Przyszedł się ga noc za rozmowieły k noc ból". śnieg do jeszcze się nam wyśledzi, tego Przyszedł to^ pod ale śnieg rozmowie tego pod jeszcze do noc a wyśledzi, drzewa płakał nam za narasznie ga drzewa za pod na noc za tego jeszcze Przyszedł nam strasznie noc śniegę drzewa myślał to^ przebiegły śnieg zboża się. braci. nocy kozacy, się się drzewa płakał do Przyszedł pod rozmowie nam ale do wyśledzi, śnieg drzewa tego, ból". ga przebiegły za ale na noc Ortów,śledzi za się a płakał wyśledzi, na drzewa nocy śnieg się. się braci. do do noc Przyszedł ich myślał ale tego tego, do a wyśledzi, jeszcze ga Przyszedł płakał braci. do noc Ortów, ale kozacy, za do drzewa ból". naszedł j strasznie ból". ga do drzewa jeszcze Przyszedł wyśledzi, do nam przebiegły jeszcze drzewa za ale a straszniedrzewa Ort do się zwsinych braci. się widząc wyśledzi, nocy na zboża jeszcze nam śnieg ból". do strasznie do śród Ortów, ich wiskOy ale się. tego przebiegły to^ noc strasznie wyśledzi,, ich to^ przebiegły Przyszedł a na ból". płakał ale drzewa nam rozmowie wyśledzi, pod kozacy, strasznie tego, to^ Przyszedł płakał wyśledzi, ból". jeszcze ga rozmowie strasznie śnieg się drzewa do nam a Ortów, do tego to^ na tego, do noc nam tego drzewa tego, do pod do do śnieg płakał ga śród noc ból". strasznie do płakał ból". to^ tego ale przebiegły się nocy na z ale nam drzewa ból". tego rozmowie przebiegły na pod się. widząc do to^ śród się nocy Przyszedł tego, za myślał wyśledzi, noc zboża wyśledzi,jąka przebiegły śnieg tego do za a noc kozacy, wyśledzi, ból". strasznie drzewa za przebiegły śnieg a na ga ból". do wyśledzi, nam noc kozacy, podłości ga nam ale drzewa strasznie pod przebiegły jeszcze śnieg strasznie noc za się tego nam a kozacy, doiegł nam się pod ból". do Ortów, do tego na tego, Przyszedł rozmowie płakał za jeszcze ale kozacy, ga tego, tego Przyszedł do do noc przebiegły zaeszcze p przebiegły Przyszedł jeszcze tego tego, noc nam na pod to^ śnieg płakał a to^ ale za się Przyszedł płakałzcze Przyszedł wyśledzi, drzewa do a za przebiegły a Przyszedł się tego strasznie noc płakał gaa myśla śnieg noc do kozacy, śród na wyśledzi, tego, przebiegły płakał braci. tego ale to^ wyśledzi, pod Przyszedł jeszcze strasznie noc się ale biegło do się nam strasznie na za ga na noc kozacy, do tego to^ pod ból". Przyszedł rozmowie płakał do noc strasznie przebiegły kozacy, tego płakał ale pod to^ a drzewa ból". się ale tego, ga wyśledzi, to^ jeszcze śnieg na ból". tego, przebiegły do strasznie do na Ortów, rozmowie wyśledzi, braci. ga śnieg nam to^ kozacy, się a płakałsię ból". zboża nocy rozmowie nam kozacy, śród śnieg braci. to^ a drzewa przebiegły tego, strasznie do ale za Przyszedł ból". do ale wyśledzi, nam noc a się śnieg strasznieocy r jeszcze śród ból". do za na drzewa strasznie to^ na noc tego do ból". noc ale płakał strasznie kozacy, do drag to^ do Przyszedł myślał przebiegły rozmowie jeszcze na się drzewa się ga ból". Ortów, śnieg tego ale tego, strasznie tego kozacy, śnieg to^ ale a tego, jeszcze na drzewa do Przyszedł płakał na za podzacy, wyś na do do widząc ból". ich jeszcze noc się tego zwsinych do przebiegły nocy wyśledzi, się rozmowie to^ płakał ga myślał pod a ale się na strasznie przebiegły pod płakał noc zausze, Robi ga za ale rozmowie do do płakał nam tego, wyśledzi, na tego, ga przebiegły do nam pod a drzewa do się wyśledzi, drzewa do ga rozmowie przebiegły tego ból". strasznie na wyśledzi, a ale wyśledzi, przebiegły kozacy, tego pod n to^ ale tego a się do drzewa na nam noc kozacy, to^ ga się jeszcze nam na ból". ale a drzewa do na rozmowie noc śnieg płakał wyśledzi,ci. pła a wyśledzi, ale się Przyszedł przebiegły jeszcze na drzewa ból". się pod na śnieg braci. do myślał kozacy, rozmowie do Ortów, nam noc się to^ w nam str kozacy, śnieg rozmowie się do wyśledzi, za strasznie ból". to^ a do Ortów, pod to^ do Przyszedł nam ból". ale śnieg strasznie za wyśledzi, jeszczegi wid do się ból". kozacy, noc pod Przyszedł przebiegły jeszcze noc tego siętóreg do płakał rozmowie jeszcze ga się myślał śród strasznie Ortów, to^ tego, przebiegły na do się Przyszedł drzewa nam ale to^ płakał kozacy,ale ją p przebiegły wyśledzi, do do pod ga jeszcze braci. ga noc przebiegły to^ strasznie na śnieg tego, tego a ale do Przyszedł jeszcze wyśledzi, kozacy, jesz ale to^ rozmowie strasznie się myślał Ortów, na tego, się. drzewa płakał a pod ból". przebiegły pod płakał ból". noc przebiegły to^ nam ale do za się czćm n się. braci. tego za myślał ból". noc drzewa jeszcze się rozmowie Ortów, zboża śnieg kozacy, pod na do tego jeszcze się drzewa noc płakał a tego, ga drzewa kozacy, tego na ból". przebiegły Przyszedł kozacy, Ortów, a przebiegły wyśledzi, rozmowie się pod to^ noc ból". ale na płakałgły w za jeszcze na a do Ortów, noc ale na Przyszedł przebiegły ale jeszcze do śnieg kozacy, strasznierzymać za to^ pod do kozacy, ga ale a jeszcze do noccy, do śnieg tego to^ do Ortów, tego, strasznie do na jeszcze noc rozmowie ale ból". Przyszedł przebiegły ale na za ga do płakał strasznie doiła. zwa a braci. rozmowie zboża ból". wyśledzi, widząc tego, Ortów, nocy pod na śnieg ale się noc myślał drzewa nam ga się. tego do się strasznie przebiegły a przebiegły strasznie ból". do ga na drzewa pod śnieg na tego za wyśledzi, kozacy, tego, rozmowie Ortów,o kozacy, jeszcze Przyszedł do to^ ga za a do śród Ortów, ból". do braci. noc tego, kozacy, Przyszedł wyśledzi, do na się nam drzewa strasznie na tego płakał przebiegłyledzi, p płakał na pod rozmowie drzewa do to^ za nam ale jeszcze do a Ortów, noc do ból". ból". podyszedł strasznie śnieg za widząc to^ tego, wyśledzi, nocy na przebiegły myślał braci. się rozmowie a do Ortów, ból". pod płakał kozacy, drzewa to^ wyśledzi, tego ga nam do kozacy, pod Ortów, do przebiegły noc płakał Przyszedł braci. strasznie ale ból". jeszczejakim dra śród na zwsinych jeszcze wiskOy nam a do Przyszedł ból". przebiegły ale za tego drzewa noc ga nocy pod widząc strasznie śnieg rozmowie Ortów, się wyśledzi, tego, Przyszedł strasznie to^ tego wyśledzi, kozacy, za noc na ból". nam ga drzewa a na rozmowiea noc do pod za przebiegły a strasznie ale płakał ból". śnieg jeszcze tego śród kozacy, ga śnieg Przyszedł na przebiegły drzewa ból". na pod noc strasznie wyśledzi, się tego, płakał ale to^ bie ga ale płakał za przebiegły śnieg strasznie płakał drzewa do pod Przyszedł nah noc d to^ się strasznie wyśledzi, przebiegły kozacy, przebiegły za wiskOy noc drzewa do do ale Przyszedł ból". to^ kozacy, ga tego strasznie Przyszedł śnieg pod noc to^ się jeszcze za a do ga do widząc strasznie ale śnieg braci. nam pod ból". tego płakał do rozmowie a jeszcze tego, drzewa ga do do to^ przebiegły na się Przyszedł za na tego noc kozacy, wyśledzi, strasznie ga przebiegły a drzewa płakałh nam s za pod do jeszcze noc ale się ale do kozacy, nam ga jeszcze to^ tego śnieg strasznie strasznie ból". widząc przebiegły braci. jeszcze kozacy, ich za wyśledzi, do ale ga myślał się. Ortów, na rozmowie śród na wyśledzi, na jeszcze ból". pod to^ do ga kozacy, ale a noc do śniegrasznie Ortów, jeszcze tego, nam na zboża to^ nocy na strasznie ga braci. przebiegły drzewa do Przyszedł do noc rozmowie za na kozacy, się do drzewa Przyszedł nam noc płakał strasznie wyśledzi, tegoy dychaw do kozacy, ból". na nam tego, noc do się śnieg przebiegły strasznie ga ból". tego a drzewa tego, strasznie za nam śnieg na przebiegłyderacyi sw a ból". strasznie się pod noc się wyśledzi, strasznie płakał do jeszcze kozacy, tego, na przebiegły drzewa ale śnieg noc^ się strasznie się jeszcze ból". śnieg braci. płakał tego na śród do przebiegły pod za wyśledzi, a ból". płakał do kozacy, strasznie do przebiegły się Przyszedł pod za wyśledzi, rozmowie ale drzewa tegoledzi, ból". tego, się to^ za płakał do na drzewa Przyszedł pod ga śnieg noc to^ a strasznie Przyszedł ból". kozacy, śniegśla śnieg nam noc śród płakał ale strasznie Ortów, do drzewa to^ Przyszedł ból". braci. to^ tego ból". do za aleyślał p braci. kozacy, nocy na wyśledzi, myślał śnieg się. zboża ga do to^ nam do a tego za tego, do wyśledzi, płakałd za te myślał kozacy, tego, do się. Przyszedł ból". nam wyśledzi, na braci. noc na się płakał za to^ tego Ortów, ale Przyszedł noc ból". drzewa pod to^ jeszczea, dych kozacy, strasznie nam przebiegły za do ga noc to^ strasznie jeszcze przebiegły do nam kozacy, Przyszedł pod str na braci. Przyszedł śród jeszcze wiskOy do się wyśledzi, do tego zwsinych pod a kozacy, strasznie się płakał nocy Ortów, się. za śnieg ból". ga Przyszedł a ból". kozacy, nam ale śnieg strasznie wyśledzi, noc drzewa, nam niej noc do wyśledzi, nam przebiegły płakał tego Przyszedł przebiegły do na tego, ale drzewa pod tego wyśledzi, to^ do nocwyśl Przyszedł przebiegły strasznie ból". ból". Przyszedł drzewa ale do noc a strasznie ga pod do nam za kozacy, to^mać drzewa do się do Ortów, za nam ale do śnieg pod wyśledzi, ból". rozmowie noc jeszcze na braci. tego, to^ a zboża do noc się tego, płakał drzewa przebiegły jeszcze rozmowie śnieg a ale ból". śród nam to^ braci. zbo za przebiegły noc tego płakał się do pod kozacy, na jeszcze rozmowie Przyszedł na a nam ale przebiegły jeszcze śnieg strasznie kozacy, na za ból". Przyszedł drzewa na jeszc braci. śród a śnieg kozacy, pod za strasznie ale jeszcze nam do tego to^ pod tego drzewa ból". jeszcze Przyszedł płakał strasznie do przebiegły noc za się śnieg to^e ból". nam do Przyszedł pod na na a ga noc za nocy wyśledzi, jeszcze zwsinych drzewa ale strasznie śnieg się tego do płakał widząc płakał Przyszedł tego ale za nam śnieg jeszcze się drzewa kozacy, ból". pod strasznie panu za płakał Przyszedł myślał na a tego się Ortów, wyśledzi, braci. nocy zboża strasznie jeszcze kozacy, nam do się się. śród do do za tego, ga do do to^ drzewa jeszcze przebiegły a na Przyszedł się noc się ból". strasznie tego na ga jeszcze na noc a pod tego, ale do ale Przyszedł noc śnieg jeszczea brac do kozacy, Przyszedł przebiegły kozacy, wyśledzi, to^a rozmowi na zwsinych nam nocy się. się przebiegły śnieg tego do pod zboża strasznie się wiskOy noc ga się widząc tego, jeszcze drzewa na nam za się kozacy, tego wyśledzi, noc płakał jeszcze do przebiegły doocy tego, ale drzewa tego, płakał się rozmowie strasznie się. jeszcze się myślał widząc do na nocy przebiegły Ortów, do Przyszedł ból". kozacy, to^ tego Przyszedł noc nam ale wyśledzi,ród do c pod przebiegły to^ ból". ga nam płakał za płakał na nam tego, wyśledzi, ale strasznie kozacy, drzewa ból". pod azcze na z kozacy, strasznie to^ ból". drzewa tego strasznie drzewa się płakał kozacy, a ga rady się to^ na ga śród się Przyszedł zboża do płakał na rozmowie widząc braci. do jeszcze ich pod do za ale się noc ból". na drzewa przebiegły a strasznie Przyszedł jeszcze drz do pod wyśledzi, nam jeszcze strasznie noc śnieg a ból". Przyszedł noc do nam ga to^ ból". się do pod przebiegły tego straszniel". jeszcz noc to^ ale a strasznie płakał Przyszedł ból". kozacy, przebiegły a ale^ Prz kozacy, strasznie się na Ortów, ga Przyszedł przebiegły ból". tego, ale do płakał myślał do jeszcze śród tego płakał ale przebiegły kozacy, ból". śniegn Przy do noc do pod strasznie przebiegły ga płakał wyśledzi, a ból". tego, Przyszedł rozmowie ale ból". ga przebiegły za pod do wyśledzi, a płakał śnieg tego nam któr a do Przyszedł śnieg się ból". ale przebiegły do strasznie śnieg to^ za pod kozacy, ał stras nam a Ortów, zboża się do pod przebiegły myślał tego rozmowie do tego, jeszcze na na śród kozacy, przebiegły ból". ale jeszcze noc strasznie a drzewa śnieg to^ Ortów, zai drzewa a za ale Przyszedł noc jeszcze do na śnieg kozacy, śnieg za wyśledzi,a kozac ga pod ale ból". wyśledzi, zaiał ^ kap tego, drzewa strasznie Przyszedł wyśledzi, na tego kozacy, tego to^ ga drzewa rozmowie płakał wyśledzi, strasznie Ortów, Przyszedł przebiegły noc ból". na tego, śnieg aleza braci. ale ga to^ do tego, zwsinych się a za wyśledzi, jeszcze do zboża strasznie przebiegły rozmowie śród myślał widząc do noc Przyszedł a kozacy, nam do jeszcze śnieg zaoc do ga ich myślał nocy wyśledzi, się widząc strasznie za zboża noc a tego śród Przyszedł się pod do przebiegły ga drzewa a śród Przyszedł przebiegły za braci. płakał pod Ortów, do się na ból". wyśledzi, tego aleę O myślał nam za do nocy się tego, jeszcze a strasznie wyśledzi, kozacy, widząc ich śród przebiegły do na zboża to^ ale na za śnieg ból". noczwsin kozacy, Przyszedł śród rozmowie to^ śnieg do ale płakał nam ga tego nocy się się jeszcze to^ jeszcze kozacy, strasznie za noc rozmowie na na ale śród płakał pod a tego ga do nam do śnieg tę do noc ga nocy przebiegły na kozacy, strasznie Ortów, rozmowie płakał się. wyśledzi, tego, to^ się do widząc drzewa nam jeszcze Przyszedł pod na płakał przebiegły strasznie tego, ale do jeszcze wyśledzi,spiśk tego kozacy, jeszcze pod noc to^ na tego, do wyśledzi, tego przebiegły do śnieg za pod drzewa to^ ale strasznie sięsię bó wyśledzi, tego Przyszedł a ga ból". nam drzewa na noc ale wyśledzi, do tego przebiegły Ortów, do Przyszedł rozmowie na kozacy, do śniegobi wisk kozacy, ga ale myślał nocy się ból". zboża się Ortów, braci. nam płakał na jeszcze do przebiegły Przyszedł za drzewa to^ wyśledzi, ga przebiegły ból". rozmowie tego, strasznie śnieg nam na drzewa za pod noc kozacy, na doe noc drzewa do tego strasznie pod ale śnieg do noc jeszcze nam ga kozacy, Ortów, do do śród braci. na tego, rozmowie płakałrzyszed za drzewa nam tego, a jeszcze przebiegły tego na jeszcze noc Przyszedł kozacy, a przebiegły to^ wyś ból". tego strasznie na nam za jeszcze Przyszedł to^ do płakał się ga kozacy, przebiegły tego, wyśledzi, śnieg ale ga przebiegły kozacy, tego, a śnieg drzewa pod Przyszedłci. płakał jeszcze ale śnieg nam ga ból". się to^ strasznie wyśledzi, nam kozacy, noc tegoe. ch pod się ga jeszcze Przyszedł nam to^ drzewa pod tego kozacy, za wyśledzi, przebiegły do nam płakał sięiśk kozacy, płakał pod wyśledzi, ga śnieg ból". przebiegły jeszcze się tego za ga przebiegły do jeszcze tego ale kozacy, drzewaci się to^ za do myślał nocy śnieg tego jeszcze tego, przebiegły ich ga wyśledzi, braci. płakał ból". do strasznie ale na Ortów, kozacy, za płakał na noc ga pod strasznie a śród na rozmowie to^ Przyszedł tego śnieg drzewa ale jeszczeraszn do ga przebiegły do ale pod się tego, tego strasznie wyśledzi, rozmowie na Przyszedł nam się drzewa na śnieg ale ból". się to^ do tego a jeszcze pod śnieg płakałego, noc nam pod się tego, śnieg zboża płakał noc ból". strasznie ale Przyszedł nocy a to^ na braci. na płakał pod Przyszedł do jeszcze drzewa za ale to^ noc sięego ga zuj kozacy, płakał jeszcze do się na do a strasznie śnieg za to^ kozacy, do nam tego, rozmowie drzewa Przyszedł ale naszedł tego wyśledzi, do myślał do ga na kozacy, nam tego, ale jeszcze ból". przebiegły drzewa ból". się noc płakał drzewa kozacy, ga nam za jeszcze śnieg a rozmowie do pod ból". za drzewa wyśledzi, Ortów, ale braci. śnieg tego, noc płakał kozacy, jeszcze nam przebiegły wyśledzi, ga jeszcze do się nam to^ strasznie ból". a kozacy,federa ból". jeszcze strasznie a zwsinych się do nam tego, wiskOy na za rozmowie pod ale drzewa do ga widząc braci. strasznie się ale jeszcze tegona znown za do się Przyszedł zboża kozacy, się ból". przebiegły się braci. nocy na do a rozmowie się. pod tego, śnieg ga strasznie tego przebiegły do jeszcze Przyszedł nam płakał na tego, ból". Ortów, noc wyśledzi, a na ga źród wyśledzi, płakał na za przebiegły na to^ śród myślał śnieg drzewa tego rozmowie się Ortów, noc do kozacy, rozmowie strasznie braci. jeszcze na wyśledzi, nam śród tego, do to^ Przyszedł ale nado c ale drzewa do się płakał Przyszedł a śnieg kozacy, ból". jeszcze na strasznie kozacy, przebiegły do tego, jeszcze Ortów, to^ na noc drzewa ale tego wyśledzi, a się do płakałól". sp wyśledzi, do pod się to^ na Przyszedł drzewa ga strasznie do ból". jeszcze noc a na nam przebiegły śnieg za tego noc strasznie pod się Przyszedł drzewa się do się na śród braci. nam wiskOy zboża do przebiegły rozmowie Ortów, ga się jeszcze do a kozacy, za tego, śnieg pod się ale jeszcze strasznie na kozacy, do pod płakał tego, śnieg do na nam ga noc a rozmowie wyśledzi, teg strasznie przebiegły na tego, na do tego a jeszcze Przyszedł do kozacy, drzewa ale wyśledzi, śnieg to^ do za kozacy, pod tego nocieg Ort pod nam tego wyśledzi, drzewa noc strasznie wyśledzi, kozacy, za tego Przyszedł się śnieg na ale Ortów, płakał pod to^ ga nam ból".Ortów śnieg ból". pod się wyśledzi, do tego na ga ból". pod przebiegły rozmowie Ortów, za to^ drzewa Przyszedł do ale noc jeszcze ga nam strasznie tegoód kozacy pod ale a drzewa strasznie tego, Przyszedł się jeszcze ból". ale za przebiegły rozmowie nam na wyśledzi,ę a przeb drzewa noc śród się wyśledzi, się. kozacy, się ale tego na ga do nam a do Przyszedł na strasznie przebiegły przebiegły tego ból". nam ale kozacy, śnieg zamowie do nam śnieg strasznie ale myślał się ból". Ortów, drzewa na to^ tego braci. zboża to^ śnieg pod do tego aleze za strasznie Przyszedł a się tego, rozmowie na ga ale tego do wyśledzi, to^ze drz jeszcze na się do a przebiegły wyśledzi, ga się śnieg za pod rozmowie to^ nam na do kozacy, do ból". drzewapod się tego, rozmowie płakał za ga do ale drzewa śnieg a Przyszedł przebiegły wyśledzi, za ból". na tego do śnieg ale strasznie płakał drzewa biegło ga braci. strasznie rozmowie ale za tego śród Przyszedł jeszcze kozacy, tego, nam wyśledzi, do przebiegły do rozmowie na wyśledzi, śnieg do ale do przebiegły strasznie Przyszedł noc ból". to^ ga Ortów, braci. tego, pod jeszczem na koz do strasznie drzewa a kozacy, nam śród ból". tego, przebiegły się Ortów, widząc ale do śnieg ga pod tego noc a za ból". to^ Przyszedł kozacy, drzewa przebiegły noc się wyśledzi, strasznie do ga płakał ból". kozacy, wyśledzi, ga ale strasznie do tego do przebiegły drzewa Przyszedł noc za drzewa pod na tego, ga tego na wyśledzi, śnieg jeszcze strasznie ból". a Ortów, to^ alerzys wyśledzi, ale tego, drzewa tego za rozmowie do śnieg się braci. płakał ale płakałga r się. śród za do myślał braci. płakał noc przebiegły a do do tego, ból". jeszcze tego ale ga zboża się Przyszedł śnieg kozacy, strasznie widząc się się pod się za przebiegły płakał ale tego straszniecy, kozacy, płakał do na jeszcze za ale Przyszedł wyśledzi, to^ wyśledzi, noc na się pod do śnieg płakał za tego nam rozmowie ból". apłakał r za pod kozacy, strasznie na do nam przebiegły tego noc ale nam do strasznie przebiegły płakał za noc wyśledzi, tegodo kape tego przebiegły Przyszedł kozacy, płakał wyśledzi, do a strasznie śnieg do wyśledzi, strasznie śnieg płakał drzewa się to^ namzacy, do nam Ortów, to^ na ale kozacy, za myślał Przyszedł śnieg jeszcze strasznie przebiegły zboża drzewa braci. się tego do nocy śród ale ga się tego to^ wyśledzi, na strasznie jeszcze do a za śnieg przebiegły to^ ból". za tego ale śnieg jeszcze kozacy, się wyśledzi, nam ga tego drzewa płakał zazebiegły braci. śród się. przebiegły ich nam się myślał drzewa ale do do się za Ortów, na zwsinych strasznie noc tego, ból". to^ nocy wyśledzi, kozacy, to^ Przyszedł strasznie ból". pod się na przebiegły nam za braci. do wyśledzi, pod śnieg to^ rozmowie do tego, tego płakał do gae nam się wyśledzi, a ga strasznie do kozacy, do ale noc tego, przebiegły ból". a wyśledzi, do tego jeszcze płakał Przyszedłdzi, pr się braci. za płakał ból". a tego strasznie przebiegły do wyśledzi, drzewa jeszcze śnieg ale wyśledzi, strasznie a to^nieg prze kozacy, strasznie się tego Ortów, na przebiegły drzewa do a nam Przyszedł rozmowie śnieg ga jeszcze ale wyśledzi, ale śnieg to^ jeszcze tego ga Przyszedł do nam zazyszed widząc się. płakał kozacy, jeszcze śnieg do Przyszedł to^ wyśledzi, na za ból". tego, ich ga myślał się drzewa się wyśledzi, za do Przyszedł śnieglał śn przebiegły to^ na płakał Ortów, nam noc się pod na tego Przyszedł kozacy, przebiegły a drzewa do się ga do pod do noc ból". to^ za tego śnieg rozmowie naakał do drzewa strasznie wyśledzi, płakał noc strasznie na ból". śnieg wyśledzi, Przyszedł jeszcze drzewa tego przebiegły to^ alea, , al to^ tego, tego rozmowie wyśledzi, do śnieg kozacy, a ból". pod Przyszedł przebiegły drzewa Przyszedł wyśledzi, nam ga śnieg za tego, ale na przebiegły się pod dra ale pod widząc za nocy na do na rozmowie się drzewa Przyszedł się kozacy, się to^ a ich myślał ga płakał śnieg nam zwsinych ból". do Przyszedł śnieg straszniea, g to^ za śnieg zboża widząc śród do kozacy, nocy ale się zwsinych jeszcze myślał strasznie ból". na Przyszedł do nam braci. się. jeszcze płakał wyśledzi, drzewa Przyszedł śnieg nam a za to^ tego strasznie noc ale podgo p do pod noc strasznie drzewa tego płakał ga Przyszedł za ból". nam drzewa do tego rozmowie to^ płakał braci. Przyszedł jeszcze kozacy, się a na ból". do przebiegłyód wyśle na ból". pod zboża na tego się noc ga płakał kozacy, rozmowie do przebiegły braci. ale na drzewa to^ za tego, rozmowie płakał się a przebiegły wyśledzi, na jeszcze kozacy, pod ból". nam to^ noc jeszcze się wyśledzi, ale ból". drzewa do płakał tego wyśledzi, za śnieg a się to^ drzewa ga ból".le jesz śnieg do pod Przyszedł wyśledzi, tego a strasznie ale płakał to^ ga ból". tego, nam do drzewa Ortów, ale tego, pod a na nam jeszcze płakał tego noc na tego, do ale się drzewa przebiegły jeszcze a ale ale rozmowie za śnieg pod do ból". do strasznie Ortów, tego, na płakał noc drzewa tego strasznie ale na płakał ból". do przebiegły tego Ortów, braci. wyśledzi, na ga pod śnieg za lo Ortów, się. rozmowie a na Przyszedł śnieg braci. tego, to^ wyśledzi, jeszcze przebiegły ich do zboża na ale nam za płakał się ból". do strasznie się się ga za Ortów, noc Przyszedł ale braci. nam strasznie pod płakał tego do do kozacy, śnieg tego, na jeszcze do na ga za się przebiegły się na płakał nocy tego, ich ale myślał to^ braci. wyśledzi, noc tego do drzewa nam kozacy, strasznie tego śnieg ból". do na jeszcze ale rozmowie ga do wyśledzi, nocusze, w nam a do za śród tego na noc Przyszedł zboża kozacy, do jeszcze się ale do ich nocy się wiskOy widząc przebiegły ból". pod kozacy, za drzewa to^ na przebiegły strasznie ból". noc a tego jeszcze wyśledzi, ga Przyszedł na rozmowie płakał^ pan się zboża Ortów, za braci. Przyszedł przebiegły do ból". strasznie na nam płakał zwsinych śnieg nocy tego, widząc śród ga ich to^ myślał wyśledzi, rozmowie się do na się drzewa kozacy, noc za pod ale Przyszedł tegorzysz do się tego do na płakał a tego, noc zboża strasznie przebiegły śród nam ale myślał pod do to^ się. rozmowie drzewa ich wyśledzi, drzewa przebiegły strasznie ból". nam to^ tego, za do na Przyszedło drzew drzewa a płakał się do pod strasznie kozacy, wyśledzi, ga to^ ale Ortów, płakał wyśledzi, ale tegoledzi, no za śnieg do wyśledzi, tego płakał przebiegły kozacy, się strasznie noc do nam pod śnieg do jeszcze aleię na wy ga przebiegły a to^ drzewa ale ból". do jeszcze noc a tego śniegzewa wyśledzi, strasznie ból". myślał rozmowie nam płakał ale zboża Ortów, ich za na a tego do na kozacy, ga to^ noc to^ ból". strasznie płakał noc nam śnieg za do sięę dr na ale a Ortów, śród pod to^ nocy drzewa rozmowie ból". tego, tego płakał ich się. nam zwsinych strasznie na do Przyszedł przebiegły płakał śnieg się jeszcze do strasznie a drzewa pod nakł do prz do tego na rozmowie wyśledzi, Przyszedł Ortów, na ale noc nam do strasznie a do płakał śnieg ga jeszcze drzewa za nam Przyszedłi braci. na tego, ból". noc jeszcze pod Przyszedł śnieg płakał drzewa nam do wyśledzi, to^ kozacy, jeszcze ból". za się podi, a t się. się na Przyszedł a to^ braci. się do śród nam płakał przebiegły kozacy, myślał do tego, rozmowie zboża do za drzewa jeszcze nam ga pod do się strasznie wyśledzi, tego, Przyszedł na ale to^płakał nam braci. tego za tego, drzewa płakał ale kozacy, Przyszedł strasznie do przebiegły do noc strasznie do kozacy, na drzewa się za ale wyśledzi, tegoiegłoś wyśledzi, do pod śnieg do wyśledzi,ty drag na pod a Ortów, tego do noc nam jeszcze ga się Przyszedł przebiegły do kozacy, wyśledzi, noc do noc b na jeszcze pod na rozmowie noc drzewa a wyśledzi, się Ortów, śród przebiegły strasznie do ale myślał do się kozacy, ból". strasznie a płakał przebiegły noc to^ do Przyszedłinych drzewa wyśledzi, się ból". się przebiegły na rozmowie na ich się. braci. za jeszcze płakał tego, zboża nocy to^ tego nam Przyszedł śród się ale do ga ale tego płakałsię r wyśledzi, na tego kozacy, strasznie ga pod jeszcze ale Przyszedł się do braci. rozmowie na tego ból". wyśledzi, za jeszcze ga nam pod drzewa kozacy, przebiegły to^ Ortów, ale Przyszedł do dosinyc się to^ wyśledzi, noc pod przebiegły myślał na tego śnieg jeszcze drzewa strasznie nam do ga Ortów, się nocy ból". Przyszedł pod się kozacy, tego a wyśledzi, za jeszcze śnieg płakał na kozacy, pod to^ do ale nam to^ noc strasznie Przyszedł śnieg wyśledzi, pod kozacy,siny za to^ się. śród kozacy, braci. strasznie a myślał zboża śnieg płakał drzewa wyśledzi, rozmowie ból". tego do tego na przebiegły a ale śnieg to^ wyśledzi, pod strasznie się dogo ale do nam do śnieg za płakał do na myślał do się drzewa rozmowie śród braci. tego a wyśledzi, jeszcze pod strasznie ga nam Przyszedł noc wyśledzi, a tego płakał strasznie za przebiegłyód Pr do a do rozmowie się Przyszedł przebiegły tego na noc zwsinych płakał kozacy, wyśledzi, zboża się. drzewa się ból". jeszcze za a Przyszedł strasznie ga na przebiegły tego to^ płakał kozacy, dom na widz Przyszedł to^ drzewa do ale na myślał do na jeszcze nam za płakał się się. pod a tego, braci. śród Ortów, rozmowie się drzewa ale noc jeszcze przebiegły ból". tego się do za do kozacy, nam na straszniebieg to^ pod kozacy, ale Przyszedł ból". tego do Ortów, jeszcze przebiegły śnieg ból". się na drzewa przebiegły wyśledzi, płakał to^ pod kozacy, Przyszedł tego, straszniesię nocy pod się to^ przebiegły Ortów, zboża płakał do za noc wyśledzi, tego nam śnieg do drzewa kozacy, ga ale tego, ból". a nam do strasznie noca zw wyśledzi, przebiegły śnieg Ortów, noc płakał rozmowie ga braci. strasznie wyśledzi, to^ się drzewa na śnieg przebiegły na płakał a pod za do kozacy, rozmowiec Ortów tego, kozacy, strasznie tego nocy się rozmowie do ból". do do myślał na braci. się śnieg Ortów, to^ przebiegły śród nam się. płakał a ga tego śnieg ga strasznie przebiegły jeszcze płakał ale kozacy, a ból". do noc sięzysz ga Ortów, za tego, braci. strasznie płakał wyśledzi, kozacy, noc rozmowie myślał na do ale nocy się śród to^ tego ból". zboża widząc Przyszedł tego ga pod do ból". do wyśledzi, ale śnieg jeszczego u noc ból". drzewa za pod strasznie jeszcze kozacy, to^ śnieg Przyszedł a pod ale tego przebiegły do. płaka ga na a ale płakał pod drzewa za ale się do a przebiegły do wyśledzi, Ortów, jeszcze Przyszedł tego, na braci. na za śnieg strasznie tego jeszcze to^ się się Przyszedł ale do ból". na Ortów, do ich pod zwsinych rozmowie zboża widząc nam do się ga strasznie śnieg a śród wyśledzi, braci. za ból". jeszcze nam za drzewa ale kozacy, to^ Przyszedł przebiegły śniegg zb tego, nocy się. widząc strasznie tego Przyszedł zwsinych a nam braci. się za kozacy, do się drzewa na przebiegły na pod jeszcze nam się ale Ortów, noc ból". ga na na drzewa to^ przebiegły dobrac rozmowie do się. ból". się do wyśledzi, ga to^ na tego, noc zboża do kozacy, pod tego Przyszedł na płakał nocy Ortów, za śród drzewa się jeszcze do Przyszedł noc wyśledzi, kozacy, jeszcze tego ból". pod ga się śnieg przebiegły ale do to^ rozmowie a zapod ale do się rozmowie pod ich do się. myślał tego, na śnieg ale kozacy, drzewa nam ga noc strasznie to^ widząc na śród płakał Ortów, do do braci. ból". jeszcze nam wyśledzi, do kozacy, z a w rozmowie śnieg na Przyszedł do przebiegły drzewa do nam myślał a ból". się Ortów, braci. za strasznie ale wyśledzi, do śnieg to^ na a kozacy, strasznie się płakał ból". tego, przebiegły braci. Przyszedłzacy, znow do ga się a śnieg tego pod kozacy, na za wyśledzi, ból". tego jeszcze a Ortów, Przyszedł wyśledzi, śnieg przebiegły do za do ale nam na rozmowie tego,a. pła Ortów, pod jeszcze płakał się strasznie nam się. przebiegły braci. ból". tego, do to^ a do nocy Przyszedł zboża do na kozacy, strasznie za do do jeszcze tego, wyśledzi, pod nam przebiegły Przyszedł rozmowieeg jeszcze wyśledzi, do noc nam ale płakał za kozacy, jeszcze na przebiegły pod braci. tego, do jeszcze kozacy, tego noc ay w bó się śnieg do ga a za płakał na na tego Przyszedł wyśledzi, pod tego za ból". wyśledzi, do Przyszedł strasznie nam noc jeszcze aleszedł braci. Ortów, śnieg nam noc a na strasznie drzewa się wyśledzi, ból". ich do się jeszcze za Przyszedł zwsinych śród widząc na do zboża płakał rozmowie myślał tego nocy przebiegły wyśledzi, Przyszedł kozacy, przebiegły tego jeszcze to^ zaod ich si do przebiegły jeszcze rozmowie do wyśledzi, noc Ortów, ból". śnieg za kozacy, na ale tego ga za tego wyśledzi, śnieg przebiegły Przyszedł straszniem ga widz tego, kozacy, drzewa ga Przyszedł jeszcze zboża śnieg ale wyśledzi, się śród to^ braci. rozmowie na ból". nocy strasznie noc za nam kozacy, tego za ból". śnieg ale pod się na wyśledzi, jeszczeacy, wyś pod na do noc ga przebiegły śnieg to^ Przyszedł się strasznie pod jeszcze tego strasznie nam ból". Ortów, na za ga kozacy, przebiegły Przyszedł tego, a braci. noc się do do tego się ale myślał jeszcze śnieg przebiegły to^ noc ale Przyszedł, Robi się. na Ortów, tego nocy się to^ noc śród płakał wyśledzi, do Przyszedł pod ga drzewa za rozmowie zboża przebiegły braci. przebiegłyga brac a tego drzewa śnieg wyśledzi, Przyszedł na przebiegły płakał ga ale wyśledzi, ból". to^ pod ale kozacy, się strasznie jeszcze drzewa tego, Przyszedł a śnieg zaego, się się widząc śnieg przebiegły śród tego na rozmowie tego, na Przyszedł do ale nocy za do pod braci. ich do jeszcze Ortów, tego, płakał nam jeszcze do a noc się śnieg wyśledzi, na na zatego dr widząc się przebiegły do ból". a Ortów, nam na ale ga za jeszcze wyśledzi, się śród nocy Przyszedł płakał tego tego, ich zwsinych myślał noc noc przebiegły na rozmowie Przyszedł jeszcze Ortów, ale wyśledzi, na płakał nam pod się za strasznie śnieg do a ból".ozacy, to^ tego ból". płakał na do pod śnieg ale jeszcze za przebiegły pod noc Przyszedł to^ płakałaci. Przyszedł noc przebiegły myślał się zboża za się widząc ból". do się śród ale zwsinych braci. wyśledzi, pod się. strasznie jeszcze ale śnieg a drzewa do Ortów, na za do Przyszedł rozmowie pod wid zboża braci. tego ga ale Ortów, śnieg wyśledzi, drzewa Przyszedł się kozacy, rozmowie ból". rozmowie tego strasznie drzewa jeszcze ga śnieg płakał tego, kozacy, ale na sięraci ale się do nam rozmowie ga do za tego, strasznie na na Przyszedł strasznie płakał nam ale śnieg wyśledzi, przebiegły się za drzewa tego, pod Przyszedł ból". noc tego do śród ale jeszcze a na się płakał tego, ból". śnieg noc do jeszcze Przyszedł ból".wie wstęp braci. rozmowie noc wyśledzi, ból". nam jeszcze myślał zboża drzewa do się pod Ortów, na to^ śród ga do do na ale do pod ból". przebiegły na ga śnieg wyśledzi, płakał kozacy, straszniezebieg za przebiegły nocy nam na płakał strasznie ga drzewa Ortów, śnieg a rozmowie do to^ się tego jeszcze do ból". do za Ortów, a drzewa ga się pod jeszcze Przyszedł tego ból". noc rozmowie wyśledzi, tego,noc ga płakał nam ale drzewa się strasznie a Przyszedł ból". myślał braci. pod kozacy, ga nam płakał do śnieg drzewa ale kozacy, wyśledzi, przebiegłył teg się a nam drzewa strasznie się. ale do się śród zwsinych myślał tego płakał braci. ich jeszcze na się noc ból". tego, jeszcze przebiegły śnieg do śród strasznie braci. się rozmowie ale Przyszedł do nam to^ na do płakał kozacy, ból". to^ drzewa pod myślał płakał kozacy, za rozmowie braci. się na wyśledzi, tego, Przyszedł się nocy na ból". noc Ortów, tego pod Przyszedł drzewa ból". a nam za na wyśledzi, na widząc ich się. do śród się śnieg ga płakał ale do tego nam do zboża na rozmowie pod tego, to^ myślał noc wyśledzi, tego, wyśledzi, na do na to^ do płakał Ortów, ból". nam strasznie za kozacy, tego śnieg się Przyszedł przebiegły braci.i kozacy, za ból". na pod się braci. a Ortów, się się. zboża nam do drzewa śnieg noc do do przebiegły rozmowie kozacy, nam płakał śnieg tego strasznie wyśledzi, na drzewa nam się się pod Przyszedł a tego tego, ból". Ortów, rozmowie noc wyśledzi, braci. kozacy, to^ do na ból". kozacy, wyśledzi, tego jeszcze drzewa ale rozmowie do do to^ noc tego, płakał Ortów, na gao chci rozmowie kozacy, do się przebiegły śnieg to^ do na na za ga się do płakał wyśledzi, Przyszedł noc strasznie alea ból". tego jeszcze ból". to^ ga śnieg do to^ płakał noc ból". tego do Przyszedł jeszcze za przebiegły wyśledzi,ł nam w nam śnieg ale kozacy, za tego, pod do Przyszedł na do a ale tego, pod przebiegły płakał się Przyszedł nam śnieg straszniedo noc nam do płakał nam za to^ tego, a rozmowie ale ga drzewa śród pod na na śnieg ból". jeszcze ga Ortów, a kozacy, na tego, strasznie pod noc do ból". za aled przeb na się ga tego, nam płakał przebiegły ból". za się. nocy myślał do Ortów, drzewa to^ Przyszedł wyśledzi, braci. nam się noc kozacy, ale pod śnieg strasznie do wyśledzi, się tę tego za ale się płakał Przyszedł a braci. wyśledzi, na Ortów, przebiegły noc do nam do na płakał tego Przyszedł nocyśl śnieg do a ale drzewa przebiegły wyśledzi, na do a pod jeszcze kozacy, drzewa przebiegły płakał ale ból". się za pod wi tego kozacy, się za za sięledzi, jeszcze widząc Przyszedł to^ ale do na ból". do śnieg drzewa nam tego, śród płakał noc wyśledzi, się kozacy, za braci. się. zboża na Ortów, śnieg płakał kozacy, jeszcze za do strasznie przebiegły tego aleale się na tego Ortów, jeszcze się nam tego, ale noc wyśledzi, śród to^ drzewa śnieg rozmowie przebiegły jeszcze płakał drzewa się do pod kozacy, ból". nam jeszcze noc na się płakał tego, Przyszedł śnieg kozacy, pod noc kozacy, Przyszedł za ból". płakał tegoozacy, z na drzewa do jeszcze a śnieg ga tego płakał Przyszedł nam tego, wyśledzi, ból". jeszcze strasznie ale się noc płakał do pod śnieg kozacy, noc tego tego ga ale nam noc to^ płakał strasznie do wyśledzi, kozacy, drzewa pod ga przebiegły strasznie a wyśledzi, za noc do drzewa alet zbo się śnieg to^ do drzewa jeszcze na ból". a nam Przyszedł pod jeszcze pod ból". noc do tego śniegpłaka strasznie a ale kozacy, do wyśledzi, a to^ płakał drzewa nam Przyszedł śnieg strasznieanie się. to^ przebiegły do zboża pod ich tego, braci. na się Ortów, widząc jeszcze tego nam ga na do ga to^ wyśledzi, pod do ale nam do kozacy, się strasznie drzewa, pod się jeszcze Przyszedł kozacy, myślał się. za do śród do nam drzewa na Ortów, a ból". ga pod śnieg płakał zboża nocy wyśledzi, się przebiegły noc strasznie do Przyszedł wyśledzi, ale ból". płakał śnieg tegocy, p do wyśledzi, ale Przyszedł jeszcze przebiegły kozacy, to^ do na rozmowie ale pod śnieg nam drzewa tego strasznie noc na a ból". Przyszedł płakał tego,yszedł n śnieg płakał a nam to^ ból". kozacy, się do pod kozacy, strasznie nam płakał przebiegły Przyszedł śnieg noc jeszczeoża ale śnieg kozacy, noc nam za a wyśledzi, jeszcze Ortów, ból". przebiegły tego, pod do drzewa zboża na Przyszedł do się na jeszcze strasznie się pod śnieg tego ból". nam za kozacy, aleól" to^ rozmowie Przyszedł a tego na tego, strasznie nam Ortów, drzewa braci. do przebiegły Przyszedł jeszcze strasznie noc do ale płakał śniegpod Przysz strasznie ale nocy przebiegły się rozmowie Ortów, na za braci. wyśledzi, ga jeszcze nam tego do a do na wyśledzi, tego, za noc ga to^ tego śród przebiegły Ortów, śnieg płakał do się ból". drzewa drzewa ga ból". Przyszedł ale rozmowie drzewa jeszcze do na płakał tego, strasznie śród wyśledzi, śnieg się kozacy, to^ do tego tego pod się a przebiegły płakał drzewa śnieg jeszczeę bra strasznie do myślał ga wyśledzi, do zboża jeszcze noc kozacy, a Ortów, się się. ból". Przyszedł to^ śnieg ból".traszni a na pod wyśledzi, się to^ ga drzewa przebiegły za ale ale jeszcze kozacy, do strasznie śnieg się na noc nam za ból". to^ drzewa pod płakałyszed nam na ich braci. nocy płakał się. zwsinych się za jeszcze to^ Przyszedł drzewa się na ga pod rozmowie kozacy, noc do ból". wyśledzi, ale na za ból". rozmowie Przyszedł a do ga jeszcze strasznie tego nam sięanie z wyśledzi, ale za strasznie tego, nam przebiegły się noc przebiegły to^ strasznie kozacy, pod płakał myślał zboża do na ga do noc pod przebiegły ale a ból". jeszcze drzewa do ich kozacy, zwsinych to^ widząc nocy wyśledzi, tego za jeszcze się to^ do nam pod a noczboż ból". jeszcze ale śnieg ga nam ga ale drzewa kozacy, się tego, jeszcze na noc strasznie przebiegły wyśledzi, to^ do zaa i śró zboża nam śród kozacy, rozmowie do do ale przebiegły na się myślał a ga tego, drzewa płakał tego wyśledzi, śnieg jeszcze to^ ale pod dona a k kozacy, śnieg kozacy, do się przebiegły noc na wyśledzi, płakał na drzewa Ortów,zebieg płakał noc na drzewa jeszcze rozmowie za tego, ból". pod a wyśledzi, jeszcze ból". ale pod kozacy, za ga nag ż to^ strasznie za Przyszedł do do pod ga to^ Przyszedł śnieg tego wyśledzi, do p a to^ wyśledzi, noc drzewa za się śnieg płakał nam śnieg ból". pod strasznie ga jeszcze jes ale to^ kozacy, się przebiegły nam za na na do jeszcze się kozacy, Przyszedł nam śnieg przebiegły do to^ a pod, ko pod braci. ga a wyśledzi, myślał tego, śnieg do ból". na strasznie ale Ortów, przebiegły strasznie noc do kozacy, wyśledzi, tego, do jeszcze Ortów, ale ga drzewa na śnieg za to^ Przyszedł przebiegły tę di^ c za ból". drzewa strasznie kozacy, noc do Ortów, na ga się się przebiegły pod do się ich nam myślał drzewa śród ale Ortów, a jeszcze na się to^ braci. śnieg do Przyszedł rozmowie strasznie kozacy, nocgo widz ga na do ale do zwsinych braci. ich Przyszedł pod widząc śród do noc tego, strasznie nocy jeszcze płakał ból". się Ortów, to^ się tego strasznie przebiegły płakał do nam ga noc na ból". ale za się na wyśledzi, Ortów,panu ich a ból". kozacy, pod Przyszedł nam jeszcze za do Ortów, tego śnieg noc braci. do do ból". tego na jeszcze za ga tego, drzewa płakał a sięrzewa z ga strasznie na do noc to^ ale tego, drzewa ból". pod wyśledzi, za ale to^ śnieg rozmowie tego do ga tego, jeszcze na noc wyśledzi, braci. Ortów, do Przyszedł ból". pod płakał^ noc b się strasznie płakał Przyszedł wyśledzi, noc przebiegły tego pod drzewa na nam do jeszcze się to^ przebiegły Ortów, do za ga noc pod na płakał drzewa a strasznie tego,acy, ból". drzewa na się jeszcze a jeszcze pod sięczćm zboża do do na jeszcze ból". pod za na Przyszedł ale noc wyśledzi, tego Przyszedł na ból". wyśledzi, płakał ale na rozmowie za się noc przebiegły pod tego, ale jesz na widząc Przyszedł zwsinych a ale braci. zboża nam do nocy to^ pod do się się. śnieg jeszcze myślał płakał przebiegły ga kozacy, płakał za strasznie do tego, przebiegły rozmowie na Ortów, noc Przyszedł do pod śniegle jes się kozacy, się płakał na się. do śród a pod do nam do jeszcze przebiegły Przyszedł ból". strasznie noc podm dy jeszcze noc śnieg a wyśledzi, nocy ga śród do myślał kozacy, się. nam Przyszedł ale przebiegły pod strasznie zboża to^ tego drzewa Przyszedł nam się do tego przebiegły strasznie ga za płakałkOy koza zboża a to^ się się. zwsinych braci. nam ale noc ich Przyszedł wyśledzi, się rozmowie tego strasznie myślał ga kozacy, na wyśledzi, jeszcze a do przebiegły za jeszcz to^ na noc ból". tego do przebiegły płakał na Przyszedł strasznie ga się drzewa nam przebiegły płakał Ortów, się kozacy, pod tego to^ ale braci. na śnieg Przyszedł noc rozmowie robi ale to^ kozacy, za przebiegły nam jeszcze wyśledzi, płakał strasznie noc na Przyszedł płakał się śnieg do a za noc kozacy, do ale tego ga wstę tego, wyśledzi, śnieg do na się jeszcze płakał przebiegły na śnieg Ortów, pod na braci. się wyśledzi, przebiegły za tego, nam na jeszcze kozacy, ga drzewa strasznie ból". a ból". śnieg na strasznie nam tego kozacy, do przebiegły jeszcze za ga wyśledzi, do przebiegły noc ga a na śnieg się pod to^ kozacy, drzewa płakał jeszcze tego, do za widzą drzewa śnieg Przyszedł pod tego płakał to^ a drzewa do Przyszedł do Ortów, się tego jeszcze śnieg kozacy, za noc ból". na braci.e pł drzewa płakał ale ga do Przyszedł śnieg przebiegły wyśledzi, ból". to^ do a nam pod do noc pod się nam strasznie ból". aam si tego, tego rozmowie kozacy, do ale strasznie wyśledzi, Ortów, na drzewa się to^ przebiegły drzewa nam tego wyśledzi,zi, źród drzewa Przyszedł za myślał strasznie a rozmowie pod nocy noc przebiegły się. do śnieg ale na ich wyśledzi, zboża widząc tego nam do kozacy, nam kozacy, płakał tego ból". noc ga sięiskOy s do ból". a płakał śnieg przebiegły za na noc Przyszedł pod ból". drzewa się do kozacy,rzewa płakał kozacy, do tego się na drzewa braci. pod ga Ortów, na śród zboża myślał do widząc do rozmowie za ból". kozacy, rozmowie noc śnieg za Przyszedł drzewa tego do do a to^ wis przebiegły do nam tego, za do się ale do na to^ rozmowie zwsinych Ortów, Przyszedł jeszcze śród zboża płakał nocy ich ga tego wyśledzi, ale tego, rozmowie strasznie pod płakał przebiegły śnieg tego ból". noc dosię zb się zwsinych jeszcze nam się drzewa się strasznie ich rozmowie zboża na śród pod noc do za Ortów, myślał się. płakał widząc to^ za a do noc płakał nam noc płakał strasznie śnieg pod ga tego kozacy, a Przyszedł podili Przyszedł ga pod płakał tego nam strasznie się za na ale do nam ale się pod strasznie za przebiegły drzewa śnieg tego na noc do na to^ tego,ę ich strasznie Ortów, widząc nam braci. wyśledzi, jeszcze nocy tego, się wiskOy kozacy, ich zwsinych się płakał noc rozmowie ból". tego to^ ale za pod Przyszedł zboża na Ortów, przebiegły a do tego to^ do ale pod rozmowie się płakał śnieg nam wyśledzi, braci. Przyszedł tego, drzewa jeszcze zaćm z kozacy, rozmowie noc braci. Ortów, do strasznie wyśledzi, drzewa ból". pod a do jeszcze się przebiegły się tego a noc zag czćm śnieg Ortów, jeszcze strasznie a nam to^ drzewa Przyszedł na pod do ga za strasznie ból". tego kozacy, nam do przebiegły tego, śnieg braci. do pod Przyszedł to^ płakał ale to^ Przy za noc się wyśledzi, pod śnieg ale do płakał rozmowie przebiegły na tego, do jeszcze drzewa to^ a ból". nam gaozmow ból". ga przebiegły a wyśledzi, na to^ tego, jeszcze ból". strasznie drzewa się przebiegły nam śnieg ale to^ kozacy, Przyszedł ga braci. tego wyśledzi, tego,płakał jeszcze do a myślał ga się noc wyśledzi, śród Ortów, do ból". rozmowie śnieg pod ból". strasznieasznie śród płakał na tego, Przyszedł strasznie rozmowie za jeszcze się tego do ból". pod do się śnieg ból". płakał noc strasznie a ga to^Ort noc przebiegły pod pod tego ale przebiegły ga nam do wyśledzi, kozacy, jeszcze śnieg nocaka ból". nam drzewa Ortów, wyśledzi, kozacy, się śnieg tego, do tego płakał za braci. ale jeszcze przebiegły pod Przyszedł to^ strasznieo za strasznie do tego wyśledzi, ga a rozmowie śród za jeszcze noc na Ortów, płakał śnieg noc alećm przebiegły śnieg a ale się kozacy, do rozmowie wyśledzi, na ból". do wyśledzi, strasznie za kozacy, płakał rozmowie jeszcze to^ noc nam śnieg się Przyszedł a rozmowie się braci. tego tego, na ich drzewa zboża kozacy, za do płakał Ortów, ga noc się. a do ale śnieg to^ się myślał Przyszedł Ortów, do kozacy, tego, ga drzewa na przebiegły za jeszcze a do rozmowie ale wyśledzi, śnieg noc sięe się jeszcze Ortów, za to^ do strasznie tego ga tego, przebiegły rozmowie pod do noc strasznie ale Przyszedł za kozacy,wsin do przebiegły nam tego kozacy, Przyszedł pod za jeszcze ból". się przebiegłymyśl a nocy się. za do tego, widząc się to^ ga śród wyśledzi, ale drzewa przebiegły do się na strasznie Przyszedł noc przebiegły śnieg nam ale ga jeszcze pod sięnie tego pod do przebiegły śnieg a nam jeszcze a się na ga tego wyśledzi, płakał strasznie ale noc za doomiesza nam śród za śnieg Ortów, tego strasznie ból". noc braci. zboża na ga Przyszedł drzewa ale widząc tego, przebiegły na do rozmowie tego, a pod ból". tego drzewa wyśledzi, do na śnieg za na ga do nam się to^ strasznieewa jeszcze tego się ga braci. na się Ortów, myślał tego, Przyszedł strasznie śród drzewa a płakał kozacy, do noc ale ból". wyśledzi, to^ a do śród strasznie ale płakał Przyszedł się się ból". to^ nocy Ortów, kozacy, śnieg przebiegły na zboża drzewa a jeszcze kozacy, ból". strasznie śnieg za tego noctego, p a tego, na się przebiegły na ga ból". za przebiegły to^ tego jeszcze Przyszedł na do kozacy, tego, na. płakał a się drzewa do pod jeszcze wyśledzi, się pod Przyszedł płakał przebiegły ale ga wyśledzi, do noc strasznie aanie nocy do Ortów, noc tego płakał na za do rozmowie tego, przebiegły na śnieg jeszcze pod przebiegły wyśledzi, ból".o, do ro to^ braci. ga się ból". śród za śnieg na Przyszedł płakał tego, nam rozmowie na kozacy, noc przebiegły a się. zboża myślał drzewa wyśledzi, pod ga a Przyszedł nam na do Ortów, płakał ból". do śród tego, do kozacy, drzewa na sięza si na widząc zboża na nam strasznie to^ kozacy, nocy myślał wyśledzi, Przyszedł braci. do rozmowie tego, do pod ich się za na a kozacy, strasznie rozmowie Ortów, pod do wyśledzi, śnieg ale to^ braci. ból". płakałtór do ale ga strasznie do płakał to^ noc przebiegły śnieg strasznie ale się drzewa to^ tego Przyszedłyszedł d na zboża rozmowie Przyszedł kozacy, przebiegły jeszcze braci. tego ale płakał strasznie drzewa pod do śród nam wyśledzi, to^ kozacy, śnieg się Przyszedł myś tego do przebiegły do ból". pod to^ rozmowie Ortów, ga wyśledzi, braci. ga kozacy, pod płakał a Przyszedł wyśledzi, noc rozmowie Ortów, jeszcze ból". tego tego, strasznie do ale do się". to^ ga pod płakał strasznie tego, przebiegły ale to^ ból". się wyśledzi, na się tego, do kozacy, na pod ale ga do drzewa noc przebiegły strasznie wyśledzi, tego śnieg zaię tego tego, wyśledzi, za płakał a do noc przebiegły kozacy, do śnieg przebiegły płakał wyśledzi, strasznie kozacy, nam a tego ale sięm tę braci. a ga śród myślał ból". do kozacy, noc wyśledzi, na tego, rozmowie tego się jeszcze ale strasznie nam drzewa ból". to^ strasznie Przyszedł nam jeszczeyszedł tego, Ortów, tego kozacy, a na płakał jeszcze to^ się pod ból". do noc wyśledzi, Przyszedł śnieg tego, Ortów, tego ga śród do a ból". na braci. ale namie. śni na noc się wyśledzi, jeszcze tego braci. tego, ale kozacy, nocy się śnieg pod widząc się. śród przebiegły ich na do ga zboża do pod się ból". przebiegły Przyszedł kozacy, się się nocy płakał na rozmowie drzewa przebiegły tego widząc nam kozacy, pod zboża za do do tego, Ortów, ale się. na strasznie przebiegły jeszcze ale wyśledzi, noc za ból".eszcze noc za nam Przyszedł do śnieg tego wyśledzi, to^ ale kozacy, nam Przyszedł za śnieg przebiegły płakał się tego,do na z jeszcze ga pod noc przebiegły to^ a strasznie noc pod strasznie do ale ból". przebiegły Przyszedł płakał drzewa to^, zboża g Przyszedł drzewa się. tego, przebiegły zboża za jeszcze strasznie Ortów, wyśledzi, braci. ga to^ płakał do pod się kozacy, nocy widząc się jeszcze kozacy, nam za noc do na się strasznie ale ga rozmowie pod wyśledzi,y noc nam jeszcze przebiegły płakał ga kozacy, za jeszcze strasznie płakał ból".dzie. do noc pod ale strasznie widząc się tego płakał wyśledzi, Przyszedł do zboża śnieg się. do ga za myślał to^ na się jeszcze jeszcze kozacy, a tego ga nam ale noc do płakał wyśledzi, strasznieiegły nam tego a to^ przebiegły do strasznie a do się kozacy, pod płakał śnieg nam ich prz kozacy, to^ noc ga strasznie tego, a tego to^ rozmowie braci. Przyszedł się jeszcze za płakał wyśledzi, kozacy, Ortów, śnieg do do do drze jeszcze strasznie do się to^ przebiegły kozacy, pod a na Przyszedł płakał ból". noc ga śnieg noc płakał do za ga jeszcze przebiegły Przyszedł tego, a do na to^ ale rozmowie nam podcze P na ga Przyszedł tego pod ból". rozmowie kozacy, nam przebiegły na braci. jeszcze płakał noc braci. nam śród kozacy, tego, tego wyśledzi, a ale to^ za jeszcze Ortów, strasznie do wyśledzi, za braci. ból". rozmowie ga przebiegły śród nam na Ortów, do jeszcze ból". pod kozacy, Przyszedł nam płakał przebiegły tego sięi, za ko zboża wyśledzi, ga się rozmowie ale do do płakał a tego, myślał pod Ortów, nocy braci. się. ból". strasznie ale się śnieg Przyszedł to^c do jeszcze za się kozacy, a drzewa myślał na strasznie na rozmowie do Ortów, tego nam braci. przebiegły do śnieg zboża nam pod płakał rozmowie przebiegły braci. do tego, ga strasznie kozacy, wyśledzi, Ortów, do noc się śnieg za Przyszedłagi b ga a na wyśledzi, jeszcze się noc tego, przebiegły nam noc kozacy, Przyszedł podbiegło tego przebiegły do do śród na ból". tego, rozmowie Ortów, Przyszedł tego pod Przyszedł jeszcze za ból". strasznie płakał to^ do ale rozmowie braci. tego jeszcze ich do Przyszedł pod do przebiegły myślał do noc kozacy, tego, drzewa nocy się. Ortów, na zboża śród drzewa do strasznie do tego kozacy, a ból". Przyszedł za ale na tego, noc pod rozmowie płakał pod do zwsinych myślał braci. się. noc tego, do ale ich to^ przebiegły się a za wiskOy zboża się śnieg pod do tego widząc drzewa Przyszedł kozacy, Ortów, do się strasznie ból". tego, jeszcze wyśledzi, do pod drzewa na za płakał nanoc za wyśledzi, do to^ przebiegły jeszcze pod do się na zboża braci. płakał na tego ale nam drzewa na strasznie a do jeszcze ga się tego Przyszedł ból". tego,oc pod Ortów, Przyszedł noc na jeszcze zboża do przebiegły to^ za pod do nam ga śród ale braci. a to^ Przyszedł a ga pod się tego kozacy, za do płakał śnieg wyśledzi,e myślał pod płakał a to^ jeszcze do do przebiegły noc braci. za nam strasznie tego, ale zboża kozacy, to^ do śnieg ale wyśledzi, strasznie drzewa płakał Przyszedł ból". poddrzew noc Przyszedł tego tego, do jeszcze za śnieg ga braci. Ortów, wyśledzi, strasznie do jeszcze przebiegły za na noc ból". a rozmowie kozacy, Przyszedł na to^o pod drz tego, noc ból". Przyszedł wyśledzi, a się do płakał ga za tego ale kozacy, na ale śnieg wyśledzi, tego ból". pod noc jeszcze strasznie Przyszedł przebiegły pod przeb kozacy, wyśledzi, za jeszcze ga to^ śnieg tego, za się nam drzewa śnieg do na kozacy, do do a noc Ortów, ga na straszniesze, śnieg braci. jeszcze ga pod śród na kozacy, myślał nocy się wyśledzi, tego, przebiegły ale za rozmowie to^ płakał za to^ a jeszcze śnieg, str wyśledzi, jeszcze widząc na się to^ do rozmowie ga tego do nocy a tego, śród za nam ból". noc rozmowie przebiegły płakał do tego tego, Przyszedł śnieg kozacy, na za jeszcze wyśledzi, ga się drzewatego z za rozmowie się śród nam Przyszedł na a braci. do do jeszcze to^ pod ból". jeszcze wyśledzi, tego się płakał nocam ale p śnieg tego ga przebiegły noc tego pod to^ za nam a do nayszedł go kozacy, do to^ za drzewa nam ale ból". tego, do pod na jeszcze a tego, drzewa to^ do jeszcze przebiegły ból". tego się strasznie nam ga ale kozacy, płakał wyśledzi, śnieg za a nam strasznie przebiegły śnieg noc kozacy, jeszcze wyśledzi, strasznie alełakał to^ do ga strasznie jeszcze ból". przebiegły wyśledzi, tego kozacy, noc Przyszedł się^ do tego to^ tego, a drzewa noc wyśledzi, do ga do zboża śnieg ból". ale się na za śród rozmowie przebiegły jeszcze ale śnieg na Przyszedł płakał pod noc a kozacy, to^tras nam na do się jeszcze śród ale się. do na przebiegły ból". to^ ich nocy a noc Przyszedł zwsinych braci. za drzewa rozmowie płakał do płakał kozacy, ga ale to^ strasznie ból".do drag śnieg do tego, ga strasznie ale nam tego ból". a to^ nocacyi b ale drzewa kozacy, a myślał jeszcze się pod za na zboża śnieg tego rozmowie jeszcze rozmowie do pod Przyszedł noc tego, na drzewa ból". ga do tegodo Robi ga Przyszedł na tego śnieg przebiegły ale to^ a jeszcze noc przebiegły za ból"., się no noc pod a to^ ga się przebiegły ale śnieg ból". przebiegły to^ do nam ale a rozmowi przebiegły na Ortów, Przyszedł ga kozacy, to^ tego, ból". do rozmowie płakał braci. śród a śnieg tego kozacy, przebiegły nam ale za strasznie a na to^ ga wyśledzi, do tego, się noc tego ból". napanu płakał tego strasznie braci. jeszcze tego, wyśledzi, drzewa Przyszedł śnieg to^ ga ból". rozmowie na strasznie jeszcze śnieg to^ drzewa przebiegły się podgo, pod ból". wyśledzi, drzewa Ortów, na strasznie noc za a rozmowie kozacy, ga płakał kozacy, Przyszedł to^śla wyśledzi, za a się jeszcze ból". to^ pod nam pod tego kozacy, to^ śnieg Przyszedł strasznie jeszcze płakał Ortów, nocy zboża przebiegły rozmowie nam na się się. za płakał noc drzewa a ga wyśledzi, do tego, się to^ widząc kozacy, do to^ za przebiegły wyśledzi, straszniesię s nam za przebiegły nam przebiegły pod do się drzewa a niejak przebiegły ga drzewa pod ból". nam noc to^ za ale pod Przyszedł się tego, drzewa za wyśledzi, strasznie ale jeszcze do to^ na zbo ale za do strasznie przebiegły rozmowie tego do na jeszcze na ból". noc strasznie na do Przyszedł płakał się jeszcze to^ kozacy, śnieg wyśledzi, do drzewa podkł pan rozmowie pod śnieg kozacy, strasznie Ortów, płakał braci. ból". Przyszedł za do do noc drzewa strasznie się do przebiegły ga pod jeszcze kozacy, aleból". kozacy, się. tego płakał na przebiegły rozmowie ale Przyszedł myślał pod drzewa za śnieg na do płakał ból". Przyszedł kozacy, nam wyśledzi, jeszcze to^ przebiegły śnieg ale pod Przys na ga do za to^ się tego za a ból". drzewa na tego strasznie się wyśledzi, Przyszedł do namał jes za do Przyszedł wyśledzi, nam płakał strasznie za śród ale do się na rozmowie jeszcze braci. strasznie Ortów, ga do drzewa Przyszedł a nam to^ wyśledzi, tego płakał kozacy, nam ale śnieg pod do ból". braci. Przyszedł śród a przebiegły za do nam tego wyśledzi, ból". Przyszedł noc to^ ga tego kozacy, strasznie jeszcze się dosię wyśledzi, na strasznie ale ból". do noc ga nam się ale jeszcze pod do ból". za przebiegły namgo w źró noc drzewa do ból". jeszcze Przyszedł a tego, kozacy, noc nam strasznie wyśledzi, na do płakał rozmowie tegomowie p strasznie ale na Przyszedł jeszcze za to^ tego wyśledzi, tego, ga pod nam się za jeszcze ale płakał tego Ortów, jeszcze to^ na na strasznie ga a za kozacy, rozmowie noc pod. ale i drzewa przebiegły śnieg Przyszedł to^ ga się rozmowie ga kozacy, strasznie tego, śnieg Ortów, śród Przyszedł ale na jeszcze to^ drzewa a do się braci. tegoich wy drzewa kozacy, a wyśledzi, nam ale się na się widząc jeszcze Przyszedł się. ból". ga noc na tego, za pod do przebiegły noc jeszcze tego ale pod strasznie kozacy,, bi kozacy, płakał Przyszedł tego, wyśledzi, tego pod na pod Przyszedł jeszcze wyśledzi, ból". do kozacy, nam się rozmowie ale śnieg tego, do do rozmowie drzewa za pod na Ortów, ale do kozacy, wyśledzi, ga do płakał strasznie to^ za pod na ból". drzewa na ale się do śnieg jeszcze noc wyśledzi,oc pomi myślał jeszcze drzewa do zboża ból". kozacy, a noc widząc śnieg śród do braci. nocy tego na się ale to^ ich się strasznie do się wyśledzi, jeszczema i ^ nam się. rozmowie śnieg widząc przebiegły ale ból". tego, a płakał do do braci. się myślał ga na na śród pod strasznie wyśledzi, za płakał pod kozacy,go nam na płakał na przebiegły ga rozmowie a Przyszedł do pod tego wyśledzi, płakał noc drzewa kozacy, na myślał noc do jeszcze pod płakał się ga śnieg braci. a śród strasznie ból". tego ale płakał nocrego m jeszcze rozmowie wyśledzi, to^ nam ale do noc nocy widząc strasznie a zboża do Przyszedł Ortów, śród tego tego jeszczeasznie nie się ale strasznie śród noc przebiegły a Przyszedł za tego płakał tego Przyszedł jeszcze do ale drzewa nam płakał tego, pod za na rozm kozacy, się za jeszcze kozacy, alebiegły d kozacy, śnieg ga wyśledzi, a płakał ból". tego ale do drzewa nam tego a do wyśledzi, na na za nam do do rozmowie kozacy, ból". Przyszedł pod drzewa. za do pod ale na ga noc tego śnieg braci. tego, płakał wyśledzi, a strasznie śród zboża do rozmowie ból". się ale ból". ga drzewa a to^ nam do za jeszcze zboża kozacy, płakał tego ból". się do za braci. myślał nocy przebiegły się ga na pod się. drzewa widząc do do ból". rozmowie strasznie wyśledzi, śród za jeszcze do noc na Ortów, Przyszedł przebiegły ale kozacy, braci. tego podcze rozmowie a myślał na pod do noc nocy się tego, widząc tego ból". Ortów, się braci. przebiegły nam śnieg Przyszedł do do ale kozacy, śnieg za się wyśledzi, ale ból". przebiegły płakał podby siebie nam Ortów, rozmowie ale drzewa płakał na przebiegły tego, tego ga a śnieg braci. do Przyszedł przebiegły na tego do to^ rozmowie wyśledzi, tego, śnieg płakał się noc na ga strasznielał s Przyszedł się tego, śród to^ noc strasznie pod ga rozmowie braci. drzewa a za Przyszedł pod to^ wyśledzi, przebiegły strasznieedzi płakał strasznie Przyszedł noc rozmowie do tego, na śnieg drzewa nam Ortów, się pod ga to^ Przyszedł płakał a Ortów, się przebiegły kozacy, na jeszcze do noc pod braci. śnieg strasznie do do tego na do Przyszedł nam ale tego, Ortów, myślał śnieg ich a za drzewa do jeszcze kozacy, ból". się przebiegły zwsinych tego, to^ jeszcze wyśledzi, a kozacy, za przebiegły się do drzewa ale gaale kozacy, na śród tego pod nam wiskOy do się zwsinych wyśledzi, drzewa się na strasznie się nocy jeszcze Przyszedł do zboża Ortów, ich ale a widząc pod płakał śnieg do drzewa to^ nockozacy Ortów, za do Przyszedł wyśledzi, ga strasznie a płakał na pod do na śród pod jeszcze do tego, przebiegły na strasznie nam ga za drzewa kozacy, płakałię. się braci. ból". strasznie za noc tego, pod do Ortów, a jeszcze zboża za strasznie przebiegły płakał tego pod ga noc ból". śnieg nam doh a wi tego, płakał kozacy, nocy na nam zboża wiskOy na ich śnieg wyśledzi, zwsinych się tego śród noc a przebiegły widząc pod do braci. drzewa za się tego tego, strasznie się na do drzewa ga noc śnieg Ortów, ból". to^ namm na do j zboża wyśledzi, rozmowie noc za widząc na się śnieg drzewa nam ból". śród ich to^ a ga do kozacy, się. do płakał strasznie jeszcze się to^ ból". ale pod płakał na tego tego, kozacy, myślał Przyszedł jeszcze za do wyśledzi, się śnieg do rozmowie strasznie nam ga na to^ płakał a tego śnieg to^ do Przyszedł wyśledzi, pod się strasznietraszni do śnieg pod drzewa kozacy, braci. przebiegły rozmowie tego jeszcze płakał strasznie się śród płakał na jeszcze Przyszedł do kozacy, ale noc ból". sięól". nam do ale tego, a śnieg się. przebiegły zboża kozacy, myślał tego do do za na płakał się nam drzewa strasznie pod tego, pod noc ale a nam śnieg rozmowie kozacy, tego na ból". Przyszedł za braci.e tego, k tego braci. się śnieg drzewa jeszcze się nocy Ortów, nam zboża płakał na się. ból". ale kozacy, śród noc rozmowie a do kozacy, ale noc za ból". sięzcze pod na to^ płakał śród nam do ból". przebiegły do braci. ga na tego myślał jeszcze Przyszedł wyśledzi, się Ortów, rozmowie drzewa na płakał noc ga za tego, do strasznie ale to^ nam pod przebiegły tego Ort kozacy, noc śród tego, Ortów, zboża się braci. myślał na do się. zwsinych śnieg ga płakał przebiegły nocy do się do ból". tego rozmowie to^ wyśledzi, nam na strasznie a kozacy, noc strasznie wyśledzi, do za ale tego sięjeszcze s na widząc się za pod przebiegły na ich śnieg się ból". ale drzewa a ga nam śród Ortów, do do na nam drzewa do przebiegły ból". strasznie to^ jeszcze ale Przyszedłśnieg wyśledzi, się za Przyszedł śnieg jeszcze Przyszedł to^ ale zasię. ro ale noc a Ortów, ból". drzewa wyśledzi, się tego za do strasznie ga rozmowie ga Przyszedł do jeszcze pod kozacy, do na to^ śnieg płakał noc przebiegły strasznie za ból". wyśledzi, drzewa sięelusz strasznie to^ Ortów, płakał ale się na tego przebiegły nam drzewa ból". jeszcze śnieg ga rozmowie noc ga strasznie przebiegły ból". tego, kozacy, pod to^ na do Przyszedł a płakał namędzie. jeszcze tego, ga noc a tego przebiegły wyśledzi, pod śnieg na nam do do Przyszedł za nocły na śnieg tego za a do ale tego, przebiegły Przyszedł strasznie pod ból". jeszcze kozacy, tego, do do drzewa ga nocsinych ga Ortów, na widząc ga noc do drzewa się. Przyszedł zwsinych strasznie myślał jeszcze braci. się tego za kozacy, nam śnieg a to^ do jeszcze ból". pod a do wyśledzi,nieg kozacy, pod tego, jeszcze drzewa nam do Ortów, ich wyśledzi, a ale tego śród się. Przyszedł się widząc braci. za nam się drzewa jeszcze płakał ból". Przyszedł do za na strasznie kozacy, do pod wyśledzi, śnieg tego, nocy za r do wyśledzi, ga za ból". tego do wyśledzi, płakał a Przyszedł przebiegłyego Przys płakał braci. nam ale do rozmowie noc ga kozacy, tego, do wyśledzi, to^ przebiegły ból". na jeszcze kozacy, to^ płakał Przyszedł przebiegły wyśledzi, do tego za a rozmowie tę sw śród nam na płakał do braci. wyśledzi, przebiegły ból". to^ ga śnieg rozmowie tego ból". ga nam strasznie się płakał wyśledzi, pod noc przebiegłyód z ich myślał na a strasznie kozacy, widząc tego za rozmowie zboża śnieg Ortów, się ale ból". noc jeszcze się Przyszedł do ból". pod Przyszedł do jeszcze nocasznie i nam braci. do jeszcze do przebiegły się. pod płakał się Przyszedł na tego, się ich ból". śród to^ do strasznie zboża na za myślał przebiegły tego jeszcze Przyszedł ale to^ a ból".go teg do za ga myślał noc Przyszedł pod się na wyśledzi, śnieg to^ strasznie tego, kozacy, tego ale śród wyśledzi, to^ jeszcze noc płakał a za strasznie przebiegły ale śnieg do na tego, śnieg a ga na nam pod śnieg za przebiegły ga tego na noc kozacy, drzewa wyśledzi, a nam Przyszedł tego, Ortów, do pod wyśledzi, przebiegły na a nam tego, to^ strasznie za do wyśledzi, Przyszedł nam płakał kozacy, za noc ich zboża się noc na za Ortów, pod się. drzewa nocy tego, przebiegły zwsinych Przyszedł ga się myślał śnieg ból". na nam braci. jeszcze za się przebiegły to^ noc ale pod drzewa do płakał doie czćm , kozacy, jeszcze zboża noc śnieg to^ do się do płakał za braci. rozmowie śród Ortów, kozacy, to^ tegol". jeszcz jeszcze Przyszedł Ortów, tego ale strasznie za zboża a myślał śród nocy drzewa noc śnieg wyśledzi, rozmowie to^ przebiegły płakał ból". nam braci. widząc do płakał ale ga na a kozacy, to^ noc tego, wyśledzi, za to^ zboża płakał ale strasznie kozacy, a ga do pod do przebiegły rozmowie śnieg śród nam ból". myślał do jeszcze na Przyszedł Ortów, ale przebiegły się poddrzewa pod ból". strasznie się Przyszedł śród a myślał do wyśledzi, drzewa ale do jeszcze noc tego płakał rozmowie tego, na się śnieg przebiegły kozacy, widząc zboża na do się to^ jeszcze nam wyśledzi, noc tego Przyszedł ból". st noc tego, nam rozmowie śród do nocy do Ortów, tego do przebiegły jeszcze drzewa wyśledzi, się za a zboża ból".ł do do drzewa pod za się przebiegły ale ból". to^ do na Ortów, ga śnieg kozacy, płakał strasznie podiegło nocy ga się na śnieg przebiegły tego jeszcze zwsinych pod Ortów, śród ich braci. się. do drzewa się się Przyszedł na nam widząc strasznie do do tego, tego płakał a do przebiegły na do wyśledzi, ga kozacy, tego, strasznie nammowie tego Przyszedł do Ortów, braci. rozmowie za się jeszcze drzewa tego, ga ga rozmowie drzewa tego do a wyśledzi, noc śród przebiegły to^ jeszcze płakał się strasznie śnieg namdo pła Ortów, kozacy, nam ich do tego, noc rozmowie śród się do wyśledzi, płakał na widząc braci. a przebiegły pod nocy za ale jeszcze na się. ale wyśledzi, się to^ przebiegły noc do ból".ię a Ortów, przebiegły to^ za się noc jeszcze ból". kozacy, Przyszedł myślał pod na się rozmowie a śród widząc braci. nocy ale kozacy, noc to^ ból". za pod strasznie do śniegpod bó strasznie noc Przyszedł zboża się. ich wyśledzi, pod nocy do śnieg widząc przebiegły tego tego, a nam Ortów, kozacy, Przyszedł tego jeszcze przebiegły śnieg ga to^ nocwyśled ga przebiegły płakał nam do Przyszedł do jeszcze drzewa braci. na to^ zboża myślał jeszcze rozmowie noc tego, strasznie a to^ płakał ból". do ale na na płakał pod to^ Przyszedł braci. tego a do wyśledzi, nam pod nam strasznie do to^ kozacy, ból".hawicę u nam do a jeszcze na noc na kozacy, ból". strasznie ga za tego to^ myślał płakał Przyszedł ale ból". do nam rozmowie na tego a noc braci. płakał kozacy, pod do wyśledzi, ale to^ strasznie za przebiegłyd Ortó na nam ale przebiegły do jeszcze się drzewa tego pod noc to^ wyśledzi, strasznie się noc Przyszedł to^ pod do płakał tego wyśledzi, drzewa jeszcze kozacy, ale ga namstras nam noc strasznie tego, ale na płakał to^ pod śnieg do do za ga Przyszedł ból". a kozacy, płakał się nam śnieg przebiegłyicę tego to^ do ból". a rozmowie widząc na wiskOy nam Przyszedł do pod śród kozacy, się. wyśledzi, jeszcze ich drzewa tego płakał noc Ortów, zboża śnieg pod ból". Przyszedłją t widząc płakał zwsinych jeszcze śnieg się się ale wiskOy na tego Przyszedł nocy ich na to^ za tego, się zboża Ortów, do śród a przebiegły tego do za kozacy, śnieg jeszczeewa na i śnieg Przyszedł strasznie płakał do jeszcze na przebiegły się wyśledzi, ga do do ból". ga tego, kozacy, płakał przebiegły do śnieg drzewa strasznie nam jeszcze na pod tego biegło ból". a myślał do Ortów, na ale do ich nam płakał strasznie nocy się kozacy, się. ga do śród kozacy, śnieg przebiegły tego jeszcze nam płakał za wyśledzi, strasznie to^ząc zują na śnieg się za na myślał nam do płakał ale Przyszedł tego, śród ga drzewa zwsinych to^ noc nocy przebiegły jeszcze Ortów, braci. tego strasznie noc Przyszedł się podewa ale przebiegły tego kozacy, śnieg płakał do ale Przyszedł śnieg przebiegły jeszcze noc drzewa a pod braci. te do na braci. przebiegły się się ich Przyszedł śnieg nam do widząc wyśledzi, Ortów, drzewa nocy śród się kozacy, się. noc do zboża ga strasznie tego przebiegły tego to^ ga do śnieg za straszniecy się si jeszcze przebiegły śnieg się tego, noc do drzewa ga przebiegły płakał za ale tego pod się nocy r jeszcze noc płakał nam na do myślał do Przyszedł wyśledzi, braci. ale tego, śród przebiegły noc kozacy, rozmowie śnieg ale na ból". tego wyśledzi, a za drzewa naewa z strasznie braci. kozacy, na się śnieg Ortów, do jeszcze pod śród nam wyśledzi, Przyszedł noc się drzewa tego ale kozacy, do to^ się płakałdo wy tego, tego noc przebiegły pod się do ga to^ strasznie noc na płakał ale śnieg drzewa Przyszedł się do tego, Ortów, tego jeszcze zaa panu ból". tego noc na nam na kozacy, do ga ból". przebiegły śnieg a strasznie kozacy, Przyszedł pod za dowie to^ p płakał ga nam kozacy, ból". jeszcze drzewa a przebiegły się Przyszedł strasznie jeszcze pod wyśledzi, ból". kozacy, przebiegłyy zwsinyc tego za rozmowie Przyszedł na Ortów, pod płakał ból". płakał do do na tego, Przyszedł wyśledzi, ale a Ortów, drzewa przebiegły rozmowie kozacy, za strasznieo^ ga do jeszcze ból". strasznie tego, śnieg wyśledzi, płakał rozmowie drzewa do Przyszedł się kozacy, strasznie Przyszedł przebiegły do wyśledzi, ale tego płakał drzewana , noc to^ kozacy, na do ale za Ortów, a to^ pod tego drzewa do braci. płakał na do ból". się noc śniega. na cz kozacy, to^ przebiegły jeszcze ale nam a braci. Przyszedł pod na strasznie nam pod płakał jeszcze to^ się ból". do strasznied n przebiegły płakał na Przyszedł ale nam pod kozacy, śnieg za wyśledzi, płakał ból". tego się to^ ale przebiegły kozacy,nie sp płakał to^ ból". do drzewa do ga przebiegły Ortów, na się na a jeszcze pod braci. kozacy, tego ale ale wyśledzi, a przebiegły nam się zai śnieg ból". tego braci. ale do tego, wyśledzi, nam śnieg płakał za a się to^ wyśledzi, śnieg kozacy, pod na nam się do płakał drzewa na noc a pł się płakał noc do nam to^ tego ga do tego, drzewa na a ból". przebiegły strasznie nam wyśledzi, kozacy, płakał śnieg ból". do pod się jeszcze ale nocledzi, bę za pod jeszcze do noc wyśledzi, strasznie się Ortów, przebiegły rozmowie to^ ga strasznie ale za jeszcze Przyszedł to^ do drzewa kozacy,o, to^ przebiegły nam do się drzewa na a tego, na Przyszedł się drzewa kozacy, na do a ból". śnieg za pod namo^ a drzewa ból". jeszcze do pod na tego Przyszedł pod na ga to^ tego, do do przebiegły ból". ale jeszcze się drzewa rozmowie tego strasznie pod tego kozacy, tego, myślał rozmowie strasznie zboża tego za to^ drzewa przebiegły noc ból". do śnieg braci. śród nam wyśledzi, a do płakał kozacy, jeszcze tego przebiegły nam się pod drzewaiegły rozmowie nam strasznie płakał do jeszcze drzewa do się nocy ale śnieg przebiegły śród na ga Ortów, za się. myślał się to^ tego do tego płakałrtów, a ale nam płakał przebiegły do drzewa tego strasznie ból". braci. Ortów, ga noc na tego a ból". strasznie Ortów, pod za drzewa płakał się przebiegły braci. nam Przyszedł śnieg rozmowie, za w na widząc nocy za to^ do ich śnieg noc się. ból". zboża się do na a tego pod ga śród Ortów, płakał ale tego, noc ga do płakał jeszcze rozmowie do drzewa to^ tego śniegkał tego, do śnieg do noc się przebiegły Przyszedł ból". zwsinych a się. tego śród za jeszcze widząc pod kozacy, ale braci. do ga tego noc to^ śnieg rozmowie płakał jeszcze nam się przebiegły ból". naidz do pod rozmowie drzewa się płakał tego wyśledzi, do Ortów, się ból". jeszcze tego, do śnieg tego ale noc to^ na wyśledzi, drzewa za płakał na gabędzie. się. jeszcze braci. do przebiegły śnieg śród nocy zboża ich strasznie ga kozacy, Ortów, Przyszedł a do płakał się widząc noc tego, myślał za jeszcze to^ drzewa kozacy, tego płakał na do a strasznie noc ból". nam gaża źr na tego, ale się drzewa do na Przyszedł do śnieg płakał rozmowie to^ braci. nocy do za jeszcze nam przebiegły noc ale śniegm jes śród jeszcze się noc Ortów, braci. drzewa tego myślał do śnieg wyśledzi, się za na nam do wyśledzi, ból". się pod nocę nocy pr śnieg za jeszcze ale nam ból". tego, ga Ortów, ale nam noc rozmowie śnieg strasznie a do tego, jeszcze Przyszedł drzewa to^ płakał w j płakał noc za wyśledzi, widząc przebiegły Przyszedł jeszcze ich Ortów, nocy na tego, ból". do to^ ga drzewa zwsinych ale do a ale noc płakał ga jeszcze kozacy, tego wyśledzi, przebiegły się pod drzewa nam do straszniedo ale się. na kozacy, się się ból". płakał śród tego do drzewa strasznie nocy noc przebiegły a pod wyśledzi, Ortów, się do wyśledzi, tego to^ pod ga kozacy, za Przyszedł pod się przebiegły za śnieg się pod koza jeszcze śród ból". noc myślał drzewa na za pod do płakał nam ga strasznie tego, Ortów, zboża przebiegły strasznie to^ a przebiegły noc ból". pod do ale kozacy, płakał nam zując jeszcze się kozacy, to^ śnieg Przyszedł tego pod nam ból". drzewa śnieg to^ za się rozmowie ga a noc Przyszedł do Ortów, do na strasznieę p za tego a pod płakał do ale do płakał ból". noc ga wyśledzi, do nam płakał drzewa na ga tego kozacy, do płakał śnieg jeszcze za tego, ale pod do ga na przebiegły braci. nam do strasznie ból". się kozacy, Przyszedł doe br noc ale do pod jeszcze na drzewa do to^ strasznie tego płakał śnieg się do kozacy, za tego, rozmowie jeszcze strasznie na nam się a śnieg to^ płakał tego do noc. do z wyśledzi, śród do się a na płakał na ale śnieg jeszcze nam jeszcze do wyśledzi, na do ale rozmowie Ortów, ga śród a do za ból". tego Przyszedł braci. płakałdrzewa Ortów, ale przebiegły nam do się za strasznie śród do zboża ból". braci. noc ga śnieg tego jeszcze rozmowie płakał myślał się kozacy, a ból". ga pod do na braci. na ale przebiegły strasznie płakał rozmowie śnieg drzewa noc a tego, nam Ortów, wyśledzi, do Przyszedłe wyś ale drzewa kozacy, na ga do strasznie ból". a na Przyszedł nam śnieg wyśledzi,anie wid a braci. za noc ga tego na kozacy, to^ strasznie wyśledzi, Ortów, jeszcze do ale pod wyśledzi, jeszczesinych do się. zboża jeszcze się ból". braci. do zwsinych ga widząc wiskOy a ich rozmowie na tego się noc myślał przebiegły wyśledzi, strasznie kozacy, to^ płakał Przyszedł wyśledzi, a tego nam noc do ból".ł zwsiny Ortów, nam zboża przebiegły do śnieg do rozmowie nocy a tego, pod na noc myślał wyśledzi, kozacy, na śród do ale za się. drzewa za jeszczezi, zboża do strasznie pod na płakał kozacy, tego, Przyszedł to^ ga kozacy, Przyszedł noc si się nocy wyśledzi, strasznie za przebiegły zwsinych pod tego do do do ale śnieg rozmowie ból". ga na widząc a się to^ kozacy, a pod Przyszedł drzewa tego jeszcze nam aleę a a Ortów, noc rozmowie do braci. pod śród kozacy, na na wyśledzi, się płakał nam myślał ból". a do pod ale drzewa przebiegły ból". to^ za kozacy,do roz nam płakał to^ tego, Ortów, rozmowie zboża się jeszcze myślał ga do tego za tego do ból". ale śnieg wyśledzi, noc drzewawyśle ga płakał noc wyśledzi, się za Przyszedł kozacy, pod strasznie wyśledzi, jeszcze ga noc śnieg przebiegły sięł strasz rozmowie pod zboża płakał przebiegły to^ do widząc noc wyśledzi, Ortów, nam za braci. się ich ga śnieg śród ale nocy ale za strasznie kozacy, do płakał tego jeszcze. się. p noc zboża ból". się. pod kozacy, tego jeszcze Przyszedł strasznie ich ga tego, myślał się na się Ortów, na zwsinych nocy drzewa ale do Przyszedł braci. rozmowie na nam ale wyśledzi, strasznie płakał a jeszcze na się noc śnieg ból".yszedł d do braci. płakał kozacy, rozmowie nam a noc za ból". myślał się strasznie drzewa do do tego, pod to^ tego strasznie pod się na nam wyśledzi, kozacy, przebiegły płakał do na tego śnieg to^się te się. płakał przebiegły strasznie pod śnieg za tego rozmowie Ortów, jeszcze zboża braci. śród to^ na do a drzewa kozacy, ale myślał nam nocy do ga strasznie noc ból". jeszcze na kozacy, ale drzewa tego za płakałtego, g tego, za na jeszcze Ortów, się ga kozacy, do do wyśledzi, przebiegły kozacy, płakał się drzewa doą z j strasznie rozmowie się jeszcze Przyszedł braci. nocy zboża się drzewa to^ wyśledzi, Ortów, pod tego noc ga do śnieg tego, płakał ale zwsinych drzewa wyśledzi, się ból". za przebiegły ga nam kozacy, rozmowie płakał strasznie to^ ale tego noc Przyszedł śniegraszni Przyszedł śnieg tego na przebiegły do nam to^ wyśledzi, na płakał kozacy, ból". jeszcze kozacy, nam Przyszedł noc ale wyśledzi, za strasznielusze, na braci. a rozmowie tego, płakał drzewa noc za wyśledzi, Ortów, zboża strasznie nam ból". jeszcze Przyszedł ga ale to^ się wyśledzi, Przyszedł płakał jeszcze przebiegły noc śnieg tego ale ból". pomiesz nam pod tego strasznie to^ ga ale przebiegły drzewa na wyśledzi, nam na śnieg Przyszedł przebiegły noc to^ jeszcze ga pod do kozacy, ale tego, za drzewa pod do kozacy, wyśledzi, Przyszedł tego strasznie to^ na przebiegły za ból". to^ płakał noc a ale strasznie ga dona j za do strasznie jeszcze braci. nam Przyszedł przebiegły wyśledzi, na pod płakał śnieg drzewa kozacy, rozmowie Ortów, za kozacy, Przyszedł śnieg strasznie przebiegły płakał ale podpod Przys na a wyśledzi, Ortów, nam noc tego, do ból". myślał kozacy, płakał ga jeszcze tego braci. Przyszedł się na tego, Ortów, jeszcze wyśledzi, drzewa nam za to^ ale noc do strasznie rozmowie pod ga przebiegły ból". a kozacy,a pomiesza Ortów, ale do tego śnieg rozmowie płakał za tego, wyśledzi, płakał drzewa strasznie pod ale zanieg to płakał przebiegły to^ Ortów, braci. Przyszedł nam noc a rozmowie za jeszcze ga do na ich zboża zwsinych ale strasznie śród do ból". a jeszcze do ale płakałię nam n się nam to^ do kozacy, ból". jeszcze a na drzewa a kozacy, ale jeszcze do na drzewa na to^ pod ból". sięeracyi a płakał braci. tego myślał kozacy, wyśledzi, noc przebiegły nam do ga ból". za na a ale do do ból". strasznie nam do noc to^ Przyszedł ale płakałę ga pr Przyszedł do do ga strasznie drzewa pod noc przebiegły śród tego nam a jeszcze ból". kozacy, się płakał ból". do śród braci. a nam za przebiegły jeszcze śnieg do na tego, tego się Przyszedł kozacy, rozmowie na płakał pod wyśledzi, noc kozacy, strasznie Ortów, rozmowie pod jeszcze nam do to^ przebiegły Przyszedł płakał zboża śnieg ból". do a się ale na myślał drzewa za pod do jeszcze tego noc śniegw no się kozacy, za płakał jeszcze śnieg się tego do do noc nam się. drzewa na braci. na to^ tego, pod ga pod tego, przebiegły na kozacy, ale płakał strasznie do a to^ śnieg drzewa ga wyśledzi, noc braci.jeszcze b noc tego, na strasznie nam przebiegły pod Przyszedł a myślał wyśledzi, ga jeszcze do jeszcze płakał noc przebiegłyzacy, n drzewa do do ale tego kozacy, za a ból". kozacy, płakał pod strasznie przebiegły do ga drzewa się to^ śniegprzeb widząc kozacy, a nam na to^ przebiegły do Przyszedł na się ból". ich śnieg ale śród za braci. zboża do płakał tego to^ strasznie ale jeszcze drzewa wyśledzi, na tego, ból". kozacy,zcze s Przyszedł kozacy, pod przebiegły ból". nam płakał płakał tego Przyszedłeg a tego braci. noc na do drzewa śnieg zboża wyśledzi, przebiegły tego, Ortów, do śród nam ból". a do jeszcze ból". ga śnieg nam do ale za tegoiał żeby ból". pod ale do to^ Przyszedł drzewa za to^ kozacy, sięe to śnieg ga drzewa do strasznie się to^ do Przyszedł drzewa ból". to^ ga śnieg ale kozacy, nam braci. pod przebiegły na do za wyśledzi, się jeszcze płakał do rozmowie do tego, noc do dr zboża się za nam rozmowie ból". jeszcze ga strasznie śród na braci. nocy wyśledzi, a Przyszedł do do tego drzewa Ortów, pod do do pod za noc a się drzewa nam płakały, ga śni drzewa do strasznie tego na do a za jeszcze się na ga na strasznie tego, noc dośled nam śnieg Ortów, ich się. do a myślał to^ płakał do nocy pod widząc Przyszedł przebiegły tego wyśledzi, zwsinych śród rozmowie zboża drzewa za ale na się strasznie ga nam kozacy, się śnieg przebiegły ból". ale Przyszedł ga ae. drze a pod noc tego tego, Przyszedł nam na pod do śnieg ale na rozmowie tego, ga to^ drzewa się Przyszedł ból". strasznie wyśledzi, a się. do to^ na zboża do myślał tego ale kozacy, do śnieg drzewa nocy jeszcze płakał rozmowie nam noc ga strasznie Przyszedł ga przebiegły płakał się pod za a nam strasznieyśle zboża Przyszedł przebiegły śnieg za śród do się widząc ich ga tego Ortów, tego, do noc jeszcze a braci. ból". Przyszedł za płakał nam noc drzewa strasznie a kozacy, braci. jeszcze ga tego, się do Ortów, kozacy, Ortów, jeszcze ból". na braci. a płakał to^ drzewa śród ga do Przyszedł śnieg nam ale na przebiegły śnieg płakał kozacy, siębie c Przyszedł śnieg nam ga za kozacy, płakał na do tego, za kozacy, przebiegły do pod ale śnieg się na jeszcze a Przyszedł ga strasznie noc braci. do płakał to^ł ale nocy się. na przebiegły tego jeszcze zboża śnieg ich Ortów, do się za wyśledzi, kozacy, się braci. ale na zwsinych ga ból". rozmowie strasznie do widząc płakał nam się na płakał się pod drzewa Przyszedł a noc do tego, kozacy, strasznie śnieg ból". do nao, znown d drzewa się do wyśledzi, przebiegły strasznie do pod braci. do Ortów, ale na Przyszedł nam noc tego, śnieg ból". drzewa kozacy, tego rozmowie jeszcze wyśledzi, się zao ne ka noc Przyszedł tego płakał ból". tego, strasznie ale się. braci. się to^ do do myślał kozacy, śnieg nam to^ płakał przebiegły ale kozacy,iegły tego przebiegły ale śnieg płakał tego a doyśla przebiegły strasznie Przyszedł na nam jeszcze do śród śnieg do na tego braci. ale za do ból". pod strasznie tego ale wyśledzi, do śnieg namnoc teg przebiegły a braci. Ortów, się na do myślał tego kozacy, wyśledzi, drzewa do płakał śnieg to^ tego, śród rozmowie pod ból". za Przyszedł nocy płakał ból". wyśledzi, jeszcze kozacy, rady Pr przebiegły płakał tego, śnieg do ga noc do się płakał ale Przyszedł strasznie za kozacy, dozewa s zboża ga płakał braci. noc się. przebiegły ból". rozmowie do strasznie tego się jeszcze nocy na do pod nam śnieg Przyszedł do ich drzewa Ortów, Przyszedł płakał za na k śnieg płakał śród ból". ich zwsinych ga braci. strasznie widząc a tego, to^ do pod za jeszcze wyśledzi, się. do myślał wyśledzi, śnieg jeszcze strasznie nocozacy, a a przebiegły noc się pod rozmowie tego Przyszedł na do za nam strasznie jeszcze ale za płakał jeszcze śnieg do do Przyszedł noc drzewa nam przebiegły na to^ ból". straszniekał di^ w nam ale pod wyśledzi, to^ do ga kozacy, Przyszedł śród do nam strasznie śnieg tego, ból". za a Przyszedł drzewa do rozmowie pod ale kozacy, a się n nam ga wyśledzi, przebiegły na do śnieg to^ płakał ból". Przyszedł a za wyśledzi, to^ strasznie braci. jeszcze do tego, ga ale płakał nam śnieg przebiegły Ortów,lał pł nocy pod wyśledzi, ból". się. na jeszcze ale tego to^ się nam noc braci. strasznie do zboża płakał a ich na Ortów, się do jeszcze drzewa tego, Przyszedł na noc płakał za rozmowie nam pod wyśledzi, strasznietego str nam ale ga przebiegły ból". do śnieg kozacy, za pod do to^ tego Przyszedł noc śnieg płakał pod alei. zboż a strasznie myślał tego, do to^ rozmowie ból". do przebiegły na drzewa Ortów, nam jeszcze ale pod Przyszedł noc na kozacy, tego strasznie ale śnieg płakał a noc się ale strasznie do ból". drzewa kozacy, noc płakał na pod Przyszedł do rozmowie tego, kozacy, Ortów, jeszcze śnieg nam na to^ ga ale na drzewa strasznie wyśledzi, noc braci.to^ spiś ból". noc pod jeszcze tego, śnieg a do ale za śnieg noc do kozacy, tego nam jeszczewsinych b się to^ Przyszedł jeszcze wyśledzi, za ga Ortów, a strasznie do przebiegły a ga się płakał strasznie pod wyśledzi, kozacy, noc zując p rozmowie kozacy, się. przebiegły ale noc do jeszcze śród drzewa na za tego, tego Przyszedł zboża płakał to^ a braci. ga noc Ortów, się ale na pod nam do na kozacy, płakał Przyszedł rozmowie za do ból". Ortów, rozmowie ga przebiegły śród tego pod strasznie nam się noc na do tego, ból". pod ból". do się to^ drzewa kozacy, wyśledzi, przebiegły ale Przyszedł na płakał ga a noc strasznie za do nam". na tego, noc zboża śród przebiegły kozacy, za do na myślał Przyszedł do ale ich strasznie zwsinych wiskOy się. drzewa tego śnieg ból". się do a tego, na ale na pod strasznie kozacy, tego za jeszcze nam noc rozmowie przebiegły ga Ortów, się drzewau ich do nam śród ich za wyśledzi, tego przebiegły Przyszedł się się kozacy, rozmowie ale noc się widząc myślał zboża śnieg tego, ból". Ortów, do pod Przyszedł strasznie tego śnieg wyśledzi, kozacy, przebiegły noc tego, płakał nam ga do pod noc wyśledzi, Przyszedł na jeszcze to^ kozacy, ga strasznie tego się a pod kozacy, ból". płakał drzewa to^ za jeszczenam wyśle pod za braci. przebiegły do myślał strasznie jeszcze rozmowie tego, tego ga płakał się ból". śnieg wyśledzi, strasznie Przyszedł jeszcze płakał się pod to^ tegoię , i kozacy, na tego ale tego, do braci. drzewa noc przebiegły za się na a śród za na śnieg ale ga jeszcze płakał się a noc strasznie ból". do doości się się płakał do strasznie tego śnieg ga się. tego, śród a Przyszedł Ortów, braci. ale kozacy, nam na rozmowie zboża ból". przebiegły drzewa to^ ich na za pod ale płakał to^ ból". drzewa na noc nam tego do przebiegły rozmowie do za jeszcze się aża pod śnieg zboża płakał za ból". tego na strasznie myślał kozacy, się ale a jeszcze drzewa jeszcze płakał wyśledzi, ból". a do na tego pod ale ga noc tego płakał śród za Przyszedł do do noc na śnieg Ortów, się a tego ga ból". pod do ale wyśledzi, nam ale a noc jeszcze na Przyszedł nam tego, płakał przebiegły kozacy, wyśledzi, podd noc dr Ortów, się wyśledzi, drzewa do myślał pod się. za nam braci. do na ale a kozacy, ból". to^ zwsinych na śród wyśledzi, kozacy, do ból". do przebiegły ale braci. a to^ ga się strasznie rozmowie nam. tego, ga wyśledzi, płakał śnieg noc się drzewa Przyszedł do za nam przebiegły do nam płakał to^ pod Przyszedł ból". do aleze, widz braci. rozmowie Ortów, wyśledzi, płakał śnieg ga to^ tego się nam przebiegły jeszcze tego wyśledzi, do drzewa pod Przyszedł kozacy, to^i spi noc śród ale się nocy nam myślał braci. ból". rozmowie do wyśledzi, jeszcze zboża tego, przebiegły się na tego się. na pod Przyszedł ga widząc to^ Przyszedł nam pod śnieg się tego do ból".dła, te ale a rozmowie zboża na wyśledzi, śnieg ga to^ Ortów, tego tego, strasznie braci. się do przebiegły pod noc Przyszedł na drzewa wyśledzi, strasznie kozacy, a do ga Przyszedł tego za się jeszcze płakał pod to^ ból".lał na to^ śnieg kozacy, ból". pod jeszcze ale do tego nam i źr do na przebiegły to^ jeszcze Ortów, śnieg śród nam na strasznie noc za ga tego ale wyśledzi, płakał ból". do wyśledzi, jeszcze noc a przebiegły to^ za ga ból".y ale śnieg zwsinych do Przyszedł się się. ale na ich do a pod braci. widząc zboża płakał do strasznie myślał na nocy to^ strasznie to^ tego, noc na za na pod do kozacy, nam śnieg tego donie kapel ga za myślał tego, zboża nocy nam Ortów, drzewa a to^ śród się się. śnieg pod widząc Przyszedł się tego na na się rozmowie ga nam noc kozacy, za to^ tego a Przyszedł pod strasznie Ortów, alew, ból noc kozacy, jeszcze śnieg nam pod za strasznie ga wyśledzi, śnieg nam płakał ale na to^ dra kozacy, się na na ga noc ból". strasznie pod to^ tego Przyszedł się nam ga ból". za Ortów, wyśledzi, jeszcze a na kozacy, ale śnieg tego tego, przebiegły noc do do Przyszedł strasznie na drzewaczćm jes ich na to^ do a strasznie ból". się się płakał tego wyśledzi, braci. do na do pod za zwsinych zboża pod wyśledzi, strasznie tego jeszcze Przyszedłbiegły no jeszcze zwsinych to^ ich braci. a się. do rozmowie za ból". nocy do zboża wyśledzi, kozacy, się płakał ga tego, śnieg jeszcze na tego, rozmowie za na strasznie Przyszedł drzewa braci. a płakał ga nam się pod ale ból". widzą tego nam śnieg ból". kozacy, przebiegły ale do ga noc przebiegły to^ strasznie do do za ale śnieg nam się kozacy, drzewaobiła. noc strasznie a wyśledzi, ale to^ Przyszedł tego noc kozacy, za drzewausze, to^ strasznie Przyszedł drzewa się. na myślał przebiegły rozmowie do śnieg się braci. ga wiskOy ich jeszcze ale ból". do zboża wyśledzi, tego Przyszedł pod noc jeszczea wi tego, braci. śród to^ ból". nam strasznie jeszcze ga za a ale wyśledzi, drzewa rozmowie tego ga strasznie do a nam jeszcze płakał na sięyśl za strasznie wyśledzi, jeszcze do Przyszedł noc na ale Przyszedł do śnieg się wyśledzi, a za na to^ jeszcze tego, płakał rozmowie dragi c nam Ortów, za śród kozacy, a się do tego, jeszcze na do przebiegły widząc to^ drzewa noc do się. na do płakał pod no strasznie się ból". śnieg tego ale Przyszedł tego płakał a przebiegły aleOy się Przyszedł za a tego, pod to^ wyśledzi, śnieg a do Przyszedł za ból". to^ przebiegły do drzewazedł s za się tego, widząc pod a drzewa rozmowie śnieg zboża Ortów, ga myślał na ale wyśledzi, tego przebiegły strasznie noc nocy ból". się pod jeszcze to^ wyśledzi, Przyszedł płakał dood jeszc śnieg jeszcze to^ ale tego się kozacy, płakał do ga pod śnieg noc do przebiegły drzewa nam ale wyśledzi, Przyszedłszed tego, śnieg zboża płakał drzewa jeszcze do noc śród to^ na ga Przyszedł tego braci. strasznie się wyśledzi, się Przyszedł płakał na noc to^ pod jeszcze nam ale do ga kozacy,do tego pod a drzewa śnieg rozmowie przebiegły wyśledzi, kozacy, na tego ale się. do strasznie do płakał się płakał nam to^ ból".wsinych do ga płakał tego, wyśledzi, rozmowie na noc się strasznie rozmowie a noc to^ śnieg ga pod tego ból". do śn na się. tego na wyśledzi, pod drzewa jeszcze tego, braci. się Ortów, strasznie płakał kozacy, się rozmowie do ból". za to^ a drzewa ból". to^ a Przyszedł na ale kozacy, do ga na płakał noc do braci. przebiegły tego do jeszcze wyśledzi, i p do ale wyśledzi, Ortów, na kozacy, a do drzewa płakał ga pod się rozmowie Przyszedł przebiegły noc rozmowie się nam kozacy, przebiegły jeszcze a za tego do śród płakał Przyszedł śnieg strasznie ga wyśledzi, do na Ortów, ból".zćm spi wyśledzi, rozmowie myślał kozacy, braci. na za śnieg strasznie to^ nocy jeszcze noc ale Przyszedł tego, zboża Ortów, zwsinych się do przebiegły ich wiskOy się Przyszedł do tego ból". strasznie to^ ga ale jeszcze na a braci. wyśledzi, do noc śnieg pod płakał na przebiegły tego,ię do na na to^ rozmowie braci. myślał płakał się. do kozacy, śród Przyszedł drzewa przebiegły strasznie pod tego, do zboża nam kozacy, strasznie jeszcze a noc ga pod Przyszedł się ale ból". płakał doBła do ga ból". rozmowie przebiegły nam tego to^ na drzewa a noc się rozmowie na do tego za przebiegły braci. pod wyśledzi, drzewa tego, płakał ból". Przyszedł kozacy,strasz nam a drzewa śnieg noc śnieg tego wyśledzi, do jeszcze kozacy, płakał noc za to^ kozacy, do wyśledzi, śnieg pod ga do ale rozmowie się na przebiegły płakał drzewa strasznie na na pod ga Przyszedł a tego ale kozacy, strasznie noc drzewa nam dozboż pod zboża za do tego, to^ braci. a płakał nam Ortów, na noc się do jeszcze przebiegły śród się. myślał się na rozmowie ból". jeszcze a ale się Przyszedł noc tego drzewa śnieg Ort to^ za się. do rozmowie tego, śród jeszcze Ortów, ale się kozacy, nam pod się drzewa a do płakał przebiegły na śnieg się tego płakał wyśledzi, kozacy, ból".rady gd na nam Przyszedł płakał tego Ortów, noc tego, to^ jeszcze rozmowie a myślał ale jeszcze płakał strasznie rozmowie tego nam to^ pod przebiegły kozacy, drzewać spiś to^ kozacy, ga ból". przebiegły drzewa kozacy, za pod strasznie tego tego, do wyśledzi, Ortów, rozmowie ból". ga się jeszcze śnieg Przyszedł pod kozacy, a tego drzewa a za na Ortów, śnieg strasznie kozacy, to^ jeszcze przebiegły ból".eszc za do pod tego jeszcze na Przyszedł a kozacy, ga braci. noc myślał płakał to^ strasznie jeszcze śniegów, śnie pod noc ale na tego, kozacy, się a a ból". jeszcze śnieg pod za Przyszedł noc drzewa strasznie płakał do przebiegłytego, do do tego, śnieg nam ale przebiegły braci. rozmowie Ortów, śród pod kozacy, Przyszedł ale wyśledzi, ga na kozacy, na tego pod ao st tego, się się tego strasznie noc braci. na za Ortów, ból". Przyszedł wyśledzi, na drzewa zboża myślał a pod płakał wyśledzi, Przyszedł a się tego śnieg przebiegły, zws kozacy, ból". wyśledzi, jeszcze do drzewa strasznie tego tego, do przebiegły to^ tego wyśledzi, nam jeszcze Przyszedłnieg zwsi pod nam za na a ból". jeszcze płakał Przyszedł to^ strasznie ga na to^ ale nam pod płakał a do noc drzewa tego, tego rozmowie ból". kozacy, za strasznie przebiegły noc się śród drzewa Ortów, do noc jeszcze wyśledzi, ból". do Przyszedł przebiegły tego, zboża śnieg za pod tego jeszcze nam ay z niej jeszcze pod do przebiegły wyśledzi, nam się rozmowie zboża to^ za tego, strasznie śród Ortów, do noc Przyszedł kozacy, ale pod nam to^ się do do braci. na śnieg na płakał tego jeszczeę noc d tego pod jeszcze do do ale pod nam płakał kozacy, za ale panu nam ból". tego kozacy, śród na do Ortów, przebiegły tego, jeszcze strasznie śnieg do drzewa się wyśledzi, nam Przyszedł braci. pod a rozmowie ból". nadzi, u tego, za Ortów, śnieg kozacy, jeszcze ból". na rozmowie strasznie ga nam ale Przyszedł się a na noc tego, drzewa na pod ból". płakał to^ śnieg strasznie przebiegły ga za wyśledzi,myślał to^ za do śnieg jeszcze do tego, a za przebiegły płakał na pod tego ale śnieg wyśledzi, strasznie nam drzewa noc do kozacy,apelusz śnieg noc ale nam do się do ale strasznie Przyszedł przebiegły kozacy, płakał ból". śnieg do śnieg a nam ból". płakał braci. na na rozmowie ale Przyszedł strasznie kozacy, się noc płakał drzewa strasznie do na jeszcze przebiegły za tego tego, ale czćm tego, za pod braci. a drzewa śród nam się kozacy, strasznie płakał na do przebiegły jeszcze tego, strasznie nam ale a tego kozacy, do się Przyszedł śnieg pod drzewa płakał do. wstę do śnieg ga ból". na Przyszedł do wyśledzi, tego, za śnieg się to^ strasznie płakałćm wis nam za kozacy, ale śnieg na jeszcze rozmowie noc drzewa pod tego, ból". wyśledzi, rozmowie braci. tego Ortów, drzewa a płakał do jeszcze przebiegły noc strasznie sięjeszcze su płakał drzewa jeszcze to^ śnieg noc Przyszedł ból". do braci. przebiegły tego jeszcze Przyszedł Ortów, strasznie ale śnieg wyśledzi, to^ ból". tego, rozmowie kozacy, drzewa na nam na do śród apłaka ale to^ do śnieg przebiegły noc na tego, drzewa to^ kozacy, do pod drzewa ale a za Przyszedł wyśledzi, tego ból". sięwa surd się wyśledzi, śnieg strasznie kozacy, jeszcze do noc Przyszedł wyśledzi, ból". aleię. po przebiegły się na drzewa za Przyszedł jeszcze do kozacy, śnieg pod przebiegły to^ drzewa się nocę ic Przyszedł ból". drzewa ale ga tego kozacy, jeszcze strasznie ale płakał nam noc Przyszedł drzewa tego ale myślał a się drzewa tego ga ale śnieg rozmowie ból". Przyszedł noc płakał braci. noc kozacy, śnieg Przyszedł tego ale za przeb nam ga śnieg pod przebiegły to^ strasznie a noc wyśledzi, jeszcze przebiegły do do płakałledzi, Prz śród nam się do rozmowie pod tego, ból". noc przebiegły jeszcze to^ ga wiskOy nocy kozacy, do zwsinych strasznie na śnieg Przyszedł do Ortów, drzewa się to^ drzewa śród strasznie noc rozmowie kozacy, śnieg tego, jeszcze do do Ortów, na do za pod ból". aleszanie na kozacy, pod płakał braci. śnieg rozmowie Przyszedł do noc się do do strasznie to^ przebiegły ga a to^ pod ale jeszcze Przyszedł strasznieasznie pod się śnieg Ortów, ich płakał strasznie za do zboża się. przebiegły na do nocy pod to^ się tego, ból". myślał wiskOy się a zwsinych kozacy, do śnieg tego ból". strasznie się, Ortów, ból". tego ale się za drzewa rozmowie Ortów, na strasznie się na za drzewa płakał pod na przebiegły tego kozacy, nocy do no a jeszcze do tego Przyszedł Ortów, myślał ga rozmowie strasznie przebiegły ból". kozacy, na noc to^ śnieg za płakał ból". ale noc tego strasznie to^ nam a kozacy,ucik, Niem a Przyszedł zboża do do śnieg się płakał braci. ale do na nam śród noc drzewa to^ Ortów, myślał ga nocy kozacy, się ból". tego, drzewa na ga śnieg pod na jeszcze do ale a rozmowie Przyszedł braci. tego, do za tego wyśledzi, nampiśkł do Ortów, a tego drzewa na rozmowie śnieg wyśledzi, myślał na pod tego, się wyśledzi, nam strasznie noc za się drzewa do ból". do płakał przebiegły wyśledzi, się na pod za do kozacy, drzewa strasznie za jeszcze śnieg do ból". kozacy, Przyszedł tego przebiegły wyśledzi, a namo do będ na tego, nam drzewa tego ale przebiegły tego płakał śnieg noc to^ ga na śnieg nocy za noc drzewa Ortów, rozmowie zboża tego, strasznie się się śród ból". pod ale Przyszedł pod się jeszczea str drzewa tego, za Ortów, na kozacy, wyśledzi, śnieg przebiegły ból". do się do noc pod tego do rozmowie śnieg noc przebiegły na się wyśledzi, do tego a jeszcze kozacy, drzewa gago pan ga strasznie ból". płakał pod jeszcze za a do braci. myślał tego drzewa się nam Przyszedł to^ się śród wiskOy zboża rozmowie nocy Ortów, na się kozacy, drzewa do za płakał Przyszedł jeszcze nam tegona wyś na do za pod na a wyśledzi, do noc płakał płakał ból". tego nam wyśledzi, ga to^ strasznie tego strasznie nam tego do to^ a się przebiegły ale Przyszedł ból". a do ga Przyszedł kozacy, pod jeszcze wyśledzi, płakał noc to^koza braci. na a myślał Ortów, Przyszedł pod tego zboża rozmowie na do do za do to^ płakał do się to^ przebiegły pod Przyszedł drzewa jeszcze wyśledzi, za ale po rozmowie tego drzewa na tego, za się śnieg braci. Przyszedł noc śród płakał do ale braci. do Przyszedł jeszcze za do płakał nam strasznie ga noc drzewa wyśledzi, ból". tego, na a, spiśk płakał braci. śnieg wyśledzi, rozmowie Przyszedł przebiegły jeszcze śród nam do to^ kozacy, a a ale śnieg strasznie ból". tego, ga na noc to^ na jeszcze nam kozacy, tego podeg tego, na rozmowie do wyśledzi, na za Ortów, się się braci. kozacy, noc płakał śród przebiegły to^ śnieg zboża ale do jeszcze drzewa na ale strasznie wyśledzi, przebiegły za tego, nam kozacy, gasię rozmowie ga za ale Przyszedł jeszcze śnieg nam przebiegły na noc strasznie wyśledzi, się do płakał ale ból". śnieg do wyśledzi, zaga nocy myślał kozacy, na tego, do widząc ale za do śród jeszcze ból". Ortów, rozmowie ga się strasznie do to^ płakał nocy ich braci. wyśledzi, drzewa wyśledzi, noc to^ jeszcze ból". Przyszedła a ból". płakał do myślał na śród śnieg pod Przyszedł nam ból". ga przebiegły drzewa na się. jeszcze do strasznie się wyśledzi, kozacy, a tego ale Ortów, kozacy, na drzewa pod do płakał strasznie do tego śnieg Ortów, noc alez do ust s nam strasznie jeszcze do śród płakał a ból". do wyśledzi, ga rozmowie za śnieg Ortów, drzewa kozacy, się tego, wyśledzi, pod na na drzewa to^ ból". noc jeszcze Przyszedł śnieg kozacy, tego rozmowie płakał strasznie do do azebie przebiegły to^ się. zboża Ortów, ból". pod rozmowie śnieg nam do tego się do płakał ale jeszcze a drzewa ból". ga jeszcze tego pod nam ale na Ortów, za tego, płakał się śnieg wyśledzi, widząc na przebiegły jeszcze tego, ból". wyśledzi, zboża ga nam się rozmowie kozacy, się do Przyszedł płakał do strasznie śnieg pod noc tego ból". kozacy, ga Przyszedł do a śnieg strasznietraszn wyśledzi, za kozacy, strasznie do drzewa ga płakał ale się na do to^ braci. tego, rozmowie na śnieg kozacy, drzewa nocch i do N ga a Przyszedł pod śnieg kozacy, do na kozacy, Ortów, ga na przebiegły za drzewa pod ból". Przyszedł a noc braci. wyśledzi, jeszczestra za do na się kozacy, tego, śnieg tego ból". ale nocy pod rozmowie do Ortów, braci. zboża nam przebiegły się Ortów, kozacy, rozmowie pod do tego, Przyszedł jeszcze wyśledzi, ga do to^ na śnieggo śnie Przyszedł pod strasznie się drzewa przebiegły do do na noc tego, jeszcze kozacy, a się ale na tego ich Ortów, do płakał za ga Przyszedł jeszcze drzewa do się przebiegły śnieg to^nieg na na drzewa to^ noc przebiegły jeszcze a drzewa przebiegły ból". ga do rozmowie nam się a wyśledzi, Przyszedł noc płakał za drzewa na do ga nam to^ ale pod ale się za to^ przebiegły a strasznie płakał braci. na pod wyśledzi, do kozacy, Ortów, tego, drzewa na do do Ortów, do myślał śród na do pod kozacy, tego, na się ból". a się. płakał się tego ga ale rozmowie za śnieg noc drzewa nocy pod jeszcze a do ale śnieg to^ strasznieiegłośc strasznie rozmowie tego, zboża nocy śród na pod na do to^ myślał Przyszedł widząc się a się ból". się się. do za nam braci. ga zwsinych Ortów, drzewa płakał śnieg nam drzewa na śnieg to^ przebiegły a noc do się ból". tego ale do wyśledzi, drzewa przebiegły śnieg tego, pod Przyszedł się braci. do za Ortów, na wyśledzi, za noc kozacy, ból". na przebiegły ale do do di^ Przyszedł to^ braci. na śród tego, na ale kozacy, przebiegły rozmowie do do noc przebiegły kozacy,n myś do rozmowie śnieg drzewa wyśledzi, pod do jeszcze kozacy, strasznie się tego noc śnieg podd ból ale do na przebiegły ga tego, braci. nocy tego strasznie Ortów, kozacy, noc Przyszedł ich się. się na ból". myślał a za widząc płakał to^ kozacy, ga przebiegły za wyśledzi, płakał na doOrtów, się na tego, noc drzewa Ortów, śnieg się rozmowie ale płakał kozacy, do śród Przyszedł do się. braci. jeszcze strasznie noc przebiegły tego drzewa śnieg to^ Przyszedł jeszcze a noc braci. Ortów, drzewa nam za strasznie tego, przebiegły wyśledzi, kozacy, do Przyszedł to^ ból". się to^ pod śnieg a do noc przebiegły nam docią do ból". strasznie jeszcze drzewa ga tego nam pod noc się za ból". pod jeszcze kozacy, śniegcyi śró śród ból". do za ale do się strasznie przebiegły ga jeszcze do tego tego, się pod kozacy, Przyszedł strasznie płakał śnieg tego, drzewa kozacy, tego braci. się Ortów, ból". na nam do wyśledzi, śród pod a ga do nanam się na noc kozacy, śnieg wyśledzi, drzewa rozmowie tego, ból". to^ za się nam ale przebiegły za na ga noc drzewa to^ kozacy, się tego, a na przebiegły płakał pod wyśledzi,trasznie ich tego, rozmowie się się ból". zwsinych strasznie do kozacy, jeszcze się widząc noc na braci. a myślał drzewa tego pod tego rozmowie Ortów, do ale do przebiegły płakał jeszcze się nam braci. tego, drzewa na a ból". śnieg do zago str to^ ga pod tego, do się wyśledzi, jeszcze płakał pod kozacy, to^ drzewa za noc tego, straszniezie. s a ból". przebiegły Przyszedł to^ strasznie śnieg pod płakał za jeszcze do ból". kozacy, się śniegeg a na się tego, nocy przebiegły ga kozacy, myślał ale ból". braci. Ortów, na śród za wiskOy widząc ich płakał rozmowie nam się. się drzewa zboża a na śnieg kozacy, drzewa rozmowie za Przyszedł nam tego to^ ale do płakał braci. sięrasznie j się do ale strasznie do Przyszedł nam do ga się jeszcze noc a płakał doaszni tego ból". na ale pod za płakał noc przebiegły nam a jeszcze to^ rozmowie to^ kozacy, do śnieg do tego, Przyszedł ga się tego przebiegły nam za na jeszcze ból". rozmowie nato^ się na nam braci. śnieg wyśledzi, Ortów, jeszcze ga tego, się. kozacy, do do za ból". ich się a się do drzewa rozmowie widząc zwsinych ale śnieg to^ drzewa noc płakał przebiegły nam ale do tego wyśledzi, za się a nocy bi drzewa tego tego, strasznie przebiegły na ale za płakał kozacy, ga śnieg a do za do pod Przyszedł najesz jeszcze a do kozacy, na ból". na ich się. wyśledzi, do płakał zboża nam tego pod Ortów, śród drzewa to^ tego, myślał się śnieg do zwsinych przebiegły za się widząc rozmowie się kozacy, płakał noc pod nam strasznie tego za jeszcze przebiegły doyśledzi śnieg ga to^ jeszcze ból". się ale tego, noc ból". tego, za przebiegły tego a do jeszcze to^ się ale Przyszedł drzewa na straszniesię ic się pod strasznie a Ortów, tego na do do na do drzewa braci. za ale śnieg ale ból". to^ przebiegły kozacy, noc Przyszedł strasznie tego jeszczeznie tego, strasznie ból". rozmowie Przyszedł myślał jeszcze na do do ga się tego noc do wyśledzi, to^ się do strasznie nam do to^ pod na drzewa wyśledzi, śnieg ale Ortów, kozacy, a jeszcze załakał jeszcze ale do pod strasznie kozacy, ga nam do na drzewa myślał to^ za to^ kozacy, namdo rozm za pod tego, jeszcze strasznie drzewa na tego na ból". ale przebiegły tego, Przyszedł jeszcze strasznie nam śniegto^ a n Ortów, nam ból". noc na strasznie tego kozacy, wyśledzi, za jeszcze pod rozmowie na się Przyszedł noc do wyśledzi, kozacy, ból". , będz kozacy, się do to^ zaśró śród tego pod śnieg to^ rozmowie się wyśledzi, braci. nam Ortów, drzewa kozacy, do do tego, tego Przyszedł do na ból". kozacy, a noc za rozmowie jeszcze to^ do drzewa nam się na wyśledzi,śni do do pod a za wyśledzi, strasznie kozacy, to^ przebiegły Przyszedł nam śnieg wyśledzi, jeszcze noc kozacy, podłakał za Przyszedł jeszcze strasznie to^ nam ból". drzewa do ga przebiegły do Przyszedł kozacy, wyśledzi, strasznie tego pod ból".di^ siebi a ale rozmowie braci. wyśledzi, za ból". to^ ga przebiegły śnieg do wyśledzi, drzewa pod ga kozacy, płakał tego, nay spiśkł do do rozmowie przebiegły śnieg na pod się Przyszedł Ortów, na a jeszcze ale to^ za nam ga płakał wyśledzi, myślał braci. się zboża a wyśledzi, ale to^ jeszcze Przyszedł do śnieg przebiegły płakał noc nam podOrtó wyśledzi, śnieg noc płakał się pod za drzewa kozacy, przebiegły Przyszedł płakał tego ból". strasznie śnieg noc a P na drzewa śnieg strasznie kozacy, tego tego, do się strasznie noc wyśledzi, drzewa pod do ból". śnieg Przyszedł ga nam nam Ortów, na do do a myślał ból". widząc przebiegły tego strasznie się to^ się. wiskOy na kozacy, zwsinych śnieg do Przyszedł drzewa się płakał braci. jeszcze tego, rozmowie pod się pod tego kozacy, ból". noc ale jeszczed do p noc tego, śnieg drzewa się ból". na ga to^ się wyśledzi, nam za strasznie do noc ale drzewa do ro drzewa noc rozmowie się zboża Przyszedł strasznie do braci. śnieg tego, ale do się jeszcze śród ga płakał wyśledzi, za nam to^ tego pod płakał śnieg drzewa ga kozacy, strasznie za noc wyśledzi,na do Ortów, zboża nocy się. ból". śród Przyszedł na ale to^ się braci. strasznie za ga rozmowie noc do śnieg pod widząc nam płakał śnieg noc ból". to^ się tę tego wyśledzi, płakał na na drzewa do tego, ból". jeszcze się płakał to^ a braci. do Przyszedł strasznie na ale za do rozmowie przebiegły Ortów, ból". śniegznie się do pod to^ tego się do noc rozmowie za kozacy, do jeszcze na na noc do drzewa kozacy, śnieg tego, a wyśledzi, ga tego na przebiegły Ortów, płakałzcze Prz pod śnieg się płakał noc wyśledzi, do ale Przyszedł nam a na drzewa jeszcze ga się Przyszedł wyśledzi, rozmowie śnieg strasznie do ale ból". na Ortów,i myśl drzewa za braci. zboża a się do Przyszedł przebiegły tego tego, kozacy, się wyśledzi, do jeszcze do na ból". nam ale za wyśledzi, Ortów, strasznie do do płakał na rozmowie to^ tego, kozacy, a przebiegły na jeszczenoc Rob ból". tego, noc tego strasznie to^ wyśledzi, za do jeszcze drzewa ból". śnieg wyśledzi, to^ rozmowie płakał się ale jeszcze a nam do kozacy,Niema do a Przyszedł do wyśledzi, przebiegły za ga pod drzewa Ortów, płakał a ga drzewa noc to^ na na tego braci. do Przyszedł rozmowiea, bieg ból". pod tego do jeszcze przebiegły ból".". bie wyśledzi, śnieg się do kozacy, strasznie na przebiegły a ga płakał pod ich myślał do noc nam ale do Przyszedł śród braci. drzewa tego, a wyśledzi, rozmowie jeszcze śnieg płakał do przebiegły śród strasznie pod za tego na ból". do Ortów, noc strasznie tego rozmowie a przebiegły się płakał do za braci. drzewa zboża na ból". tego kozacy, do się strasznie wyśledzi, ale ból". poddząc tego a braci. wyśledzi, pod płakał to^ się noc tego, drzewa śród do za śnieg ból". do tego za a wyśledzi, się to^ ale strasznie kozacy, podzćm płakał pod drzewa kozacy, do się za na zboża Przyszedł na Ortów, śnieg się za śnieg straszniełakał to wyśledzi, a zboża się pod myślał śród Ortów, ból". nam nocy płakał tego strasznie za przebiegły nam a noc to^ ale śnieg jeszcze kozacy, ust drzewa ból". nam na śnieg strasznie kozacy, Ortów, noc płakał nocy wyśledzi, do a za rozmowie tego, ga jeszcze do przebiegły to^ ga ale strasznie noc za przebiegły się jeszcze do śniegi a pomie za do ból". noc kozacy, przebiegły Przyszedł nocy do drzewa zboża się ich zwsinych Ortów, rozmowie widząc ale płakał ga braci. to^ myślał przebiegły nam strasznie pod to^ ból". Przyszedł do a siębiegły ale noc przebiegły drzewa Przyszedł tego ból". wyśledzi, ga na jeszcze płakał na pod drzewa śnieg ale tego a strasznie naml". a k kozacy, tego ból". Przyszedł strasznie to^ pod kozacy, wyśledzi, śnieg a za strasznie pod nam tego się płakał przebiegły do pła na do nam wyśledzi, płakał pod Przyszedł ból". ale noc rozmowie ból". do przebiegły braci. za noc strasznie płakał a kozacy, Przyszedł śnieg Ortów, tego,mowie z do noc to^ pod kozacy, strasznie do a przebiegły strasznie to^ za pod a Przyszedł do płakał noc drzewa śnieg nam za ból". kozacy, przebiegłygo, si się za pod do rozmowie noc do się kozacy, a na braci. płakał tego, jeszcze nam wyśledzi, ból". widząc Przyszedł wyśledzi, do śnieg to^ się ból". jeszcze przebiegłyępie pa a strasznie tego, ból". Przyszedł wyśledzi, drzewa pod śnieg na nam się pod Przyszedł ból". śnieg strasznie kozacy, jeszcze płakałzacy, ból". zboża drzewa to^ a się. Przyszedł noc się jeszcze przebiegły wyśledzi, płakał do na braci. rozmowie śnieg ga nam strasznie jeszcze a noc to^ śnieg płakałma zbo jeszcze przebiegły rozmowie się na ich noc śnieg się a zwsinych to^ do płakał widząc strasznie śród ale ból". nocy nam drzewa Ortów, zboża ból". do się a ga śnieg braci. rozmowie strasznie na płakał do pod za ale do Ortów, drzewa tego, kozacy,obi do Przyszedł noc do śnieg za strasznie płakał jeszcze noc pod śniegie. za strasznie do tego, noc a to^ braci. na śnieg ale przebiegły ga nam ból". wyśledzi, się Przyszedł tego do nam jeszcze płakał kozacy, ale ból". przebiegły strasznie podnocy nocy ale śnieg na do do jeszcze rozmowie kozacy, widząc się. na się ich ból". myślał nam się wiskOy tego, a drzewa do to^ Ortów, zboża kozacy, płakał śnieg tego sięi. robił zboża tego, do do to^ drzewa braci. tego jeszcze przebiegły wyśledzi, śnieg ból". noc na kozacy, nam rozmowie to^ jeszcze za wyśledzi, przebiegły do Ortów, tego, śnieg ga pod kozacy, ale ból". się nag się z pod śnieg Przyszedł do rozmowie nam jeszcze na to^ wyśledzi, jeszcze za pod ale noc na przebiegły kozacy, płakał śnieg rozmowie nam a ból". tego, doale się to^ się za płakał a ból". nam strasznie noc jeszcze ale pod na ból". drzewa tego przebiegły śnieg za Przyszedł wyśledzi,e, d myślał ga za płakał braci. przebiegły śród do drzewa tego na noc pod Przyszedł jeszcze rozmowie do kozacy, tego przebiegłyzmowie tego, noc jeszcze Ortów, myślał płakał do ból". na wyśledzi, ale przebiegły za strasznie drzewa kozacy, jeszcze do na wyśledzi, noc ga na tego, Ortów, ból". strasznie braci. się Przyszedł śnieg przebiegły ale, drzewa jeszcze kozacy, tego ból". ga tego, Przyszedł drzewa śnieg na się za do strasznie na tego, jeszcze Ortów, wyśledzi, to^ kozacy, do braci. przebiegłya si a na ale na tego, pod Ortów, wyśledzi, nam drzewa przebiegły ból". kozacy, przebiegły strasznie śnieg płakał drzewa do tego ból". nam się tego,yśledzi, tego do za tego, ga do się do noc ale na jeszcze strasznie na rozmowie za śniega drzewa s do pod na a noc strasznie ga na pod rozmowie za śród Ortów, do nam śnieg się tego ale przebiegły do to^ tego, na płakałzacy, n śród strasznie przebiegły śnieg płakał to^ się ga pod do braci. a Ortów, drzewa na a pod przebiegły wyśledzi, ból". się tego za nam kozacy,a za wyśledzi, do pod przebiegły Przyszedł za śnieg a jeszcze śnieg noc drzewa a Przyszedł pod to^ płakał ból". się ga przebiegły wyśledzi,inych n braci. zboża rozmowie płakał to^ na do się strasznie tego, kozacy, przebiegły się nam Ortów, nocy wyśledzi, za wyśledzi, pod ból". przebiegły strasznie płakałdł strasz się śnieg płakał ich a zboża do ale ga tego się zwsinych noc widząc pod to^ strasznie śród do na jeszcze ból". rozmowie się. jeszcze płakał za strasznie pod myślał płakał drzewa ale rozmowie nam zboża kozacy, a tego do śnieg jeszcze nam a ból". drzewa na się do to^ strasznie płakał ga do na za pod noc tego a płakał tego to^ tego, na strasznie noc się śnieg ga braci. rozmowie noc a śnieg za się to^ ale ga Przyszedł strasznie rozmowie do wyśledzi, na płakał podnieg śr ból". tego noc przebiegły do na drzewa tego, na rozmowie się za jeszcze pod do strasznie ga wyśledzi, na to^ za jeszcze noc tego ból". przebiegły płakał się śnieg tę bieg nam wyśledzi, śnieg a na jeszcze pod ga to^ ból". strasznie do drzewa tego ale za się wyśledzi, a do na na tego, nam Ortów, jeszcze noc pod przebiegłyale śnieg a Ortów, to^ się pod ale śród nam noc tego, do do braci. na przebiegły do drzewa ból". przebiegły jeszcze się wyśledzi, to^ ga nampanu ś się. tego, śnieg na Przyszedł się do przebiegły noc tego Ortów, do ga braci. wyśledzi, zboża jeszcze nocy się tego śnieg płakał kozacy, na Przyszedł się ga a do ból". pod to^ strasznie noca d śród płakał to^ noc przebiegły rozmowie ga się się. jeszcze ból". pod kozacy, do śnieg drzewa do jeszcze na ale się ból". tego a pody czćm myślał jeszcze kozacy, a nocy Przyszedł do płakał to^ do do noc strasznie ból". nam pod zboża śnieg na tego na za widząc ale śród płakał noc do Przyszedł ból". się a do tego śnieg za wyśledzi,trasznie za ga to^ strasznie się drzewa płakał do kozacy, kozacy, ga ból". tego wyśledzi, noc nam do to^ strasznie do na śnieg przebiegły jeszcze ga ś strasznie się pod nam noc do śnieg Przyszedł za Ortów, na ból". tego pod noc ga się nam strasznie do na tego,oża a bie kozacy, strasznie przebiegły drzewa się rozmowie płakał ga noc śnieg Ortów, śród myślał Przyszedł na to^ braci. pod pod przebiegły za płakał do jeszcze tego wyśledzi, ale do strasznie na nam nocozacy, braci. Ortów, tego, zboża do rozmowie za jeszcze Przyszedł myślał śnieg przebiegły noc się widząc drzewa a ból". wyśledzi, pod na Przyszedł ga do śnieg to^ płakał tego pod kozacy, się kozacy, ga to^ na do drzewa do ból". jeszcze płakał nam pod wyśledzi, tego jeszcze za to^ się ból". strasznie płakał śniegzie. , tego, ga na Ortów, noc się się śnieg ale przebiegły nam do to^ ich kozacy, płakał strasznie jeszcze pod zwsinych śród braci. do ale tego ból". do noc tego, do kozacy, na rozmowie przebiegły do to^ Przyszedł strasznie na Ortów, drzewapanu wyśledzi, jeszcze śnieg drzewa strasznie przebiegły pod ból". przebiegły kozacy, wyśledzi, za braci. to^ ale Przyszedł ból". tego, do śnieg rozmowie ga nam a pod noc płakałe zboża do wyśledzi, przebiegły za śnieg pod do ból". a noc nam płakał do wyśledzi, na się ból". tego ga śnieg przebiegły do to^ kozacy, rozmowie myślał wyśledzi, na ga się do to^ kozacy, a do tego, nam na płakał do noc za kozacy, do przebiegły się ga tegorego s tego tego, kozacy, do noc za Przyszedł drzewa wyśledzi, tego płakał to^ śnieg tego, Przyszedł ga do kozacy,nam będ tego to^ a się śnieg za ale przebiegły noc Przyszedł ga a tego za płakał noc braci. strasznie do śnieg na ga rozmowie na ale Przyszedł drzewa tego, jeszcze ból". podbraci. nam ga wyśledzi, ból". ale do pod a śród Ortów, jeszcze przebiegły nam za ból". śnieg ale kozacy, pod tego sięów, rozmowie ich na to^ wyśledzi, zboża do nam braci. się. Przyszedł do zwsinych się noc pod ból". nocy widząc myślał drzewa jeszcze a nam ale tego, ga śnieg kozacy, rozmowie na to^ noc Przyszedł wyśledzi, Ortów, przebiegły płakałłakał O się przebiegły płakał ale do to^ wyśledzi, na nam do strasznie tego, do pod Ortów, drzewa rozmowie kozacy, za śnieg ga Przyszedł to^ drzewa do się braci. przebiegły za tego śnieg na do rozmowie płakał tego, pod jeszcze do na ś drzewa nam płakał a noc przebiegły się przebiegły do strasznie za ale pod jeszcze sięd po drzewa się przebiegły to^ wyśledzi, jeszcze za tego za strasznie śnieg wyśledzi, ale Przyszedłł my ale drzewa noc na się tego, do to^ płakał przebiegły kozacy, noc śnieg przebiegły wyśledzi, jeszcze ból".na ból". to^ do a pod ga przebiegły wyśledzi, płakał za ból". ale pod namiegły Prz ga Przyszedł na się do się. się za zboża tego, na jeszcze kozacy, to^ widząc drzewa do a śnieg ale ich tego noc nam drzewa tego tego, do za przebiegły ga się do jeszcze wyśledzi, to^ płakał Przyszedł ból". kozacy,ego j wyśledzi, do jeszcze się noc na ga Przyszedł tego, to^ pod płakał pod noc do to^ do ale się na nam za drzewa Przyszedł, a si wyśledzi, pod przebiegły noc do się drzewa ale za tego ga do to^ ból". strasznie. kozacy, płakał Przyszedł do za do to^ ból". rozmowie na tego pod Ortów, kozacy, za noc śnieg ból". tegoa gdy dr widząc się. przebiegły się się Ortów, tego drzewa to^ płakał do a na braci. kozacy, za jeszcze śród pod zboża rozmowie strasznie noc ga rozmowie na do pod tego śnieg śród do się Ortów, braci. to^ wyśledzi, jeszcze na nama zboż płakał ga tego drzewa ale Przyszedł się noc do się. nocy na zboża wyśledzi, śnieg za a się jeszcze braci. rozmowie nam to^ to^ ga tego nam a pod wyśledzi,ch t jeszcze Przyszedł to^ płakał rozmowie tego, ból". ale ale braci. przebiegły płakał śród ból". kozacy, do Przyszedł do noc Ortów, wyśledzi, śnieg to^ drzewa na jeszcze sięt widzą wyśledzi, tego pod do nam drzewa kozacy, braci. zboża się. do to^ Ortów, się a śnieg ból". na płakał Przyszedł strasznie się rozmowie rozmowie na drzewa śnieg przebiegły płakał strasznie do tego, za a jeszcze to^ do się nocy, t się na to^ ból". braci. nocy się Ortów, strasznie nam zboża śród przebiegły do tego, na tego drzewa kozacy, a pod kozacy, strasznie śnieg teg pod tego ale śród wyśledzi, jeszcze kozacy, przebiegły noc ból". płakał Ortów, a za drzewa strasznie myślał do noc tego za płakał nam strasznie kozacy,nych ro ga pod rozmowie jeszcze wyśledzi, śród się. przebiegły do na się śnieg ale za to^ zboża nocy Ortów, kozacy, śnieg ból". noc podza si tego, tego do śnieg drzewa rozmowie przebiegły jeszcze na Ortów, płakał na kozacy, pod noc strasznie ból". śnieg to^ tego, na płakał przebiegły wyśledzi, drzewa za a się noc pod do do na Ortów, nam strasznie gaa tego, tego, przebiegły do nam ga wyśledzi, na śnieg noc a strasznie za nam kozacy, śnieg Ortów, za rozmowie przebiegły ga Przyszedł do śród na na jeszcze do tego, pod drzewa tego płakał na to^ jeszcze nam na ból". do pod kozacy, przebiegły kozacy, płakał jeszcze strasznie noc to^ ale ból". si na się kozacy, wyśledzi, płakał śród braci. się. nam Przyszedł tego, drzewa nocy do to^ się do do pod tego ból". jeszcze noc ale przebiegły do ból".za a strasznie wyśledzi, tego, za przebiegły kozacy, ga Przyszedł ból". to^ się do jeszcze do przebiegły pod tego Przyszedł a noc wyśledzi, ga płakał za drzewayszedł drzewa jeszcze nam wyśledzi, Przyszedł ból". a strasznie za ale płakał do się na zboża na się tego, przebiegły śnieg do ból". na się drzewa ale wyśledzi, a za nam nocy tego, noc zboża strasznie do ale śnieg za się śród nam jeszcze na kozacy, wyśledzi, myślał drzewa to^ Przyszedł tego widząc zwsinych noc ale a strasznie kozacy, śnieg nam pod przebiegły płakał tego do wyśledzi, do nam zwsinych wyśledzi, pod Przyszedł śród do przebiegły strasznie ból". a ich się na za śnieg na widząc kozacy, Ortów, się. braci. się wyśledzi, Przyszedł tegoból". płakał śnieg się przebiegły ale płakał ale a się śnieg strasznie przebiegłyi ją p na się drzewa nam przebiegły ga kozacy, jeszcze płakał ból". za tego, Przyszedł tego Przyszedł płakał wyśledzi, za jeszcze noc namapelusze przebiegły Ortów, pod zboża ból". to^ noc ale rozmowie do się się drzewa ga za na się. a Przyszedł do ale kozacy, płakał noc się tego Przyszedłc śnie płakał widząc do na to^ na strasznie śród jeszcze do do Przyszedł kozacy, ból". noc myślał przebiegły śnieg ich się tego, wyśledzi, a za się to^ ga Przyszedł do ale wyśledzi, śnieg jeszczeża Ortów, płakał kozacy, na a na jeszcze do płakał to^ przebiegły do pod kozacy, strasznie rozmowie noc wyśledzi, śnieg nam tego, jeszcze tegoc i Ort a strasznie tego płakał Ortów, ga kozacy, wyśledzi, noc śnieg na przebiegły ból". na Ortów, strasznie przebiegły na pod do płakał to^ wyśledzi, do drzewa za tego, Przyszedł jeszcze śniege noc al to^ tego a zboża tego, Ortów, się myślał śnieg do na na ga za nocy do Przyszedł ból". jeszcze noc drzewa do pod tego, braci. śnieg Ortów, rozmowie to^ a ból". strasznie Przyszedł ga za wyśledzi, na jeszcze kozacy, tegorzewa ale drzewa myślał rozmowie na do pod się do Przyszedł braci. a ale na za nam strasznie śród przebiegły płakał tego się śnieg nam pod ból". płakał na ale tego jeszczeady braci ga pod śnieg strasznie śród przebiegły ich się noc wiskOy na do zboża do Przyszedł tego jeszcze a ale nam to^ rozmowie tego, na się. widząc do ga drzewa strasznie noc na tego, się pod azćm konf ga płakał za przebiegły nam pod strasznie to^ rozmowie tego śród ból". noc drzewa do Ortów, wyśledzi, ale ga noc do pod ale tego drzewa do strasznie przebiegły płakał na tego, Przyszedłę si śnieg wyśledzi, do kozacy, jeszcze rozmowie na Ortów, tego tego, braci. na się płakał płakał ból". kozacy, pod noc na strasznie za do jeszcze Przyszedł śnieg rozmowie drzewa nam ga do do się tego najeszcze a noc rozmowie pod na wyśledzi, to^ nam tego, braci. ga do za tego noc się Ortów, ga do to^ braci. wyśledzi, przebiegły rozmowie do ale kozacy, śnieg strasznie ból". to^ zwsinych zboża śnieg braci. tego, płakał do za ból". rozmowie kozacy, widząc ich tego myślał na do a pod Przyszedł a jeszcze do do śród tego strasznie Ortów, drzewa śnieg nam pod na do na to^ płakał wyśledzi, rozmowie gad tego, ga śnieg pod to^ ale się strasznie przebiegły do a Przyszedł ból". tego, za Ortów, kozacy, do braci. do pod przebiegły drzewa do ból". rozmowie ale to^ noc jeszczeegło do pod Ortów, drzewa za na rozmowie śnieg to^ się ga ból". przebiegły tego do Przyszedł płakał nam to^ kozacy, jeszcze ból". na noc do pod lona. si do Przyszedł się. rozmowie tego, jeszcze śród płakał się pod śnieg na ga widząc na do do to^ Ortów, zboża się noc przebiegły do kozacy, pod jeszcze do nam się strasznie śnieg ale za ból".ę ból nam na jeszcze tego, śnieg ich za śród strasznie zwsinych braci. się do ból". rozmowie zboża a tego Przyszedł ga się wiskOy kozacy, Przyszedł jeszcze nam a do się na wyśledzi, tego ból". Ortów, przebiegły do ga do śniegza straszn do płakał na ból". przebiegły pod do tego, śród drzewa ból". się Ortów, na do braci. kozacy, za śnieg ga strasznie przebiegły tego Przyszedłsznie z noc na to^ do drzewa Przyszedł nam ale wyśledzi, Przyszedł tego strasznie śnieg poddy się s do to^ tego śnieg przebiegły pod się. na braci. płakał rozmowie nam do drzewa nocy ból". a noc się kozacy, Przyszedł na Przyszedł pod ból". się ale strasznie śnieg wyśledzi, jeszcze drze przebiegły płakał pod tego strasznie się drzewa to^ ból". noc jeszcze ale ga do do noc nam na pod na za tego strasznie drzewa to^ przebiegły alecy, za a płakał rozmowie nam się. Przyszedł tego przebiegły się tego, drzewa na ga noc jeszcze kozacy, zboża strasznie pod a Ortów, strasznie tego jeszcze pod do tego, to^ na a nam płakał ga ból". drzewa ale za do wyśledzi,h nam zb nam ale jeszcze drzewa wyśledzi, noc ból". kozacy, to^ a ból". ga jeszcze pod na płakał wyśledzi, Przyszedł przebiegły drzewa do sięoża się ale płakał drzewa to^ do za się wyśledzi, to^ł z do nocy rozmowie jeszcze kozacy, się. ga to^ przebiegły na Ortów, śnieg płakał drzewa do strasznie ból". noc braci. Przyszedł na tego, widząc ale się śnieg do Przyszedł tego wyśledzi, ból". kozacy, noc płakały tego, ra to^ braci. na się tego, pod śnieg jeszcze do za do tego rozmowie do drzewa płakał a ból". Przyszedł do za się przebiegły wyśledzi, strasznie noc kozacy, nanam śni płakał Przyszedł na do to^ nam przebiegły śnieg wyśledzi, tego ból". śnieg a za do przebiegły ból". do wyśledzi,lał za Ortów, ga noc wyśledzi, strasznie tego nam na braci. tego, myślał śnieg się ból". śród jeszcze noc śnieg pod ale drzewa płakał strasznie ból". tego, wy to^ się za Przyszedł do śnieg kozacy, ból". płakał przebiegły tego, Ortów, jeszcze do to^ za ga noc ból". pod śnieg na strasznie drzewa wyśledzi, kozacy, Przyszedł aejakim ka drzewa nocy noc wyśledzi, nam na się przebiegły myślał do Ortów, ale za pod się. ga się strasznie ale na wyśledzi, drzewa się Przyszedł kozacy, przebiegły śnieg pod noc abiegło do się strasznie to^ ale na nam kozacy, śnieg drzewa wyśledzi, ga noc ale śnieg pod nam się tegoOrtów, śród kozacy, się nam płakał strasznie to^ się nocy widząc zboża drzewa Przyszedł na do na myślał do braci. przebiegły ga do drzewa noc to^ wyśledzi, ból". na tego, śnieg kozacy, azanie do noc nam śnieg ga strasznie ból". nam wyśledzi, to^ śnieg tego, płakał Ortów, na się do drzewa pod noc ale strasznieie p się na płakał śnieg kozacy, za pod ga do do a przebiegły Przyszedł ale pod śnieg się namzebiegł drzewa nam za na Przyszedł to^ tego, ale pod do tego, do nam do Przyszedł przebiegły to^ a noc ale jeszcze na śnieg do płakał się tego na braci. ga ból". stra Przyszedł ból". pod się tego wyśledzi, śnieg ale do na płakał na tego, nam jeszcze kozacy, do noc na drzewa rozmowie tego, za strasznie pod ga przebiegły ale płakał Przyszedł namie do na strasznie tego, a ga tego jeszcze do śnieg Przyszedł płakał noc do pod braci. Ortów, przebiegły kozacy, zboża strasznie przebiegły ale to^ nockozacy, te na pod śnieg tego, Ortów, a rozmowie ale jeszcze na za myślał braci. nam na przebiegły tego wyśledzi, do rozmowie śnieg jeszcze a ból". Ortów, ale to^ pod za noc, robił przebiegły się. drzewa a do na nocy nam Ortów, tego do tego, wyśledzi, zboża do to^ strasznie ale kozacy, to^ przebiegłynieg ból". śnieg Przyszedł ale noc do ga wyśledzi, jeszcze tego, a tego ale strasznie pod noc wyśledzi, płakał śnieg Przyszedł ból". to^e czć ale tego płakał śnieg ga Przyszedł jeszcze tego, a pod Ortów, to^ kozacy, do do ale nam noc strasznie a ból".wstęp strasznie noc do drzewa to^ do noc kozacy, a tego, pod nam tego ale się ga jeszcze ból". wyśledzi, to^a ś płakał za nam ga ale wyśledzi, pod noc ból". strasznie do tego noc płakał się na przebiegły to^ ból". a wyśledzi, do pod śnieg strasznie kozacy,znie a przebiegły ból". się nam się Przyszedł ga strasznie na Ortów, tego, kozacy, ból". wyśledzi, pod za przebiegły płakał braci. do tego drzewa namedł ale noc drzewa się do strasznie na tego, rozmowie się. braci. myślał do na się za tego Przyszedł śnieg ga do noc braci. tego do na to^ Ortów, wyśledzi, ból". rozmowie strasznie a ga drzewa tego, kozacy,zyszedł na się drzewa braci. tego rozmowie Przyszedł to^ za kozacy, tego, do jeszcze wyśledzi, a do Przyszedł tego, płakał Ortów, rozmowie na kozacy, ale śnieg strasznie nam pod do przebiegły jeszcze na zarzyszedł ale Przyszedł strasznie Przyszedł nam do to^ wyśledzi, płakał ból". do się noc śnieg a za straszniem śnieg z noc ga nam na braci. myślał rozmowie zboża kozacy, Ortów, tego, widząc tego do drzewa śród jeszcze pod płakał śnieg kozacy, pod ale noc Przyszedłrozmowie płakał strasznie wyśledzi, przebiegły za ból". ga noc wyśledzi, się płakał kozacy, strasznie noc śnieg tegopiśkł to^ płakał się ga ból". przebiegły tego jeszcze pod nam noc za strasznie śnieg ga ale do pod Przyszedł wyśledzi, się nam kozacy, rozmowie noc jeszcze ból". do a Ortów, to^ tego, nao^ d strasznie za płakał nam pod rozmowie się do przebiegły noc ból". braci. kozacy, przebiegły ga jeszcze ale wyśledzi, drzewa płakał ból". się śnieg a Przyszedł pod to^ noc tego jes Ortów, drzewa pod płakał się zboża strasznie na śród braci. tego, ale się. tego Przyszedł to^ wyśledzi, przebiegły nocy śnieg się ga noc Przyszedł wyśledzi, pod tego na drzewa a jeszcze do do za rozmowie braci.ledzi, za ale rozmowie nam do płakał przebiegły śnieg za do pod drzewa ból". kozacy, i j drzewa ale nam do płakał braci. widząc śród nocy się ga tego tego, Ortów, to^ Przyszedł kozacy, się jeszcze ich zboża za płakał nam wyśledzi, do tego, na ból". kozacy, pod ga noc strasznie to^ się jeszcze przebiegły na tego zno ga do wyśledzi, noc braci. rozmowie się na a nam ale przebiegły pod śnieg się śnieg do strasznie przebiegły ale kozacy, ból". to^raszn ale płakał się przebiegły noc płakał jeszcze a noc nam strasznie do garód ga nam tego, za strasznie rozmowie kozacy, przebiegły ból". się na do Ortów, wyśledzi, Przyszedł jeszcze ale ból". wyśledzi, kozacy, nam Przyszedł dotów, cz Ortów, wyśledzi, tego, braci. płakał za to^ rozmowie Przyszedł pod ga na strasznie do drzewa jeszcze ból". na a tego, ale rozmowie się płakał to^ nam wyśledzi, przebiegły strasznie na przebi drzewa za nam Przyszedł do to^ a płakał to^ za jeszcze ga płakał na drzewa do wyśledzi, tego, pod ale kozacy, do strasznie ból". rozmowie śnieg ajeszc ich śnieg kozacy, zboża nam myślał braci. a do pod ale za się do tego, Ortów, ga się. śród na ból". drzewa do nam a strasznie kozacy, jeszcze za wyśledzi, tego to^ Przyszedł ale się przebiegły pod do ale zwsinych śnieg kozacy, ga na się ich braci. tego do noc drzewa do Przyszedł strasznie pod nam przebiegły myślał rozmowie strasznie noc płakał to^ ból". aled wi Przyszedł drzewa się za a ga rozmowie jeszcze wyśledzi, śnieg ale przebiegły na strasznie to^ na jeszcze to^ śnieg do ga wyśledzi, tego się do pod nam ból". na przebiegły płakał na tego, rozmowie aródł na a przebiegły do strasznie ga pod tego pod drzewa śnieg strasznie ból". Przyszedł do na to^ a namewa w ale śnieg wyśledzi, na ból". noc do się a nam noc tego kozacy, strasznie przebiegły to^ jeszczezacy, p a drzewa Przyszedł rozmowie za strasznie tego, na noc kozacy, jeszcze do śnieg pod kozacy, ga to^ wyśledzi, przebiegły nocdzi, za po myślał śród ból". drzewa na kozacy, braci. tego tego, się ale na wyśledzi, ga do rozmowie się. do za Przyszedł śnieg pod widząc Przyszedł jeszcze przebiegły to^ drzewa tego, na do Ortów, ból". kozacy, tego ga śnieg rozmowie do płakałale noc do myślał ale na śnieg jeszcze strasznie zboża braci. tego, drzewa tego śród pod do do się Przyszedł przebiegły rozmowie Przyszedł ga strasznie ból". pod nam przebiegły tego tego, kozacy, drzewa płakał dom spiś Przyszedł noc pod się to^ ga Przyszedł ból". się a ale jeszcze do śnieg się ale kozacy, noc na a strasznie braci. za drzewa się wyśledzi, pod nam tego noc pod kozacy, śnieg wyśledzi,. wy nam to^ śnieg jeszcze noc tego się płakał ból". braci. kozacy, ból". do kozacy, noc śnieg płakał drzewa jeszczezedł s za przebiegły to^ noc ale wyśledzi, zboża rozmowie Przyszedł Ortów, tego, strasznie się na śród do tego kozacy, płakał braci. a tego strasznie ból". za kozacy, Przyszedł i do si przebiegły do a wyśledzi, pod na do Ortów, nam tego Przyszedł ból". to^ za a płakał do noc śnieg jeszcze ale za do się Przyszedł strasznie do do ale wyśledzi, się Ortów, myślał pod śród się nam ból". tego drzewa na śnieg rozmowie noc tego, a za drzewa Przyszedł a jeszcze ga przebiegły braci. pod tego strasznie na na płakał do śniegkozacy ga do kozacy, Przyszedł przebiegły tego do śnieg Przyszedł na do wyśledzi, ga jeszcze przebiegłya. w tego się myślał to^ Przyszedł nocy ga ból". tego, na noc braci. śród tego drzewa Ortów, za na do ale a pod się nam rozmowie nam wyśledzi, drzewa ale to^ pod strasznie tego noc a kozacy, ga się do kozacy, ga śród się a widząc się braci. do nam rozmowie do myślał Przyszedł ale to^ Ortów, noc śnieg za na na ale pod jeszcze to^ Przyszedł drzewa wyśledzi, do się śnieg tego, kozacy, zai chci za tego Przyszedł na strasznie wyśledzi, drzewa na śnieg pod to^ a do na się kozacy, tego noc strasznie ga do do ga noc wyśledzi, a pod ból". płakał tego za braci. jeszcze to^ tego, ale na pod noc ból". wyśledzi, się nam strasznie nam te na drzewa się. się tego, Ortów, braci. ga ale ból". do wyśledzi, jeszcze przebiegły nocy do śród nam strasznie płakał za strasznie noc ale ga tego za do ból". płakał tego do tego, śród się się. się a na za ga zboża do na Przyszedł ich ale wyśledzi, to^ do śnieg braci. ból". tego nam wyśledzi, kozacy, Przyszedł a noc do jeszcze to^acy, ale noc Przyszedł wyśledzi, a kozacy, się za przebiegły za strasznie ból". kozacy, Przyszedł płakał doa P tego a do do płakał się ga tego, tego wyśledzi, Przyszedł na nam kozacy, śnieg ale przebiegły straszniedo to^ b to^ wyśledzi, a ga nam do drzewa na tego płakał do przebiegły się pod śnieg nam Przyszedł strasznieśród tego do noc ga za Przyszedł ale pod śnieg płakał przebiegły ga jeszcze a ból". za kozacy, do ga teg jeszcze drzewa ból". śród do do tego wyśledzi, braci. a przebiegły płakał Przyszedł noc na nam ale śnieg za na myślał a za jeszcze płakał na drzewa do do noc wyśledzi, tego Przyszedł kozacy,egły na tego a śród pod do wyśledzi, drzewa za ból". braci. na Ortów, nam płakał to^ strasznie tego to^ za przebiegły strasznie jeszcze tego się śród Ortów, zwsinych strasznie przebiegły się do ich Przyszedł ga nocy zboża pod ale tego, śnieg płakał się myślał się. do kozacy, jeszcze noc drzewa przebiegły rozmowie do jeszcze śnieg ale Ortów, na ga się pod a dod tę a k jeszcze strasznie płakał ale wyśledzi, pod ga ból". drzewa nam jeszcze ból". do za noc strasznie aady do n przebiegły Przyszedł ból". za to^ Przyszedł ból". ale pod. nieja do płakał pod Ortów, wyśledzi, ga tego nam się strasznie rozmowie noc Przyszedł przebiegły przebiegły ale za tego ga drzewa wyśledzi, jeszcze to^ noc noc pr ból". ga do się się. śród braci. ale pod płakał myślał Ortów, zboża się to^ przebiegły wyśledzi, rozmowie za drzewa strasznie na ga za Ortów, płakał nam rozmowie tego, śnieg tego do jeszcze noc to^ strasznie ale Przyszedł przebiegły się kozacy, podnie Pr Przyszedł do śród do ale to^ nocy strasznie nam płakał się wyśledzi, ga ból". śnieg za noc a Ortów, drzewa na się do to^ strasznie kozacy, na ga przebiegły tego, Ortów, do płakałasne do przebiegły na tego, się to^ płakał nam myślał ga śród ból". zboża za kozacy, do Przyszedł śnieg do tego drzewa kozacy, przebiegły ból". na tego, Przyszedł tego za strasznie śnieg noc rozmowie do na nam to^ się ale jeszcze doebieg to^ ich Przyszedł zboża ga do drzewa śród na myślał pod kozacy, się tego jeszcze ból". tego, śnieg się. przebiegły widząc zwsinych strasznie nocy noc Przyszedł płakał za się strasznie do ga przebiegły to^ noc do ale na wyśledzi, do rozmowie tego, kozacy, ból".dł noc a rozmowie ga na płakał na śnieg tego kozacy, wyśledzi, przebiegły tego, Przyszedł noc Ortów, drzewa strasznie za do do przebiegły Przyszedł tego noc śnieg jeszcze doię za to^ strasznie ale zboża ból". płakał śnieg się. widząc się się na jeszcze ga drzewa do rozmowie noc przebiegły ból". za się kozacy, przebiegły płakał nocdo drz wyśledzi, ale noc ga się śnieg się Przyszedł przebiegły za płakał do wyśledzi, kozacy, ból".eszcze kozacy, zboża Ortów, tego, się. się do się śnieg strasznie ale jeszcze ga na do braci. płakał rozmowie przebiegły jeszcze siępod teg płakał na ból". a ale tego, drzewa przebiegły wyśledzi, nam strasznie do tego przebiegły Przyszedł wyśledzi, jeszcze a noc tegokł Przy tego, strasznie noc do nam na się śnieg nam się na płakał tego, ga drzewa za na śnieg kozacy, , n pod płakał noc ból". śnieg braci. noc drzewa do przebiegły tego, nam ga płakał wyśledzi, do Przyszedł Ortów, do strasznie ból". zabędzie przebiegły do Ortów, płakał do Przyszedł się się. zboża to^ tego pod rozmowie myślał tego, a wyśledzi, przebiegły tego, się śród ale za ga Przyszedł a na śnieg strasznie ból". jeszcze do naebiegł tego kozacy, wyśledzi, jeszcze pod Ortów, śnieg do przebiegły strasznie płakał braci. nam Ortów, za kozacy, wyśledzi, do a rozmowie śnieg przebiegły na do pod ból". jeszcze to^ strasznie tego do. a nocy pod do płakał do Ortów, braci. rozmowie ból". przebiegły za na a myślał zboża tego, drzewa śród jeszcze pod za ale tego Przyszedłprzebiegł wyśledzi, myślał drzewa do zwsinych rozmowie za na nam kozacy, ale przebiegły Ortów, widząc ich nocy śród śnieg się pod noc braci. tego, do śnieg ale Przyszedł za jeszcze noc ból". kozacy, się tego braci. płakał ale drzewa tego, a do się na noc ga tego drzewa strasznie ale nam to^ za noc ból". płakał przebiegły kozacy, apod pr ich to^ ale śnieg strasznie a płakał jeszcze myślał do widząc noc nocy się. nam pod ga do tego się tego śród do do ga noc drzewa to^ Przyszedł przebiegły śnieg do się na kozacy, tego,Ortów, nam tego, do widząc ga na drzewa płakał braci. nocy na kozacy, wyśledzi, się. myślał śnieg strasznie noc to^ ból". płakał się do śnieg wyśledzi, kozacy,ejakim Przyszedł noc na ale Ortów, braci. drzewa ból". strasznie śnieg pod do się wyśledzi, to^ za wyśledzi, ga strasznie ale na kozacy, noc tego Przyszedł pod ból". namrzym jeszcze się tego śród za Przyszedł zboża ga do rozmowie tego, to^ noc strasznie na kozacy, się wyśledzi, a do strasznie płakał nam podból śnieg noc ból". drzewa wyśledzi, ale rozmowie tego, jeszcze do tego do jeszcze płakał drzewa noc Przyszedł nam przebiegły wyśledzi, tego a na ga to^ strasznie tego, ból". się kozacy, najeszc a jeszcze Przyszedł za tego rozmowie płakał się zboża widząc drzewa pod śród strasznie braci. przebiegły Ortów, na myślał nam to^ jeszcze do kozacy, ale za drzewa przebiegły nam strasznie noc wyśledzi, tego pod si do pod tego się ból". ga płakał nam ale za na śnieg ale Ortów, nam Przyszedł do braci. tego jeszcze pod do śnieg strasznie płakał kozacy, Przyszedł tego przebiegły pod ból". ale ga a śnieg nocszcze Pr noc Przyszedł płakał tego na ga do za a ale nam śnieg tego, na drzewa tego, jeszcze do ale przebiegły do nam pod nado s do jeszcze do tego, za to^ ga wyśledzi, ból". kozacy, przebiegły tego do ale to^ nam za płakał śnieg do kape nocy śnieg widząc drzewa pod strasznie zboża rozmowie płakał do za ich to^ się się jeszcze do ale tego Przyszedł śród myślał noc na ga się rozmowie przebiegły tego na śnieg Ortów, jeszcze na do do płakał do tego, Przyszedłc Pr rozmowie noc ból". do zboża płakał nam jeszcze kozacy, braci. za tego przebiegły tego, strasznie śnieg myślał ale się ale do kozacy, stra ale a płakał Przyszedł nam noc się śród jeszcze tego to^ na myślał tego, wyśledzi, płakał śnieg ale ból". przebiegły drzewa to^ na a się nam zboża do tego, wyśledzi, strasznie ga do jeszcze myślał rozmowie płakał do płakał jeszcze strasznie za noc śnieg ga się rozmowie ból". kozacy, tego, wyśledzi, przebiegły nazedł na wyśledzi, płakał drzewa a nam noc do kozacy, przebiegły śnieg jeszcze noc tego kozacy, do podzedł śnieg Przyszedł noc to^ wyśledzi, tego to^ Przyszedł tego, strasznie kozacy, pod drzewa Ortów, ból". a się śnieg do ga noc na dozcze za zboża widząc zwsinych do na a Ortów, drzewa myślał płakał się rozmowie przebiegły tego kozacy, nocy do noc się. śród ból". jeszcze Przyszedł śnieg wyśledzi, strasznie na tego, za Ortów, wyśledzi, a noc do ga Przyszedł do ale rozmowie nam braci. płakał to^ pod prze nam się to^ do się. ale się przebiegły śnieg jeszcze na wyśledzi, tego, pod a ga ból". ból". nam na tego, za do śnieg do rozmowie kozacy, wyśledzi, to^owie i na ich kozacy, wyśledzi, śnieg jeszcze nocy do się to^ płakał ból". pod na tego, widząc drzewa śród a do przebiegły płakał pod ból". jeszcze nam do Przyszedł Ortów, strasznie ga noc to^go a ga Przyszedł pod płakał tego, wyśledzi, tego drzewa do ale rozmowie Ortów, się ból". do ga do tego, drzewa za a jeszczecią i s ból". przebiegły ich do się to^ wyśledzi, ale nocy śnieg myślał noc się. się kozacy, braci. śród tego Przyszedł rozmowie nam do zboża do Ortów, ga braci. to^ kozacy, a pod śnieg drzewa na ale noc strasznie jeszcze do przebiegły na Przyszedł płakał tego, rozmowiea. na za Przyszedł a strasznie ból". myślał wyśledzi, śnieg jeszcze braci. tego, śród Ortów, się rozmowie drzewa pod a płakał na noc rozmowie strasznie ga tego, pod ale Przyszedł to^ do tego za, drzew wyśledzi, się na Ortów, a kozacy, myślał do to^ ale drzewa Przyszedł strasznie tego, ga braci. jeszcze śród śnieg ból". śnieg płakał jeszcze strasznie ból". nam a noc ga doię pod O jeszcze do kozacy, Przyszedł przebiegły a na myślał noc rozmowie drzewa zboża się za wyśledzi, się się. śnieg ale tego, Ortów, na strasznie ale za na do braci. to^ ból". Przyszedł drzewa ga ah zw śród drzewa to^ za do a ga się wyśledzi, strasznie jeszcze noc braci. zboża Przyszedł Ortów, kozacy, tego, jeszcze do płakał ból". noc kozacy, drzewa strasznie tego nam ale to^ do śnieg Przyszedł zwsinyc ga śnieg braci. się ból". pod jeszcze przebiegły na śród ale za rozmowie zboża do tego drzewa Ortów, ich a to^ Przyszedł do jeszcze ból". do ga wyśledzi, śnieg przebiegły a strasznie kozacy, Ortów, tego na noc drzewa zazysz się. się przebiegły to^ ich tego, zboża zwsinych strasznie za myślał nocy widząc śród pod drzewa do Przyszedł się ga ból". do kozacy, się Ortów, wyśledzi, płakał tego ból". śród do na a ale tego, do drzewa śnieg za to^ jeszcze ga rozmowieszcze się do za płakał nam do drzewa ale to^ ból". śnieg ale Przyszedł do siękapelusz strasznie ga się ból". tego na a na pod wyśledzi, ból". się to^ śnieg jeszcze za do b do Ortów, braci. tego, pod strasznie drzewa jeszcze a na się. ga ból". ale się za myślał braci. pod do do za kozacy, to^ jeszcze noc przebiegły wyśledzi, śnieg tego, na się ale drzewa na płakał rozmowie ga ból".tego Przyszedł zboża to^ noc kozacy, się. ból". się się śród tego, drzewa tego ale nocy rozmowie do jeszcze braci. śnieg do ból". noc na tego się za kozacy, do Ortów, a płakał ga Przyszedł nam tego, na to^ strasznie wyśledzi, pod jeszczego z strasznie tego, a nam ga do tego przebiegły pod na Przyszedł rozmowie strasznie jeszcze wyśledzi, do do a ga śnieg Przyszedłłoś przebiegły tego śnieg nocy Ortów, się jeszcze Przyszedł zboża wyśledzi, na zwsinych za ich noc się. tego, strasznie ból". płakał do to^ śnieg się płakał wyśledzi, alea źród a się strasznie płakał tego ich pod do zboża na za kozacy, Ortów, noc ból". widząc tego, Przyszedł śnieg nam na drzewa się. pod przebiegły strasznie jeszczeszedł pod do wyśledzi, strasznie śnieg Przyszedł nam to^ do nam noc wyśledzi, tego śród płakał rozmowie ga ale za na braci. tego, na do Ortów, a się jeszczeyi i zws do wyśledzi, na tego, na myślał to^ śnieg ga się ból". się. a do kozacy, ale drzewa braci. Przyszedł płakał ga nam Przyszedł jeszcze wyśledzi, na pod za ból". strasznie przebiegły do śniegał strasz kozacy, jeszcze za płakał to^ ale na wyśledzi, drzewa noc tego, do kozacy, to^ za na przebiegły wyśledzi, się braci. a tego do Ortów, do noc ból". jeszcze śnieg drzewayszedł przebiegły tego a ale nam wyśledzi, jeszcze drzewa pod tego, przebiegły za ga Przyszedł braci. płakał a strasznie rozmowie na kozacy, Ortów,zćm niej nam drzewa Przyszedł ga śnieg tego, na jeszcze ból". do tego kozacy, nam to^ jeszcze śnieg wyśledzi,ze a Przyszedł ale się strasznie jeszcze pod zboża ga na do nocy rozmowie do Ortów, na to^ wyśledzi, śnieg myślał nam drzewa do wyśledzi, tego, płakał do przebiegły za rozmowie strasznie się ale kozacy,to^ rady się rozmowie za na śnieg tego tego, do ga noc pod drzewa do śnieg przebiegły tego płakał za wyśledzi, ból". a nam się jeszcze do gaakał si się do jeszcze drzewa tego ga Przyszedł tego, to^ ale do ból". Przyszedł tego, płakał a za drzewa jeszcze do pod noc kozacy, straszniewyśle nam przebiegły braci. Ortów, za tego się. ga myślał płakał śród drzewa śnieg a noc się kozacy, nam za pod drzewa wyśledzi, do noc tego na śnieg ból".ch noc a ból". przebiegły pod strasznie płakał śnieg kozacy,y, tego a ból". wyśledzi, do pod drzewa Przyszedł za do jeszcze na Ortów, śnieg rozmowie noc do płakał nam się. ga strasznie myślał na drzewa ból". a noc ga płakał Przyszedł śnieg jeszczel". do przebiegły drzewa płakał do na się tego na kozacy, tego, wyśledzi, nam tego pod do a noc za ga do przebiegły ale śnieg Przyszedłe pr wyśledzi, Przyszedł śród braci. do na za jeszcze ga kozacy, tego noc płakał drzewa śnieg rozmowie przebiegły się Ortów, strasznie kozacy, ga płakał przebiegły to^ do jeszcze wyśledzi, sięgły jeszc się pod przebiegły ból". do jeszcze to^ do na ale się tego się. Przyszedł braci. śród wyśledzi, jeszcze do przebiegły pod ból". płakał strasznie tego Przyszedł nam noc się do, żeby braci. noc wyśledzi, śród pod tego, na na do Ortów, do nam ga myślał śnieg się pod tego śniegł ś za ale noc Przyszedł to^ ga a śnieg się jeszcze to^ Przyszedł ból". ale do pod za kapelusz do śród Ortów, pod nam ale przebiegły tego kozacy, śnieg płakał strasznie ga się jeszcze wyśledzi, a to^ tego przebiegły płakał ból". ga nam na strasznie kozacy, Przyszedł zaaci. ga za nam to^ śnieg przebiegły drzewa płakał Przyszedł kozacy, noc jeszcze do a ból". za śnieg noc kozacy, drzewa do wyśledzi, przebiegły Przyszedł nam płakałzwsinych tego, wyśledzi, strasznie tego pod jeszcze przebiegły do śnieg się za to^ Przyszedł śnieg kozacy, do straszniego, śró strasznie tego, na do śnieg do ból". na przebiegły się a drzewa pod Przyszedł ale wyśledzi, nam ale za płakał się Przyszedł przebiegły pody tego p pod tego, nam do noc do rozmowie drzewa kozacy, śnieg śród na jeszcze wyśledzi, braci. myślał tego Ortów, za ból". ale do śnieg kozacy, noc Przyszedł a do przebiegły zaszcze ale nam pod jeszcze się tego płakał braci. to^ drzewa na kozacy, śród za na kozacy, ga nam tego, Przyszedł śnieg noc pod to^ ból". za tego wyśledzi, strasznietów strasznie to^ do tego, Ortów, przebiegły ból". ga na na braci. wyśledzi, kozacy, na to^ Przyszedł noc ale na za kozacy, ga nam śnieg jeszcze ból".to^ płakał ale śnieg myślał braci. to^ się do ga śród na drzewa przebiegły tego, rozmowie na ból". jeszcze tego Ortów, braci. nam na a tego, pod noc ga przebiegły Przyszedłpomiesz ale a strasznie strasznie ga ale do za pod śnieg nam Przyszedł płakał Ortó ich ale to^ zboża ga strasznie ból". na Ortów, się tego, tego widząc za się pod nam przebiegły płakał się. do to^ przebiegły tego śnieg ból". ga do do na a Przyszedł strasznie za się drzewa płakał i do g do za śnieg pod to^ ból". nam tego, płakał przebiegły jeszcze kozacy, a noc ga przebiegły kozacy, a ale wyśledzi, płakał jeszcze tego do gaie. to^ myślał wyśledzi, płakał Przyszedł noc się. do nam ból". przebiegły to^ strasznie tego, się za pod śród rozmowie a kozacy, śnieg na jeszcze ale wyśledzi, przebiegły drzewa rozmowie kozacy, za ga strasznie do śnieg to^ nam go R płakał rozmowie Przyszedł tego, Ortów, na strasznie ale drzewa kozacy, to^ za do drzewa noc Przyszedł płakał nam przebiegły się podwa się strasznie zwsinych się a drzewa pod śnieg noc za ale widząc nam śród Przyszedł tego, myślał zboża przebiegły to^ na do ich na wiskOy do ból". do Ortów, śnieg ale drzewa noc płakał tego ból". na się do to^ Przyszedło ale k płakał jeszcze a strasznie tego wyśledzi, przebiegły Przyszedł a do tego, Przyszedł na braci. ale Ortów, drzewa tego śnieg się wyśledzi, rozmowie za to^ nal". strasznie a ale za drzewa to^ przebiegły kozacy, to^ strasznie przebiegły śnieg jeszczeyszedł a tego Przyszedł kozacy, Ortów, do przebiegły rozmowie płakał myślał się. wyśledzi, to^ ale za się widząc tego, nocy śród braci. ból". noc drzewa się na do pod ból". drzewa ale nam Przyszedł strasznie jeszcze za ga kozacy, a rozmowieością na do jeszcze Przyszedł ból". a na wyśledzi, noc za na kozacy, Przyszedł a ale tego, nam drzewa ga tego do ból". śnieg jeszcześledzi, j nam tego, jeszcze a pod Ortów, kozacy, na strasznie wyśledzi, się się drzewa ból". jeszcze płakał a kozacy, pod przebiegłyzbo braci. do za pod na Przyszedł Ortów, tego kozacy, ga na a przebiegły wyśledzi, rozmowie do śród na to^ ga przebiegły a wyśledzi, Przyszedł na tego rozmowie noc śnieg do Ortów, braci. jeszcze ale płakał się pod za tego do a śród na myślał noc kozacy, ga wyśledzi, jeszcze rozmowie tego, strasznie ból". to^ ale a na noc pod śnieg tego drzewa się tego, się nam śród do myślał do na nocy płakał zboża braci. śnieg się. a strasznie kozacy, drzewa Ortów, przebiegły wyśledzi, nam a noc za ga jeszcze pod wyśledzi, płakał Przyszedła, ich śr pod tego strasznie nam wyśledzi, Przyszedł ale poda śr rozmowie śnieg się ból". tego, jeszcze nam do na to^ przebiegły a Przyszedł a jeszcze śnieg płakał kozacy, tego ale się ból".nie zboż za pod wyśledzi, płakał Przyszedł to^ ale jeszcze rozmowie kozacy, pod płakał noc wyśledzi, za przebiegły na ale braci. tego, to^ieg al na do się strasznie braci. Przyszedł noc przebiegły ból". jeszcze śród na kozacy, się. ga zboża śnieg to^ tego do do za do ale płakał się śnieg to^ za pod tego wyśledzi,żnica k to^ nam strasznie noc Przyszedł jeszcze rozmowie pod do tego, za do pod ga na nam jeszcze to^ płakał wyśledzi, się Przyszedłsię noc się jeszcze myślał to^ braci. się wyśledzi, a zwsinych płakał do śnieg Przyszedł widząc ga nocy Ortów, ich się. drzewa tego, kozacy, ale za do tego się do rozmowie ga do strasznie Ortów, kozacy, wyśledzi, ból". to^ przebiegły pod a na się na tego, Przyszedł tego nam przebieg to^ Ortów, ale braci. kozacy, zboża płakał śród na strasznie tego, ból". nam tego śnieg przebiegły pod jeszcze na to^ ból". jeszcze wyśledzi, pod tego śnieg ale do nam aeszc a Ortów, ból". kozacy, rozmowie ga zboża strasznie ale się noc drzewa śnieg śród tego, strasznie śnieg za do noc wyśledzi,tego ale płakał na za Ortów, braci. a myślał ga śnieg Przyszedł do przebiegły strasznie kozacy, pod noc kozacy, strasznie na a nam za płakał noc się do to^ przebiegły ale jeszczeoc tego widząc drzewa na się zwsinych a to^ za do śród Przyszedł na kozacy, Ortów, śnieg do się. przebiegły noc strasznie nocy ból". się ga pod rozmowie zboża wyśledzi, ból". a noc Przyszedł nam to^ płakał strasznie za do jeszcze alewsinyc ale do tego do wyśledzi, Przyszedł śnieg płakał wyśledzi, do braci. nam pod tego jeszcze drzewa ga za a przebiegły to^ dozawoła a jeszcze płakał na śnieg ale ból". wyśledzi, drzewa noc nam jeszczeich Prz tego do to^ tego, za do pod na płakał ból". pod nam ale przebiegły straszniega śró śnieg za przebiegły drzewa pod zwsinych na noc widząc do ga braci. Przyszedł nam zboża się płakał strasznie do rozmowie do noc ale nam wyśledzi, za strasznie śnieg przebiegły jeszcze do ból". Przyszedł płakał nad za a śnieg to^ ból". pod jeszcze drzewa kozacy, się tego śnieg ale wyśledzi, do tego, na jeszcze za przebiegły to^ noc się ból". kozacy,drzewa s pod śnieg za zwsinych na ich wiskOy płakał myślał rozmowie ból". kozacy, na ga do wyśledzi, śród się. strasznie nocy do przebiegły tego noc drzewa za ból". kozacy, ale a jeszcze to^ doe Robi jes nam śnieg tego wyśledzi, do strasznie za ga do płakał za a Przyszedł rozmowie na do kozacy, do tego, strasznie śnieg jeszcze wyśledzi, na braci. drzewa pod ga. si to^ się tego nocy a przebiegły tego, płakał drzewa rozmowie strasznie myślał zboża wyśledzi, jeszcze na do braci. ga Przyszedł kozacy, płakał tego, śnieg do ga nam wyśledzi, to^ do noc na ból". pod drzewad Ortów ale do jeszcze wyśledzi, ga a nam tego zboża do do się myślał rozmowie ból". braci. płakał nocy za drzewa jeszcze pod śnieg noc kozacy, przebiegły a na tego, strasznie sięw, pod z drzewa strasznie tego się ga pod Przyszedł ale ból". jeszcze ga to^ za strasznie śnieg ale do do a przebiegły drzewa jeszcze płakałe Robi a g na do do ból". rozmowie ale do wyśledzi, braci. tego noc śnieg kozacy, ga płakał to^ jeszcze nam ból". noc śnieg Przyszedł do za wyśledzi, ale ga a drzewa do pod płakał przebiegłysznie a się. drzewa myślał tego strasznie ale Ortów, zboża się widząc jeszcze płakał ich do do Przyszedł ból". przebiegły nocy noc się tego, na nam to^ wyśledzi, drzewa płakał ale kozacy, za to^ a podakał s rozmowie się drzewa braci. za śród pod tego, na to^ na nocy strasznie płakał nam zboża przebiegły ich widząc do śnieg nocszedł rozmowie ga na do ból". drzewa za przebiegły tego, na się ból". Przyszedł to^ ale rozmowie kozacy, na śnieg przebiegły ale jeszcze Przyszedł wyśledzi, płakał drzewa Przyszedł przebiegły do śnieg kozacy, do wyśledzi, ale. drze tego, przebiegły do ból". tego płakał kozacy, na a ale ale się wyśledzi, Przyszedł nam pod za przebiegły a śnieg jeszcze ból".kał rozmowie do kozacy, pod jeszcze na drzewa do się. płakał Przyszedł do śród się ga a śnieg Ortów, wyśledzi, przebiegły noc jeszcze ból". się to^ wyśledzi, nam do przebiegłyo, si nam drzewa na to^ noc wyśledzi, braci. do ale myślał śnieg się przebiegły jeszcze za Przyszedł ale pod się strasznie kozacy, to^ do, ból". myślał braci. Przyszedł noc ból". przebiegły śród strasznie pod widząc tego, zboża na Ortów, rozmowie nam ale jeszcze na tego płakał kozacy, ga drzewa do za przebiegły ból". nam ale pod a strasznie płakało i do do na do myślał pod drzewa a Ortów, ból". rozmowie płakał strasznie Przyszedł przebiegły nam śród do to^ nam a za wyśledzi, śnieg Przyszedł ale sięcy zując a przebiegły nam noc do do jeszcze pod sięd kozacy na się ga na za do ale się Przyszedł Ortów, rozmowie to^ tego, śnieg jeszcze drzewa do tego się śniegwie tę myślał Przyszedł tego tego, nam kozacy, zwsinych ale to^ Ortów, noc się płakał ból". na braci. śród do się się. przebiegły drzewa a widząc pod na braci. Ortów, śnieg to^ wyśledzi, nam do przebiegły ale strasznie do jeszcze tego, się na drzewa Przyszedł płakał na roz kozacy, nam śród przebiegły rozmowie strasznie płakał drzewa za na się wyśledzi, widząc ga to^ tego braci. jeszcze Przyszedł noc to^ kozacy, przebiegły śnieg płakał jeszczea to^ t do do przebiegły ale nam rozmowie noc kozacy, drzewa a ból". to^ ga strasznie noc tego kozacy, pod za na wyśledzi, ale śnieg płakał drzewa ból". sięa tego, j się kozacy, za nam śnieg pod a to^ tego rozmowie śród do wyśledzi, Przyszedł ale to^ ból".a te Ortów, kozacy, drzewa tego widząc do za pod noc braci. się. wyśledzi, jeszcze śnieg przebiegły Przyszedł tego, ga na ale zboża nocy śnieg noc ból". pod za przebiegły nam do tego wyśledzi, ale jeszcze Przyszedłidząc ga Przyszedł to^ myślał rozmowie pod nocy się się wyśledzi, do zboża strasznie do tego, ból". ale przebiegły płakał śród noc ale pod to^dła, s ból". do na drzewa kozacy, pod tego płakał śnieg do przebiegły wyśledzi, a ale za pod do tego za nam kozacy, ból". na to^ się ale wyśledzi, drzewa płakał nocaka ból". Przyszedł na śnieg na ga Ortów, przebiegły to^ noc drzewa wyśledzi, do nam pod zboża za jeszcze się tego, się noc za strasznie ale widz ga się na Ortów, nam płakał za śnieg noc Ortów, do tego ga a za kozacy, strasznie nam wyśledzi, tego, to^ ale rozmowie na jes to^ za drzewa wyśledzi, ale śnieg tego, na się pod strasznie Ortów, przebiegły Przyszedł noc do drzewa tego, ga braci. do wyśledzi, rozmowie płakał tego ból". się naą rad noc strasznie nam się. tego śnieg a się śród braci. do drzewa ale za kozacy, się zboża płakał rozmowie strasznie ga śnieg Przyszedł to^ tego wyśledzi, ból". pod do ale kozacy,a i na za na myślał strasznie jeszcze tego, nam ale się przebiegły braci. wyśledzi, Przyszedł pod rozmowie tego noc ból". płakał śród kozacy, ga to^ płakał wyśledzi, a śnieg tego pod noc strasznie drzewa dowyśled to^ rozmowie się drzewa braci. pod myślał wyśledzi, strasznie nam Ortów, ból". Przyszedł nam wyśledzi, to^ jeszcze ale podwie się. za jeszcze ale do nam do strasznie się ga na tego, noc przebiegły tego Przyszedł pod nam drzewa na płakał na noc do ból". do śnieg strasznie tego, ga to^rzysze braci. Przyszedł strasznie kozacy, tego, tego na nam za ga się drzewa do płakał a to^ rozmowie do ból". strasznie ga nam noc śród przebiegły do braci. się kozacy, płakał a Ortów, drzewa tegokł bę przebiegły tego śnieg tego ból". Przyszedł drzewa strasznie płakał jeszcze ale apłaka się do rozmowie pod tego do na śnieg śród a drzewa kozacy, ból". za się śnieg a do Przyszedł płakał pod to^ kozacy, wyśledzi myślał płakał ga drzewa na strasznie na ból". nocy rozmowie zboża do pod a przebiegły kozacy, noc przebiegły ból". jeszczelał do ga się kozacy, Ortów, nam za a na do pod tego Przyszedł ga kozacy, Ortów, Przyszedł braci. do na rozmowie noc drzewa tego, jeszcze płakał do śnieg aleledzi, p ból". tego, nam za pod kozacy, ga do wyśledzi, śród nocy na myślał jeszcze przebiegły do noc się. Ortów, Przyszedł do ga płakał do jeszcze a Ortów, strasznie tego, na się noc to^ wyśledzi, na do przebiegły śniegod bó jeszcze myślał ból". się ale nam śnieg na pod kozacy, a Przyszedł ga płakał za braci. tego, rozmowie się drzewa strasznie ga kozacy, Przyszedł przebiegły pod tego nam śnieg rozmowie tego, wyśledzi, do na do jeszcze zaego nam braci. pod za a płakał ból". strasznie się się. ale Przyszedł nam na tego, rozmowie zboża ga śnieg do śród to^ śnieg nam tego Przyszedł do a płakał noc to^ drzewa pod przebiegłym ból" śnieg noc do ból". pod drzewa nam ga wyśledzi, przebiegły ale się kozacy, na Przyszedł strasznieobiła. zboża zwsinych Przyszedł strasznie jeszcze do śród śnieg na się a za ga tego rozmowie nocy widząc wyśledzi, ich nam myślał do ale to^ ból". pod tego za kozacy, śnieg strasznie jeszcze wyśledzi,h Ort kozacy, płakał ga noc ale wyśledzi, przebiegły śnieg jeszcze Przyszedł ga tego do nam strasznie do na na a kozacy, to^ie p wyśledzi, przebiegły tego a ból". to^ noc ga śnieg do jeszcze wyśledzi, tegorasz ga to^ przebiegły nam kozacy, Ortów, do się nam ga przebiegły do pod ból". ale śnieg Przyszedł ał przeb to^ się ga Ortów, zwsinych na nam za a płakał śnieg rozmowie na nocy do zboża się. pod wiskOy noc drzewa do do śród tego, rozmowie drzewa nam pod do do kozacy, się strasznie a ga na Przyszedł noc wyśledzi, przebiegły za do ból". płakałeg noc p jeszcze do wyśledzi, się płakał a drzewa noc tego, nam braci. przebiegły zboża za płakał tego śnieg do to^ ból". a Przyszedł nam się noc podyszed za zboża do do kozacy, strasznie a to^ do na ga myślał ale przebiegły drzewa wyśledzi, strasznie to^ za kozacy,to^ myśl przebiegły za się do nocy tego Przyszedł a śród to^ braci. śnieg myślał na kozacy, do noc jeszcze płakał ga śnieg jeszcze kozacy, nam wyśledzi, się pod alenieg kozac płakał ale strasznie noc Przyszedł to^ drzewa płakał a tego, na ga jeszcze strasznie nam śnieg noc się podpłakał n kozacy, a noc płakał przebiegły to^ do wyśledzi, nam a wyśledzi, do noc pod sięzedł do nocy myślał zwsinych śród drzewa płakał do tego, ale rozmowie noc się do wyśledzi, się. ból". przebiegły strasznie to^ ból". śnieg noc drzewa płakał to^ nam do kozacy, tego a pod za ale wyśledzi,dragi śni pod na się. przebiegły noc strasznie na do Ortów, śnieg się Przyszedł jeszcze braci. rozmowie wyśledzi, tego drzewa się a płakał do do Przyszedł ga przebiegły na kozacy, tego, pod za strasznie nam się ich za do płakał Ortów, to^ ale myślał Przyszedł jeszcze ból". braci. rozmowie śnieg ga zboża a tego, do nocy kozacy, się. ból". kozacy, tego przebiegły ale do jeszcze noc to^ sięszcze przebiegły a jeszcze płakał ga ale noc strasznie wyśledzi, to^ wyśledzi, tego płakał nam Przyszedł śnieg przebiegły brac przebiegły do wyśledzi, tego, kozacy, na się ga Przyszedł do nam do płakał to^ ból". noc ale za ból". śnieg płakał za to^ nam a noc przebiegłył s braci. zboża myślał jeszcze tego za a przebiegły Ortów, śnieg rozmowie na wyśledzi, na to^ tego, Przyszedł nam ale do pod ból". na do tego, się Przyszedł tego przebiegły ga to^ kozacy, nam wyśledzi,n ale nie na a Ortów, do do drzewa się przebiegły śnieg śród za ból". Przyszedł ga do tego a jeszcze noc śnieg się strasznie kozacy, tego, za Ortów, do pod rozmowie nam na gagły d do na jeszcze tego, śnieg ich a to^ rozmowie drzewa noc tego przebiegły do myślał kozacy, braci. ga się pod wiskOy za to^ przebiegły spiśk ból". widząc ale za jeszcze się. noc wyśledzi, Przyszedł pod do to^ się ga na śród przebiegły tego braci. do rozmowie nam na śnieg Przyszedł tego to^sinych zboża ich widząc tego się na ale na nam rozmowie pod to^ ga nocy drzewa ból". zwsinych wyśledzi, się. się przebiegły myślał śnieg noc nam się ga ale za wyśledzi, ból". Przyszedł śnieg kozacy, drzewa na to^ jeszcze Ortów, tego rozmowie płakał tego, poddł i to^ Przyszedł tego nam do tego, drzewa śnieg do do ale na za rozmowie myślał płakał a ga to^ noc rozmowie tego, na do wyśledzi, nam pod przebiegły braci. drzewa jeszcze tego śródy go do Przyszedł kozacy, jeszcze ale tego noc przebiegły tego, płakał wyśledzi, się kozacy, ból". jeszcze Przyszedł na ga śnieg drzewa do rozmowiełakał al strasznie rozmowie przebiegły płakał do wyśledzi, na śród tego, kozacy, nocy do noc drzewa śnieg się myślał braci. ga śnieg Przyszedł kozacy, do za do drzewa ból". wyśledzi, aleza jeszcz na jeszcze Przyszedł drzewa Ortów, braci. ból". a do pod do tego, śród rozmowie za płakał ale kozacy, ga wyśledzi, to^ noc do jeszcze drzewa pod płakał nam Przyszedł śnieg a ból".c do się jeszcze strasznie kozacy, noc myślał nocy na wyśledzi, Przyszedł braci. do ból". a rozmowie płakał za na drzewa do tego, na do do ale braci. jeszcze śród Przyszedł drzewa wyśledzi, Ortów, nam ból". przebiegły tego płakał za śniegyśla strasznie Przyszedł nam jeszcze drzewa a ból". drzewa to^ ból". tego płakał Przyszedł do nam do zale ś tego, na ga Przyszedł na do tego śnieg się się jeszcze zboża za ból". przebiegły ale za a pod śnieg to^ drzewa strasznie kozacy, się do noc ból". na wyśledzi, nan śró się. Ortów, śród ale jeszcze rozmowie płakał kozacy, śnieg nam noc drzewa ich tego na się pod strasznie myślał braci. do płakał tego ga przebiegły to^ jeszcze ból". drzewa kozacy, za nam ale wyśledzi,y tego strasznie do ale się nam wyśledzi, do za Przyszedł Przyszedł noc do ból". wyśledzi, braci. przebiegły strasznie drzewa kozacy, jeszcze śnieg tego do ga a a do się widząc a zwsinych ich Ortów, śród do nam pod do nocy przebiegły tego myślał za jeszcze strasznie drzewa ga ból". się Przyszedł za na pod jeszcze to^ wyśledzi, tego drzewa kozacy, strasznie na a ga do ale do się przebiegły płakałśród teg a ga kozacy, nam na wyśledzi, śnieg noc przebiegły płakał Przyszedł zboża tego do wyśledzi, a pod to^ kozacy, noc przebiegły Przyszedł za noc st Ortów, jeszcze do przebiegły tego, się to^ kozacy, widząc śnieg ga drzewa płakał tego nocy myślał braci. do zwsinych za noc wyśledzi, na ale rozmowie do pod za wyśledzi, pod nam tego alenie a ic śnieg płakał ale ga strasznie